•  

    "Tydzień Uczniowskiej SuperMocy" - 2023
     
     
    Tydzień Uczniowskiej SuperMocy” to projekt edukacyjny skierowany dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek edukacyjnych z terenu całej Polski.
     
    Hasło przewodnie Tygodnia Uczniowskiej SuperMocy w 2023 roku to: Zostań Królową / Królem swojego czasu!
     
    Cele Tygodnia Uczniowskiej SuperMocy to:
    • lepsze poznanie siebie;
    • uświadomienie uczniom ich mocnych stron;
    • budowanie poczucia własnej wartości;
    • wzmacnianie własnego pozytywnego wizerunku;
    • integracja zespołu/grupy/klasy;
    • poszerzenie wiedzy o nowe zagadnienia: zegar biologiczny, cele krótko- i długoterminowe, planowanie, ustalanie priorytetów, lista zadań;
    • uświadomienie uczniom, dlaczego ważny jest sen i wypoczynek;
    • kształtowanie postawy dbania o siebie i swój dobrostan.
     
    Tydzień Uczniowskiej SuperMocy będzie trwał od 16-20 października 2023 r.
     
    Szkolnymi koordynatorkmi projektu "Tydzień Uczniowskiej SuperMocy" są Panie: Beata Furtyk i Renata Różek. 
     
    Akademia Bezpiecznego Puchatka 
    Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 
     
    Szkolnymi koordynatorkami programą są Panie: Izabella Leszek i Monika Borecka 
     
    Fast heroes
     
    Projekt ma celu podnoszenie świadomości z zakresu objawów udaru mózgu i potrzeby szybkiego działania. 
     
    Szkolną koordynatorką projektu jest Pani Małgorzata Cąpała. 
     
    Trzymaj formę 
     

    To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

    Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty powinny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

    Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Izabella Kukułka. 

     

    "Europa i Ja" - Ogólnopolski projekt edukacyjny
     
     
    Cele Projektu:
    1. Przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom szkół podstawowych wiedzy na tematkrajów znajdujących się w Europie.
    2. Zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy.
    3. Pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych państw.
    4. Integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
    5. Integracja środowiska pedagogicznego realizującego projekt.
    6. Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela.
    7. Nauka przez zabawę.
     
    Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy, wypromują swoją szkolną placówkę oraz nawiążą współpracę z innymi szkołami.
     
    Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024: „Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępniania kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa kulturowego Europy…"
     
    Szkolną koordynatorką projektu "Europa i Ja" jest Pani Anetta Baranowska. 
     
     

    EkoSzkoła 2024

     

    „EKOSZKOŁA” to roczny projekt edukacyjny skierowany dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek edukacyjnych z terenu całej Polski. Do projektu zapraszamy nauczycieli różnych przedmiotów, którzy wraz ze swoimi uczniami, klasą, grupą projektową realizować będą działania kształtujące postawy proekologiczne. W tym roku szkolnym realizowana będzie IV edycja projektu – „EkoSzkoła 2024”.

    Główne cele projektu „EkoSzkoła 2024” to:

    1. Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmianę własnych nawyków życia codziennego, przeciwdziałać degradacji środowiska.

    2. Poszerzanie wiedzy uczniów i przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia człowieka.

    3. Podjęcie działań na rzecz realizacji „Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

    4. Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska przyrodniczego.

    5. Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony.

    6. Stworzenie sieci placówek z całej Polski, które współpracują w celu promowania postaw proekologicznych uczniów i przedszkolaków.

    Zadania do zrealizowania:

    A. akcja ekologiczna (np. sprzątanie świata, piknik ekologiczny, sadzenie drzew, selektywna zbiórka odpadów, zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska, przemyślane zakupy, siejemy łąkę kwietną, kwiatkodzielnia, happening szkolny np. Szkolniak maszeruje-Ziemię ratuje, Klasowa Wigilia bez plastiku, Ręcznie robione a nie kupione, Święta bez pieniędzy – kartki świąteczne dla przyjaciół, Budka dla dudka, Nie śmie(r)ć, Mądre dokarmianie.

    B. impreza szkolna (np. Dzień Lasu, Dzień Ziemi, Dzień bez opakowań foliowych, Dzień Niedźwiedzia Polarnego, Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Turystyki, Dzień Pandy, Dzień Motyla, Dzień Żaby, Dzień Czarnego Kota, Dzień Jeża, Europejski Dzień Śniadania).

    C. lekcja otwarta (np. stop betonozie - tworzymy zielone miasto, smog i jego wpływ na nasze zdrowie, gatunki obce i inwazyjne, rady na odpady, nasze zdrowie a zmiana klimatu).

    D. lekcja w terenie lub wycieczka przyrodnicza (np. do parku narodowego, lasu, muzeum przyrodniczego, agroturystyki, elektrowni wodnej, do fabryki plastiku, na wysypisko śmieci).

    E. obserwacja lub doświadczenie (np. czas życia foliówki, monitoring zanieczyszczenia powietrza, obserwacja ptaków, owadów zapylających).

    F. warsztaty praktyczne (np. dajemy drugie życie odpadom, budujemy domki dla owadów, karmniki i budki lęgowe, domki dla jeży, tworzenie tygodniowej i miesięcznej listy zakupów).

    G. wystawa ekologiczna (np. wystawa uczniowskich plakatów, map myśli, zdjęć, rzeczy zrobionych z odpadów, ekobiżuterii, zielników).

