• Świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach : 07.00 - 08.00 oraz od 11.30 - 16.30 

    Regulamin świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6

    im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

    Podstawa prawna:

    1. Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023r. poz. 1211).
    2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.02.2019r. (Dz. U. poz. 502 z 2022r. poz. 566 i 644 oraz z 2023r. poz. 1370)  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
    3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023r. poz.900, 1672, 1718, 2005).

    Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

    Regulamin świetlicy jest opracowywany co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiony wychowankom świetlicy i ich rodzicom.

    Cele i zadania świetlicy

    1. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:
     • zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań,
     • kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
     • rozwijają zainteresowania oraz zdolności,
     • wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej
     • organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
    2. Do zadań świetlicy szkolnej należy:
     • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej prac,
     • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
     • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
     • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
     • upowszechnianie zasad kulturalnego życia codziennego,
     • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
     • rozwijanie samodzielności,
     • współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,
     • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań. 

    Założenia organizacyjne

    1. Uczniowie mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej codziennie od 7.00 do 16.30, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole i w dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych, o których mowa w &5 ust.1, ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2018r. w sprawie organizacji roku szkolnego.
    2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
    3. Karta zgłoszenia zawiera podstawowe dane dotyczące:
     • imię i nazwisko ucznia
     • informacje o odbiorze dziecka ze świetlicy szkolnej (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców mogą przyprowadzać i odebrać dziecko)
     • oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie dziecka do domu
     • kontakt z rodzicami (telefon)
     • informacja o chorobach (np. alergie)
    4. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się wszystkich zgłoszonych uczniów. Nauczyciele otaczają opieką dzieci przebywające na terenie szkoły przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu – dzieci zapisane do świetlicy.
    5. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
    6. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
    7. Uczeń nie może być odbierany przez niepełnoletnie rodzeństwo.
    8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych rodzice nie umieścili w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
    9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów), upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo lub na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica może ono samodzielnie uczęszczać do szkoły.
    10. Rodzice/opiekunowie uczniów samodzielnie wracających ze szkoły do domu wypełniają w świetlicy szkolnej stosowne oświadczenie.
    11. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia.
    12. Życzenie rodziców dotyczące odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
    13. Do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci z  klas I-VIII.
    14. Jednostka zajęć w grupie świetlicowej wynosi 60 minut.

    Wychowankowie świetlicy-prawa i obowiązki

    1. Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
    2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.
    3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
    4. Korzystania z pomocy nauczyciela świetlicy podczas odrabiania zadań domowych.
    5. Wykonywania poleceń nauczyciela świetlicy.
    6. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
    7. Dzieci przebywające na świetlicy szkolnej nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych przedmiotów technicznych przyniesionych z domu.
    8. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności.
    9. Świetlica nie odpowiada za zniszczenia własności dziecka nie powstałe z winy placówki.
    10. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej, oczekują na zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej.
    11. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do świetlicy szkolnej,  a oczekujący na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
    12. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach nie mniejszych niż 10 osób i nie większych niż 25 osób.
    13. Wychowawcy świetlicy szczególną opieką otaczają dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

    Zasady opuszczania i odbierania ucznia ze świetlicy:

    1. Dziecko ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie lub osoba przez nich upoważniona.
    2. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku o przyjęcie dziecka na świetlicę.
    3. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczenia świetlicy przez dziecko muszą być przekazane wychowawcy świetlicy drogą pisemną.
    4. Uczniowie klasy pierwszej są odbierani i przyprowadzani do świetlicy przez wychowawcę lub nauczyciela który rozpoczyna/ kończy zajęcia w danej klasie.
    5. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły, rodzice/opiekunowie pisemnie powiadamiają o tym wychowawców świetlicy (jak również o zaistniałych zmianach np. godziny zajęć). Organizator zajęć zabiera dziecko ze świetlicy na swoje zajęcia.
    6. Osoba odbierająca dziecko wcześniej ze szkoły ma obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy szkolnej po dostarczeniu pisemnej deklaracji rodziców/opiekunów z informacją o wypisaniu dziecka lub po wykluczeniu go z uczestnictwa w jej zajęciach.

    Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy przez dziecko bez pozwolenia:

    Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1604). 

