• P R O G R A M    W Y C H O W A W C Z O - P R O F I L A K T Y C Z N Y  N A  R O K  S Z K O L N Y

    2 0 2 3 /2 0 2 4 

    PODSTAWA PRAWNA - ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE

    Podstawa prawna:

    • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
    • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
    • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)
    • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230).
    • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).
    • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.).
    • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 172).
    • Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 700).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1604).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.) lub
      
    • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024
    • Rozporządzenie MEiN z 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2023 r. po. 1367) – zmiana w zakresie § 13
    •  Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu. 

    Wykorzystano również:

    Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021).

    WSTĘP

            Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. 

    Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły w tym warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

    Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

    Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

    Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy          w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

    1) wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

    2) wniosków z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2022/2023, 

    3) wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych),

    Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji     i ceremoniału szkoły.

    Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

    1. Powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły.

    2. Zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie.

    3. Respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski).

    4. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły).

    5. Współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

    Przy opracowaniu Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły uwzględniono:

    1.  Dotychczasowe doświadczenia szkoły.

    2. Zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli uwagi dotyczące głównych problemów opiekuńczo - wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku.

    3. Wyniki przeprowadzonych badań nt. sytuacji wychowawczej, opiekuńczej, zagrożeń występujących    w szkole i środowisku. 

    4.  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

    5. Koncepcję pracy szkoły.

    Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

    1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

    2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

    3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

    4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

    5. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

    6. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

    7. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

    8. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

    I. MISJA SZKOŁY

    Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów       z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego                 i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

    Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19. Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę”

    „Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym i zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym, żeby z tobą było wszystkim dobrze.”

    II. SYLWETKA ABSOLWENTA

    Dążeniem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu  jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

    1. Kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności. 

    2. Zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia.

    3. Szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych.

    4. Prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne.

    5. Zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły. 

    6. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19) i cywilizacyjnymi.

    7. Zna i rozumie zasady współżycia społecznego.

    8. Jest tolerancyjny - szanuje innych ludzi, zachowania i zdanie innych, rozumie i akceptuje, że ludzie różnią się narodowością, religią, wyglądem, kolorem skóry, sprawnością, płcią. Traktuje każdego człowieka z szacunkiem. 

    9. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne.

    10. Jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny,

    11. Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych.

    12. Zna zasady ochrony zdrowia psychicznego oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego).

    13. Rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego, a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy).

    14. Szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy.

    15. Jest odporny na niepowodzenia - potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach, wie do kogo zwrócić się o pomoc.

    16. Integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.

    III. CELE OGÓLNE

    Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

    fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego, aktywnego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 oraz chorób cywilizacyjnych,

    psychicznej ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,  osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji               i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów   (rodziców,   nauczycieli    i   wychowawców,    specjalistów   w zakresie   pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników),

    społecznej ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. sytuacja kryzysowa uczniów z Ukrainy),

    aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu.

    Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

    1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

    2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

    3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

    4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą - poczucia przynależności do społeczności szkolnej  oraz więzi ze społecznością lokalną,

    5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

    6) kształtowanie u uczniów postawy akceptacji i ciekawości poznawczej wobec różnic kulturowych prezentowanych przez uczniów – cudzoziemców,

    7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 

    8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

    9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

    10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

     Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

    1) poszerzenie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci, umiejętności rozpoznawania i reagowania na obniżony nastrój emocjonalny,

    2) poszerzenie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających - substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

    3) rozwijanie i wzmacnianie kompetencji społecznych uczniów,  

    4) doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży, 

    5) poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli,  rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

    6) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

    7) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

    8) poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania chorobom wirusowym i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym,  

    9) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców  w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

    10) poszerzanie wiedzy uczniów na temat konsekwencji nadużywania multimediów (uzależnienie cyfrowe), 

    11) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnienia od multimediów, 

    12) działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców. 

    Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

    1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających - substancji psychoaktywnych, a także suplementów diety i leków w celach innych niż medyczne oraz innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

    2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających - substancji psychoaktywnych, 

    3) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych, jako skutków sytuacji traumatycznych         i kryzysowych (np. działania wojenne na Ukrainie), 

    4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół        i placówek z Policją i innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły  w sytuacjach zagrożenia narkomanią oraz uzależnieniami od innych środków zmieniających świadomość,

    5) działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

    Działalność profilaktyczna obejmuje w szczególności:

    1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz wyrobów tytoniowych, 

    2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,  

    3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, 

    4) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły, 

    5) wspieranie uczniów i wychowanków, u których zaobserwowano uzależnienie od technologii cyfrowych, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły (np. przekierowywanie ich uwagi na rozwój indywidualnych zainteresowań oraz angażowanie uczniów do aktywności w różnych dziedzinach),

    6) wprowadzenie alternatywnej pozytywnej formy działalności w postaci zajęć rozwijających zainteresowania, uzdolnienia oraz odnoszących się do psychologicznych potrzeb - przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, w tym zajęć sportowych,  jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

    7) wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu  u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, 

    8) wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie, 

    9) wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw i działań w zakresie zachęcania  oraz wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. 

    Działania te obejmują w szczególności:

    1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów zajęć profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,  

    2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

    3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,  

    4) podnoszenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów depresji, objawów uzależnienia od technologii cyfrowych, objawów chorób cywilizacyjnych (np. nadwaga, brak aktywności fizycznej) - prowadzenie kampanii informacyjnej dla rodziców (udostępnianie materiałów przez dziennik elektroniczny oraz prowadzenie spotkań), 

    5) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych, 

    6) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

    W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

    1) wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej oraz kreatywności,

    2) kształtowanie poczucia przynależności do grupy - zespołu klasowego i społeczności szkolnej, 

    3) odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja), 

    4) kształtowanie i rozwijanie kompetencji społecznych oraz  umiejętności respektowania norm oraz zasad społecznych, 

    5) kształtowanie i wspieranie poczucia własnej wartości uczniów, wiary we własne siły i możliwości, 

    6) budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

    7) przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

    8) przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

    9) troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach, 

    10) minimalizowanie negatywnych skutków sytuacji kryzysowej wywołanej działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, w jakiej znaleźli się uczniowie przybyli z tego państwa,                 

    11) włączenie do społeczności szkolnej uczniów romskich,                                                                        12) Kształtowanie u uczniów nawyku aktywnego spędzania czasu oraz zdrowego stylu życia - wzmacnianie aktywności fizycznej uczniów bez względu na poziom sprawności fizycznej,                         13) rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.   

     Zadania profilaktyczne programu to:

    1) zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,  

    2) znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

    3) promowanie zdrowego stylu życia, 

    4) kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

    5) rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków), 

    6) eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

    7) eliminowanie niebezpieczeństwa związanego z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji.

