• KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

    Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego  ul. gen. Andersa 50 w Wałbrzychu  (Administrator). 

    Dane kontaktowe Administratora: tel. 74 84 777 20 , email: psp6@walbrzych.edu.pl
    Dane osobowe uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru uczniów są przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań oświatowych: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez Administratora, w szczególności:

    - w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej i aktów wykonawczych m.in. wypełniania obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,
    - w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – zapewnienia bezpieczeństwa m.in. w zakresie gromadzenia informacji o osobach odbierających uczniów, informowania o osiągnięciach podopiecznych placówki oświatowej i podpisywania prac podopiecznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”,
    - na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – m.in. zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia lub kontakt mailowy /telefoniczny z rodzicami ucznia (art. 6 ust. 1 a RODO) – „zgoda”.
    jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO:
    - udzielenia informacji o nagłym zdarzeniu czy zaistniałym niebezpieczeństwie dotyczącym ucznia (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. c RODO) – „gdy jest to niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą” 

    - w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – m.in. w związku z udzieleniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. g RODO) „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym”
    - w celu zapewnienia uczniom właściwej opieki, odżywiana i metod wychowawczych (art. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 155 ustawy Prawo oświatowe)
    Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do wykonywania przez Administratora działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

    W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:
    - przez okres pobytu ucznia w placówce oświatowej (lub dłużej, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa),
    - przez okres wykonania zadań w interesie publicznym lub do momentu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu w tym zakresie (np. do momentu wycofania upoważnienia do odbioru ucznia),
    - przez okres obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania.
    Wycofanie zgody:
    - może nastąpić w dowolnym momencie,
    - nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała.
    Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
    Placówka może udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia, bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora). Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Biuro Finansów, które wspiera jego działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno-prawnej.
    Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

    Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl

    Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, zdjęcia / nagrania z wycieczek, zdjęcia / nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego ujęcia), nie wymaga zgody (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).