• Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa sanitarnego w okresie pandemii w oddziale przedszkolnym
     • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa sanitarnego w okresie pandemii w oddziale przedszkolnym

     • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa sanitarnego w okresie pandemii w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 im. A. Kamińskiego w Wałbrzychu

      Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt.2 z ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. Z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. Poz. 322, 374 i 567) ustala się następującą organizację opieki nad dziećmi w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 im. A. Kamińskiego w Wałbrzychu:

      Organizacja opieki

       

      1. Do szkoły może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

      2. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

      3. Dzieci do szkoły przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe.

      4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

      5. Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

      6. Do grupy przyporządkowany jest jeden nauczyciel – wychowawca.

      7. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

      8. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2. W przypadku liczby dzieci większej niż pięcioro powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi w takiej sytuacji co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza pięć godzin dziennie. Jeżeli czas pobytu dziecka przekracza pięć godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie, powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2.

      9. W sali, w której odbywają się zajęcia zalecane jest usunięcie przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. dywanów, pluszowych zabawek.

      10. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do placówek i z placówek niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie prawni powinni dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekowanie zabawek dziecka.

      11. Sale muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      12. Wykorzystywane podczas zajęć przybory sportowe, np. piłki, skakanki czy obręcze, należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

      13. Rodzice/opiekunowie dzieci przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.

      14. Dzieci przyprowadzane są na godzinę 7.45, zajęcia rozpoczynają o 7.50.

      15. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi na teren szkoły z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi w odległości 2m. Zaleca się rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków bezpieczeństwa ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
       Zaleca się by rodzice/opiekunowie dzieci pozostawali w „strefie rodzica”, która znajduje się przed wejściem głównym do budynku szkoły.

      16. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienna liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2m.

      17. Przed wejściem do budynku dzieci/opiekunowie mają obowiązek zdezynfekować ręce korzystając z płynu dezynfekcyjnego umieszczonego przy drzwiach wejściowych.

      18. Rodzice wchodzący na teren budynku szkolnego mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

      19. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy dzieci często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją, która jest umieszczona przy dozownikach z płynem dezynfekującym.

      20. Wychowawca grupy zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

      21. W sali umieszczone zastaną plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk – instrukcje.

      22. Wychowawca grupy organizuje wyjścia dzieci na teren placu zabaw tak, aby grupy dzieci z klas 1-3 nie mieszały się ze sobą. Unikają organizowania większych skupisk dzieci przy jednej zabawce na placu zabaw.

      23. Wychowawca oddziału przedszkolnego sprawuje opiekę, prowadzi zabawy z dziećmi, organizuje codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.

      24. Wychowawca grupy musi zadbać o sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Nauczyciel - wychowawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych numerów telefonów do rodziców / opiekunów uczniów w celu szybkiego kontaktu w przypadku pojawienia się u dziecka objawów chorobowych. Wychowawca zobowiązany jest przekazać wykaz aktualnych numerów telefonów rodziców/opiekunów do sekretariatu szkoły.

      25. Wychowawca musi uzyskać zgodę rodziców/opiekunów dzieci na pomiar temperatury ciała dziecka jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

      26. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu – izolatce z zapewnieniem min. 2 m. odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów dziecka w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

      27. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie szkoły (plac zabaw). Gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na spacer lub na pobliskie tereny rekreacyjne.

      28. W przypadku korzystania przez dzieci z z placu zabaw poza terenem szkoły, zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

      29. Sprzęt na placu zabaw należącym do szkoły, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed użyciem.

      30. Dzieci korzystają z posiłków w miejscu do tego wyznaczonym ( stołówka szkolna)

      Obowiązki rodziców

      1. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

      2. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

      3. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

      4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

      5. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. Z chwilą wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę do domu.

      6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

      7. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

      8. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów ze szkoły.

      Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID -19

       

      1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) poddane zostaje następującej procedurze:

       

      a) nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

      b) dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki,

      c) osoba pozostająca z dzieckiem utrzymuje min. 2 m odległości.

      d) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji,

      e) dziecko zostaje bezzwłocznie odizolowane do tzw. IZOLATORIUM - wyznaczonego pomieszczeń (pomieszczenie przy klasie nr 7),

      f) dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999.

       

      2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

       

      a) Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: pomieszczenie przy klasie nr 7.

      b) dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

      c) dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

       

      Postanowienia końcowe

       

      1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

      2. Procedury obowiązują do odwołania.

             Dyrektor szkoły: Dorota Kominko- Krej

    • Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego na terenie szkoły
     • Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego na terenie szkoły

     • Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu w czasie pandemii COVID – 19.

       

      I. Informacje ogólne

      1.Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu.

      2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Wałbrzychu wznawia funkcjonowanie w trybie pracy stacjonarnej, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

      3. Procedura zawiera także zasady  bezpieczeństwa, jakie powinien spełnić rodzic/opiekun prawny ucznia przed posłaniem go do szkoły, w czasie pozostawania pod opieką szkoły, uczestnicząc w konsultacjach, zajęciach oraz po ich zakończeniu.