    8) wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom kształtować pozytywną tożsamość, 

    9) uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, 

    10) uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku w sytuacjaCH trudnych (rodzina, nauczyciele, specjaliści).                                                                                                        

    IV. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

    1. Dyrektor szkoły:

    1) stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

    2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

    3) inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,  

    4) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,wychowawczej.  opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

    5) współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem specjalnym, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

    6) czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

    7) nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

    8) motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności psychiczne,  

    9) monitoruje współpracę pedagoga specjalnego z nauczycielami, wychowawcami, innymi specjalistami oraz umacnia wspierającą rolę pedagoga specjalnego w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki, 

    10) stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów, 

    11) inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia,

    12) dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych,  

    13) czuwa nad odpowiednim poziomem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem specjalnym, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,  

    14) czuwa nad wykonywaniem zadań przez specjalistów szkoły – pedagog specjalny, pedagog, psycholog i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, wspierać ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

    15) nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

    2. Rada Pedagogiczna:

    1) uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami,  

    2) dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania, 

    3) dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki,  

    4)opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców, 

    5) opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i uzależnieniem od technologii cyfrowych,  

    6) uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

    7) uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

    3. Nauczyciele:

    1) współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem specjalnym, pedagogiem, psychologiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,  

    2) reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, 

    3) reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, w tym uzależnień od technologii cyfrowych, 

    4) przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19,  

    5) udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19,   

    6) wspierają uczniów – cudzoziemców w pokonywaniu trudności związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą oraz różnicami kulturowymi, w tym uczniów z Ukrainy w szczególności z powodu sytuacji kryzysowej, w jakiej się znaleźli, 

    7) zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

    8) kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

    9) rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

    10) wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia.

    4. Wychowawcy klas:

    1) diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy i zaufania,

    2) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, 

    3) opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

    4) współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów oraz specjalistami zatrudnionymi w szkole, 

    5) wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i koordynują pomoc psychologiczno pedagogiczną udzielaną uczniom w klasie, 

    6) wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

    7) podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

    5. Pedagog specjalny:

    1)  współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami, rodzicami i uczniami w:

    - rekomendowaniu dyrektorowi działań w zakresie zapewnienia aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz tworzeniu warunków dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami,

    - prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

    - rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

    2)   udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniami, 

    3) współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami (m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny),

    4) przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wymienionych wyżej zadań.

    6. Pedagog szkolny/psycholog:

    1) diagnozuje środowisko wychowawcze, 

    2) uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

    3) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

    4) współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, 

    5) podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, 

    6) pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych predyspozycji i uzdolnień ucznia, 

    7) zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

    8) współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

    9) współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, 

    10) wspiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów dydaktycznych i emocjonalnych uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia, 

    11) promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, 

    12) prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

    7. Rodzice: 

    1) współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

    2) współorganizują imprezy szkolne i klasowe, 

    3) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

    4) rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

     8. Samorząd Uczniowski:

    1) jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,  

    2) uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,  

    3) uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

    4) współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną, 

    5) prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

    6) reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,  

    7) propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,  

    8) dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,  

    9) podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

    V. KALENDARZ UROCZYSTOŚCI, KONKURSÓW I IMPREZ  SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

    Lp.

    Nazwa imprezy/uroczystości szkolnej 

    Termin 

    Osoby odpowiedzialne 

    Uczestnicy 

    1

    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

    4.09.2023

    dyrektor

    wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice

    2

    Narodowe Czytanie

    08.09.2023

    Joanna Karpińska 

    wszyscy uczniowie, nauczyciele,

    3.

    Narodowy Dzień Sportu

    12.09.2023

    Fabian Kurzawiński,

    Wojciech Stawiany

    wszyscy uczniowie, nauczyciele,

    4.

    Sprzątanie świata

    15.09.2023

    Izabella Kukułka

    wszyscy uczniowie, nauczyciele,

    5.

    “Sprzątamy Niedźwiadki”

    15.09.2023

    Fabian Kurzawiński, 

    Magdalena Suchomska - Niemiec 

    uczniowie kl. 6a 

    6. 

    Europejski Dzień Sportu Szkolnego 2023

    23-30.09.2023

    Fabian Kurzawiński 

    Wojciech Stawiany

    wszyscy uczniowie, nauczyciele,

    7. 

    Jestem bezpieczny - spotkanie Straży Miejskiej z przedszkolakami oraz uczniami klas I - III.

     

    25.09.2023 

    Marzena Kąkol, 

    Małgorzata Jurkowska 

    wszyscy uczniowie klas 1-3

    8. 

     

    Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

     

    28.09.2023 

     

    Fabian Kurzawiński  

    wszyscy uczniowie kl. 4-8

    9.

    Pasowanie na ucznia 

    12.10. 2023 r.

    Monika Borecka

    Izabella Leszek

    wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice

     

    10.

    Apel z okazji Dnia Nauczyciela/Dzień Samorządności 

    13.10.2023r. 

    SU - Fabian Kurzawiński, Justyna Sikora, Joanna Kraśnicka 

    wszyscy uczniowie, nauczyciele

    11.

    Dyskoteka Halloween

    26.10.2023 r. 

    SU - Fabian Kurzawiński 

    uczniowie kl. 4-8

     

    12. 

    “Przerwa na czytanie”

    październik 2023r.

    Joanna Karpińska  

    wszyscy uczniowie, nauczyciele

     

    13. 

    Światowy Dzień Zwierząt

    04.10.2023r. 

    Joanna Kraśnicka 

    Małgorzata Cąpała

    wszyscy uczniowie, nauczyciele

     

    14. 

    Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia klas 4-8

    październik 2024 r. 

    Beata Furtyk

    Renata Różek

    uczniowie klas 4-8, nauczyciele,

     

    15. 

    Szkolna liga tenisa stołowego

    październik 2023- maj 2024

    Fabian Kurzawiński,

    Wojciech Stawiany

    uczniowie klas 4-8, nauczyciele

     

    16. 

    Szkolna liga koszykówki

    październik 2023- maj 2024

    Fabian Kurzawiński,

    Wojciech Stawiany

     

    uczniowie klas 4-8, nauczyciele

     

    17. 

    „Tydzień Uczniowskiej SuperMocy” 

    październik 2023r

    Beata Furtyk,

    Renata Różek

    wszyscy uczniowie klas 4-8,

     

    18. 

    11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości. 

    09.11.2023r. 

    Dorota Satora

    Wiktor Wawrzkowicz

    Marcela Rak (dekoracje)

    Justyna Szczęsna (dekoracje) 

    wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice

     

    19.

    “Zdrowo jemy” - przygotowanie zdrowego śniadania.

    8.11.2023r. 

    Monika Borecka 

    wszyscy uczniowie kl.0-3, nauczyciele,

     

    20. 

    Międzynarodowy  Dzień Praw Dziecka.

    21.11.2023r. 

    Marcela Rak, Monika Borecka 

    wszyscy uczniowie, nauczyciele,

    21.

    Dzień Pluszowego Misia. 

    25.11.2023r. 

    MSU, wychowawcy klas 1-3

    wszyscy uczniowie klas 0-3, nauczyciele,

    22. 

    Dzień bez plecaka. 

    listopad 2023

    SU – Fabian Kurzawiński

    wszyscy uczniowie, nauczyciele, 

     

    23.

     

    Andrzejki szkolne dla kl. 0-3. 

     

    listopad 2023

    Izabella Leszek, Małgorzata Cąpała, Monika Borecka, Joanna Kraśnicka, Marzena Kąkol, 

    wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice, 

     

    24. 

    Potyczki siatkarskie. 

    grudzień 2023 r. /kwiecień 2024 r. 

    Fabian Kurzawiński,

    Wojciech Stawiany

    wszyscy uczniowie klas 4-8, nauczyciele

     

    25. 

    Dyskoteka “Pożegnanie Jesieni”.

     

    listopad 2023

     

    SU - Fabia Kurzawiński 

     

    wszyscy uczniowie, 

     

    26. 

    Dzień języka angielskiego w klasach 4-8 “Merry Christmas”.

    19.12.2023r. 

    Justyna Sikora 

    wszyscy uczniowie klas 4-8, nauczyciele

     

    27.

    Wieczornica bożonarodzeniowa.

    grudzień 2023 r. 

