• Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej 

     Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 

    im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

    na rok szkolny 2023/2024. 

     

    Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej nr 7/2023/2024  z dnia 13.09.2023r.

     

     

     

     Plan pracy szkoły zawiera:

     

    I Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

    II Podstawowe kierunki polityki oświatowej miasta Wałbrzycha w roku szkolnym 2023/2024. 

    III Priorytety w pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024.

    IV Organizacja pracy (przydział wychowawstw i sal).

    V Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

    VI Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2023/2024.

    VII Harmonogram imprez, konkursów, apeli w roku szkolnym 2023/2024.

    1. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów:

    a) promocja czytelnictwa

    b) realizacja projektów edukacyjnych

    c) plan wycieczek i wyjazdów szkolnych

    d) popularyzacja szkolnych i pozaszkolnych imprez sportowych 

    e) imprezy i uroczystości w roku szkolnym 2023/2024

    f) konkursy szkolne planowane na rok 2023/2024

    g) konkursy międzyszkolne itp.

    h) wykaz innowacji planowanych do realizacji w roku szkolnym 2023/2024

    1. Plan działań Małego Samorządu Uczniowskiego.
    2. Plan działań Samorządu Uczniowskiego.
    3. Wolontariat.
    4. Działania profilaktyczne podejmowane przez wszystkich nauczycieli.
    5. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
    6. Działania o charakterze ekologicznym.
    7. Współpraca z instytucjami kultury znajdującymi się na terenie miasta.
    8. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, tradycja szkoły.
    9. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
    10. Zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli.
    11. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z potrzebami i możliwościami.
    12. Zebrania i konsultacje z rodzicami.
    13. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej.
    14. Zebrania Rady Rodziców.

    I.  Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

    1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
    2. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
    3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
    4. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
    5. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
    6. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
    7. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

    II. Podstawowe kierunki polityki oświatowej miasta Wałbrzycha w roku szkolnym 2023/2024. 

    1. Podejmowanie działań na rzecz szerszego udostępnienia osiągnięć cywilizacyjnych Europy, kreowanie wizerunku Polaka - Europejczyka poprzez podejmowanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i aktywny udział w projektach i programach realizowanych ze środków zewnętrznych.
    2. Wdrażanie działań edukacyjnych mających na celu kształtowanie postaw proekologicznych, w tym aktywny udział w akcjach lokalnych i ogólnopolskich na rzecz ochrony klimatu oraz budowanie nawyków oszczędzania wody, energii elektrycznej, ciepła, segregowania odpadów.
    3. Podniesienie jakości edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, podejmowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz szeroko rozumianej profilaktyki.
    4. Zaangażowanie młodzieży we współpracę z samorządem, instytucjami, stowarzyszeniami w celu rozwijania Miasta Wałbrzycha i regionu ze szczególnym uwzględnieniem aktywności Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha.
    5. Wdrażanie programów aktywności sportowej do uczniów i nauczycieli oraz aktywny udział i organizacja wydarzeń sportowych.

    III.    Organizacja pracy

    Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 i przydział wychowawstw:

    LP

    Oddział/Klasa

    Imię i nazwisko wychowawcy

    Uwagi

    1.

    Zerówka „0”

    Małgorzata Cąpała

     

    2.

    Klasa Ia

    Monika Borecka

     

    3.

    Klasa Ib

    Izabella Leszek

     

    4.

    Klasa IIa

    Marzena Kąkol

     

    5.

    Klasa IIb

    Małgorzata Jurkowska

     

    6.

    Klasa IIIa

    Ilona Pawłowska

     

    7.

    Klasa IVa

    Renata Różek

     

    8.

    Klasa Va

    Beata Furtyk

     

    9.

    Klasa Vb

    Justyna Sikora

     

    10..

    Klasa VIa

    Fabian Kurzawiński

     

    11.

    Klasa VIIa

    Robert Zeszut

     

    12.

    Klasa VIIIa

    Marcela Rak

     

    13.

    Klasa VIIIb

    Dorota Satora

     

     

    Przydział sal lekcyjnych do opieki:

    Lp.

    Oddział/Klasa

    Nauczyciel odpowiedzialny

    1.

    „0” / sala nr 3

    Małgorzata Cąpała

    2. 

    1a / sala nr 25

    Monika Borecka

    3.

    1b / sala nr 16

    Izabella Leszek

    4.

    2a / sala nr 24

    Marzena Kąkol

    5.

    2b / sala nr 21

    Małgorzata Jurkowska

    6.

    3a / sala nr 22

    Ilona Pawłowska

    7.

    4a / sala nr 7

    Renata Różeka

    8.

    5a / sala nr 15

    Beata Furtyk

    9.

    5b / sala nr 17

    Justyna Sikora

    10.

    6a / sala nr 8

    Fabian Kurzawiński

    11.

    7a / sala nr 9

    Katarzyna Turek-Kalinowska

    12.

    8a / sala nr 4

    Marcela Rak

    13.

    8b / sala nr 14

    Dorota Satora

    14.

    świetlica szkolna 18

    Justyna Szczęsna, Sara Nowak

     

    IV. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.

    Zarządzanie i organizacja

     

    Zadania

    Osoba odpowiedzialna

    Termin realizacji

    Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom. 

    dyrektor

    sierpień 2023r.

    Opracowanie harmonogramu planu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych.

    wicedyrektor 

    do końca sierpnia 2023r. 

    Przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2022/2023.

    dyrektor

    do końca sierpnia 

    Opracowanie rocznego planu pracy szkoły.

    rada pedagogiczna 

    do 15.09.2023r. 

    Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury.

    dyrektor szkoły

    do 15.09.2023r. 

    Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego.

    dyrektor szkoły, lider WDN

    do 15.09.2023r. 

    Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.

    dyrektor szkoły

    do 15.09.2023r. 

    Opracowanie/modyfikacja  programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły.

    rada pedagogiczna i rada rodziców

    do końca września 2023 r.

    Opracowanie przez nauczycieli planów wychowawczych.

    wychowawcy

    do 06.10. 2023 r.

    Zebranie i weryfikacja danych uczniów. Generowanie kont do mobidziennika.

    wychowawcy

    wrzesień 2023 r.

    Organizacja pracy zespołów.

    przewodniczący zespołów

    do 13 września 2023 r.

    Opracowanie planu pracy SU.

    opiekun SU

    do 15 września 2023 r.

    Opracowanie planu pracy Klubu Ośmiu Szkolnego Wolontariatu.