      4. Procedura wskazuje także dla rodziców/prawnych opiekunów, niezbędne informacje jakie zapewnia szkoła dziecku w czasie pozostawienia go pod opieką szkoły oraz zasady postępowania w przypadku stwierdzenia u dziecka, ucznia podejrzenia lub objawów COVID -19.

      5. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

      6. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie. Zaleca się regularne wietrznie sal.

      7. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.

      8. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia uczniów ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony.

      9. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

      10. W przypadku zawieszenia/ograniczenia działalności szkoły, rodzice i uczniowie niezwłocznie zostaną zapoznani z zasadami funkcjonowania placówki.

      II. Obowiązki rodzica

      1. Do szkoły przyprowadzane  jest dziecko  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      2. Należy obserwować czy dziecko w dniach poprzedzających nie ma kaszlu, duszności, trudności w oddychaniu, podwyższonej temperatury.

      3. Jeżeli  u dziecka pojawiły się w/w objawy, nie należy posyłać go do szkoły.

      4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

      5. Należy uczyć  dziecko dobrych nawyków higienicznych: prawidłowego mycia rąk zgodnie z zasadami higieny, unikania dotykania twarzy, ust i oczu, częstego mycia rąk wodą z mydłem, unikania podawania rąk na powitanie, unikania brania do ust przedmiotów, zabawek, pomocy dydaktycznych.

      6. Należy dopilnować by dziecko przed wyjściem do szkoły zjadło pożywne śniadanie.

      7. Przed wyjściem dziecka do szkoły należy sprawdzić czy nie ma ono temperatury (równej lub powyżej 38 stopni), kaszlu, duszności, braku smaku i powonienia.

      8. Opuszczając miejsce zamieszkania należy pamiętać o maseczce dla siebie oraz dziecka zakrywającej nos i usta.

      9. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole aktualny nr telefonu do siebie, a w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

      Uwaga!

      Dziecko może być przyprowadzane i odbierane ze szkoły tylko przez jednego opiekuna/rodzica prawnego, który jest zdrowy, nie ma typowych objawów zakażenia koronawirusem.

       

      III. Pobyt dziecka w szkole

      1. Wejście do szkoły odbywać się będzie w taki sposób aby ograniczyć gromadzenie się przybywających do szkoły dzieci.

      2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      3.  Opiekunowie odprowadzający dzieci  nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły:

      a) opiekunowie uczniów klas 0-3 przyprowadzają dzieci do szkoły na określoną godzinę  i pozostawiają je pod opieką nauczyciela wychowawcy czekającego na uczniów swojej klasy przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły.

      Klasa 0 – 7.50

      Klasa 1 – 8.15

      Klasy 2a, 2b, 3a – 8.00

      Późniejsze dotarcie dziecka do szkoły może utrudnić jego wejście na teren szkoły.

      Rodzice uczniów klas 0-3 pozostają w „strefie rodzica”, która znajduje się przy głównym wejściu szkoły. Klasy 0-3 wchodzą głównym wejściem. Klasy 4-8 wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska. „Strefa rodzica” dla uczniów klas 4-8 znajduje się na terenie placu zabaw i boiska szkoły.

       

      WCHODZĄC DO SZKOŁY KAŻDE DZIECKO MA OBOWIĄZEK ZDEZYNFEKOWANIA RĄK – PŁYN DEZYNFEKCYJNY ZNAJDUJE SIĘ PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY!

       

      b) odbiór dzieci po zakończonych zajęciach odbywać się będzie w analogiczny sposób – rodzice/opiekunowie czekają na dzieci przed szkołą o wyznaczonej godzinie w „strefie rodzica”. Nauczyciel-wychowawca sprowadza dzieci na dół i przekazuje je rodzicom/opiekunom.

      c) nauczyciel - wychowawca odprowadza na świetlicę dzieci, które po zakończonych lekcjach nie zostały odebrane przez rodziców/ opiekunów.

      d) opiekunowie odbierający dzieci powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).

      4.  W szkole zostanie wprowadzona taka organizacja  pracy i jej koordynacja, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły:

      a) zajęcia odbywać się będą w przydzielonej  każdej klasie sali; obowiązuje zasada – stałe pomieszczenie dla jednej klasy; nie dotyczy to zajęć wychowania fizycznego, które będą odbywać się na sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym oraz lekcji informatyki, które odbywać się będą w sali informatycznej,

      b) uczniowie muszą mieć założoną maseczkę wchodząc do gabinetu pielęgniarki szkolnej; przed wejściem pukają i wchodzą pojedynczo.

      5. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas lekcji, uważnie słuchać poleceń nauczyciela.

      6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu przez zasłonięcie ust i nosa przedramieniem oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób  i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

      8.  Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

      9. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, gadżetów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

      10.  Posiłki uczniowie klas 1-3 będą spożywać w swoich salach zachowując dystans społeczny. Przerwa śniadaniowa odbywać się będzie w wyznaczonej przez nauczyciela godzinie.

      11. Uczniowie klas 4-8 śniadania będą mogli spożywać w specjalnie do tego wyznaczonej strefie bezpieczeństwa –miejscem tym będzie stołówka szkolna. Ilość uczniów w strefie kontroluje nauczyciel dyżurujący.

      12. Uczniowie klas IV – VIII, w miarę możliwości do czasu sprzyjających warunków pogodowych mogą spędzać przerwy na boisku i terenach zielonych szkoły.

      13. Uczniowie klas IV-VIII przerwy międzylekcyjne spędzają w sali lub na korytarzu przy sali pod opieką nauczyciela. Jeżeli uczniowie podczas przerwy będą pozostawali w budynku szkoły w częściach wspólnych, będą zobowiązani do zasłaniania ust i nosa (maski, przyłbice itp.).

      14. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice przebywający w częściach wspólnych szkoły i przemieszczający się po szkole mają obowiązek zasłaniania ust i nosa (maski, przyłbice itp.). Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnościami.

      15.  Na terenie szkoły są zamieszczone instrukcje i informacje dotyczące zasad zachowania i przestrzegania higieny podczas epidemii.

      16. Jeżeli uczeń źle się czuje, koniecznie musi poinformować o tym nauczyciela.

      17.  W bibliotece szkolnej może przebywać tylko jedna osoba. Pozostałe czekają w odstępach przed wejściem. Każda oddana książka podlega dwudniowej „kwarantannie”.

      18. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

      19. W miarę możliwości zajęcia świetlicowe odbywać się będą na świeżym powietrzu ( gry i zabawy na boisku szkolnym z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa).

      20. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą  w czterech wyznaczonych do tego pomieszczeniach.

      21. Ze świetlicy mogą korzystać jedynie dzieci, które spełniają warunki sanitarne (bez objawów chorobowych).

      22. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole mogą być realizowane przy zastosowaniu niniejszych procedur dotyczących zajęć szkolnych.

      23. Sprawy uczniowskie będzie można załatwić w sekretariacie szkoły. Do sekretariatu może wchodzić tylko jedna osoba.

      24. Zebrania  z rodzicami będą organizowane w formie ustalonej pomiędzy wychowawcą klasy a rodzicami po uzyskaniu akceptacji dyrektora.

      25. Do odwołania zawieszone są wszystkie imprezy i uroczystości o charakterze masowym na terenie szkoły.

      26. Imprezy i uroczystości wewnętrzne można organizować pod warunkiem osiągnięcia porozumienia pomiędzy wychowawcą, a rodzicami i uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

      27. Odwołane są wszystkie wycieczki krajowe; wyjątek stanowią wyjścia klas poza teren szkoły związane z realizacją programu nauczania, np. wyjścia na basen, do parku, lasu itp.

      28. Wszystkie decyzje dotyczące dodatkowych działań (konkursy, zebrania, imprezy, wycieczki) na terenie szkoły i poza nią będą podejmowane na bieżąco po otrzymaniu informacji o aktualnym stanie zagrożenia zakażeniem koronawirusem.

      29. Wszelkie pomieszczenia należy wietrzyć podczas przerw między zajęciami. W ciepłe, słoneczne dni zaleca się aby okna w klasach i na w miejscach wspólnych były uchylone podczas trwania lekcji.

      30. Dzieci przedszkolne z oddziałów 1-3,  czas przerw, korzystanie z pomieszczeń sanitarno-higienicznych, wietrznie pomieszczeń, mycie rąk, spożywanie posiłków oraz inne czynności realizują indywidualnie, tak aby nie zakłócać funkcjonowania w szkole uczniom starszych klas.

      31. Zajęcia wychowania fizycznego na sali gimnastycznej w miarę możliwości odbywać się będą w systemie oddziałowym,  jak najczęściej na świeżym powietrzu, na boisku szkolnym. Zaleca się unikanie ćwiczeń, gier i zabaw kontaktowych.

      32. Uczniowie mogą korzystać z placu zabaw/boiska szkolnego wg ustalonego harmonogramu, który uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

      33. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

      IV. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

      1. Wydawanie posiłków ma się odbywać z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

      2. Personel kuchenny musi przestrzegać szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego.

      3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń wydawczych, myć i dezynfekować stanowisko pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

      4. Przed wejściem na stołówkę należy obowiązkowo zdezynfekować ręce  płynem dezynfekującym.

      5. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeżeli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.

      V. Informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjnoobsługowych

      1. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki,  środki myjące i dezynfekujące) .

      2. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

      3. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

      4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

      5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

      10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Zaleca się prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu.

      11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

      12. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.

      13. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy.

      14. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

      15. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

      16. Do obowiązków personelu obsługi należy także sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły.

       

      Uwaga!

      W okresie pobytu dziecka w szkole rodzic/opiekun prawny powinien posiadać zawsze przy sobie naładowany i włączony telefon.

      Nie powinien dzwonić do szkoły np. dopytując się o stan zdrowia dziecka, jego samopoczucie.

      Opiekun – nauczyciel wykonuje w tym czasie opiekuńczo – wychowawcze i nie może prowadzić rozmowy.

      NAUCZYCIEL – OPIEKUN BĘDZIE DZWONIŁ, JEŻELI ZAJDZIE TAKA POTRZEBA!!!!