    Dorota Satora,

    Marcela Rak (dekoracje)

    Justyna Szczęsna (dekoracje) 

    wszyscy uczniowie klas 4-8, nauczyciele,

    28.

    Dzień Kryptologii.

    styczeń 2023 r.

    Renata Różek, Beata Furtyk

    wszyscy uczniowie klas 4-8, 

     

    29. 

    Dzień Patrona - „Kamykowe potyczki”.

    styczeń 2023 r.

    Magdalena Suchomska – Niemiec,

    Dorota Satora 

    wszyscy uczniowie klas 4-8, 

     

    30. 

    “Serduszko do serduszka mruga” poczta Walentynkowa.

    luty 2024 r. 

    MSU – Marzena Kąkol

    wszyscy uczniowie klas 0-3, nauczyciele.

     

    31. 

    Poczta walentynkowa. 

    luty 2024 r. 

    SU – Fabian Kurzawiński 

    wszyscy uczniowie klas 4-8.

     

    32. 

    Dyskoteka walentynkowa.

    luty 2024 r.

    SU – Fabian Kurzawiński 

    wszyscy uczniowie klas 4-8. 

     

    33.

    Walentynki z Babcią i Dziadkiem.

    luty 2024 r.

    Wychowawcy 0 -III, Justyna Szczęsna, Marcela Rak (dekoracje)

    wszyscy uczniowie klas 0-3,  nauczyciele, rodzice, dziadkowie i babcie. 

     

    34. 

    Zabawa karnawałowa dla klas 1-3.

    luty 2024 r.

    Wychowawcy 0 -III, 

    wszyscy uczniowie klas 0-3.

    35. 

    Powitanie wiosny . Dzień Wiosny” i “Marzanna” - konkurs międzyklasowy. 

    marzec 2024 r. 

    MSU - Marzena Kąkol, wychowawcy klas 

    wszyscy uczniowie klas 0-3,  nauczyciele

    36. 

    Pasowanie na czytelnika. 

    luty/marzec 2024 r. 

    Joanna Karpińska 

    uczniowie klas 1, nauczyciele, 

     

    37. 

    Kiermasz wielkanocny. 

    marzec 2024 r. 

    dyrektor, wszyscy nauczyciele

    wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice 

    38. 

    Dzień Bezpiecznego Internetu. 

    marzec 2024 r. 

    Robert Zeszut 

    wszyscy uczniowie, nauczyciele,

    39. 

    Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 

    31.03.2024 r. 

    Monika Frankowska 

    wszyscy uczniowie, nauczyciele,

     

    40. 

    Światowy Dzień książki i Praw Autorskich”.

    23.04.2024 r. 

     

    Joanna Karpińska 

    wszyscy uczniowie, nauczyciele,

    41. 

    Dzień Ziemi.

    21.04.2024 r. 

    I. Kukułka

    A. Baranowska

    wszyscy uczniowie, nauczyciele, 

    42. 

    3 maja - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

        30.04.2024 r. 

     

    Izabella Fiebich - Bednarska, Wiktor Wawrzkowicz (oprawa muzyczna), Justyna Szczęsna, Marcela Rak (dekoracje) 

    wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice

     

    43. 

    “Kartka dla bibliotekarza”.

    8.05.2024 r. 

    MSU – Marzena Kąkol 

    wszyscy uczniowie, nauczyciele

     

    44. 

    Dzień Mamy i Taty. 

    26.05.2024 r. 

    wychowawcy klas 0-3

    wszyscy uczniowie kl. 0-3,  nauczyciele, rodzice. 

     

    45. 

    Jak nie czytam, jak czytam?”

    maj/czerwiec 2024 r. 

    Joanna Karpińska 

    wszyscy uczniowie, nauczyciele.

     

    46.

     

    Sportowy Dzień Dziecka.

     

    04.06.2024 r. 

    Fabian Kurzawiński,

    Wojciech Stawiany

    wszyscy uczniowie, nauczyciele.

     

    47. 

    Dzień Pustej Klasy. 

    16.06.2024 r.

    wychowawcy klas 0-8

    wszyscy uczniowie, nauczyciele.

     

    48. 

    Dyskoteka dla 0-III na zakończenie roku szkolnego.

    14.06.2024 r. 

    MSU – Marzena Kąkol, wychowawcy klas 0-3 

    wszyscy uczniowie klas 0-3, nauczyciele, rodzice.

     

    49. 

    Spotkanie ze Strażą Miejską - pogadanka o bezpiecznych wakacjach “Wakacyjne rady”. 

    17.06.2024 r. 

    MSU – Marzena Kąkol, wychowawcy klas 0-3 

    wszyscy uczniowie klas 0-3, nauczyciele.

    50. 

    Zakończenie roku szkolnego oddziału przedszkolnego.  

    20.06.2024 r. 

    Małgorzata Cąpała 

    wszyscy uczniowie klas 0,  nauczyciele, rodzice.

    51.

    Zakończenie roku szkolnego klas 8. 

     

    22.06.2023r. 

    R. Różek 

    E. Rybczyńska 

    M. Rak, J. Szczęsna (dekoracje)

    wszyscy uczniowie, nauczyciele.

    52.

    Zakończenie roku szkolnego klas 1-7. 

    23.06.2023r. 

    F. Kurzawiński

    K. Turek-Kalinowska

    M. Rak, J. Szczęsna  (dekoracje)

    W. Wawrzkowicz (muzyka) 

    wychowawcy klas 1-3

    wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice

    VI. CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

    Cele szczegółowe do pracy w roku szkolnym 2023/2024, opracowane w odniesieniu do poszczególnych sfer rozwoju uczniów wynikają z diagnozy przeprowadzonej w szkole, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji dotychczasowego programu wychowawczo-profilaktycznego, z uwzględnieniem wytycznych MEiN w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów.  

    Obszar rozwoju intelektualnego: 

    1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

    2. Rozpoznawanie przyczyn trudności uczniów w nauce i organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wsparcia adekwatnie do rozpoznanych potrzeb. 

    3. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. W roku szkolnym 2022/2023 frekwencja uczniów wynosiła 81,48% % w szkolnym 2023/2024 przyjęto standard, że frekwencja uczniów wzrośnie do 90% i wprowadzono nagrodę za najlepszą frekwencję dla zespołu klasowego, który uzyska w tym obszarze najlepszy wynik. 

    5. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

    7. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.

    8. Uczniowie zwiększą kompetencje w zakresie krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.   

    Obszar rozwoju społecznego: 

    1. Integracja zespołów klasowych - klasy I i oddział przedszkolny. 

    2. Integracja zespołów klasowych - dbanie o pozytywne relacje między uczniami w klasach, organizacja wyjść i imprez klasowych oraz  szkolnych dostępnych dla wszystkich uczniów. Motywowanie dzieci i młodzieży do udziału w nich.

    3. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. W roku szkolnym przyjęto standard: powyżej 90% uczniów przestrzega szkolnych norm i zasad, co przekłada się na dobre, bardzo dobre i wzorowe oceny zachowania uczniów. 

    4.   Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu. 

    Obszar rozwoju fizycznego: 

    1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

    2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania zależności pomiędzy odpowiednim - aktywnym stylem życia a zdrowiem.

    3. Zwiększanie świadomości rodziców w zakresie wspólnego spędzania czasu z dziećmi oraz sportu, jako czynnika chroniącego i mającego wpływ na prawidłowy rozwój dziecka.

    4. Aktywizowanie uczniów do udziału w zajęciach sportowych w szkole - zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych, dbanie o atrakcyjność tych zajęć, angażowanie do udziału w zajęciach ruchowych uczniów mniej sprawnych fizycznie - przyjęto standard, że 95% uczniów będzie systematycznie uczestniczyła w lekcjach wychowania fizycznego i uzyska  efekty motywujące ich do podejmowania aktywności fizycznej. 

