• "Pożywne i zdrowe śniadanie to podstawa- dbanie o zdrowie to ważna sprawa"

     • Wszystkim nam zależy, aby dzieci były zdrowe i miały energię do nauki i zabawy. Chcielibyśmy także, aby miały równy start i nie czuły się gorsze od innych. Codzienne śniadanie pomaga im dobrze zacząć dzień i daje równy start w szkolne obowiązki. 

      Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

      6 listopada 2020r. klasy 0-3  przygotowały  wspólnie zdrowe śniadanie. Dzieci przyniosły  potrzebne produkty, z których wykonały zdrowe, pożywne kanapki. Wykorzystały do nich także  przyniesione z domu  warzywa. Na deser  zjadły przepyszne i zdrowe owoce. 

         Wspólne śniadanie było  dla nas świetną zabawą, a zarazem nauką o tym -jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie.

       

     • Praca pedagoga w czasie nauki zdalnej

     • W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w szkołach od 9.11.2020r. pedagog szkolny będzie dostępny w godzinach od 9.00-15.00 pod numerem telefonu: 736 379 189. W razie sytuacji pilnych, wymagających nagłej interwencji możliwy jest kontakt osobisty po wcześniejszym umówieniu się przez telefom. 

    • Konkurs na kotylion o barwach narodowych
     • Konkurs na kotylion o barwach narodowych

     • Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości Samorząd Szkolny ogłasza konkurs "Najpiękniejszy kotylion". Należy wykonać kotylion o barwach narodowych inspirowany kokardą narodową. Technika i materiały wykonania dowolne. Prace należy wykonać i przesłać zdjęcie do p. Justyny Sikory do 12.11.2020r.

      Uczniowie klas 4-5 za wykonanie kotylionu otrzymają ocenę celującą  z techniki, natomiast uczniowie klas 6-8 ocenę celującą z zachowania. Dodatkowo zostaną przyznane punkty na konto "Super Klasy". 

    • Rozstrzygnięcie konkursu "Najpiękniejsza dynia halloweenowa"a
     • Rozstrzygnięcie konkursu "Najpiękniejsza dynia halloweenowa"a

     • W konkursie wzięło udział 54 udzniów. Jury wybrało zwycięzców:

      1 miejsce: Oliwier Majchrzak z klasy 6a

      2 miejsce: Martyna Cyran z klasy 4a

      3 miejsce: Zuzanna Lehmann z klasy 4a

      Dodatkowo wyróznienia otrzymali:

      Filip Krynicki z klasy 6a

      Marcin Strojny z klasy 6b

      Oliwia Baranowska z klasy 7b

      Maja Garbulińska z klasy 5a

      Zuzanna Kupicz z klasy 8a 

       

    • Szlachetna Paczka
     • Szlachetna Paczka

     • SZLACHETNA PACZKA

      OD 2001 ROKU ZMIENIAMY HISTORIE.Łączymy biednych i bogatych. Uczymy mądrze pomagać. Rozwijamy wolontariuszy.A teraz dodatkowo uczymy Polaków, jak zarabiać więcej. Razem zmieniamy Polskę!

      SZLACHETNA PACZKA jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. A my tworzymy rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.SZLACHETNA PACZKA to również najlepiej zorganizowany projekt społeczny w Polsce. W ciągu jednego weekendu milion osób wymienia się rzeczami i całą siłą życzliwości. Mądrość i nowoczesne technologie. Biedni i bogaci. Media i ukryta bieda. Serce i logistyka. SZLACHETNA PACZKA łączy to wszystko.

      www.szlachetnapaczka.pl

      Do końca listopada w naszej Szkole prowadzimy zbiórkę: żywności (makarony, cukier, kisiel itp. oraz chemii potrzebnej w gospodarstwie domowym (proszki, żele do kąpieli, mydła itp.)

      Klasa która zbierze najwięcej produktów otrzyma dodatkowe punkty do SUPER KLASY (dotyczy klas 4-8).

      WAŻNE : PACZKI PROSZĘ PRZYNOSIĆ DO SEKRETARIATU W REKLAMÓWKACH Z KARTECZKĄ W ŚRODKU - OD JAKIEGO UCZNIA I KTÓREJ KLASY.

      Szkolny koordynator:  Artur Rak

    • NAJPIĘKNIEJSZA HALLOWEENOWA DYNIA
     • NAJPIĘKNIEJSZA HALLOWEENOWA DYNIA

     • Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs: "Najpiekniejsza Dynia Halloweenowa". 

      Każdy uczeń, który przyśle  zdjęcie swojej dyni do p. Justyny Sikory otrzyma ocenę "6" z zachowania, a dodatkowo punkty będą doliczane do klasowego konta SUPERKLASY.