       

       

       

              Dyrektor szkoły: Dorota Kominko-Krej

       

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 01 września, odbędzie się na boisku szkolnym:

      - dla oddziału przedszkolnego oraz klas I - III o godzinie 08:30;
      - dla klas IV - VI o godzinie 09:00;
      - dla klas VII - VIII o godzinie 09:30.

      W razie opadów atmosferycznych rozpoczęcie nastąpi w sali gimnastycznej.

    • WAŻNE
     • WAŻNE

     • W piątek - 31 lipca będą do odbioru zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty. Klasa 8a odbiera zaświadczenia od godziny 9.00 do 10.00 a klasa 8b od 10.30. 11.30. przypominam o obowiązku noszenia maseczek i dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły. Do sekretariatu wchodzimy pojedynczo odbierając zaświadczenie. Proszę o przyniesienie swoich długopisów w celu podpisania się na liście. Zaświadczenia mogą odebrać też rodzice.

    • Bezpieczne wakacje
     • Bezpieczne wakacje

     • Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Każdy z nas ma swój pomysł i sposób na spędzenie wolnego czasu. Jedni udają się na rodzinne wyjazdy, inni wybierają wyjazdy zorganizowane takie jak kolonie lub kursy językowe.

      Nie mamy obowiązków związanych ze szkołą i nauką, więc możemy bez ograniczeń planować najróżniejsze przygody, w których będziemy brać udział. Niektórzy spotykają się z przyjaciółmi i wspólnie świetnie się bawią, inni wybierają się na rodzinne wyjazdy. Nikt nie siedzi w domu, kiedy za oknem mamy słoneczną, piękną, zachęcającą do wyjścia pogodę. Jednak wszyscy musimy pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje i innych bezpieczeństwo. Jak powinniśmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa.

       

       

      Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:

       

      1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.

      2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.

      3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.

      4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.

      5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.

      6. Nie rozmawiaj z obcymi.

      7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.

      8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.

      9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.

      10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.

      11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.

      12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.

      13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.

      14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.

      15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.

      16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.

      17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.

      18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.

      19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.

      20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.

      21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.

      22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.

      23. Nie rozpalaj ogniska w lesie.

      24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.

      25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.

      Ważne jednak, by w każdym miejscu pamiętać o bezpieczeństwie i zachowaniu odpowiedniej ostrożności. 
       

      Nad morzem

      Morze to potężny żywioł, z którym trzeba się liczyć. Pamiętajmy zatem o kilku istotnych regułach:

      • Kąpmy się tylko w miejscach dozwolonych i pod opieką dorosłych. Jeśli miejsca strzeże ratownik – zawsze stosujmy się do jego poleceń.

      • Miejsce na kąpiel musi być bezpieczne. Dlatego nie wolno się kąpać przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, zaporach, a także w brudnej wodzie i tam, gdzie są silne wiry i prądy.

      • Nigdy nie kąpmy się w rwących rzekach, bo wystarczy poślizgnąć się na kamieniu, żeby porwał nas nurt. Idąc na plażę, nie zapominajmy o kremie z filtrem UV. Ciało nasmarujmy już około 20–30 minut przed wyjściem na słońce, czynność tę powtarzając co 2–3 godziny i po każdym wyjściu z wody.

      • Chcąc uchronić się przed udarem, między godziną 11 a 16 ukryjmy się w cieniu.

      • Nie zapominajmy o okularach przeciwsłonecznych i lekkim nakryciu głowy. 

      • Pamiętajmy, by zabrać ze sobą wodę oraz coś do jedzenia. 

      • Nie wchodźmy do morza podczas burzy, deszczu lub mgły.

      • Jeśli długo przebywaliśmy na słońcu – poczekajmy chwilę w cieniu, zanim wejdziemy do wody. Pozwoli nam to uniknąć szoku termicznego.

      • Nie pływajmy w pobliżu wodorostów. Zwracajmy uwagę na dno i ukształtowanie zbiornika.

      • Pływajmy wyłącznie w obszarze wyznaczonym przez boje.

      • Skoki do wody wydają się świetną rozrywką, ale przy odrobinie pecha mogą skończyć się trwałym kalectwem. 

      • Wybierając się na kajaki, łódki czy rowery wodne, zawsze zakładajmy kapok. Pamiętajmy też, aby nie pływać wieczorem i po zmroku. To niebezpieczne i łatwo zgubić się na wodzie.

      W górach

      Jednym z największych zagrożeń w górach jest zmieniająca się w szybkim tempie pogoda. Przed każdą górską wycieczką dowiedzmy się, jakie są przewidywane warunki atmosferyczne!

      • Zawsze pamiętajmy o naładowanej komórce z numerem GOPR – 601 100 300.

      • Najlepiej wyruszajmy już wczesnym rankiem. 

      • Zaplanujmy trasę, uwzględniając swoje umiejętności, pogodę oraz godzinę zachodu słońca. 

      • Sprawdźmy, czy na wybranym przez nas szlaku są jakieś schroniska, szałasy, leśniczówki itp., w których można się schronić, jeśli nagle zmieni się pogoda. 

      • Przed górską wędrówką spakujmy do plecaka mapę. 

      • Zabierzmy ze sobą: zapasowe skarpetki, czapkę, koszulę lub inne okrycie z długim rękawem, pelerynę, kurtkę lub płaszcz przeciwdeszczowy.