    Obszar rozwoju emocjonalnego: 

    1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

    2. Kształtowanie u uczniów umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron.

    3. Wszyscy uczniowie z trudnościami emocjonalnymi otrzymują wsparcie w odpowiedniej formie.

    3. Stwarzanie warunków do wykorzystywania przez uczniów mocnych stron i predyspozycji oraz kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów na ich podstawie - przygotowanie do wyboru drogi zawodowej.

    4. Angażowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą, rozwijanie mocnych stron i zainteresowań.

    5. Podejmowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie aktywności uczniów i rodziców w życie szkolne, wskazywanie roli współpracy rodziców ze szkołą i ich udziału w życiu szkolnym dzieci.

    Obszar rozwoju osobowego i kultury osobistej: 

    1. Wdrażanie do przestrzegania (młodsze dzieci) i respektowanie przyjętych w szkole norm i wartości. 

    2.  Kształtowanie postawy patriotycznej, świadomości bycia obywatelem Polski i Europy. 

    3. Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, “małej Ojczyzny”. 

    4. Kultywowanie świąt państwowych  i tradycji.

    Realizację programu wychowawczo - profilaktycznego wspierać będą instytucje:

    1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu.

    2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

    3. Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu.

    4. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu,  Kuratorzy Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

    5. Urząd Miasta w Wałbrzychu.

    6. Straż Miejska.

    7. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wałbrzychu.

    8. Komenda Miejska Straży Pożarnej.

    9. GOPR w Wałbrzychu. 

    10. Instytucje kultury działające na terenie miasta. 

    Inne instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji programu (poradnie specjalistyczne, stowarzyszenia i instytucje wspierające działania prozdrowotne i ekologiczne).

    Diagnoza potrzeb, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka

    W celu zaplanowania i podejmowania właściwych działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły zidentyfikowano występowanie w środowisku szkolnym czynniki chroniące i czynniki ryzyka (na podstawie ankiety dla rodziców uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej), a także poziom poczucia szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów w szkole na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców klas IV-VIII. Przyjęto, że poczucie bezpieczeństwa w szkole, świadomość uczniów, że nic i nikt im nie zagraża, że są lubiani, doceniany  jest ich wysiłek, a nauczyciele i rówieśnicy są nastawieni przyjaźnie i życzliwie jest podstawą do wszechstronnego rozwoju i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży. 

    Czynniki chroniące: 

    1. Zdecydowana większość uczniów czuje się bezpiecznie w szkole.

    2. Zdecydowana większość uczniów i rodziców pozytywnie ocenia relacje rówieśnicze w klasie, w szkole oraz między uczniami i nauczycielami.

    3. Zdecydowana większość uczniów i rodziców wskazuje na występowanie w szkole czynników wpływających korzystnie na poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

    4. Większość uczniów ma zapewnione bardzo dobre i dobre warunki bytowe.

    5. Zdaniem większości rodziców, dzieci otrzymują w szkole odpowiednie do ich potrzeb wsparcie.

    6.  Większość uczniów nawiązała w szkole pozytywne relacje rówieśnicze.

    7. Większość uczniów wskazuje pozytywny stosunek do szkoły.

    8. Większość rodziców wyraża zadowolenie z wielu obszarów dotyczących funkcjonowania szkoły i współpracy ze szkołą.

    9. Większość uczniów wychowuje się w rodzinach, które są w stanie w prawidłowy sposób zaspokajać potrzeby dzieci. 

    10. Duża grupa ankietowanych rodziców pozytywnie ocenia działania podejmowane w szkole.

    11. Uczniowie w większości respektują zasady i normy panujące w szkole.

    12. W szkole podejmowane są działania w obszarze wychowawczym i profilaktyki.

    Czynniki ryzyka:

    1. W szkole są uczniowie, którzy nie czują się bezpiecznie (ok. 10%).

    2. Nie wszyscy uczniowie zgłaszają dorosłym sytuacje zagrożenia poczucia bezpieczeństwa. 

    3. Nie wszyscy uczniowie, którzy zgłosili w szkole sytuację związaną z zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa, mają poczucie, że została ona rozwiązana.

    4. Niektórzy uczniowie doświadczają w szkole zachowań agresywnych ze strony innych uczniów (najczęściej starszych)  w formie agresji słownej i fizycznej. 

    5. W ocenie niektórych uczniów w szkole nie są podejmowane działania ukierunkowane na bezpieczeństwo (ok. 10% uczniów).

    6. W szkole są uczniowie, których funkcjonowanie utrudnia trudna sytuacja rodzinna lub zdrowotna. 

    7. Nie wszyscy rodzice uczestniczą w życiu szkolnym dzieci (wysoki odsetek rodziców nie uczestniczących w ankietach, nie odczytujących wiadomości w dzienniku elektronicznym lub nie posiadających informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole).

    8. Niektórzy rodzice uważają, że systematyczny udział dziecka w zajęciach szkolnych nie jest ważny. 

    9. Niektórzy uczniowie negatywnie oceniają relacje z rówieśnikami i dorosłymi w szkole. 

    Rekomendacje wynikające z diagnozy: 

    1.W dalszym ciągu aktywizowanie rodziców/prawnych opiekunów do udziału w życiu szkolnym i współpracy ze szkołą - kształtowanie w rodzicach przekonania, że ich udział w życiu szkolnym dzieci wzmacnia efekty działań wychowawczych i poprawia jakość funkcjonowania uczniów w szkole.

    2. Konsekwentne doprowadzanie do kontaktu ze wszystkimi rodzicami uczniów.

    3. Kształtowanie u uczniów dbałości o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych - stawiania bezpieczeństwa ponad “lojalność”, podnoszenie jakości wsparcia udzielanego uczniom w trudnych sytuacjach.

    4. Aktywizowanie uczniów do udziału w zajęciach sportowych w szkole - zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych, dbanie o atrakcyjność tych zajęć, angażowanie do udziału w zajęciach ruchowych uczniów mniej sprawnych fizycznie.

    5. Rozszerzenie współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie zajęć profilaktycznych i edukacyjno - informacyjnych dla uczniów w celu budowania odpowiedzialności za swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

    6. Dbanie o pozytywne relacje między uczniami w klasach i integrację członków społeczności szkolnej - na lekcjach, w miarę możliwości organizowanie pracy w grupach (wskazanych przez nauczyciela), organizacja wyjść i imprez klasowych i szkolnych dostępnych dla wszystkich uczniów i motywowanie dzieci i młodzieży do udziału w nich.

    7. Budowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

    8. Zwracanie uwagi na relacje rówieśnicze i nastrój dzieci, wspieranie kontaktów rówieśniczych uczniów z trudnościami w tym obszarze - zwracanie uwagi, czy mają parę, czy siedzą z kimś w ławce, w miarę możliwości odpowiednie ustawienie ławek w klasie.

    9. Podtrzymywanie i budowanie życzliwych relacji nauczycieli z uczniami, rozmowy indywidualne, wspieranie, uczniów w trudnych sytuacjach.

    10. Prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę frekwencji uczniów, prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów oraz uczniami, realizacja procedur związanych z brakiem realizacji obowiązku szkolnego, podnoszenie świadomości rodziców w zakresie kształtowania u dzieci od najmłodszych lat nawyku systematycznego udziału w zajęciach szkolnych. 

    11. Przestrzeganie terminowego usprawiedliwiania nieobecności i podejmowanie kontaktu z rodzicami uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne. 