       Zdjęcia dyń  zostaną również umieszczone na stronie szkoły. 

      Termin nadsyłania dyń: 3 listopada, godzina 15.00.

      Zapraszamy wszystkich do udziały w konkursie!!!!

     • Zarządzenie nr 5 p.o. Dyrektora Szkoły

     • ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021

      z dnia 23.10. 2020 r.

      p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

      o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6

      im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

       

      p.o. Dyrektora szkoły na podstawie:

      • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)

      • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

      • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

      • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.)

      • Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

      p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu zarządza:

       

      § 1

      Od dnia 26.10.2020r. do dnia 8.11.2020r. uczniowie klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu będą brali udział w zajęciach zdalnych, a od 2.11.2020r w zajęciach on-line wedle ustalonego harmonogramu, który zostanie udostępniony poprzez e-dziennik oraz na stronie internetowej szkoły.

      § 2

      Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.

      § 3

      Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:

      1. powiadamiają o trudnościach dyrektora;

      2. pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;

      3. monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.

      § 4

      Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.

      § 5

      System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.

      § 6

      Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.

      § 7

      Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 2 niniejszego Zarządzenia.

      § 8

      Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

      § 9

      Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

      § 10

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października  2020 r. i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

       

       

      p.o. Dyrektora Szkoły

      Dorota Kominko-Krej

       

     • Zarządzenie nr 6 p.o. Dyrektora Szkoły

     • ZARZĄDZENIE NR 6/2020/2021

      z dnia 26.10.2020r.

      p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

      w sprawie zmian w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

      w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

       

      Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz na podstawie Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu oraz szczegółowych warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego uczniów):

       

       

      p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu zarządza:

       

      § 1

      Wprowadzenie następujących sposobów prowadzenia monitorowania osiągnięć uczniów opartych o metody i formy sprawdzania i oceniania, które stosowane przez nauczycieli powinny uwzględniać specyfikę przedmiotu oraz formę nauczania zdalnego:

      1. Metody ustne (ustne sprawdzanie wiedzy ucznia).

      2. Metody pisemne (prace pisemne).

      3. Metody praktyczne (wykonywanie prac praktycznych np. plastycznych).

      4. Projekty uczniowskie.

       

      § 2

      Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów

      Dokonując analizy poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w ramach metod wskazanych w § 1 należy stosować:

      1. Metody ustne (ustne sprawdzanie wiedzy ucznia).

      2. Metody pisemne (prace pisemne):

      • Wypracowanie (pisemna praca ucznia o wysokiej samodzielności, spoistości i dbałości redakcyjnej).

      • Sprawdzian (jest zbiorem kilku, kilkunastu pytań sprawdzających szczegółowe wiadomości - wiedzę lub umiejętności ucznia).

      • Formą sprawdzianu mogą być testy pisemne (zbiór zadań przeznaczonych do rozwiązania w określonym czasie, reprezentujących wybrany zakres treści kształcenia w taki sposób, by z ich wyników można wnioskować o poziomie opanowania tej treści, test może być przeprowadzony z wykorzystaniem metod on-line).

      • Zadania, ćwiczenia pisemne wykonywane w czasie lekcji.

       3. Metody praktyczne (wykonywanie prac praktycznych)

       4. Projekty uczniowskie

       § 3

      Sposoby informowania uczniów / rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

       

      1. Informacja na temat poziomu opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności, musi mieć charakter informacji zwrotnej kształtującej – ocena kształtująca (stopień i komentarz) pisemna lub ustna.

      2. Stopień jest informacją o poziomie opanowania wiedzy (wiadomości) i umiejętności.

      3. Wystawienie stopni szkolnych (wg obowiązującej skali) polega na określeniu poziomu opanowanych przez ucznia wymagań edukacyjnych wynikających ze szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego opisanych w statucie szkoły.

      4. Komentarz zawiera w szczególności cztery elementy:

      • wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

      • wskazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

      • przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

      • wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej.5. Informację zwrotną o wyniku postępów ucznia należy przekazać drogą elektroniczną (e-mail ucznia/rodzica) lub telefonicznie.

       5. Informację zwrotną o wyniku postępów ucznia należy przekazać drogą elektroniczną (e-mail ucznia/rodzica) lub telefonicznie.

       6. Jednocześnie informuję, w tej sytuacji miejscem przechowywania danych jest również miejsce pobytu nauczyciela.

       

       § 4

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października  2020 r. i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

       

       

      p.o. Dyrektora Szkoły

      Dorota Kominko-Krej

       

    • Pasowanie na Pierwszoklasistę.
     • Pasowanie na Pierwszoklasistę.