      • Pamiętajmy o prowiancie – polecamy produkty z dużą zawartością węglowodanów, np. czekoladę lub baton energetyczny.

      • Nie zapominajmy o  okularach przeciwsłonecznych.

      • Przed wyjściem w góry poinformujmy kogoś, gdzie się wybieramy, jakim szlakiem i o jakiej porze planujemy wrócić. 

      W razie nagłej zmiany pogody, szukajmy podstawowych oznaczeń szlaku turystycznego. Jest to prostokątny znak – kolorowy pasek, oznaczający kolor szlaku, pomiędzy dwoma białymi paskami. W Polsce mamy 5 kolorów szlaków: 

      • czerwony - szlak główny dla danych gór, zwykle prowadzi przez najwyższe i najciekawsze szczyty pasma;

      • niebieski – trasy dalekobieżne, warto planować nimi wyprawy, gdy nie chcemy schodzić z gór i planujemy nocować w schronisku;

      • zielony żółty – krótkie szlaki, które zwykle krzyżują się z innymi szlakami;

      • czarny – krótkie szlaki dojściowe.

      Spacer do lasu lub na łąkę

      Wchodząc do lasu, poruszajmy się po wydeptanych ścieżkach. Każde miejsce wygląda podobnie, więc łatwo się zgubić, chodząc na przełaj. Jeśli dostrzeżemy dzikie zwierzę, nie zbliżajmy się do niego. Jeśli to ono idzie w naszym kierunku, zatrzymajmy się i poczekajmy lub zróbmy powoli kilka kroków do tyłu. Nie rzucajmy się do ucieczki (zwierzę może ruszyć w pościg), nie patrzmy zwierzęciu w oczy ani nie pokazujmy mu zębów (odczyta to jako przejaw agresji).

      • Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt! To dla nich niezdrowe.

      • Stosujmy preparaty przeciw komarom, kleszczom, szerszeniom oraz osom.

      • Nie rozpalajmy ognisk w lesie i jego pobliżu.

      • Jeśli zauważymy pożar – dzwońmy po straż pożarną. Nie podchodźmy do ognia.

      Wyprawa rowerowa

      • Starajmy się nie podróżować solo.

      • Zawsze jeździjmy w kasku.

      • Miejmy przy sobie apteczkę. 

      • Sygnalizujmy ręką kierunek, w którym chcemy jechać. 

      • Zwalniajmy na krętych drogach. 

      • Słuchajmy i obserwujmy, czy nie zbliża się do nas inny pojazd, czy nie nadjeżdża pociąg lub tramwaj.

      Gdziekolwiek planujemy się wybrać, pamiętajmy o naładowaniu przed wyjściem telefonu lub noszeniu ze sobą przenośnej ładowarki typu power bank – tym bardziej, jeśli planujemy dłuższą wędrówkę, spacer, podróż. Dodatkowo zawsze miejmy w telefonie zapisane numery alarmowe, a także w odpowiedni sposób zapisane numery bliskich osób. Przed imieniem bliskiej osoby powinno znaleźć się słowo „ICE”. Jest to znak dla ratowników medycznych, kogo poinformować w razie wypadku.

    • Lista osób przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020-2021
     • Lista osób przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020-2021

     • JĘDRZEJCZYK OLIWIER
      KOTULSKA JULIA
      LEMANOWICZ JAGODA
      MATUSZAK GRZEGORZ
      PŁAWNY FRANCISZEK
      SKRZYPCZAK ARKADIUSZ
      SOKAL MARCEL
      SZUMIEL OLIWIER
      WACH WIKTORIA
      CISZAK ELIANA
      JURAK MICHAŁ
      MOŃSKA MARTYNA
      NOWAK DOMINIK
      PAROBCZYŃSKI MICHAŁ
      PASTUSZKA HANNA
      ROSICKI ALEKSANDER
      STRĄCZEK KACPER
      WOJCIECHOWSKI OLIWIER
      WOJTANOWSKA NINA
      ZARADA MARCEL

    • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
     • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

     • Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO - Warszawa, 25.02.2020 r.

      W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania,) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

      Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

      1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

      • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
      • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

      2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

      a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

      b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

      • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
      • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

      3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

      Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

      Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

      Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się powyżej.

      Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

    • Bezpieczne ferie
     • Bezpieczne ferie

     • Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania. Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną. Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność! Poniżej przedsawiamy zasady, o których zawsze należy pamiętać!