     

    opiekunowie Klubu Ośmiu Szkolnego Wolontariatu

    do 15 września 2023 r.

    Pełnienie nadzoru pedagogicznego.

    dyrektor szkoły

    cały rok szkolny. 

    Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego przez:

    a)    systematyczne odnotowywanie w dziennikach lekcyjnych kolejnych zajęć,

    b)   monitoring podstawy programowej.


     

    nauczyciele

     

    dyrektor


     

    cały rok szkolny

     

    luty, czerwiec

    Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły.

    dyrektor szkoły

    do końca kwietnia 2024 r. 

    Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

    dyrektor szkoły, opiekunowie stażu, mentorzy

    cały rok

    Promocja szkoły w środowisku lokalnym:

    a) propagowanie wydarzeń szkolnych i lokalnych w prasie,

    b) organizowanie imprez o zasięgu środowiskowym, lokalnym,

    c) udział w konkursach międzyszkolnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich,

    d) aktualizacja na bieżąco strony internetowej szkoły.

    zespół ds. promocji szkoły/wszyscy nauczyciele/dyrektor szkoły

    cały rok

    Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I i  oddziału przedszkolnego.

    dyrektor szkoły

    marzec –sierpień 2024 r. 

    Prowadzenie gazetek tematycznych na szkolnym korytarzu oraz strony internetowej szkoły.

    nauczyciele

    cały rok

     

    Nauczanie

    Zadania

    Osoba odpowiedzialna

    Termin realizacji

    Realizacja podstawy programowej.

    wszyscy nauczyciele

    cały rok szkolny

    Organizacja pracy zespołów przedmiotowych.

    przewodniczący zespołów 

    cały rok szkolny

    Współpraca z psychologiem, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, terapeutą pedagogicznym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

    wszyscy nauczyciele

    cały rok szkolny

    Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

    wszyscy nauczyciele

    cały rok szkolny

    Realizacja innowacji pedagogicznych. Wykorzystanie w procesie edukacyjnym pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu,, Laboratoria Przyszłości”.

    odpowiedzialni nauczyciele

    nauczyciel informatyki

    cały rok szkolny

    Indywidualizacja pracy z uczniami:

    -dostosowanie wymagań wobec uczniów do zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej,

    - organizacja zajęć w tym pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne uczniów: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć logopedycznych.

    wszyscy nauczyciele

    cały rok szkolny

    Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

    wszyscy nauczyciele

    cały rok szkolny

    Praca z uczniami mającymi trudności w nauce.

    wszyscy nauczyciele

    cały rok szkolny

    Badanie wyników nauczania.

    wszyscy nauczyciele

    wg planu nadzoru. 

    Analiza wyników nauczania.

    wszyscy nauczyciele

    cały rok szkolny

    Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny.

    wszyscy nauczyciele

    cały rok szkolny

    Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli.

    dyrektor szkoły

    raz w miesiącu 

    Obserwacje lekcji – kształcenie rozwijające kreatywność i innowacyjność uczniów. 

    dyrektor szkoły

    według harmonogramu

    Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania.

    dyrektor szkoły

    cały rok szkolny

    Stała realizacja obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

    dyrektor szkoły

    cały rok szkolny

     

    Wychowanie

    Zadania

    Osoba odpowiedzialna

    Termin realizacji

    Integracja zespołów klasowych.  Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej zróżnicowanej wiekowo. Integracja dzieci cudzoziemców lub powracających z zagranicy.

    wychowawcy klas

    wrzesień 2023 r. 

    Realizowanie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, agresji , przemocy w szkole, z dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony.

    wszyscy nauczyciele, 

     

    zespół ds. programu wychowawczo – profilaktycznego,

    pedagog szkolny.

    cały rok szkolny

    Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

    nauczyciel, wychowania do życia w rodzinie, nauczyciel religii, pedagog szkolny, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

    cały rok szkolny

    Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów. 

    wszyscy nauczyciele

    cały rok szkolny

    Profilaktyka agresji i przemocy w szkole, w tym w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów sieci. 

    wszyscy nauczyciele

    cały rok szkolny

    Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych, patriotycznych  oraz wycieczek edukacyjnych.

    wszyscy nauczyciele

    cały rok szkolny

    Kształtowanie wartości patriotycznych i postaw obywatelskich. Wycieczki tematyczne, przedsięwzięcia o charakterze rocznicowym i patriotycznym.

    M.Cąpała- BohaterOn

    październik/listopad 2023

    Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego.

    opiekun samorządu

    cały rok szkolny

    Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, poradniami psychologiczno-

    pedagogicznymi, w tym w zakresie realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

    wychowawcy klas

    cały rok szkolny

    Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

    wychowawcy klas

    cały rok szkolny

    Edukacja czytelnicza.

    nauczyciel bibliotekarz

    cały rok szkolny

    Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły: opiniowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wolontariat oraz  organizacja imprez i uroczystości.

    wychowawcy klas

    cały rok szkolny

     

    Zadania opiekuńcze

    Zadania

    Osoba odpowiedzialna

    Termin realizacji

    Organizacja opieki pedagogicznej.

    wychowawcy klas

    cały rok szkolny

    Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog

    cały rok szkolny

    Udzielanie porad dotyczących niwelowania zaburzeń zachowania, przezwyciężania trudności w nauce, form i metod indywidualnej pracy z dzieckiem oraz innych wynikających z bieżących potrzeb.

    psycholog, pedagog, nauczyciele pracujący z dzieckiem, wychowawcy

    w miarę potrzeb

    Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki.

    wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy

    cały rok szkolny

    Organizacja opieki wychowawczej dla uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej.

    wychowawcy klas

    cały rok szkolny

    Zapewnienie obiadów w szkole.

    wychowawcy klas/dyrektor

    cały rok szkolny

     

    Dbałość o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza szkołą

    Zadania

    Osoba odpowiedzialna

    Termin realizacji

    Zapoznanie uczestników  i ich rodziców z regulaminem wycieczki.

    Organizator wycieczki

    cały rok szkolny

    Obserwowanie i egzekwowanie niewłaściwych zachowań uczniów podczas przerw międzylekcyjnych.

    nauczyciel dyżurujący

    cały rok szkolny

    Objęcie uczniów opieką pielęgniarską.

    dyrektor

    cały rok szkolny

    Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły.

    dyrektor

    wrzesień/październik 2023

    Umożliwienia uczniom uzyskania karty rowerowej.

    wyznaczony nauczyciel

    maj/ czerwiec 2024 r.

    Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Udział w akcjach:

    - „Sprzątanie świata”,

    - „ Święto Ziemi”,

    - zbiórki elektrośmieci i plastikowych nakrętek.

    nauczyciel przyrody, opiekunowie Klubu Ośmiu

    zgodnie z harmonogramem

    Kształtowanie postaw etycznych: organizacja akcji charytatywnych.

    opiekunowie Klubu Ośmiu

    zgodnie z harmonogramem

    Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

    wyznaczeni nauczyciele

    cały rok szkolny

     

    V. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2023/2024

     

    Miesiąc

    Wydarzenie

    4.09.2023 r.

    Rozpoczęcie roku szkolnego

    23-31.12.2023 r.

    Zimowa przerwa świąteczna

    31.01.2024 r.

    Koniec pierwszego semestru

    15-28.01.2024 r.

    Ferie zimowe

    28.03-02.04 2024 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna

    14-16.05.2024 r.

    Egzamin ósmoklasisty

    21.06.2024 r.

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    22.06-31.08.2024 r.

    Ferie letnie

     

    Dni ustawowo wolne od pracy:

    • 01.11.2023r. Dzień Wszystkich Świętych,
    • 23-31.12.2023r.  przerwa świąteczna,
    • 15-28.01 2024 r.  ferie zimowe,
    • 28.03-02.04 2024 r. przerwa ,
    • 01.05. 2024 r. Święto pracy,
    • 03.05.2024 r. - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja,
    • 30.05.2024 r. Boże Ciało,
    • 21.06 2024 r. zakończenie roku szkolnego,
    • 22.06- 31.08 2024 r. ferie letnie.

    Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

    • 02.11.2023r.,
    • 02.05.2023r.,  
    • 14.05.2024 r., 15.05.2024 r.,  16.05.2024 r. (egzamin ósmoklasisty), 
    • 31.05.2024 r. (piątek po Bożym Ciele). 

    W dniach dodatkowo wolnych - szkoła prowadzić będzie zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów szkoły.

    VI. Harmonogram imprez, konkursów, apeli w roku szkolnym 2023/2024.

    Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów: 

    a) promocja czytelnictwa: 

    lp. 

    Nazwa zadania, sposób realizacji.

    Termin realizacji

    Imię, nazwisko nauczyciela – realizatora zadania

    1.

    “Narodowe czytanie 2023”

    08.09.2023r 

    Joanna Karpińska

    2.

    Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

    25.09.2023r

    M. Jurkowska i  M. Kąkol MBDZ filia nr 6  na Białym Kamieniu.

    3.

    “Przerwa na czytanie”

    październik 2023 r. 

    Joanna  Karpińska 

    4. 

    Pasowanie na czytelnika klas pierwszych

    luty 2024 r..

    Joanna Karpińska

    5.

    “Jak nie czytam, jak czytam” 

    maj/czerwiec 2024 r. 

    Joanna  Karpińska 

    6.

    “Światowy Dzień książki i Praw Autorskich”

    kwiecień 2024 r. 

    Joanna Karpińska 

     

    b) realizacja projektów edukacyjnych 

    lp. 

    Nazwa zadania, sposób realizacji.

    Termin realizacji

    Imię, nazwisko nauczyciela – realizatora zadania

    1.

    “Tydzień Uczniowskiej SuperMocy” 

    październik 2023r

    Beata Furtyk, Renata Różek

    2.

    “Świetliczaki na tropie…przysłów”

    wrzesień-maj

    Justyna Szczęsna, Sara Nowak

    3.

    “Akademia Bezpiecznego Puchatka” - kl. 1

    cały rok szkolny 

    Izabella Leszek, Monika Borecka 

    3.

    Unicef  Polska

    cały rok szkolny 

    Justyna Szczęsna

    5.

    “ Fast Heroes”

    cały rok szkolny

    Małgorzata Cąpała

    7.

    “Klasa w terenie”

    cały rok szkolny

    Małgorzata Cąpała, Izabella Leszek, Monika Borecka

    8.

    Ogólnopolski Program Edukacyjny “Trzymaj Formę”

    cały rok szkolny

    Izabella Kukułka

    9.

    “EkoSzkoła” 

    cały rok szkolny

    Marzena Kąkol

    10.

    Ogólnopolski projekt edukacyjny “Europa i ja” 

    cały rok szkolny

    Anetta Baranowska 

    11. 

    Sprawny Dolnoślązaczek 

    cały rok 

    Monika Borecka, Izabella Leszek

     

    c)  Plan wycieczek i wyjazdów szkolnych: 

    lp. 

    Miejsce i rodzaj wyjazdu

    Klasa/klasy

    Termin realizacji

    Imię, nazwisko na uczyciela – realizatora zadania

    1.

    Powakacyjna szkolna wycieczka integracyjna 

    klasy 1-8 

    07.09.2023r. 

    wychowawcy klas 

    2.

    Myślibórz - powitanie jesieni - park krajobrazowy , wąwóz , Wielkie organy skalne , warsztaty w robieniu mydła.

    IIa i IIb

    21.09.2023 r.

    Małgorzata Jurkowska 

    i Marzena Kąkol

    3.

    Wycieczka do Wrocławia szlakiem krasnali, rejs statkiem po Odrze.

    Va, Vb

    22.09.2023 r.

    Justyna Sikora, Beata Furtyk, Renata Różek, Justyna Szczęsna, Wojciech Stawiany

    4.

    Milicz - muzeum rybołówstwa, przejazd meleksem, stawy milickie, ognisko.

    IIa i IIb

    6.10.2023 r.

    Małgorzata Jurkowska

    i Marzena Kąkol

    5.

    Wycieczka do Wrocławia - Kolejkowo - zwiedzanie + warsztaty

    IIIa

    październik

    Ilona Pawłowska

    6.

    Zagroda Edukacyjna Ostoja Nad Młynówką

    Ia, Ib

    październik  2023 

    Monika Borecka

    Izabella Leszek

    7.

    Wycieczka do Wrocławia na wystawę pt. “Miasto z piernika” oraz Jarmark Bożonarodzeniowy

    Va, Vb

    8.12.2023r.

    Justyna Sikora, Beata Furtyk, Renata Różek

    8.

    Jaskinia Radochowska

    IIa i IIb

    kwiecień/czerwiec 2024

    Małgorzata Jurkowska

    i Marzena Kąkol

    9.

    Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa “Salamandra” w Myśliborzu

    Ia, Ib

    kwiecień 2024

    Monika Borecka

    Izabella Leszek

    10.

    Wycieczka 3-dniowa do Warszawy

    Va, Vb, VIa

    maj 2024 r.

    Justyna Sikora, Beata Furtyk, Fabian Kurzawiński, Dorota Kominko-Krej

    11. 

    Wycieczka  do DinoParku w Szklarskiej Porębie

    Ia, IB

    maj 2024

    Izabella Leszek

    Monika Borecka

    12.

    Wycieczka z okazji Dnia Dziecka 

    IIa i IIb

    czerwiec 2024 r. 

    Małgorzata Jurkowska

    i Marzena Kąkol

     

    *Dokładny plan wycieczek będzie konsultowany i uzgodniony z rodzicami podczas zebrań klasowych.

    *Pozostałe dodatkowe wyjazdy w ramach edukacji teatralnej i filmowej, przyrodniczej, historyczno- kulturowej - będą ustalane na bieżąco według ofert i potrzeb programowych.

    d) popularyzacja szkolnych i pozaszkolnych imprez sportowych: 

    lp. 

    Nazwa zadania, sposób realizacji.

    Termin realizacji

    Imię, nazwisko nauczyciela – realizatora zadania

    1.

    Narodowy Dzień Sportu 

    12.09.2023

    SU, Fabian Kurzawiński, Wojciech Stawiany

    2.

    Europejski Tydzień Sportu 

    23-30.09.2023r.

    SU, Fabian Kurzawiński, Wojciech Stawiany

    3.

    Spotkanie ze znanym sportowcem

    do ustalenia 

    Monika Borecka, Izabella Leszek

    4.

    Szkolna liga tenisa stołowego

    październik 2023-maj 2024

    Fabian Kurzawiński, Wojciech Stawiany

    5.

    Szkolna liga koszykówki

    październik 2023-maj 2024

    Fabian Kurzawiński, Wojciech Stawiany

    6.

    Potyczki siatkarskie

    grudzień 2023 - kwiecień 2024

    Fabian Kurzawiński, Wojciech Stawiany

    7.

    Sportowy Dzień Dziecka

    04.06.2024

    Fabian Kurzawiński, Wojciech Stawiany

    5.

    Rozgrywki Szkolnego Związku Sportowego

    cały rok szkolny 2023/24

    Fabian Kurzawiński, Wojciech Stawiany

     

    e) imprezy i uroczystości w  roku szkolnym 2023/2024:

    lp. 

    Nazwa zadania, sposób realizacji.

    Termin realizacji

    Imię, nazwisko nauczyciela – realizatora zadania

    1.

    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

    04.09.2023

    Dyrektor, Marcela Rak, Justyna Szczęsna, Izabella Kukułka

    2.

    Sprzątanie świata, 

    15.09.2023

    Izabella Kukułka, wychowawcy klas 0-8

    3.

    “Sprzątamy Niedźwiadki” 

    15.09.2023r. 

    SU - Fabian Kurzawiński 

    4.

    Wybory do Samorządu Uczniowskiego- lekcja demokracji 

    28.-29.09.2023

    SU - Fabian Kurzawiński

    5. 

    Światowy Dzień Zwierząt

    04.10.2023 r. 

    Joanna Kraśnicka 

    Małgorzata Cąpała 

    7.

    Światowy dzień Tabliczki Mnożenia

    październik 2023r. 

    Renata Różek, Beata Furtyk

    8.

    Międzynarodowy  Dzień Praw Dziecka.

    21.11.2023r

    Marcela Rak, Monika Borecka 

    9.

    Andrzejki dla klas 0-3

    30.11.2023 r. 

    Izabella Leszek, Monika Borecka, Joanna Kraśnicka, Marzena Kąkol, 

    10.

    Mikołajki.

    6.12.2023 r.

    5.12.2023 r. 

    klasy 0-3 - wyjście do kina , 

    4-8 - wyjścia z wychowawcą 

    11.

    Dzień języka angielskiego w klasach 4-8 “Merry Christmas”

    19.12.2023 r.

    Justyna Sikora

    12.

    Wigilie klasowe.

    22.12.2023 r.

    wychowawcy klas

    13.

    Dzień Kryptologii

    styczeń 2024 r.

    Renata Różek, Beata Furtyk

    14. 

    Dzień Patrona - Kamykowe potyczki 

    styczeń 2024 r.

    Marzena Kąkol - kl. 0-3,  

    Magdalena Suchomska, Dorota Satora, Wojciech Stawiany - klasy 4-8, 

    15.

    Walentynki z Babcią i Dziadkiem. 

    luty  2024 r. 

    Wychowawcy 0 -III, Justyna Szczęsna, Marcela Rak (dekoracje)

    16.

    Zabawa karnawałowa.

    luty 2024 r.

    Małgorzata Jurkowska, Marzena Kąkol

    17. 

    Dzień Bezpiecznego Internetu

    marzec 2024 r. 

    Robert Zeszut

     

    18.

    Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

    31.03.2024 r. 

     

    Monika Frankowska, wychowawcy klas 0-8 

    19.

    Dzień Ziemi.

    kwiecień 2024 r. 

    Izabella Kukułka, Anetta Baranowska

    20.

    Dzień Mamy i Taty

    maj 2024 warsztaty w klasach 0-3 

    program artystyczny

    wychowawcy 0 - III, 

    Justyna Szczęsna, Marcela Rak (dekoracje)

    21.

    Dzień Pustej Klasy

    16.06.2024 r.

    wychowawcy klas 0-8.

    22. 

    Zakończenie oddziału przedszkolnego 

    20.06.2024 r. 

    Małgorzata Cąpała

    23.

    Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 klas VIII

    20.06.2024 r

    Dorota Satora, Marcela Rak, Justyna Szczęsna

    24.

    Zakończenie roku szkolnego 2023/24 dla klas 1-7

    21.06.2024 r.

    Renata Różek, Beata Furtyk

    f) konkursy szkolne zaplanowane na rok 2023/2024

    lp. 

    Nazwa zadania, sposób realizacji.

    Termin realizacji

    Imię, nazwisko nauczyciela – realizatora zadania

    1.

    “Polska złota jesień”- szkolny konkurs fotograficzny 

    październik/listopad 

    Justyna Szczęsna, Sara Nowak

    2.

