• REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI

    "ZŁOTA TARCZA"


     

    REGULAMIN

    przyznawania odznaki "Złota Tarcza"
    uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu.

    Złota Tarcza” jest wyrazem najwyższego uznania Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej dla ucznia, który wyróżnił się osiągnięciami w nauce, sukcesami  sportowymi, artystycznymi lub w konkursach międzyszkolnych, nienaganną postawą uczniowską i szczególnym zaangażowaniem w życie szkoły.

    1. „Złotą Tarczę” przyznaje na wniosek wychowawcy klasy powołana w tym  celu KAPITUŁA,  w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły, dwaj przedstawiciele Rady Pedagogicznej, opiekun samorządu uczniowskiego.

    2. Odznakę tę otrzymuje uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego, który podczas nauki w klasie VIII: 

      a)      w wyniku klasyfikacji końcoworocznej osiągnął  średnią ocen ze wszystkich  przedmiotów obowiązkowych przewidzianych szkolnym planem nauczania 5,0 (i wyżej) oraz ocenę wzorową z zachowania.

     b)      aktywnie uczestniczył w dodatkowych zajęciach, rozwijając swe zdolności i zainteresowania (np. zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne),

     c)      podejmował się zadań wykraczających poza obowiązki ucznia, a znaczących dla zespołu klasowego lub społeczności szkolnej (należy spełnić przynajmniej 2 kryteria), np.:

       -uczestniczył w konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz zajął 1 – 3 miejsce,

       -uczestniczył w zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych oraz zajął 1 – 3 miejsce,

       -reprezentował szkołę w konkursach międzyszkolnych lub w zawodach sportowych,

       -aktywnie działał w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,

    3.  Uczeń, który pretenduje do  „Złotej Tarczy” powinien spełnić wymagania zawarte w punkcie 2a oraz 2b, a także przynajmniej dwa  kryteria z pkt 2c.

    4. Uczeń klasy 8, który zajął I-III miejsce w konkursie, olimpiadzie, na szczeblu co najmniej, powiatowym, wojewódzkim otrzymuje „Złotą Tarczę” za zakończeniu klasy 8 niezależnie od warunków w punkcie 3 (dotyczy okresu nauki od klasy 4-8).

    5.  Kandydaci do „Złotej Tarczy” powinni być zgłoszeni do Kapituły w ciągu 2 dni od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.                                            

    6.  Regulamin przyznawania „Złotej Tarczy” umieszczony jest na szkolnej stronie internetowej.                                                                           

    7.  Odznakę „Złotej Tarczy” uczeń otrzymuje podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego  na forum szkoły.