• Regulamin "Klub Ośmiu"

   • REGULAMIN "KLUB OŚMIU" MŁODZIEŻOWEGO WOLONTARIATU

    W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ALEKSANDRA

    KAMIŃSKIEGO W WAŁBRZYCHU

     

     

     

    Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

    Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

    Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV - VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

     

    I POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Kluby Ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat to program wychowawczy Fundacji

    „Świat na TAK”.

    2. Kluby powołuje się dla młodzieży, która chce pomagać potrzebującym.

    Wychowawcze oddziaływanie Klubów Ośmiu młodzieżowego wolontariatu ma na

    celu przygotowanie do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.

    3. Kluby Ośmiu powołuje i nadzoruje Fundacja.

    4. W Klubie obowiązują trzy zasady:

    • zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz dobra,

    • zasada etyczna Kazimierza Lisieckiego „wstyd za zło”,

    • budowanie cywilizacji miłości.

    5. Udział w wydarzeniach jest zupełnie dobrowolny. Mimo to, uczeń w trakcie trwania akcji

    nie może opuścić swojego stanowiska bez wcześniejszego ustalenia i zgody koordynatora lub

    opiekuna.

    6. Opiekun wolontariatu ma prawo do wykluczenia ucznia/uczniów z uczestnictwa w

    kolejnych akcjach organizowanych przez szkołę z powodu niekulturalnego zachowania, braku

    dyscypliny lub braku zaangażowania uczestnika w dane wydarzenie. Wykluczenie, w

    zależności od zachowania ucznia, może być czasowe lub nieodwołalne.

    7. Uczeń przed przystąpieniem do wybranego wydarzenia musi przynieść zgodę

    rodzica/opiekuna prawnego.

    8. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

     

    II CECHY WOLONTARIUSZA

    „Człowiek odnajduje siebie tylko w bezinteresownym dawaniu.”

    /bp Jan Chrapek/

    ·         WYSOKI  STOPIEŃ WRAŻLIWOŚCI, który pozwala na wnikliwą obserwację świata, tego, co nas otacza. To pomaga dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych, cierpiących i chorych. Samo dostrzeżenie ich to nie wszystko! Wielu ludzi bowiem dostrzega wokół siebie potrzebujących, ale przechodzi obok obojętnie, nie reaguje.

     

    ·         EMPATIA, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania drugiego człowieka, rozumienia i przeżywania jego cierpienia. Takie osobiste odbieranie drugiego człowieka skłania nas do zatrzymania się nad jego niedolą, wyzwala w nas potrzebę ochraniania go, udzielania mu pomocy. Wtedy pomagamy najbardziej skutecznie. Dajmy z siebie jak najwięcej, a to z kolei daje nam ogromną satysfakcję i zadowolenie z dobrze wypełnionego moralnego obowiązku.

     

    ·         CIERPLIWOŚĆ, której należy się uczyć codziennie, wypełniając swe zobowiązania.

    Wymaga to dużego panowania nad swoimi emocjami, nad złością, zniecierpliwieniem,

    popędliwością, często nad lenistwem czy zniechęceniem.

     

    ·         ODPOWIEDZIALNOŚĆ za siebie, swoje działania i za swojego podopiecznego.

    Odpowiedzialność należy w sobie wzbudzać i wzmacniać. Poczucie odpowiedzialności jest

    dowodem naszej dojrzałości do podejmowania różnych ról społecznych. Musimy pamiętać,

    że jeśli zobowiązujemy się do czegoś, powinniśmy wcześniej ocenić nasze siły i

    umiejętności, aby nie podejmować zadań przerastających nasze możliwości. Nigdy nie

    należy obiecywać zbyt wiele, a potem nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Lepiej

    wziąć na siebie mniej obowiązków, ale wywiązać się z nich sumiennie.

     

    ·         WSPÓŁDZAŁANIE – znacznie więcej można osiągnąć działając wspólnie niż

    indywidualnie. Takiego współdziałania należy uczyć się, aby nie przekształciło się w

    zażartą rywalizację i zaspakajanie niezdrowych własnych ambicji.

     

    ·         PUNKTUALNOŚĆ - poszanowanie własnego czasu i czasu innych, to kolejna cecha,

    którą należy w sobie wypracować.

     

    ·         TOLERANCJA i AKCEPTACJA – tak bardzo potrzebna zwłaszcza w kontaktach z

    osobami chorymi czy niepełnosprawnymi. To bardzo trudne zadanie, aby zaakceptować tę

    „inność” fizyczną czy psychiczną, umieć zobaczyć w osobie niepełnosprawnej

    pełnowartościowego człowieka.

     

    ·         PRAWO DO SŁABOŚCI – do błędu czy porażki – nie jesteśmy nieomylni, zdarza się,

    że zrobimy cos źle, nie tak, jak planowaliśmy. Musimy sobie dać to prawo, nie załamywać

    się porażkami, ale wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłość-uczyć się na

    błędach. Zdobywamy w ten sposób nowe doświadczenia, które nas rozwijają, wzbogacają.

    Tak uczymy się nowych rzeczy, aby potem służyć radą i pomocą innym.

     

     

    ·         PRAWDOMÓWNOŚĆ

     

    ·         KULTURA OSOBISTA

      

    III PRAWA WOLONTARIUSZA

    1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

    2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki

    w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.

    3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna i innych członków wolontariatu.

    4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych

    z jego posługą.

    5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym

    zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

    6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając

    odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.

     

    IV OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

    1.      Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na

    działanie w Wolontariacie.

    2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także

    w spotkaniach i warsztatach.

    3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

    4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.

    5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.

    6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie.

    7. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

    8. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być

    wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.

    9. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie

    Regulaminu.

     

    V NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

    Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

    a) wyrażenie uznania słownego,

    b) pochwałę na forum szkoły,

    c) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów, nagród.