    12. Kształtowanie u uczniów umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach - poruszanie tematów związanych z radzeniem sobie ze stresem podczas godzin wychowawczych oraz rozmów indywidualnych, reagowanie w widocznych sytuacjach nieradzenia sobie w sytuacjach trudnych w szkole.

    13. Zwracanie uwagi na pozytywne relacje między uczniami, reagowanie na niewłaściwe zachowania, doprowadzenie do wyjaśnienia sytuacji konfliktowych i przeprosin.

    14. Poruszanie tematów związanych z przemocą podczas godzin wychowawczych i zajęć z uczniami.

    15. Zwiększanie świadomości uczniów na temat skutków sięgania po substancje psychoaktywne - realizacja zajęć i programów profilaktycznych.

    16. Kształtowanie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii informatycznych.

    Rekomendacje wynikające z realizacji planu nadzoru z poprzedniego roku 2022/2023. 

    1. Kontynuowanie działań mających na celu poprawę frekwencji uczniów na zajęciach: stałe monitorowanie frekwencji uczniów, którzy mają problem z uczęszczaniem do szkoły, podejmowanie działań wobec uczniów z duża ilością godzin opuszczonych ( informowanie rodziców o problemie - stały kontakt wychowawców z rodzicami), realizacja procedur związanych z realizacją obowiązku szkolnego.

    2.  Kontrola realizacji podstawy programowej i dostosowania form,  metod pracy oraz kryteriów oceniania do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

    3. Motywowanie uczniów do uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno -  pedagogicznej.

    4. Reagowanie na niepokojące zachowania uczniów, obniżenie ich nastroju i relacje rówieśnicze.

    5. Współpraca z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokonywanie oceny skuteczności podejmowanych działań.

    6. Włączanie rodziców do współpracy w zakresie realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych, doprowadzenie do kontaktu z rodzicami wszystkich uczniów.

    7. Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce, stwarzanie sytuacji umożliwiających odnoszenie sukcesów i udzielanie pochwał wszystkim uczniom.  

    8. Wspieranie rozwoju zainteresowań czytelniczych, kontynuowanie działań promujących książkę i czytanie, współpraca z bibliotekami.

    9. Położenie szczególny nacisku na stosowanie aktywnych metod pracy podczas lekcji. 

    10. Podejmowanie działań ukierunkowanych na zapobieganie uzależnieniom behawioralnym, bezpieczeństwo w sieci i kształtowanie krytycyzmu wobec treści zamieszczanych w internecie.  

    11. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, prowadzenie działań w szkole mających na celu przeciwdziałanie agresji słownej, fizycznej i psychicznej.

    12. Zintensyfikowanie współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie realizacji działań ukierunkowanych na kształtowanie nawyków związanych z bezpieczeństwem                                 i odpowiedzialnością.

    13. Promowanie zdrowego stylu życia, organizacja imprez i zawodów sportowych dostępnych dla wszystkich uczniów, bez względu na stopień sprawności.

    14.  Integrowanie zespołów klasowych i grupy przedszkolnej poprzez organizację imprez klasowych i szkolnych , wycieczek itp. 

    15. Konsekwentne egzekwowanie i przestrzeganie ustalonych w szkole norm i zasad zachowania oraz realizacja przyjętych procedur.

    16. W ramach działalności Wolontariatu kontynuowanie działań  podjętych w roku szkolnym 2022/2023. 

    17. W dalszym ciągu systematyczne i konsekwentne pełnienie dyżurów przez nauczycieli na terenie szkoły i w okolicach budynku zgodnie z określonym harmonogramem.

    18. Włączanie do społeczności szkolnej i wpieranie uczniów z Ukrainy.

    19. Włączanie do społeczności szkolnej i wpieranie uczniów romskich.

    20. Poprawne dokumentowanie podejmowanych działań profilaktycznych i wychowawczych przez wszystkich nauczycieli, wychowawców i specjalistów.
     

    VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

    Zadania w obszarze wychowania i profilaktyki zaplanowane na rok szkolny 2023/2024: 

    OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

    Rozwój poznawczy uczniów, uzyskiwanie osiągnięć adekwatnie do możliwości uczniów, rozwój zainteresowań, mocnych stron, przygotowanie uczniów do nauki w kolejnej klasie lub na kolejnym etapie edukacyjnym

    Zadania 

    Sposób realizacji 

    Osoby odpowiedzialne 

    Termin

    Rozpoznanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

    Bieżąca obserwacja uczniów. 

    Przeprowadzenie diagnozy wstępnej w klasach I, IV, VII. 

    Kierowanie uczniów do PP-P.  

    wychowawcy klas,

    nauczyciele, pedagog, pedagog specjalny, psycholog

    - cały rok szkolny,

    - IX.2023 r.,

    - w zależności od potrzeb

    Rozwijanie zainteresowań
    i zdolności uczniów. 

    Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, projektów,  warsztatów, konkursów. 

    Wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta. 

    Przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły. 

    nauczyciele,

    wychowawcy klas,

    nauczyciele,

    wychowawcy klas,

    - cały rok szkolny,

    - zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie

    Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania mocnych i słabych stron.

    Organizowanie godzin wychowawczych, obserwacja uczniów, rozmowy indywidualne z uczniami.

    Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

    Indywidualne wsparcie uczniów w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

    wychowawcy klas,

    pedagog, pedagog specjalny, psycholog,

    nauczyciel - doradca zawodowy

    - zgodnie z planami wychowawców klas,

    - zgodnie z planem dydaktycznym doradztwa zawodowego,

    - na bieżąco - w/g rozpoznanych potrzeb

    Kształtowanie postawy twórczej. 

    Stosowanie różnych metod i form pracy na zajęciach artystycznych, angażowanie uczniów do prezentowania swoich talentów w szkole i poza szkołą (konkursy, wystawy, uroczystości itp.).

    Angażowanie uczniów do podejmowania różnych aktywności w szkole (literackie, recytatorskie itp) oraz udziału w konkursach.

     Wspieranie uczniów w realizacji pasji i zainteresowań.

    nauczyciele przedmiotów artystycznych,

    nauczyciele,

    - cały rok szkolny,

     

    Kształcenie umiejętności poruszania się po rynku pracy (pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu). 

    Odkrywanie przez uczniów własnych predyspozycji zawodowych. 

    Zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych.

    Doskonalenie autoprezentacji, umiejętności istotnych na rynku pracy. 

    Rozwój umiejętności społecznych (współpraca, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentacja, praca w zespole). 

    Uczenie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących własnego rozwoju zawodowego: stawianie celów, planowanie, tworzenie więcej niż jednej ścieżek kariery. 

     

    szkolny doradca zawodowy, 

    wychowawcy, 

    pedagog szkolny, 

    psycholog,

    instytucje zewnętrzne

     

    cały rok szkolny

    Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych. 

    Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

    Motywowanie uczniów do podnoszenia swoich wyników - nagroda Antka Cwaniaka.

    Motywowanie uczniów do udziału w konkursach.

    Przeprowadzanie w klasach VIII próbnych egzaminów ósmoklasisty i omawianie ich wyników. 

    - dyrektor, 

    - wychowawcy klas,

    - nauczyciele,

    - zgodnie z planami wychowawców klas,

    - próbne egzaminy ósmoklasisty: grudzień, luty, kwiecień.

    Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy.  

    Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

    Indywidualne wsparcie uczniów z trudnościami w tym zakresie.

    Udzielanie przez nauczycieli wskazówek dotyczących realizacji różnych zadań, projektów itp.

    wychowawcy klas,

    pedagog, pedagog specjalny, psycholog,

    nauczyciele.