       

       

       

       

       

       

      NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ FERIE, SĄ ZASADY, O KTÓRYCH ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ:

      • Informuj opiekunów gdzie dokładnie idziesz i o której godzinie wrócisz

      • Nie noś kluczy, komórki, pieniędzy w widocznym miejscu – to może skusić potencjalnego złodzieja

      • Nie rozmawiaj z obcymi osobami i nie ufaj im

      • Przestrzegaj zasad poruszania się po drodze

      • Nikomu nie podawaj swojego adresu zamieszkania, nazwiska, nr telefonu

      • Jeśli ktoś próbuje Cię skrzywdzić, wołaj głośno o pomoc

      • Jeśli ktoś krzywdzi Twojego kolegę, reaguj natychmiast i zawołaj osobę dorosłą

      ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU ZAŁAMANIE LODU:

      • zagrożenie stanowi bardzo niska temperatura wody i otoczenia, zimowy strój oraz trudności z wydostaniem się na powierzchnię lodu; w takim przypadku wzywaj pomocy, połóż się płasko na wodzie, rozłóż szeroko ręce i próbuj wpełznąć na lód. Staraj się poruszać w kierunku brzegu leżąc na lodzie

      • osobie, która znalazła się w wodzie podaj kij lub szalik i szybko wyciągnij ją na powierzchnię (zrób tak, jeśli jesteś silniejszy od tej osoby, jeśli nie – jak najszybciej zawołaj osobę dorosłą)

      ODMROŻENIE

      • delikatnie masuj odmrożone miejsca, ogrzewając je stopniowo. Odmrożoną część ciała można ogrzać w ciepłej (nie gorącej) kąpieli

      • przemoczone ubrania należy zdjąć, a ciało wytrzeć do sucha i okryć

      ZŁAMANIA

      • nie poruszaj złamaną kończyną

      • nie próbuj jej nastawiać

      • należy unieruchomić dwa sąsiednie stawy, wykorzystując do tego np. kijki narciarskie, kawałek drewna, szalik

       PIERWSZA POMOC W ZAGROŻENIU ŻYCIA U DZIECI

      Na początku należy ustalić, czy poszkodowane dziecko jest przytomne. Jeśli reaguje na bodźce i swobodnie można pozostawić je w zastanej pozycji, należy ocenić obecność i rozległość urazów oraz szybko wezwać pomoc. Bardzo ważne jest zabezpieczenia dziecka przed wychłodzeniem lub przegrzaniem i częsta kontrola jego stanu. Jeśli dziecko jest nieprzytomne, należy udrożnić mu drogi oddechowe przez wysunięcie żuchwy do przodu. Po wykonaniu tego zabiegu trzeba sprawdzić, czy dziecko samodzielnie oddycha poprzez obserwację klatki piersiowej lub wyczucie i wysłuchanie oddechu. Jeśli jest zachowany oddech, a dziecko pozostaje nieprzytomne, należy je ułożyć na bok, w pozycji bezpiecznej. Potem szybko wezwać pomoc i nadzorować jego stan.

      Jeśli nie stwierdzimy obecności spontanicznego oddechu, natychmiast trzeba wykonać dwa sztuczne wdechy metodą usta – usta, nos i ocenić ich skutek. Przy dalszym braku oddechu własnego należy rozszerzyć udzielanie pomocy poprzez rozpoczęcie sztucznego oddychania. Warunkiem skuteczności sztucznego oddychania jest zachowanie krążenia krwi dziecka. Potwierdza je obecność tętna na tętnicy szyjnej. Na sprawdzanie nie powinniśmy tracić więcej niż 10 sekund. Jeżeli tętno jest obecne – kontynuujemy sztuczne oddychanie z częstotliwością 20 oddechów na minutę. Sztuczne oddychanie należy prowadzić aż do chwili powrotu oddechu własnego lub do przejęcia akcji przez kwalifikowanych ratowników. Brak tętna świadczy o zatrzymaniu krążenia. Jest to wskazaniem do natychmiastowego rozpoczęcia zewnętrznego masażu serca, który polega na ucisku dwoma palcami dolnej połowy mostka na głębokość 2,5 – 4 cm, z częstotliwością ok100/min. Co 5 uciśnięć mostka należy wykonać 1 sztuczny wdech.

      Akcję reanimacyjną należy kontynuować aż do powrotu krążenia krwi i oddechu dziecka, lub do chwili przejęcia jej przez wykwalifikowanych ratowników.

       

      FERIE W DOMU

      Czas ferii spędzonych w domu, a nie na obozie bądź koloniach, wcale nie musi być nudny! Na placach zabaw, ślizgawkach, w parkach możesz poznać nowych kolegów i świetnie się bawić! Bo czy jest lepsza frajda od bitwy na śnieżki, saneczkarskich wyścigów czy łyżwiarskich popisów? Pamiętaj jednak, że w każdym miejscu czyhać może niebezpieczeństwo: z pozoru wytrzymały lód może okazać się zwodniczy, przyjazny człowiek w parku może okazać się złodziejem a nadjeżdżający samochód może jechać z o wiele większą szybkością niż mogłoby Ci się wydawać… Dlatego pamiętaj, by zachować ostrożność w każdej sytuacji, zwracaj też uwagę, czy Twoim kolegom nie dzieje się krzywda.

