• REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO „SUPER KLASA”.
    Dla klas IV - VIII

    Założenia ogólne:

              1. W konkursie uczestniczą wszystkie klasy naszej szkoły.

              2. Czas trwania konkursu: CAŁY ROK SZKOLNY.

              3. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która w rywalizacji międzyklasowej uzyska największą   ilość punktów, w ciągu jednego roku.

              4. O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez klasę jako całość oraz   indywidualnie przez uczniów.

              5. Konkurs podzielony jest na dwa semestry po zakończeniu pierwszego semestru

    Opiekun Samorządu Uczniowskiego podsumowuje wyniki za semestr I i semestr II, zestawioną tabelę z wynikami przedstawia p. Dyrektor przed rozpoczęciem drugiego semestru i przed zakończeniem roku szkolnego do 10 czerwca.

    6. Zwycięska klasa otrzymuje miano: SUPER KLASY .

    Klasa, która zgromadzi największą liczbę punktów, otrzymuje tytuł Super klasy, puchar Puchar Przechodni Dyrektor Szkoły oraz dyplomy uczniów Super klasy i wychowawcy Super klasy.
    Jest to tytuł przechodni, w kolejnym semestrze mogą walczyć o niego inne klasy.
    7. Tytuł i puchar Super klasy zwycięska klasa otrzymuje na jeden rok szkolny.
    8. Punkty są przekazywane i liczone przez Opiekuna Samorządu klasowego.
    9. Klasy przez cały rok szkolny pełnią nad szkołą opiekę wg ustalonego harmonogramu.
    CELE KONKURSU:

    - kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej, tworzenie atmosfery wspólnej pracy i zabawy, rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów, zaangażowanie w życie klasy, szkoły
    - budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej,
    - podnoszenie jakości pracy szkoły.
    - promowanie pozytywnych zachowań

    Każda klasa zbiera w ciągu całego roku szkolnego punkty w różnych obszarach według poniższego wykazu:

    I średnie klasy z poszczególnych przedmiotów na I semestr i na koniec maja danego roku  według przelicznika:
    * 0 punktów za średnią od 0 do 1,99;
    * 2 punkty za średnią od 2,00 do 2,99;
    * 4 punkty za średnią od 3,00 do 3,99;
    * 6 punktów za średnią od 4,00 do 4,99;
    * 8 punktów za średnią od 5,00 do 5,99;
    * 10 punktów za średnią 6,00;

    II udział w ogólnoszkolnych zawodach sportowych według przelicznika (odpowiedzialni nauczyciele wychowania fizycznego)

    * 5 punktów za zajęcie I miejsca indywidualnie lub grupowo;
    * 3 punkty za zajęcie II miejsca indywidualnie lub grupowo;
    * 2 punkt za zajęcie III miejsca indywidualnie lub grupowo
    * 1 punkt za udział w zawodach

    III  udział w akcjach organizowanych przez szkołę według przelicznika:

    Dzień Życzliwości , Dzień Patrona , Góra Grosza, WOŚP, Dzień Języków itp.

    * 2 punkty za każdorazowy udział w akcjach indywidualnie lub grupowo( ilość osób z danej klasy x2)

    IV udział w zajęciach pozalekcyjnych według przelicznika; (sprawdzany raz na dwa miesiące, informacje dostarcza wychowawca)
    • po 1 punkcie za każdą działalność poszczególnych uczniów (jeden uczeń może zdobyć wiele punków):
    * koła zainteresowań działające na terenie szkoły;
    * organizacje  działające na terenie szkoły

     

    V frekwencja klasy na I semestr i na koniec maja  według przelicznika:
    * 10 punktów za od 95% i więcej;
    * 7 punkty za 90% do 94%;
    * 4 punkty za od 81% do 89%;
    * 0 punktów za 80% i poniżej;

    Każdy uczeń klasy dodatkowo otrzymuje +10 pkt za 100% frekwencję. (za I i II semestr)

    VI Udział w konkursach szkolnych
    *20 punkty za zajęcie I miejsca;
    *10 punkty za zajęcie II miejsca;
    *5 punkty za zajęcie III miejsca;
    *2 punkty za udział klasy w konkursie

    VII Udział w konkursach pozaszkolnych

    Gminnych – za zajęcie I m 10p , II m-5P , III m i wyróżnienie - 2 pkt.

    Powiatowe – za zajęcie  I m – 15p , II m 10p , III m i wyróżnienie - 5 pkt.

    Regionalne – za zajęcie I m -20 p . II m 15p, III m i wyróżnienie – 10 pkt.

    Wojewódzkie – za zajęcie I m -25p, II m – 20p , III m i wyróżnienie – 15 pkt.

    Ogólnopolskie – za zajęcie I m 30 p , II m -25p , III m i wyróżnienie - 20 pkt.

    VIII Strój galowy na uroczystościach
    Za brak stroju galowego u uczniów klasa otrzymuje 1 minusowy punkt za każdego ucznia bez stroju galowego

    IX Obuwie zmienne i strój uczniowski
    Za brak obuwia zmiennego klasa otrzymuje 5 pkt  minusowych  za każdego ucznia bez obuwia zmiennego. Kontrola raz w tygodniu, lub zgłoszenia pań woźnych

    X Zachowanie klas w świetlicy szkolnej i bibliotece
    Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy oraz biblioteki klasa otrzymuje 1 minusowy punkt za każdego ucznia (raz w tygodniu)

    XI Czytelnictwo na I semestr i na 31 maja danego roku

    I m – 30 pkt.

    II m - 20 pkt.

    III m - 10 pkt.

    XII    Spóźnienia (ilość miesięcznie):klasa otrzymuje pkt minusowe

    do 5                          - 1 pkt
    6 – 10                       - 2 pkt
    11 – 15                     - 3 pkt
    16 – 20                     - 4 pkt
    21 – więcej               - 5pkt

     XIII  Udział w działaniach wynikających z programu profilaktycznego ;

    Prezentacja prace plastyczne wynikające z Programu Profilaktycznego ( cały rok )

    Punktacja – 2 pkt. za wartościową pracę (oceniający n-l przedmiotów artystycznych i plastyki )

    Odp koordynatorzy P Profilaktyki