    Zgodnie z planami wychowawców klas.

     

    Na bieżąco - w/g rozpoznanych potrzeb.

    Indywidualizacja procesu kształcenia - umożliwienie wszystkim uczniom osiągania sukcesów na miarę ich możliwości rozwojowych. 

    Dostosowanie form i metod pracy oraz kryteriów oceniania do możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

    Prowadzenie zajęć w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, udzielanie uczniom wsparcia w bieżącej pracy, wspieranie w pokonywaniu trudności.

    - nauczyciele,

    - specjaliści: pedagog, pedagog specjalny, psycholog, terapeuta pedagogiczny, logopeda.

    cały rok szkolny

    OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

    Edukacja zdrowotna, kształtowanie postaw prozdrowotnych, odpowiedzialności za swoje działania i decyzje wpływające na zdrowie, sprawności i aktywności fizycznej. 

    Zadania 

    Sposób realizacji 

    Osoby odpowiedzialne 

    Termin

     

    Zdrowie psychiczne. 

    Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom, rodzicom  i nauczycielom.

    Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce zdrowia psychicznego. 

    Zwracanie uwagi uczniów na różne aspekty zdrowia psychicznego, organizowanie w szkole przedsięwzięć związanych ze “Światowym Dniem Autyzmu”, “Ogólnopolskim Dniem walki z Depresją”, “Światowym Dniem Zdrowia”.

    Współpraca z instytucjami  wspierającymi pracę szkoły np. MOPS, Sąd Rejonowy, Policja w sytuacjach interwencyjnych.

    Organizacja kampanii informacyjnych z zakresu zdrowia psychicznego uczniów.

    Rozpowszechnianie informacji na temat osób i instytucji udzielających wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

    Podnoszenie kompetencji w zakresie umiejętności rozpoznawania niepokojących sygnałów u dzieci - kampania informacyjna dla rodziców, poradnictwo indywidualne.

    pedagog, pedagog specjalny, psycholog,

    dyrektor, wicedyrektor, 

    wychowawcy klas, 

    nauczyciele,

    Cały rok szkolny.

    W/g rozpoznanych potrzeb.

    Zgodnie z planami wychowawców klas oraz kalendarzem szkolnym.

     

    Pomoc uczniom z Ukrainy w integracji w szkole i stworzenie poczucia bezpieczeństwa w nowej sytuacji. 

    Kształtowanie pozytywnych postaw i tolerancji polskich uczniów wobec cudzoziemskich kolegów. 

    Integrowanie społeczności klasowych i szkolnej - realizacja projektu “Jesteśmy razem”. 

    Stwarzanie warunków do poznania przez uczniów polskich i ukraińskich kultur i tradycji obydwu krajów.

    Umożliwienie uczniom z Ukrainy udziału w dodatkowych lekcjach polskiego na terenie szkoły. 

    Reagowanie na każdy sygnał świadczący o pogorszeniu samopoczucia i naruszeniu poczucia bezpieczeństwa uczniów obcokrajowców.

    Włączanie rodziców w proces integracji uczniów obcokrajowców.

    Indywidualne rozmowy wspierające z każdym uczniem, jego rodzicami. Ustalenie zakresu dalszych działań. 

    Kierowanie uczniów i rodziców do odpowiednich instytucji pomocowych.

    Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

    wychowawca, psycholog szkolny, pedagog specjalny, nauczyciele, 

     

    Zgodnie z potrzebami. 

    Poszerzanie wiedzy uczniów na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie w szkole oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą.

    Kampanie informacyjne.

    Godziny wychowawcze.

    Godziny wychowawcze z udziałem psychologa/pedagoga szkolnego.

    wychowawcy klas,

    pedagog, pedagog specjalny, psycholog,

    W/g rozpoznanych potrzeb.

    Zgodnie z planami wychowawców klas. 

    Wspieranie uczniów, uczniów u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej.

    Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom.

    Konsultacje indywidualne dla rodziców - kierowanie do poradni specjalistycznych oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałbrzychu.

    wychowawcy klas,

    pedagog, pedagog specjalny, psycholog,

    Cały rok szkolny.

    W/g rozpoznanych potrzeb.

    Dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych.

    Uświadomienie zagrożeń jakie niesie agresja.

    Pogłębienie wiedzy i świadomości na temat uzależnień, na temat narkotyków, alkoholu, nikotyny. 

    Pogłębianie wiedzy na temat śmiertelnego zagrożenia jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy. 

    Dostarczenie informacji nt. psychofizycznych zmian okresu dojrzewania. 

    Dostarczanie wiedzy nt. profilaktyki HIV/AIDS. 

    Dostarczanie informacji nt. profilaktyki nowotworowej,

    Pogłębienie wiedzy nt. niebezpieczeństw jakie niesie internet, (np. tzw. ,,hejting”, ,,seksting” „grooming”). 

    Dostarczanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich w związku z podejmowanymi działaniami ryzykownymi. 

    Pokazanie pułapek         i zagrożeń życia młodzieńczego – zaburzenia odżywiania. 

    Dostarczenie informacji na temat skutków, zagrożeń wynikających z zachowań autodestrukcyjnych. 

    pedagog szkolny, psycholog, wychowawcy klas 

    Cały rok szkolny. 

    Aktywność fizyczna - zdrowy styl życia. 

    Pogadanki na temat zasad zdrowego odżywiania i zbilansowanej diety, chorób i innych zagrożeń wywołanych niewłaściwym odżywianiem - promowanie w szkole zajęć ogólnorozwojowych organizowanych w gminie Wałbrzych “Fit jest git”

     

    Organizacja przedsięwzięć i realizacja programów oraz zajęć ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia - Dzień Zdrowego Śniadania, “Nie pal przy mnie proszę”, “Trzymaj formę”

    - kontynuacja  “Programu dla szkół , “Szkoła Promująca aktywny styl życia”, “Akademia Bezpiecznego Puchatka”, “Dziel się uśmiechem”, “Wspólne kroki w cyberświecie”, “Profilaktyka czerniaka”, 

     Pogadanki na temat zasad higieny, chorób spowodowanych zaniedbaniami higienicznymi.

     Systematycznie kontrole czystości, instruktaż prawidłowej higieny jamy ustnej, fluoryzacja.

     Organizacja zajęć i imprez sportowych w szkole: SKS, Siatkarski Ośrodek Sportowy,  Narodowy Dzień Sportu, Sportowy Dzień Dziecka, Europejski Dzień Sportu Szkolnego 2023, Szkolna liga tenisa stołowego, Szkolna liga koszykówki, Potyczki siatkarskie, Sportowy Dzień Dziecka.

     Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w formie dostępnej dla wszystkich uczniów, bez względu na rozwój sprawności fizycznej. 

     Udziała w zawodach sportowych -  Rozgrywki Szkolnego Związku Sportowego.

     Motywowanie uczniów do różnych form aktywności fizycznej, promowanie aktywności fizycznej jako podstawy prawidłowego rozwoju i czynnika chroniącego wobec zachowań ryzykownych. 

    wychowawcy klas,

    nauczyciele wychowania fizycznego, 

    nauczyciele odpowiedzialni za realizację przedsięwzięć i programów promujących zdrowy styl życia

    Cały rok szkolny.

     

    Zgodnie z planami wychowawców klas.

     

    Zgodnie z  kalendarzem szkolnym.

     

    Ekologia, odpowiedzialność za środowisko. naturalne. 

    Udział w akcji „Sprzątanie świata”, “Sprzątamy Niedźwiadki”, “Sprzątamy dla Polski”.

