• Regulamin przyznawania „Nagrody Antka Cwaniaka ” dla klas 4-8 w Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

    1. Ideą przyznawania nagrody jest promowanie wśród uczniów wartości i cnót głoszonych przez Aleksandra Kamińskiego.

    2. Regulamin dedykowany jest uczniom, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskali znaczny przyrost średniej ocen oraz otrzymali co najmniej poprawną ocenę z zachowania. Wzrost wartości ocen powinien wynosić minimum 0,5 w odniesieniu do pierwszego semestru.

    3. Głównymi cele:

    • dowartościowanie uczniów, którzy mimo wysiłków i ogromnego zaangażowania nie są w stanie spełnić kryteriów do otrzymania wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce

    • zmotywowanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem • zmobilizować uczniów do osiągania coraz wyższych wyników w nauce

    • docenienie za pracowitość i wytrwałość • pokonywanie własnych słabości • umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich możliwości.

    4. Nagrodę nie może otrzymać uczeń, który:

    • nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej

    • nie ukończył szkoły • nie został klasyfikowany

    • otrzymał na koniec roku szkolnego minimum jedną ocenę niedostateczną z zajęć obowiązkowych.

    5. Nagrody nie może otrzymać uczeń, którego frekwencja była niższa niż 75% w bieżącym roku szkolnym.

    6. Szczegółowe kryteria przyznawania „Nagrody Antka Cwaniaka”:

    • Do czerwcowej, klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej wychowawcy zobowiązani są wskazać uczniów, spełniających kryteria otrzymania nagrody w swojej klasie.

    • Średnia ocen powinna być liczona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

    • Kandydaci do nagrody przedstawiani są na posiedzeniu rady klasyfikacyjnej.

    • Rada Pedagogiczna zatwierdza kandydatów do nagrody.

    • Nagrody za znaczące postępy w nauce wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. Ucznia, którego chcemy nagrodzić nie porównujemy z innymi uczniami, ale analizujemy jego postępy na przestrzeni całego roku szkolnego.