• ​​​​​​​Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ROK 2023/2024

    Egzamin ósmoklasisty to pisemny test kończący szkołę podstawową. Jego celem jest nie tylko określenie poziomu wiedzy i wykształcenia, zdobytego przez ucznia - egzamin ósmoklasisty zastępuje również egzamin wstępny do szkoły ponadpodstawowej. Jego wyniki są szczególnie istotne, gdy liczba chętnych do szkoły jest wyższa, niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

    TERMIN GŁÓWNY
    język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
    matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
    język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

    TERMIN DODATKOWY
    język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
    matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
    język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

    CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:
    JĘZYK POLSKI – 120 MINUT
    MATEMATYKA - 100 MINUT
    JĘZYK OBCY - 90 MINUT

    ZADANIA NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

    W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

    Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2023.

    WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

    Uczniowie otrzymują wyniki w procentach (na punkty przeliczamy je mnożąc wynik procentowy);

    • z języka polskiego (100 % x 0,35 = 35 pkt max)
    • z matematyki (100 % x 0,35 = 35 pkt max)
    • z języka angielskiego (100 % x 0,3 = 30 pkt max)

    Maksymalnie z egzaminu uczeń może otrzymać 100 punktów.

    Punkty za "świadectwo" i osiągnięcia. Maksymalnie uczeń może otrzymać kolejne 100 pkt.

    Bierze się pod uwagę następujące składniki:

    - punkty z 4 ocen na świadectwie: język polski i matematyka oraz dwa wybrane przedmioty, wskazane w rekrutacji w danej szkole:

    • za 6 (celujący) - 18 pkt
    • za 5 (bardzo dobry) - 17 pkt
    • za 4 (dobry) - 14 pkt
    • za 3 (dostateczny) - 8 pkt
    • za 2 (dopuszczający) - 2 pkt

    - punkty za świadectwo z paskiem (średnia ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie) - 7 pkt 

    - punkty za aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat) - 3 pkt

    - punkty za szczególne osiągnięcia, np. tytuł finalisty z konkursów kuratoryjnych - max 18 pkt

    W 2024 r. uczniowie poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca 2024 r. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

    Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

    Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎
    Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

    Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

    EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

    Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.

    UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW
    Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad  lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

    UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

    Uwaga: egzamin ósmoklasisty w określonych przypadkach może zostać wydłużony:

    JĘZYK POLSKI – do 180 MINUT

    MATEMATYKA – do 150 MINUT

    JĘZYK OBCY – do 135 MINUT

    Dotyczy to uczniów, którzy posiadają jedno z wymienionych niżej wskazań:

     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

     zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza: w przypadku czasowej niesprawności rąk, chorób przewlekłych, chorób czasowych lub niesprawności czasowych,

     opinię poradni psychologiczno-psychologicznej wydawanej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią z zaburzeniami komunikacji językowej. (Uwaga: nie wszyscy uczniowie z wymienionymi trudnościami mogą liczyć na wydłużenie trwania egzaminu – w opinii musi być napisane konkretnie, że uczeń ma stwierdzone wolne tempo pracy),

     orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (dotyczy uczniów z chorobami przewlekłymi),

     orzeczenie Rady Pedagogicznej (dotyczy uczniów: cudzoziemców, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dzieci, które znalazły się w sytuacji traumatycznej lub kryzysowej). Wyniki i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

    Najważniejsze wytyczne dotyczące przebiegu egzaminu:

    1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

    2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

    3. Podczas egzaminu nie można korzystać z kalkulatora, słowników ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

    4. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

    5. W przypadku utrzymania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z COVID19, wszyscy zdający – w zależności od przyjętych rozwiązań prawnych – mogą lub muszą korzystać ze środków bezpieczeństwa osobistego, np. maseczek, płynów dezynfekcyjnych. WAŻNE: wszystkie szczegółowe informacje w sprawie egzaminu i tegorocznych wymagań egzaminacyjnych znajdują się na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

     Przydatne linki:

    Centralna Komisja Egzaminacyjna (szczegółowo o egzaminie)

    Przykładowe arkusze egzaminacyjne

    Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024