•  

    Deklaracja dostępności

    Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6

    im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

     

    Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
    Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

    Wstęp

    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.szkola6.edupage.org

    Data publikacji strony internetowej: 10.09.2017 r.  

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.02.2023 r. 

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

    • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

    • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

    • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.


     

    Informacje dodatkowe, strona posiada:

    Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

    - podwyższony kontrast

    - możliwość powiększenia liter

    - jasne tło

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    Deklarację  sporządzono dnia 10.02.2023 r. 

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Strona posiada narzędzia ułatwień dostępu: możliwość powiększenia liter/ BIP kontrast.

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Można poruszać się za pomocą klawisza Tab.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Kominko-Krej p.o. dyrektora szkoły: psp6walbrzych.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 - 847-77-20.

    Skargi i odwołania

    Można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: P. o dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu

    • Adres: ul. gen. Andersa 50
     58-304 Wałbrzych

    • E-mail: psp6walbrzych.edu.pl

    • Telefon: 74 847 -77- 20

    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     

    Informacje na temat procedury

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    Postępowanie odwoławcze

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

    Dostępność architektoniczna

    Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ul. Andersa. Prowadzą do niego schody o sześciu stopniach, wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy od 6.00 – 19.00.

    Wejście główne na co dzień nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto jest wejście boczne znajdujące się po drugiej stronie budynku,  od strony terenów zielonych, które w razie konieczności jest używane jako wyjście ewakuacyjne.

    Budynek szkoły nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wielokondygnacyjny, duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim, budynek nie posiada windy.

    Przed szkołą nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

    W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro ) znajduje się korytarz.

    W budynku nie ma toalety dla osób poruszających się na wózku.

    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym, w pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów na cały teren szkolny.

    Nie ma możliwość korzystania z tłumacza migowego.

    Istnieje możliwość umówienia spotkania na parterze z klientem poruszającym się na wózku.

    Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi.