•       Według kronik niemieckich, budynek szkolny, w którym obecnie mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Wałbrzychu  został zbudowany w 1864 roku. Początkowo szkoła liczyła ogółem 407 dzieci, cztery klasy i czterech nauczycieli, a zajęcia odbywały się rano i popołudniu. W latach 80 XIX wieku liczba dzieci powiększyła się do 750 i zaszła potrzeba dobudowania trzeciej kondygnacji oraz czterech izb na poddaszu na mieszkania dla nauczycieli. Po zakończeniu II Wojny Światowej w budynku byłej szkoły niemieckiej powołano do życia szkołę polską. Do szkoły uczęszczało wówczas 238 dzieci przesiedleńców przybyłych ze wschodnich i centralnych terenów Polski oraz repatriantów z Francji, Belgii i Niemiec. Z roku na rok przybywało uczniów oraz nauczycieli. W sierpniu 1955 roku do budynku szkoły zorganizowano ósmą klasę licealną, w związku z czym nazwa szkoły została zmieniona na Szkoła Podstawowa i IV Liceum Ogólnokształcące. Dwa lata później Liceum zostało przeniesione do budynku innej szkoły, a w tutejszym budynku pozostały klasy szkoły podstawowej. Placówka przybrała numer 6 i od tego czasu nosiła nazwę Szkoła Podstawowa Nr 6. W kolejnych latach działania Szkoły wzrastała liczba uczniów oraz nauczycieli, co przełożyło się następnie na potrzebę dokonywania kolejnych zmian w zakresie zarządzania placówką oraz warunków lokalowych, wyposażenia sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, udoskonalenia bazy dydaktycznej.

         22 maja 1989 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu szkole nadano imię Aleksandra Kamińskiego. Już wiele lat przed tym wydarzeniem w szkole działał ruch harcerski, funkcjonowały drużyny ZHP, a nauczyciele i uczniowie odnosili się do ideałów harcerskich w codziennej pracy. Przyjęcie imienia Aleksandra Kamińskiego – pedagoga, wychowawcy, profesora nauk humanistycznych, współtwórcy metod zuchowych, harcmistrza, żołnierza Armii Krajowej i ideowego przywódcy Szarych Szeregów, przewodniczącego Prezydium Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego – pozwoliło Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu przystąpić  do Ogólnopolskiego Ruchu Kamykowego, który został stworzony przez uczniów i wychowanków profesora Aleksandra Kamińskiego oraz wszystkich, którzy go znali.  Do ruchu należy przeszło 60 środowisk. Są to drużyny i szczepy harcerskie  i chorągwie ZHP, domy kultury, domy dziecka, biblioteki oraz szkoły. PSP 6 w Wałbrzychu współpracuje ze szkołami w Lubrańcu, Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim oraz z LXXX Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie.

         Kolejne lata mijały w szkole pod znakiem sukcesywnych remontów i udoskonalania bazy dydaktycznej i elektronicznej. Doposażono gabinety i sale lekcyjne, utworzono sieć komputerów do dyspozycji administracji, a następnie utworzono salę komputerową do dyspozycji uczniów.

         Obecnie Dyrektorem Szkoły jest mgr inż. Barbara Lisowska, która jest czternastym z kolei dyrektorem tej placówki.

     

    Wizja i misja szkoły.

     

             Nasza szkoła jest przyjazna i bezpieczna. Promuje zdrowy i ekologiczny styl życia, stwarza optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantuje atrakcyjne i skuteczne nauczanie. To placówka, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości. Nasza szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija ich zainteresowania i uzdolnienia. Współpracuje z rodziną, ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami.

             Wizja ta uwzględnia zarówno potrzeby, jak i możliwości uczniów, co prowadzi do skutecznego motywowania uczniów w sposób wewnętrzny. Dzięki przyjaznej i bezpiecznej atmosferze szkoła stwarza uczniom warunki do poszukiwania i rozwijania własnych zainteresowań, a współpraca z rodziną i środowiskiem lokalnym pozwala aby motywacja wewnętrzna uczniów do nauki była podtrzymana wielokierunkowo.

     

    Misja Szkoły

    1.   Wszyscy członkowie społeczności szkolnej współpracują w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań.

    2.   Nasza Szkoła uznaje, że pierwsze i niezbywalne prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice, szkoła zaś spełnia funkcję doradczo – wspierającą.

    3.   Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i postawą.

    4.   Wychowanie w naszej Szkole ma charakter integralny, humanistyczny i indywidualny.

    ·     Integralny – obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową i społeczną.

    ·     Humanistyczny – stawia w centrum osobę ucznia

    ·    Indywidualny – tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia

    5.   Nasza Szkoła wychowuje w chrześcijańskim systemie wartości z poszanowaniem innych wyznań uznających powszechnie przyjęte zasady etyczno – moralne.

       W swojej misji szkoła i nauczyciele w centrum stawiają ucznia. Uczeń traktowany jest zarówno jako integralna całość, jak i jako indywidualną osobowość. Oznacza to, że w staraniach do motywowania ucznia nauczyciele starają się oddziaływać na wszystkie sfery ucznia i dobierać w tym celu odpowiednie metody, techniki i rodzaje motywacji. Pamiętają przy tym jednak, że każdy uczeń jest inny, więc wymaga innego wpływu zewnętrznego i wewnętrznego na własną motywacje do nauki.

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu
   • list@szkola6.pl
   • 74 84-777-20
   • ul. Gen. Andersa 50 58-304 Wałbrzych
 • Galeria zdjęć

  • Z życia "Zerówki"
  • DZIEŃ BABCI I DZIADKA - gala talentów 0-III 2019/2020
  • BAL KARNAWAŁOWY 0-III
  • III WAŁBRZYSKA GALA PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
  • Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada
  • ŚNIADANIE DAJE MOC
  • DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI w PSP nr 2 w Wałbrzychu
  • SALA EDUKACYJNA "OGNIK" klasa 0, 1a
  • UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA 2019/2020 KLASA 1A i 1B
  • RAJD JESIENNY klasa 0, 1b, 3b
  • PARADA ROWEROWA
  • BĄDŹ BEZPIECZNY