• Opiekę nad dziećmi sprawuje Pani Bożena Lis. 

   Szkolny gabinet pielęgniarki szkolnej zapewnia uczniom pomoc doraźną oraz pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach. Praca pielęgniarki szkolnej to także współdziałanie z gronem pedagogicznym w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia, organizowania akcji propagujących zdrowy styl życia i nawyki żywieniowe.

   Pielęgniarka szkolna jest obecnie jedynym profesjonalnym pracownikiem medycznym na terenie szkoły. Zakres jej działań określa art. 12 ust. 2 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).

   Zgodnie z tymi dokumentami do zadań pielęgniarki szkolnej należy:

   • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych ,
   • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
   • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
   • sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja (na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej) zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonywania w trakcie pobytu ucznia w szkole,

   • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.


   Ważna grupa zadań to:

   • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,

   • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,

   • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.