    Konkurs plastyczny na “Najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową” oraz “Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy lub ozdobę bożonarodzeniową”

    listopad/grudzień

    Justyna Sikora, Monika Borecka

    3.

    Mój zeszyt - moja wizytówka

    listopad

    Marzena Kąkol

    4.

    Konkurs Wiedzy Informatycznej klas 7 - 8

    listopad

    Robert Zeszut

    5.

    Konkurs kaligraficzny klas I-III

    grudzień

    Małgorzata. Jurkowska, 

    Marzena Kąkol

    6.

    Konkurs graficzny - kartka bożonarodzeniowa

    grudzień

    Robert Zeszut

    7.

    Zima w obiektywie II edycja

    grudzień/luty

    Justyna Szczęsna, Sara Nowak

    8.

    Konkurs plastyczny na Najpiękniejszą kartkę z okazji Dnia Babci i Dziadka”

    grudzień/styczeń

    Justyna Sikora, Monika Borecka

    9.

    Konkurs na Najpiękniejszą kartkę Wielkanocną” i „Stroik wielkanocny”

    luty/marzec

    Justyna Sikora, Monika Borecka

    10.

    Konkurs plastyczny - Międzynarodowy Dzień osób z Zespołem Downa

    marzec 

    Joanna Kraśnicka 

    11.

    ,,Mistrz rachunku pisemnego”

    luty 2024 r.

    Renata Różek, Beata Furtyk

    12.

    Wiosenny pejzaż kolorami malowany 

    marzec/ kwiecień 2024 r. 

    Justyna Szczęsna, Sara Nowak

    13.

    “As ortografii” 

    marzec 2024 r.

    Marzena Kąkol, 

    Małgorzata Jurkowska

    14.

    ,,Liczba Pi w 3D”

    marzec 2024 r.

    Renata Różek, Beata Furtyk

    15.

    ,, Kangur matematyczny”

    marzec 2024 r.

    Renata Różek, Beata Furtyk

    16.

    ,, Olimpus z matematyki”

    marzec 2024 r.

    Renata Różek, Beata Furtyk

    17.

    Olimpiada ,,Olimpus” z języka angielskiego

    marzec 2024

    Justyna Sikora

    18.

    Wiosenne kapelusze - konkurs na powitanie wiosny

    marzec 2024

    Izabella Leszek

    Monika Borecka

    19.

    Konkurs graficzny - kartka wielkanocna

    marzec 2024 r. 

    R. Zeszut

    20.

    Quiz Informatyczny klas 4 - 6

    kwiecień 2024 r. 

    R. Zeszut

    g) konkursy międzyszkolne itp.

    lp. 

    Nazwa zadania, sposób realizacji.

    Termin realizacji

    Imię, nazwisko nauczyciela – realizatora zadania

    1.

    Międzyszkolny konkurs plastyczno-techniczny Gwiazdy Mikołaja Kopernika

    wrzesień-październik 2023 r.

    Justyna Szczęsna, Sara Nowak

    2. 

    Międzyszkolny konkurs fotograficzny “Wałbrzych - moje miasto w obiektywie”. 

    październik-listopad 2023 r.

    Justyna Szczęsna, Izabella Leszek, Sara Nowak

    3. 

    “Potyczki Mistrzów klas III”

    listopad 2023 r.

    Izabella Leszek, Monika Borecka, Fabian Kurzawiński. 

    4. 

    Powiatowy konkurs literacko - plastyczny “11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości “ 

    październik/listopad 2023 r.

    Dorota Satora,

     Renata Niemiec, 

    Dorota Kominko-Krej 

    5.

    ,,Zdolny Ślązak” 

    październik/listopad 2023 r.

    Renata Różek, Beata Furtyk, Justyna Sikora 

    6.

    ,,Powiatowe potyczki aglomeracji wałbrzyskiej w sudoku”

    listopad 2023 r.

    Renata Różek, Beata Furtyk

    7.

    ,Być kimś”

    styczeń 2024 r.

    Renata Różek

    8.

    Powiatowy konkurs drużynowy z języka angielskiego DREAM TEAM

    marzec 2024 r.

    Justyna Sikora

    9.

    ,Zdolny czwartoklasista”

    marzec 2024 r.

    Renata Różek

    10.

    Miejski konkurs plastyczny dla klas 0-3 pt. “Ile prawdy kryje się w legendach o Wałbrzychu?” 

    marzec 2024 r.

    Ilona Pawłowska

     

    11.

    Międzyszkolny konkurs plastyczno-techniczny EKO TORBA na Dzień Matki i Ojca. 

    maj/czerwiec 2024 r.

    Justyna Szczęsna, Sara Nowak

    12.

    Powiatowy konkurs języka angielskiego dla klas 1-3 “English is fun”.

    maj/czerwiec 2024 r. 

    Marcela Rak 

    13.

    Powiatowy konkurs literacko - plastyczny “Wiwat Konstytucja 3 maja”. 

    kwiecień/maj 2024 r.

    Dorota Satora,

    Renata Niemiec, 

    Dorota Kominko-Krej

     

    h) wykaz innowacji planowanych do realizacji w roku szkolnym 2023/2024

    Nazwa innowacji 

    Nauczyciel odpowiedzialny 

    ,,Zeszyt on-line z matematyki”

    Beata Furtyk

    “ Mały ratownik”

    Małgorzata Cąpała

    “Lola i ja odkrywamy świat”

    Małgorzata Cąpała

    “ Pisanie to już nie jest wyzwanie”

    Dorota Satora

     

    Plan działań  Małego Samorządu Uczniowskiego:     

    Lp. 

    Forma działania 

    Termin realizacji 

    Osoba odpowiedzialna

    1.

    Dzień Chłopaka - krawaty i muszki

    29.09.2023r. 

    Marzena Kąkol

    2.

    “Zdrowo jemy” - przygotowanie zdrowego śniadania

    8.11.2023r. 

    Monika Borecka, wychowawcy klas 0-3

    3.

    Dzień Życzliwości i Pozdrowień - walka z agresją promowanie życzliwości i tolerancji.

    21.11.2023r. 

    Marzena Kąkol, wychowawcy klas 0-3

    4. 

    Dzień Pluszowego Misia 

    25.11.2023r. 

    Marzena Kąkol, wychowawcy klas 0-3

    5. 

    “Bezpieczne ferie” - spotkanie ze Strażą Miejską

    styczeń 2024 r. 

    Marzena Kąkol

    6.

    “Serduszko do serduszka mruga” poczta Walentynkowa

    luty 2024 r. 