       

      BEZPIECZEŃSTWO NA ŚNIEGU I LODZIE

      • do zjeżdżania na sankach wybieraj miejsca oddalone od ruchu samochodowego

      • nigdy nie zjeżdżaj sankami leżąc na nich

      • nie stój blisko zjeżdżających saneczkarzy i nie zastawiaj ścieżki zjazdu

      • teren do zjazdu należy oczyścić z krzaków, kamieni i nierówności

      • upewnij się, że Twoje sanki nie mają połamanych szczebli bądź wystających śrub. Jeśli mają, koniecznie poproś opiekuna o naprawę

      • nie doczepiaj sanek do samochodu

      • ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska, unikaj zamarzniętych stawów, jezior, gdyż lód może być niewystarczająco wytrzymały, co grozi bardzo poważnym wypadkiem

      • przebywając na lodowisku nie należy trzymać rąk w kieszeni

      • nie rzucaj śnieżkami w samochody i zwierzęta

      • nie rzucaj śnieżkami, gdy znajduje się w nich jakiś ciężki bądź niebezpieczny przedmiot (np. kamień)

      „Kevin sam w domu”

      Pamiętaj, że nie jesteś bohaterem Hollywoodzkiego filmu… nie poradzisz sobie sam ze złodziejami! Jeśli dorośli zostawiają Cię samego w domu, oznacza to, że Ci ufają. Nie zawiedź ich i pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

      • nigdy nie wpuszczaj obcych osób do mieszkania, nawet jeśli mówią, że są przyjaciółmi Twoich rodziców. Gdy ktoś puka do drzwi, powiedz, że tata śpi i nie wolno go teraz budzić

      • jeśli ktoś obcy chce, byś wpuścił go do domu, bo Twoi rodzice kazali mu odebrać coś ważnego – nie wpuszczaj go. Gdyby to była prawda, rodzice uprzedziliby Cię

      • jeśli dzieje się coś niepokojącego (poczujesz swąd dymu, ktoś próbuje dostać się do mieszkania…) od razu dzwoń do rodziców, opiekunów, sąsiadów lub pod numer alarmowy.

                NUMER ALARMOWY: 112

      • nie baw się kuchenką gazową i urządzeniami elektrycznymi

       BEZPIECZEŃSTWO NA ULICY I PODWÓRKU

      • kiedy spadnie śnieg - poruszaj się ostrożnie po chodnikach i drogach: nie ślizgaj się, nie popychaj kolegów

      • informuj rodziców lub opiekunów dokąd idziesz i o której wrócisz

      • idąc w pobliżu drogi zachowaj szczególną ostrożność – długość hamowania pojazdów zimą jest znacznie dłuższa wskutek ślizgiej nawierzchni

      • nie baw się w odosobnionych miejscach – jeśli będziesz potrzebował pomocy, nikt Cię nie usłyszy

      • nie wsiadaj do obcych samochodów, nie rozmawiaj z obcymi i nie ulegaj żadnym namowom obcych

      • nie przyjmuj od nieznajomych żadnych przedmiotów na przechowanie – mogą pochodzić z kradzieży

      • przed wyjściem ustal z rodzicami obszar, na jakim możesz się bawić

      • jeśli chcesz pójść do kolegi, zapytaj wcześniej o zgodę opiekuna

       BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

      w trakcie zimowego wypoczynku rodzice mogą pozwolić Ci na większą swobodę czasową w korzystaniu z Internetu. Surfowanie w sieci to świetna zabawa, pamiętaj jednak, że i tam może czekać na Ciebie niebezpieczeństwo:

      • zamieszczane w Internecie informacje są publiczne, każdy może je zobaczyć i wykorzystać, dlatego nie podawaj swoich danych, nie dziel się prywatnymi informacjami

      • nigdy nie zamieszczaj lub nie wysyłaj czegokolwiek, co może posłużyć do zlokalizowania Ciebie lub innej osoby (na przykład imienia i nazwiska, adresu e-mail, czy też adresu domowego lub numeru telefonu)

      • zachowaj dystans - nie organizuj spotkań z przypadkowymi osobami poznanymi w sieci

      • bądź szczery – nie podawaj się za kogoś, kim nie jesteś; bądź uprzejmy, ale nie wdawaj się w dyskusję z natrętnymi osobami

       BEZPIECZNE ZIMOWISKO

      Wyjazd z kolegami na obóz to doskonała okazja do nawiązania nowych znajomości i świetnej zabawy. By te wspomnienia miały swój urok zadbaj o to, by nic złego nie przydarzyło Ci się w trakcie zimowiska:

      • ustal z rodzicami godzinę, o której będą do Ciebie dzwonić każdego dnia bądź Ty do Nich

      • zawsze uważnie słuchaj poleceń opiekunów

      • nie oddalaj się od grupy podczas wycieczek

      • nie noś przy sobie wartościowych rzeczy – komórki, pieniędzy, MP3…

       RODZICU, jeśli wysyłasz swoje dziecko na zimowisko, pamiętaj, by:

      • nie dawać mu wartościowych przedmiotów

      • zamiast telefonu komórkowego – kupić mu kartę telefoniczną do automatu

      • umówić się z dzieckiem, że będziesz telefonować o określonej porze do placówki wypoczynku

      • przygotować mu informacje z podstawowymi danymi, numerem telefonu do siebie i do placówki wypoczynku

      • jego ubranie wierzchnie miało elementy odblaskowe

      • potwierdzić, czy z dziećmi jedzie odpowiednia liczba opiekunów (1 na 15 dzieci)

      • sprawdzić, czy firma przewozowa ma zezwolenie na krajowy przewóz osób i czy dysponuje taborem zastępczym w razie awarii

      • sprawdzić sprawność autokaru przewożącego dzieci na wypoczynek: najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem, osobiście lub telefonicznie skontaktuj się z dyżurnym najbliższej jednostki Policji. Policjanci sprawdzą stan techniczny autobusu, trzeźwość kierowcy oraz wymagane dokumenty.