    Udział w akcji “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”,

    Udział w akcji “Czysty i zielony Wałbrzych”.

    Realizacja szkoleń dla uczniów z udziałem instytucji zewnętrznych  -  warsztaty ekologiczne dla klas 4-7 “OZE - w trosce o planetę” organizowane przez Biuro Środowiska i Klimatu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i firmę EKOSFERA.

    Zajęcia w ramach godzin wychowawczych dotyczące klimatu i zagrożeń (wykorzystanie np. platformy edukacyjnej Uniwersytet Dzieci).

    Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez dostarczanie informacji za pośrednictwem gazetek, artykułów na stronie szkoły.

    Wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności dotyczące segregacji śmieci, recyklingu: zbiórka żywności i dokarmianie ptaków w okresie zimowym, zbiórka nakrętek.

    Segregacja odpadów na terenie szkoły.

    Udział w całorocznej akcji “STOP PLASTIK”.

    Udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym “EkoSzkoła 2024” - IV edycja,

     Eko - konkurs dla szkół podstawowych “Jestem eko” (klasy 4-8). 

    Włączenie się do ogólnopolskich i światowych akcji ekologicznych ( Dzień bez Samochodu, Święto Drzewa, Dzień Ziemi),

    dyrektor, szkolny koordynator akcji “Sprzątanie Świata”, wychowawcy klas, 

    Zgodnie z  kalendarzem szkolnym.

    Kształtowanie stylu życia wolnego od nałogów i używek.

    Kampania edukacyjna dla rodziców i uczniów na temat: skutków sięgania po substancje psychoaktywne, występowania nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych, oraz niebezpieczeństw związanych z ich zażywaniem.

    Zajęcia dla edukacyjno - informacyjne dla uczniów na temat szkodliwości wyrobów tytoniowych oraz  środków psychoaktywnych w ramach godzin wychowawczych, w tym zajęcia z pracownikami MOPS. Powiatowej Stacji Epidemiologiczno - Sanitarnej i innych instytucji wspierających pracę szkoły.

    Realizacja programów profilaktycznych “Nie pal przy mnie proszę”,”Dziel się uśmiechem”, “Bieg po zdrowie”.

    Porady, konsultacje oraz spotkania informacyjne dla rodziców uczniów.  

    - wychowawcy klas, 

    - koordynatorzy programów profilaktycznych, 

    - pracownicy MOPS w Wałbrzychu, 

    Cały rok szkolny.

    Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

    Zajęcia WDŻ dla uczniów.

    Pogadanki podczas godzin wychowawczych w klasach IV- VIII.

    Spotkania z pielęgniarką szkolną.

    nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna 

    Cały rok szkolny.

    Promowanie zdrowego stylu życia. 

    Zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka.

    Zdrowo jemy” - przygotowanie zdrowego śniadania. 

    wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna, 

    nauczyciele wychowania fizycznego

    Cały rok szkolny.

    OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

    Kształtowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, kompetencji społecznych, odpowiedzialności za siebie i innych, umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów bez agresji, budowanie przynależności do zespołu klasowego, społeczności szkolnej, kształtowanie postaw prospołecznych, otwartości na potrzeby innych, tolerancji i umiejętności pomagania innym.

    Zadania 

    Sposób realizacji 

    Osoby odpowiedzialne 

    Termin

    Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, w tym zwrócenie uwagi na asertywne wyrażanie własnych potrzeb. 

    Zwracanie uwagi na kulturę słowa, interweniowanie w sytuacji używania wulgaryzmów. 

    Zajęcia prowadzone dla dzieci z Ukrainy,  wzbogacające zasób słów i podnoszące poprawność posługiwania się językiem polskim. 

    Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych u dzieci z wadami i zaburzeniami mowy dzięki zajęciom logopedycznym.

    Przypominanie zasad kulturalnego zachowania, tworzenie zasad pracy na lekcji, klasowych kontraktów, propagowanie zasad kulturalnego zachowania.  

    wychowawcy klas, 

    pedagog szkolny, 

    psycholog, 

    logopeda, nauczyciele prowadzący lekcje języka polskiego dla uczniów  Ukrainy. 

    Cały rok szkolny.

    Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami. 

    Ograniczenie możliwości korzystania z telefonów komórkowych podczas przerw, stworzenie oferty atrakcyjnego spędzania przerw podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami. 

    Wybory samorządów klasowych.

    Wybory Samorządu Szkolnego,

    - Szkolny Tydzień Życzliwości , Tydzień Uczniowskiej SuperMocy.

    Kontynuacja działalności Wolontariatu.

    Zajęcia integracyjne dzieci polskich i ukraińskich -  realizacja projektu “Jesteśmy razem”.

    opiekun Samorządu Uczniowskiego, opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego, psycholog szkolny, pedagog, wychowawcy klas

    Cały rok szkolny. 

    Budowanie i podtrzymywanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 

    Budowanie dobrego klimatu szkoły. 

    Organizacja imprez klasowych i szkolnych, wyjść i wycieczek: klasowe imprezy okolicznościowe, imprezy szkolne: “Kamykowe potyczki”. 

    wychowawcy klas, psycholog szkolny, pedagog szkolny, 

    Zgodnie z  kalendarzem szkolnym,

    Rozwijanie empatii i kształtowanie postaw prospołecznych. 

    Działalność Wolontariatu na terenie szkoły:  udział w akcjach angażujących uczniów  w wolontariat: współpraca ze Schroniskiem dla zwierząt w Wałbrzychu, współpraca z fundacją ,,Na Pomoc Zwierzętom”, udział w akcji “Znicz”, udział w akcji “Razem na Święta”, współpraca z DPS “Dom Seniora - Biały Kamień”, udział w akcji “Łańcuch dobra”, udział w akcji “Góra Grosza”, udział w akcji “Szlachetna Paczka”, Szkolny Klub UNICEF, zbieranie plastikowych nakrętek.

    Obchody Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

    Udział w uroczystościach patriotycznych i rocznicowych:  11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.

    Kultywowanie świąt i tradycji kultury polskiej np. Święto Zmarłych, Boże Narodzenie, Wielkanoc. 

    opiekunowie szkolnego wolontariatu, 

    opiekun Szkolnego Klubu UNICEF

    Cały rok szkolny.

    Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

    Uczenie zasad samorządności i demokracji. 

    Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

    Zajęcia z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

    opiekunowie SU i MSU, wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny. 

    Zgodnie z planem SU i MSU. 

     

    Zgodnie z planem pracy pedagoga i psychologa szkolnego. 

    OBSZAR ROZWOJU OSOBOWEGO I KULTURY OSOBISTEJ 

    Kształtowanie wartości, norm, wzorów zachowań: rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego, w tym dla osiągnięć duchowych i materialnych, wychowanie do wrażliwości na dobro i piękno, kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze, patriotyzmu, uczciwości. 

    Zadania 

    Sposób realizacji 

    Osoby odpowiedzialne 

    Termin

    Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się. 

    Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność. 

     

    Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci.

     

    Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku iotoczenia. 

     Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów. 

     Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną. 

     

    Udział uczniów w konkursach literackich, recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych, lekcje biblioteczne. 

    Zorganizowane wyjścia zespołów klasowych do kina, biblioteki,  teatru, muzeum, filharmonii, centrów nauki, domów kultury - Współpraca z Teatrem Lalki i Aktora, Centrum Nauki “Stara Kopalnia”, Muzeum Miejskim w Wałbrzychu, Filharmonią Sudecką, Biblioteką pod Atlantami, Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury.

    Zapoznanie uczniów z sylwetką patrona szkoły, hymnem szkolnym,sztandarem: uroczystości z okazji Dnia Patrona "Kamykowe Potyczki", pogadanki i dyskusje podczas lekcji wychowawczych.