    H. gazetka na holu lub w klasopracowni (np. poznajmy pszczoły, gatunki zagrożone wyginięciem, czas rozkładu śmieci, formy ochrony przyrody w Polsce).

    I. ulotka informacyjna dla rodziców lub dziadków (np. segregacja śmieci, oszczędzanie wody, rola zapylaczy, ślad wodny produktów).

    J. emisja filmu przyrodniczego z jego omówieniem (np. Ryś. Król puszczy. Animal. Czy warto jeść żywność ekologiczną? Jak szybko wysycha nam Polska?).

    Szkolną koordynatorką Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "EkoSzkoła2024" jest Pani Marzena Kąkol. 

     

    "Klasa w terenie" - Ogólnopolski projekt edukacyjny 

    Głównym celem edukacyjnego projektu ,,Klasa w terenie” jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do „opuszczenia” swoich sal lekcyjnych i spędzenia czasu poza budynkiem szkoły. Wszystko po to, aby promować edukację terenową- prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie, angażującą różne zmysły. 

    Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Klasa w terenie” jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III.

    Projekt realizowany jest od 1 października 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

    ZADANIA PROJEKTOWE

    1 Obserwacja przyrody- spacer po okolicy, zbieranie darów natury danej pory roku.

    2. Plastyka w terenie- tworzenie prac z darów natury np. ludzików z kasztanów, pani wiosny/lata/jesieni, wazonów pełnych kwiatów/liści itp. (gotowe karty pracy do pobrania w plikach grupy).

    3. Obserwacja chmur- wykonanie pracy plastycznej; malowanie w plenerze nieba, kształtów i tego, co przypominają nam chmury.

    4. Wyjście w ciekawe miejsce- może to być kino, teatr, muzeum lub inne miejsce. Zachęcamy do wyboru takiego miejsca, dzięki któremu dzieci poznają historię swojego regionu.

    5. Instrumenty z darów natury- np. z kamieni, patyków, nasion, piasku itd. Nagranie krótkiego filmiku, na którym dzieci zagrają poznaną wcześniej piosenkę lub własną kompozycję przy pomocy stworzonych instrumentów.

    6. Zabawa/ gra w terenie- przeprowadzenie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Zachęcamy do zrobienia np. podchodów, gry terenowej lub innych tego typu aktywności.

    7.Zabawa w przyrodników- zorganizowanie "warsztatów ogrodniczych"; sianie nasion, sadzenie kwiatów.

    8. Przyrodniczy labirynt kolorów- należy znaleźć określone obiekty- rośliny, czy elementy przyrodnicze w danych kolorach i umieszczenie ich w odpowiednich polach na karcie pracy (karta do pobrania w plikach grupy) lub można stworzyć własny projekt labiryntu.

    9. Praca grupowa- stworzenie katalogu roślin- zadanie polega na stworzeniu "mini zielnika" ze znalezionych liści drzew lub roślin.

    10. Piknik- wspólne spędzenie czasu, zabawy na świeżym powietrzu, zdrowy posiłek na zewnątrz.

    Szkolnymi koordynatorkami Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "KLasa w terenie " są  Panie Małgorzata Cąpała i Monika Borecka. 

    "Świetliczaki na tropie … przysłów"

     

     
    JESTEŚMY RAZEM

    Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół.

    Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

    Wartość projektu: 1 312 892,89 zł

    Wkład funduszy Europejskich: 1 115 958,95 zł

    Czas realizacji: od: 2023-03-01 do: 2023-11-30

    Beneficjent: Gmina Wałbrzych – miasto na prawach powiatu

    Celem projektu jest:

    podniesienie kluczowych kompetencji u 222 uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych

    pochodzenia ukraińskiego w wieku od 6 do 15 lat (w tym: 110 K / 112 M) w zakresie rozwoju

    umiejętności uniwersalnych,w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wzrost

    umiejętności komunikacyjnych i społecznych w zakresie działań integracyjnych (uczniów)

    w w celu jak największej asymilacji i niwelacji negatywnych skutków związanych ze zmianą

    sytuacji życiowej.

    Zaplanowane działania w ramach projektu:

    • organizacja dodatkowych zajęć nauki języka polskiego nakierowane na komunikację,

    kształtujące kompetencje rozumienia języka polskiego.

    • organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych niwelujących w jak największym stopniu

    różnice programowe,

    • organizacja zajęć kształtujących uzdolnienia z matematyki, przedmiotów przyrodniczych,

    języków obcych i przedmiotów artystycznych,

    • organizacja konsultacji psychologicznych i pedagogicznych mających na celu osłabienie

    skutków traumy, wyciszenie trudnych emocji, pełniejszą aklimatyzację dzieci w nowym

    miejscu zamieszkania i nauki,

    • organizacja zajęć integracyjnych organizowanych poza zajęciami lub poza budynkiem

    szkoły w celu wzmocnienia więzi z grupą i nauki pracy w zespole rówieśniczym,

    • organizacja wyjazdów o charakterze edukacyjnym z uwzględnieniem wykorzystania

    słownictwa przedmiotowego,

    • doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne np. słowniki/tłumacze elektroniczne, czytniki

    podręczników i podręczniki elektroniczne, wyposażenie bibliotek szkolnych. 

     

    Harmonogram form wsparcia na miesiąc wrzesień 2022 r. w projekcie: "Uczymy, wspieramy, pomagamy" jest w trakcie planowania.