    • Legendy warszawskie
     • Legendy warszawskie

     • 6 lutego br., klasy IV i V miały okazję obejrzenia w Teatrze Zdrojowym spektaklu teatralnego w profesjonalnej obsadzie aktorskiej, w reżyserii Marka Jędrzejczyka. Klasy obejrzały sztukę teatralną „Legendy warszawskie”. Spektakl związany był z tematyką polskich legend i zapisem historycznym w świecie wyobraźni. Bez wątpienia sceny pełne napięcia i komicznych sytuacji, zaskakujące zwroty akcji, znakomite – często humorystyczne dialogi i barwne postaci były niezaprzeczalnymi atutami obu przedstawień. Dzięki oryginalnym kostiumom i ruchowej scenografii, na oczach szkolnej publiczności powstała niezwykła historia, dotycząca znanych baśni i legend. Sugestywna i widowiskowa gra aktorów oczarowała wszystkich widzów i dostarczyła mnóstwo pozytywnych emocji. Ponadto atutem obu spektakli był misternie zbudowany dowcip językowy i sytuacyjny, zaproszenie do akcji scenicznej wybranych uczniów z publiczności, pomysłowe wykorzystanie arsenału oświetlenia i efektów specjalnych oraz ciekawej muzyki. Wszystko to sprawiło, że zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie opuszczali Teatr Zdrojowy.

    • III miejsce w siatkówce chłopców.
     • III miejsce w siatkówce chłopców.

     • Uczniowie naszej szkoły klas VII - VIII zajęli III miejsce podczas Mistrzostw Wałbrzycha w piłce siatkowej chłopców. Impreza została rozegrana w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej SZS. Skład reprezentacji: Konrad Buraczyński, Sebastian Domek. Piotr Matuła, Miłosz Mniszek, Kamil Pawlak, Kacper Stec, Oliver Wosak. Opiekunem był pan Marek Henczka. Gratulacje.

    • Idol 2020
     • Idol 2020

     • Uczniowie naszej szkoły brali udział w zawodach pływackich w ramach cyklu imprez Grand Prix "Idol 2020". Zawody odbyły się na pływalni SP 10 przy ulicy Ogrodowej. Wyniki: Open dziewcząt - II miejsce Julia Słychan, kategoria młodzieżowa I miejsce Bruno Rzepa, IV miejsce Kornelia Sokół. Gratulujemy.

    • XX edycja akcji Góra Grosza
     • XX edycja akcji Góra Grosza

     • Jak co roku w naszej szkole odbywa się akcja "Góra Grosza". Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. W klasach I - III najlepszy wynik osiągnęła klasa I a, drugie miejsce zajęła II a, trzecie III b. Dziękujemy za udział w akcji klasom młodszym.

    • Bal Karnawałowy klas I - III
     • Bal Karnawałowy klas I - III

     • Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, kolorów i dźwięków zabawa. Bal karnawałowy jest atrakcją bardzo lubianą również przez dzieci, dostarcza im wielu przeżyć i radości. W dniu 17 stycznia br., w udekorowanej sali gimnastycznej pojawiły się kolorowe postaci. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, można było zobaczyć: wróżki, królewny, biedronki, księżniczki, rycerzy, piratów, policjantów, żołnierzy i wiele innych postaci, których trudno wymienić ze wszystkich. Podczas zabawy było bardzo kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Na całością czuwali animatorzy, którzy co jakiś czas przeprowadzali konkursy i zabawy. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym uczniom. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w przygotowaniu zabawy oraz pięknych strojów balowych.

    • Wizyta policjantów w naszej szkole
     • Wizyta policjantów w naszej szkole

     • W dniu 16 stycznia klasy I - IV uczestniczyły w spotkaniu z policjantami związanym z bezpieczeństwem dzieci.  Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Policjant rozmawiał  z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach, a w szczególności  omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniał również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze oraz jak należy zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. Następnie wytłumaczył jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Powtórzyliśmy również numery alarmowe. Uczniowie oglądali także filmy edukacyjne na których przedstawiono jak należy zachować się podczas zagrożenia w różnych miejscach a także co zrobić po załamaniu się lodu pod nami. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

    • Akademia magii z papieru
     • Akademia magii z papieru

     • 16 stycznia br., uczniowie naszej szkoły mieli okazję zobaczyć pokaz magii przedstawiony przez iluzjonistę z Indii. Magiczna atmosfera, którą stworzył magik, pozwoliła przenieść się dzieciom w świat magii z papieru. Na scenie działy się nieprawdopodobne, wręcz magiczne rzeczy: pojawianie się niezwykłych rzeczy wyczarowanych z papieru. Pokazy połączone zostały z humorystycznymi komentarzami iluzjonisty. Mistrz iluzji pokazywał uczniom jak wykonać stworzone rzeczy. Pokaz  zadowolił gusta całej zgromadzonej publiczności.