    1. Wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z dzieckiem, które opuściło świetlicę bez pozwolenia.
    2. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców oraz wychowawcę ucznia.
    3. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z dzieckiem przeprowadza pedagog szkolny.
    4. W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia zostaje przeprowadzona rozmowa z udziałem rodziców dziecka, pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy oraz wychowawcy świetlicy.

    Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej

    Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1604 ).

    Przyprowadzanie dziecka do świetlicy szkolnej:

    1. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone przez nich lub inne osoby do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
    2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy przez rodziców/opiekunów przed lekcjami oraz zostały odprowadzone do świetlicy przez wychowawców  po lekcjach.
    3. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza swoją obecność, poprzez podanie swoich danych wychowawcy (imię, nazwisko, klasa) oraz podaje godzinę opuszczenia świetlicy w przypadku samodzielnego wyjścia ucznia.

    Odbieranie dziecka ze świetlicy szkolnej

    1. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
    2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnione przez nich osoby.
    3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń zawartych w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej, jak również wszelkich jednorazowych upoważnień lub zezwoleń, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są poinformować o tym nauczyciela świetlicy w formie pisemnej.
    4. Każda pisemna forma musi zawierać datę i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego).
    5. Wychowawca świetlicy nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko lub inną osobę.
    6. W wyjątkowych sytuacjach losowych, gdy rodzic (opiekun prawny) lub inna osoba wskazana w karcie świetlicowej nie może odebrać dziecka, rodzic (opiekun prawny) może telefonicznie upoważnić inną osobę pełnoletnią do odbioru ucznia. Wskazana osoba musi przy odbiorze okazać się dowodem tożsamości. Wychowawca jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby.
    7. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy zgłasza swoje wyjście do domu wychowawcy.
    8. Rodzice (osoby upoważnione) zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
    9. Ze świetlicy lub miejsca, w którym aktualnie przebywa grupa (sala zabaw, boisko szkolne itp.) można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotrze na miejsce pobytu grupy.
    10. 10.Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia nie mogą samodzielnie opuścić świetlicy szkolnej. 11.W razie samodzielnego wychodzenia uczniów ze świetlicy, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia upoważnienia, które znajduje się na karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
    11. 12.Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
    12. 13.Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbioru dziecka.

    Procedura w przypadku gdy rodzic/ opiekun prawny nie dopełnia obowiązku odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej:

    1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy do godziny 16.30,  wychowawca świetlicy szkolnej wykonuje telefon do rodziców/ opiekunów prawnych bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka z informacją o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka.
    2. Fakt późnego odebrania dziecka zostanie odnotowany w dokumentacji i przekazany dyrektorowi szkoły i wychowawcy dziecka.
    3. W przypadku,  gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi we wniosku (nie odbierają telefonu, nie ma informacji dlaczego nie zjawili się w szkole, nie ma informacji o spóźnieniu) wychowawca świetlicy wykonuje telefon na policję i zgłasza zaistniały fakt. Wychowawca świetlicy oczekuje na przyjazd policji a następnie wykonuje zalecenia policji (Dz. U. z 2018r.  poz.969, z 2022r. poz. 1700, Dz. U. z 2020, poz. 1604).

    Procedura postępowania w przypadku, gdy osoba pod wpływem alkoholu lub innych używek chce odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej.

    Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604). 

    1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, wychowawca świetlicy ma prawo odmówić wydania dziecka ze świetlicy i wezwać inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka. O zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. W przypadku jego nieobecności powiadamia wychowawcę klasy do której uczęszcza dziecko lub pedagoga szkoły.
    2. Z zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową. Wychowawca świetlicy informuje o sytuacji wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.

    Nagrody i wyróżnienia

    • wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
    • pochwała przekazana wychowawcom klasowym.
    • poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

    Kary

    • upomnienie.
    • powiadomienie w obecności wychowawcy klasy.
    • Poinformowanie o złym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
    • wyłączenie z zajęć świetlicowych z powodu agresywnego/ niebezpiecznego zachowania wobec innych uczniów.

    Dokumentacja świetlicy

    1. Plan pracy świetlicy szkolnej.
    2. Ramowy rozkład dnia.
    3. Dzienniki zajęć.
    4. Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej.
    5. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.