    Marzena Kąkol

    7.

    “Dzień Wiosny” i “Marzanna” - konkurs międzyklasowy

    marzec 2024 r. 

    Marzena Kąkol

    8. 

    “Kartka dla bibliotekarza” 

    8.05.2024 r. 

    Marzena Kąkol

    9.

    Dyskoteka dla 0-III na zakończenie roku szkolnego

    czerwiec 2024 r. 

    Marzena Kąkol

    10.

    Spotkanie ze Strażą Miejską - pogadanka o bezpiecznych wakacjach “Wakacyjne rady”

    czerwiec 2024 r. 

    Marzena Kąkol

     

     3. Plan działań  Samorządu Uczniowskiego:  

    Lp. 

    Forma działania 

    Termin realizacji

    Osoba odpowiedzialna

    1.

    Festyn Narodowy Dzień Sportu

    12.09.2023

    Opiekun SU

    2.

    Sprzątanie Niedźwiadków / Sprzątanie Świata

    15.09.2023

    Opiekun SU

    3.

    Wybory samorządu - lekcja demokracji

    wrzesień 2023

    Opiekun SU

    4.

    Dzień Samorządności

    13.10.2023

    Opiekun SU

    5.

    Dyskoteka Halloween

    26.10.2023

    Opiekun SU

    6.

    Dyskoteka “Pożegnanie Jesieni”

    listopad 2023

    Opiekun SU

    7.

    Dzień bez plecaka

    listopad 2023

    Opiekun SU

    8.

    Poczta walentynkowa

    luty 2024

    Opiekun SU

    9.

    Dyskoteka walentynkowa

    luty 2024

    Opiekun SU

    11.

    Dyskoteka “Powitanie wiosny”

    marzec 2024

    Opiekun SU

    12.

    Dzień Kobiet - wybór w klasie Super Dziewczyny.

    marzec 2024

    Opiekun SU 

    13.

    Dzień Szalonych Fryzur.

    kwiecień 2024

    Opiekun SU 

    14.

    Sportowy Dzień Dziecka

    czerwiec 2024

    Opiekun SU

     

    4.  Wolontariat: 

    Lp. 

    Forma działania 

    Osoba odpowiedzialna

    1.

    Zbiórka nakrętek w związku z udziałem w „Zakręconej akcji” i przekazanie zebranych zakrętek osobom niepełnosprawnym (cały rok szkolny)

    J. Sikora, M. Borecka, M.Cąpała

        2.

    Zbiórka karmy dla zwierząt będących pod opieką  Fundacji ,,Na Pomoc Zwierzętom”  oraz Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu (wrzesień)

    Justyna Sikora, Monika Borecka, Małgorzata Cąpała, Joanna Kraśnicka

     

    Wyjście wolontariuszy Klubu Ośmiu do Schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu w ramach akcji „Chwila dla pupila” (wrzesień, październik)

    Justyna Sikora, Monika Borecka, Joanna Kraśnicka, Izabella Leszek

    4.

    Wyjście wolontariuszy Klubu Ośmiu do Hospicjum w Wałbrzychu w związku z udziałem w akcji „Pola Nadziei” (październik 2023 r.)

    Justyna Sikora, Monika Borecka, Beata Furtyk

    5.

    Udział w akcji Góra Grosza – październik 2023r. – styczeń 2024 r.

    Justyna Sikora, Monika Borecka, Małgorzata Cąpała, Joanna Kraśnicka

    6.

    Zbiórka zniczy oraz stroików w związku z udziałem w akcji “Znicz” oraz sprzątanie opuszczonych grobów i zapalenie na nich zniczy na Cmentarzu Parafii pw. Św. Jerzego i M.B. Różańcowej w związku z udziałem w akcji MEiN „Szkoła pamięta” (październik 2023 r.)

    Justyna Sikora, Monika Borecka, Joanna Kraśnicka, Izabella Leszek

    7.

    Zbiórka artykułów plastycznych, stroików oraz kartek świątecznych w celu przekazania pensjonariuszom DPS „Dom Seniora – Biały-Kamień” w ramach akcji „Razem na Święta”. (listopad-grudzień 2023 r.)

    Justyna Sikora, Monika Borecka, Joanna Kraśnicka

    8.

    Zorganizowanie Kiermaszu Ciast w celu uzbierania funduszy na zakup karmy dla zwierząt będących pod opieką  Fundacji ,,Na Pomoc Zwierzętom”  oraz Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu (styczeń 2024 r.)

    Justyna Sikora, Monika Borecka, Joanna Kraśnicka, Beata Furtyk

    9.

    Zbiórka słodyczy oraz kartek okolicznościowych w celu przekazania pensjonariuszom DPS „Dom Seniora – Biały-Kamień” z okazji Dnia Babci i Dziadka. (grudzień 2023 r. - styczeń 2024 r.)

    Justyna Sikora, Monika Borecka, Beata Furtyk, Joanna Kraśnicka

    10.

    Udział w zbiórce na rzecz WOŚP. (styczeń 2024 r.)

    Justyna Sikora, Monika Borecka

    11.

    Udział w akcji „Żonkilowa Kwesta” (kwiecień 2024 r.)

    Justyna Sikora, Monika Borecka

    12.

    Udział w uroczystości z okazji III rocznicy funkcjonowania DPS „Dom Seniora-Biały Kamień” (maj 2024 r.)

    Justyna Sikora, Monika Borecka, Beata Furtyk

    13. 

    “Marzycielska poczta”- współpraca z oddziałem onkologicznym szpitala “Latawiec” ( cały rok)

    Małgorzata Cąpała, Justyna Sikora

    14.

    Wyjście do Stada Ogierów Książ- czyszczenie koni.

    (3-4 razy w roku szkolnym, wyjścia w weekendy. Pierwsze wyjście - druga połowa września/październik)

    Małgorzata Cąpała

     

    5. Działania profilaktyczne, podejmowane przez wszystkich nauczycieli, wychowawców psychologa i pedagoga szkolnego:

     

    Lp. 

    Forma działania 

    Termin 

    Osoba odpowiedzialna

    1.

    Sprawdzanie czystości, fluoryzacja zębów

    cały rok szkolny 

    Bożena Lis 

    2.

    Prowadzenie obserwacji, rozmów,  dotyczących sytuacji uczniów i ich rodzin. Stała wymiana informacji na temat sytuacji poszczególnych uczniów w zespołach pracujących z uczniami.

    cały rok szkolny 

    Anna Lisicka

    Monika Frankowska

    Agata Hurkot 

    3.