     Aktywna praca uczniów w samorządzie uczniowskim: organizacja wyborów przewodniczącego samorządu szkolnego.

    Inicjowanie i prowadzenie

    akcji charytatywnych; organizacja konkursów i wydarzeń szkolnych.

    Kultywowanie tradycji i obyczajów szkolnych i lokalnych: Pasowanie na ucznia, Mikołajki,  Wieczornica bożonarodzeniowa i wigilijny opłatek klasowy, bal karnawałowy , Dzień Otwarty Szkoły.

    Kształtowanie postaw patriotycznych: akcja „Szkoła do hymnu”  poświęcone obchodom świąt, rocznic i wydarzeń historycznych (Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości, akcja „Szkoła Pamięta”, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja).

    Żywe lekcje historii - “Spotkanie z Sybirakiem” - pogadanka na temat zsyłek na Syberię i do Kazachstanu obywateli polskich.

    Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami (IPN, biblioteki).

    Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich związanych z obchodami uroczystości patriotycznych i rocznicowych (w miarę potrzeb i możliwości).

    Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej -  „Szkoła Pamięta”. 

    Udział w akcji “Narodowe czytanie”.

    Udział w akcji “Przerwa na czytanie -   bicie rekordu w liczbie osób czytających na przerwie.

    Udział w akcji “Jak nie czytam, jak czytam?”

    Dzień z książką w ramach Międzynarodowego Dnia Książki.

    Udział w uroczystych obchodach Zlot Kamykowców” w Warszawie  - upamiętnienie rocznicy śmierci patrona szkoły - Aleksandra Kamińskiego (marzec 2024), 

    nauczyciele, wychowawcy klas, 

    opiekunowie MSU i SU, 

    Wg harmonogramu konkursów szkolnych i miejskich, 

    zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości, 

    zgodnie  z planem SU i MSU, 

    OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

    Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, panowania nad emocjami w trudnych sytuacjach,  umiejętności rozpoznawania emocji innych osób i empatii.  

    Zadania 

    Sposób realizacji 

    Osoby odpowiedzialne 

    Termin

    Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości. 

    Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce. 

    wychowawcy klas, psycholog szkolny, pedagog szkolny. 

    Cały rok szkolny.

    Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły. 

    Zajęcia integracyjne w klasach. 

    wychowawcy klas, psycholog szkolny, psycholog szkolny. 

    Cały rok szkolny.

    BEZPIECZEŃSTWO

    Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych):kształtowanie postawy świadomego (wynikającego ze zdobytej wiedzy o zagrożeniach) unikania sytuacji groźnych dla zdrowia i życia podczas funkcjonowania w świecie rzeczywistym oraz w rzeczywistości wirtualnej 

    Zadania 

    Sposób realizacji 

    Osoby odpowiedzialne 

    Termin

    Bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły  i w czasie zajęć szkolnych.

    Modyfikacja procedur szkolnych regulujących kwestie bezpieczeństwa uczniów, przestrzeganie przez wszystkich członków społeczności szkolnej zasad bezpieczeństwa, norm i regulaminów obowiązujących w szkole.

    Przestrzeganie norm i zasad oraz regulaminów obowiązujących w szkole przez wszystkich jej członków. 

    dyrektor szkoły, 

    wychowawcy klas, 

    pedagog szkolny, psycholog  

    Cały rok szkolny.

    Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu.     

    Dostarczanie informacji nt. uzależnień od gier komputerowych, portali społecznościowych, telefonów komórkowych. 

    Bezpieczne poruszanie się w sieci, krytyczna analiza informacji dostępnych w Internecie.

    Godziny wychowawcze - realizacja zajęć dla uczniów w oparciu o materiały przygotowane w ramach współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK-PIB)

     PROJEKT EDUKACYJNY CYBERLEKCJE 3.0

     Realizacja zajęć dla uczniów w oparciu o materiały przygotowane przez 

    Polskie Centrum Programu Safer Internet

    wychowawcy klas 1-8, pedagog szkolny, psycholog szkolny, 

    nauczyciel informatyki

    Cały rok szkolny. 

    Kształtowanie i utrwalanie zachowań związanych z bezpieczeństwem w różnych sytuacjach w szkole i poza szkołą.

    Spotkanie rodziców klasy IIIa i IV a z psychologiem MOPS na temat agresji rówieśniczej. 

    dyrektor, wychowawcy klas. 

    październik 2023r. 

    Zajęcia dla uczniów kl. 7a, 8a i 8b przeprowadzone  w szkole przez Policję na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

    dyrektor, wicedyrektor, pedagog szkolny 

    wrzesień 2023 r. 

    Zajęcia dla uczniów klas 3a i 4a przeprowadzone  w szkole przez Policję na temat kształtowania nawyków związanych z bezpieczeństwem własnym i innych osób.  

    dyrektor, pedagog szkolny, wicedyrektor 

    I semestr roku szkolnego 2023/2024

    Zajęcia dla uczniów klas I i II w I Komisariacie Policji w Wałbrzychu - kształtowanie nawyków związanych z bezpieczeństwem własnym i innych osób. 

    dyrektor, pedagog szkolny, wicedyrektor 

    I semestr roku szkolnego 2023/2024

    Zajęcia dla uczniów klas I -IV w siedzibie Straży Pożarnej  w Wałbrzychu - bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

    dyrektor, pedagog szkolny, wicedyrektor 

    I semestr roku szkolnego 2023/2024

    Klasa 4a - II semestr 2023/2024

    Zajęcia dla uczniów klas V -VI w siedzibie GOPR  w Wałbrzychu - bezpieczeństwo na trasach górskich.

    dyrektor, pedagog szkolny, wicedyrektor 

    I semestr roku szkolnego 2023/2024

     

    Zajęcia dla uczniów klas V -VIII z pracownikami Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej OSP w Wałbrzychu - profilaktyka pogryzień. 

    dyrektor, pedagog szkolny, wicedyrektor 

    I semestr roku szkolnego 2023/2024

     

    Zajęcia dla uczniów klas I i III przeprowadzone w szkole  z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Wałbrzychu - bezpieczna droga do i z szkoły, bezpieczne ferie i bezpieczne wakacje.  

    nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

     

    I i II semestr roku szkolnego 2023/2024

    Zajęcia dla uczniów klas VII i VIII przeprowadzone w szkole  z pracownikami Sanepidu  w Wałbrzychu - dopalacze - zagrożenie zdrowia i życia. 

    dyrektor, pedagog szkolny, wicedyrektor 

    II semestr roku szkolnego 2023/2024

    Włączanie rodziców uczniów w realizację zadań wychowawczych w szkole

     

    - zebrania z rodzicami:  ogólnoszkolne,  klasowe, 

    spotkania  indywidualne, 

    - udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w postaci konsultacji dla rodziców, konsultacji dla uczniów,

    - angażowanie rodziców do udziału w zebraniach z rodzicami oraz w konsultacjach z nauczycielami w ramach godziny dostępności, 

    - imprezy klasowe, szkolne z udziałem rodziców-  pasowanie na ucznia, Dzień Edukacji Narodowej, 11 Listopada - Święto Niepodległości, Wieczornica bożonarodzeniowa, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, zakończenie roku szkolnego.  

     

    VIII. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

    Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

    1. Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian.

    2. Analizę dokumentacji.

    3. Przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 

    4. Rozmowy z rodzicami. 

    5. Wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

    6. Wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,analizy przypadków. 

    Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds.Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji programu, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i Rada Rodziców.

    Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu w dniu 27.09.2023r.