     •  W środę, dnia 21.10.2020r. odbyła się w naszej szkole niezwykle ważna Uroczystość Ślubowania i Pasowania na uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele wiele emocji, zarówno wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Niestety w tym roku, w związku z sytuacją pandemiczną panującą w naszym kraju, uroczystość Pasowania odbyła się bez udziału rodziców oraz zaproszonych gości. 

      Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.  To był egzamin, który zdali na szóstkę.

        Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu. 

       Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.  Nie zabrakło też upominków od Pni Poseł na Sejm RP Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej,  Radnego Rady Miejskiej Wałbrzycha  Pana Ryszarda Nowaka, Rodziców oraz kolegów ze starszych klas.  

      Do grona społeczności szkolnej wstąpili: Bartosz Bęben, Aleksandra Bonior, Julia Danielewska, Dźwigaj Aleksander, Garbuliński Dominik, Grzywna Olga, Paulo Jędrzejak, Artur Jędrzejczyk, Maja Kalinowska, Oliwier Kasjanik, Zofia Kopinowska, Nicolas Krośnicki, Klara Makowska, Damian Mika, Julia Młynek,  Kacper Obrzut, Nataniel Pełka, Maja Purwin, Michał Skorubski, Livia Stachura, Zuzanna Szklanko, Zofia Turczańska, Paulina Wątor, Jakub Wilczyński, Filip Wojciechowski, Julia Wylegała, Kacper Zaniewicz - Klimek. 

      Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. 

      Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!

      Powodzenia!!!!

      Film z uroczystości --->   Film z uroczystości

       

    • Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole
     • Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

     • Jak co roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, potocznie zwana Dniem Nauczyciela. Aby uczcić to święto, uczniowie klas 6b, 7a i 8b przygotowali przedstawienie, w którym w śmieszny sposób zaprezentowali  codzienne życie uczniów i nauczycieli w szkole. Samorząd Uczniowski przygotował galerię portretów naszych nauczycieli oraz konkurs na najsmaczniejsze ciasto i najśmieszniejszy wiersz o nauczycielu. 

      Wyniki konkursu "Bake off - ale ciacho":

      1 miejsce - klasa 4a

      2 miejsce - klasa 7a

      3 miejsce - klasa 7b

      Wyniki konkursu "Najśmieszniejszy wiersz o nauczycielu":

      1 miejsce - klasa 6a

      2 miejsce - klasa 8a

      3 miejsce - klasa 7b

      4 miejsce - klasa 5a

       

       

    • Święto Komisji Edukacji Narodowej
     • Święto Komisji Edukacji Narodowej

     • Z okazji Święta Edukacji Narodowej życzymy naszym nauczycielom oraz pracownikom oświaty zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym. W imieniu całej społeczności uczniowskiej życzy Samorząd Uczniowski.

    • "Piątek z Prezydentem", czyli lekcja obywatelska
     • "Piątek z Prezydentem", czyli lekcja obywatelska

     • W dniu 9.10.2020 r. Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej spotkał się z uczniami naszej szkoły w ramach organizowanych lekcji obywatelskich "Piątek z Prezydentem". Podczas godzinnego spotkania rozmawiano na temat samorządności, obywatelskich  postaw, demokratycznego społeczeństwa oraz roli Konstytucji w życiu każdego obywatela. Podkreślono również znaczenie przynależności Polski do UE. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda podział władzy w mieście i  skąd miasto czerpie pieniądze na inwestycje, które aktualnie trwają w Wałbrzychu. Podczas lekcji obywatelskiej Prezydent wyjaśnił, w jaki sposób wybierani są przedstawiciele władzy. Tłumaczył, że władza samorządowa składa się z władzy wykonawczej, którą jest prezydent, i władzy ustawodawczej reprezentowanej przez Radę Miasta. Prezydent podkreślił, że wszyscy jesteśmy sobie równi, mamy takie same prawa, ale i również takie same obowiązki.

    • Wizyta przedszkolaków w naszej szkole.
     • Wizyta przedszkolaków w naszej szkole.

     • Już we wrześniu przedszkolaki rozpoczną nowy etap w swojej edukacji - pójdą do szkoły i staną się pierwszoklasistami. Dlatego już teraz chcieliśmy zapoznać dzieci ze szkołą i nauczycielami, którzy przejmą pieczę nad nowymi wychowankami. Dnia 8.10.2020 r. dzieci z przedszkola "U Mikołaja" wybrały się na wycieczkę do naszej szkoły. Było to dla nich duże przeżycie. Dzieci uczestniczyły w zabawach na świeżym powietrzu, a podczas zajęć panowała miła i przyjemna atmosfera. Mamy nadzieję, że większością przedszkolaków spotakmy się we wrześniu, w murach naszej szkoły. Zajęcia dla naszych gości przygotowali: p. Elżbieta Rybczyńska, p. Marek Henczka i p. F. Kurzawiński.  

    • Światowy Dzień Zwierząt
     • Światowy Dzień Zwierząt

     • 4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt, który został ustanowiony w 1931 roku. Obchody dnia mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomić, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa. Na terenie naszej szkoły ogłoszono zbiórkę karmy  dla zwierząt będących pod opieką fundacji „Na Pomoc Zwierzętom”. Uczniowie klas 0-8 zebrali karmę dla psów i kotów oraz koce, które na pewno przydadzą się w związku z nadchodzącymi chłodami. 


      Koordynatorem zbiórki była p. Iwona Sadlak. 
       

    • Bezpieczna droga do szkoły
     • Bezpieczna droga do szkoły

     • Poniższy odnośnik zawiera dużo porad oraz przydatnych informacji na temat postrzegania ruchu drogowego przez dzieci. Między innymi jak być widocznym po zmroku dzięki odblaskom oraz jak przygotować dziecko do samotnej drogi do szkoły na rowerze lub w autobusie. Głównym celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poruszającym się po drogach. Prosimy opiekunów naszych uczniów o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się pod poniższym linkiem.

      https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/bezpieczenstwo-dzieci-w-ruchu-drogowym

    • Jesienny Rajd Pieszy
     • Jesienny Rajd Pieszy

     • Dnia 23 września 2020 roku uczniowie klas II i III  udali się na Jesienny Rajd Pieszy. Podczas całodniowej wycieczki spacerowli po najbliższej okolicy w poszukiwaniu oznak jesieni. Na koniec wędrówki dzieci spędziły miło czas na zabawach na "Słonecznej Polanie". Zachwyceni i zmęczeni wyprawą wszyscy wrócili do domów. Ten dzień na pewno pozostanie wszystkim na długo w pamięci. 

      Aby obejrzeć więcej zdjęć zapraszamy do zakładki "Uczniowie i Rodzice" - album fotograficzny. 

    • Przedszkolaki z "Tęczy" z wizytą w naszej szkole!
     • Przedszkolaki z "Tęczy" z wizytą w naszej szkole!

     • Dla sporej części przedszkolaków ten rok szkolny jest ich ostatnim rokiem w przedszkolu. Przed nimi nowe wyzwanie – nauka w szkole. Aby lepiej przygotować dzieci do startu w tę szkolną rzeczywistość,  17 września 2020r.  dzieci z Niepublicznego Przedszkola "Tęcza"  odwiedziły naszą placówkę. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć, jak wygląda nasza szkoła oraz wziąć udział w prawdziwej lekcji wychowania fizycznego oraz treningu piłki siatkowej.  Przedszkolaki chętnie ćwiczyły i bawiły się na świeżym powietrzu.  Za bezbłędnie wykonane ćwiczenia nasi goście otrzymali drobny upominek oraz zaproszenie na kolejną wizytę.  Mamy nadzieję, że to cenne doświadczenie pomoże dzieciom i ułatwi im przekroczenie progu naszej  szkoły we wrześniu!

      Wizyta przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola " Tęcza" - zajęcia piłki siatkowej, gry i zabawy ruchowe. 

    • Europejski Tydzień Sportu
     • Europejski Tydzień Sportu

     • W dniu 23 września br., na stadionie Aqua Zdrój odbyła się impreza sportowa zorganizowana dla uczniów, której głównym celem było propagowanie ruchu. Sportowcy rozegrali kilka konkurencji sportowych i zabaw ruchowych. Rywalizacja odbywała się między trzema drużynami. Walczącym z wielkim zaangażowaniem uczniom gorąco kibicowali nauczyciele i opiekunowie. Współzawodnictwo zakończyła dekoracja dyplomami wszystkich uczestników. Sportowa rywalizacja dostarczyła wszystkim dużo pozytywnych wrażeń i emocji. Imprezę przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego. 

    • Sprzątanie świata
     • Sprzątanie świata

     • Ww W piątek 18 września br., rozpoczęło się wielkie sprzątanie świata. Jest to finał międzynarodowej akcji, w którą włączyły się także wałbrzyskie szkoły. Uczniowie naszej szkoły ruszyli w kierunku ulic Ruchu Oporu, Ludowej, Wysockiego, Andersa oraz w teren wokół szkoły. Worki zapełniły się błyskawicznie. Bo nie tylko nielegalne składowiska ale też po prostu wszechobecne papierki, puszki i inne odpady wciąż są zmorą przestrzeni w której żyjemy. Wszystkim uczestnikom akcji dziękujemy!

      Tregoroczna akcja Sprzątania świata przebiegała pod hasłem: "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję."

      Uczniowie naszej szkoły przygotowali wystawę pt. "Dzieci tworzą cuda ze śmieci".