    Rozmowy wychowawcze, współpraca z pedagogiem i psychologiem, rady wychowawcze, prowadzenie pogadanek podczas godzin wychowawczych na temat uzależnień oraz dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne, pedagogizacja rodziców podczas zebrań zbiorowych.Przygotowywanie gazetek klasowych na dany temat, udział w zbiórkach charytatywnych

    cały rok szkolny 

    wychowawcy klas 

    4.

    Spotkanie ze Strażą Miejską - bezpieczeństwo dzieci w drodze ze i do szkoły.

    15.09.2023

    M. Jurkowska, 

    M. Kąkol

    5.

    Pierwsza pomoc - ćwiczenia praktyczne z ratownikiem medycznym.

    26. 09.23r -klasy II.

    M. Jurkowska i M. Kąkol 

    MBDZ filia  na Białym Kamieniu.

    6.

    Zajęcia edukacyjno - szkoleniowe w siedzibie Straży Pożarnej w Wałbrzychu (klasy 1-4)

    wrzesień/październik 2023r. 

    Anna Lisicka/Magdalena Suchomska -Niemiec

    7.

    Zajęcia edukacyjno - szkoleniowe dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz współczesnych zagrożeń - POLICJA ( klasy 7-8) 

    wrzesień/październik 2023r. 

    Anna Lisicka/Magdalena Suchomska -Niemiec

    8. 

    Zajęcia edukacyjno - szkoleniowe dotyczące odpowiedzialnego zachowania i bezpieczeństwa na szlakach górskich (GOPR - klasy 5-6)

    wrzesień/październik 2023r. 

    Anna Lisicka/Magdalena Suchomska -Niemiec

    9. 

    Warsztaty szkoleniowe dla rodziców organizowane w ramach programu Sprawny Dolnoślązaczek

    termin do ustalenia 

    Monika Borecka

    Izabella Leszek

    10. 

    Cykl spotkań z wałbrzyską bajkopisarką Ireną Raszką, Grażyną Szymborską. 

    cały rok

    Dorota Satora

    11.

    Programy profilaktyczne  organizowane przez PCK “Dziel się uśmiechem”, “Nie pal przy mnie proszę”. 

    cały rok szkolny

    Małgorzata Cąpała

    12.

    Spotkanie ze Strażą Miejską - pogadanka o bezpiecznych wakacjach “Wakacyjne rady”

    czerwiec 2024 r. 

    Marzena Kąkol

     

    6. Promocja szkoły w środowisku lokalnym: 

     

    Lp. 

    Forma działania 

    Osoba odpowiedzialna

    1.

    Administrowanie szkolną stroną internetową. 

    Robert  Zeszut

    2.

    Administrowanie BIP

    Robert  Zeszut

    3.

    Upowszechnianie działalności szkoły i osiągnięć uczniów za pośrednictwem szkolnego facebooka.

    Monika Borecka

    Fabian Kurzawiński

    Justyna Szczęsna

    Dorota Kominko-Krej

    4.

    Udział w miejskich obchodach uroczystości państwowych. 

    Dorota Kominko-Krej

    Izabella Kukułka (sztandar) 

    5.

    Zajęcia sportowe dla Przedszkola “Tęcza”

    Fabian Kurzawiński, Wojciech Stawiany

    6.

    Organizowanie miejskich konkursów międzyszkolnych oraz uroczystości szkolnych otwartych dla rodziców i mieszkańców dzielnicy Biały Kamień. 

    wg harmonogramu wyznaczeni nauczyciele

    7.

    Wizyta zapoznawcza w Przedszkolu “Tęcza” - rozmowy z rodzicami, przedstawienie oferty szkoły, zaproszenie na Dzień Otwarty szkoły. 

    Dorota Kominko-Krej

    Anna Lisicka 

    8.

    Dzień Otwartych Szkoły - przygotowanie i prezentacja oferty szkoły, spotkanie z przedszkolakami i ich rodzicami. 

    wychowawcy klas 0-3 

     

    7.  Działania o charakterze ekologicznym:

     

    Lp. 

    Forma działania 

    Termin realizacji 

    Osoba odpowiedzialna

    1

    “EkoSzkoła 2024”

    cały rok szkolny 

    Marzena Kąkol

    2

    ,, Sprzątanie świata”

    15.09.2023r. 

    Izabella Kukułka, wszyscy nauczyciele

    3.

    “Sprzątanie Niedźwiadków” 

    15.09.2023r. 

    Fabian Kurzawiński

    4. 

    "Wszystkie dzieci segregują śmieci"- spotkanie edukacyjne dla uczniów klas 3 organizowane przez MZUK Wałbrzych  

    termin do ustalenia 

    Ilona Pawłowska 

    5. 

    Warsztaty ekologiczne “OZE - w trosce o planetę” dla klas 4-8. 

    (UM Wałbrzych) 

    wrzesień/październik 2023r. 

    Magdalena Suchomska -Niemiec 

    6.

    ,,Czysty i zielony Wałbrzych”

    kwiecień 2024 r. 

    wszyscy nauczyciele

     

    8. Współpraca z instytucjami nauki  kultury znajdującymi się na terenie miasta: 

     

    Lp. 

    Forma współpracy 

    Osoba odpowiedzialna

    1.

    Teatr Lalki i Aktora klasy I-III

    Małgorzata Jurkowska

    2.

    Spotkania z Filharmonią Sudecką. 

    wychowawcy klas 0-3 

    3.

    Koło Sybiraków oddział w Wałbrzychu. 

    Dorota Satora

    4.

    Stowarzyszenie “Przyjazny Stary Zdrój”.

    Dorota Satora

    5.

    Wizyty w oddziałach “Biblioteki pod Atlantami”

    wychowawcy 0-4

    6.

    Teatr Lalki i Aktora  klasy 4-8

    Dorota Satora

    7. 

    “Stara Kopalnia” - Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu 

    wychowawcy klas 

     

    9. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, tradycja szkoły:
     

    Lp. 

    Forma działania 

    Termin

    Osoba odpowiedzialna

    1.

    Apel z okazji Dnia Nauczyciela/Dzień Samorządności.  

     

    13.10.2023 r.

     

    Fabian Kurzawiński, Justyna Sikora, Joanna Kraśnicka 

    2.

    Pasowanie na ucznia. 

    12.10.2023r.

    Izabella Leszek, Monika Borecka, Marcela Rak, Justyna Szczęsna (dekoracje)

    3.

    Obchody Święta Niepodległości

    9.11.2023 r (czwartek)

    Dorota Satora,  Wiktor Wawrzkowicz, Marcela Rak, Justyna Szczęsna (dekoracje)

    5.

    Wieczornica bożonarodzeniowa. 

    19.12.2023r

    Dorota Satora, Izabela Fiebich - Bednarska, Justyna Szczęsna, Marcela Rak (dekoracje), Wiktor Wawrzkowicz (oprawa muzyczna) 

    6.

    Kiermasz wielkanocny

    marzec 2024 r. 

    wychowawcy klas, 

    koordynator - Ilona Pawłowska 

    7.

    Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja,

    30.04.2024

    Izabella Fiebich - Bednarska, Wiktor Wawrzkowicz (oprawa muzyczna), Justyna Szczęsna, Marcela Rak (dekoracje)

    8.

    “BohaterOn”

    wrzesień/październik 2023r. 

    Dorota Satora, Dorota Kominko-Krej, Renata Niemiec

     

    10. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej: 

    (zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, konsultacje i porady) 

     

    Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

    Adresaci pp-p

    Osoba prowadząca 

    zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, chemii w ramach projektu “Jesteśmy razem” 

    uczniowie klas 4-8 

    nauczyciele przedmiotów 

    zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 

    uczniowie posiadający zalecenia w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałbrzychu 

    Joanna Kruszelnicka, Anna Lisicka 

    zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klas 1-3 

    uczniowie posiadający zalecenia w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałbrzychu 

    Ilona Pawłowska 

    zajęcia logopedyczne 

    uczniowie posiadający zalecenia w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałbrzychu 

    Marcela Rak 

    zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego 

    uczniowie posiadający zalecenia w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałbrzychu 

    Izabela Fiebich - Bednarska 

    zajęcia usprawniające kompetencje emocjonalno - społeczne 

    uczniowie posiadający zalecenia w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałbrzychu

    Monika Frankowska 

     

    11. Zajęcia otwarte dla rodziców/nauczycieli:

     

    Lp. 

    Tematyka 

    Osoba odpowiedzialna

    1.

    Zajęcia otwarte w oddziale przedszkolnym dla rodziców i nauczycieli. 

    Małgorzata Cąpała 

    2. 

    Edukacja wczesnoszkolna - klasa 1a (I, II semestr). 

    Monika Borecka 

     

    12. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z potrzebami i możliwościami (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, preferowane szkolenia) 

     

    Imię i nazwisko 

    Nazwa planowanego doskonalenia

    Beata Furtyk, Renata Różek, Justyna Sikora, Justyna Szczęsna

    ,,Twarze depresji dla szkół”  w dniu 12.09.2023 

    ( 9.00-12.00 na Teams) 

    Dorota Satora

    Mediacje szkolne i rówieśnicze

    Joanna Kruszelnicka

    Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości - studia podyplomowe w trakcie realizacji.

    Terapia pedagogiczna -  studia podyplomowe w trakcie realizacji.

    Joanna Kraśnicka 

    Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe w trakcie realizacji.

    Zaburzenia ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe w trakcie realizacji.

    Fabian Kurzawiński 

    Nauczanie techniki i informatyki - trzysemestralne studia podyplomowe 

    Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, 

     

    13. Zebrania  i konsultacje z rodzicami 

     

    Lp. 

    Tematyka spotkania 

    Termin 

    1.  

    Zebrania z Rodzicami (wybory do klasowych rad rodziców, informacja o: WZO, przedmiotowym ocenianiu, kryteriach oceniania, zapoznanie z dokumentami szkoły ( Statut szkoły), zapoznanie z ogólnymi informacjami dotyczącymi organizacji pracy szkoły, kalendarzem dni wolnych, kalendarzem imprez).

     

    13.09.2023r. 

    1.  

    Zebranie z rodzicami (sprawy bieżące klasy i szkoły),

     

    15.11.2023r. 

    1.  

    Zebranie (informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, sprawy bieżące dotyczące klasy i szkoły). 

     

    10.01.2024 r. 

    1.  

    Zebranie (podsumowanie I semestru. Informacje dotyczące postępów w nauce i zachowaniu). 

     

    07.02.2023r. 

    1.  

    Konsultacje (pisemne powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst oraz naganną/nieodpowiednią oceną z zachowania). 

     

    15.05.2024 r. 

    1.  

    Zebranie (informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, sprawy bieżące dotyczące klasy i szkoły).

     

    05.06.2024 r. 

     

    14. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej

     

    Lp. 

    Tematyka/cel 

    Termin

     

    1. 

    Zatwierdzenie planu pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego.

     

    13.09.2023r. 

    1.  

    Zatwierdzenie Programu wychowawczo – profilaktycznego.

     

    27.09.2023r. 

    1.  

    Uchwała w sprawie dostosowań warunków egzaminu.

    Analiza sytuacji opiekuńczo – wychowawczej (rada wychowawcza).

     

    25.10.2023 r. 

    1.  

    Analiza sytuacji opiekuńczo – wychowawczej (rada wychowawcza).

     

    10.01.2024 r. 

    1.  

    Klasyfikacja za I semestr.

     

    31.01.2024 r. 

    1.  

    Podsumowanie pracy w I semestrze (analiza)

     

    07.02.2024 r. 

    1.  

    Analiza sytuacji opiekuńczo – wychowawczej (rada wychowawcza). 

     

    28.02.2024 r. 

    1.  

    Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w wersji obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024.

     

    08.05.2023r. 

    1.  

    Analiza sytuacji opiekuńczo – wychowawczej (rada wychowawcza).

     

    22.05.2023r. 

    1.  

    Klasyfikacja za II semestr.

     

    17.06.2024 r. 

    11.

    Podsumowanie pracy w II semestrze (analiza).

     

    26.06.2024 r.

     

    *  konferencje szkoleniowe według spływającej oferty.
     

    15. Zebrania Rady Rodziców 

     

    Lp. 

    Tematyka/cel 

    Termin

     

    1.

    Spotkanie RR z dyrektorem szkoły, wybory Prezydium Rady Rodziców. Zaopiniowanie Programu wychowawczo – profilaktycznego PSP 6 na rok szkolny 2023/2024. 

     

    27.09.2023r. 

     

    2.

    Kolejne zebrania organizowane będą w miarę potrzeb.