•                                                Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu
                                  

                                               REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  NA CZAS EPIDEMII COVID-19

     § 1

    ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

    1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi  na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

    2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

    3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

    4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. dwie osoby, jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie).

    5. Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

    § 2

    ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

     1.Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego

    2.  Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz

    3. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione osobiście lub elektronicznie.

    4. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany sposób:

    - napisać poprzez system (dziennik elektroniczny) ) tytuł zamawianej książki, swoje imię i nazwisko oraz klasę;

    - osobiście, każdego dnia w godzinach  12.40.

    5. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia po godz.12:40 lub po otrzymaniu mailowego  potwierdzenia o realizacji zamówienia.

    § 3

    ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

    1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka,  które znajduje się przy wejściu do biblioteki.

    2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .

    3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

    § 4

    ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

    1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

    2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.

    3. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

     

    REGULAMIN ŚWIETLICY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

    IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W WAŁBRZYCHU

     

     

    I. Postanowienia ogólne

     

    1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców/ prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole oraz braku możliwości zapewnienia opieki przez inne osoby.

    2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.

    3. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.

    4. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.

    5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.

    6. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

    7. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.

    9. Wychowawcy świetlicy zapewniają pomoc w odrabianiu pracy domowej, jeżeli rodzic/ prawny opiekun wyraził zgodę.

    10. Dzieci wraz z wychowawcami dbają o estetyczny wygląd sali.

    11. Dzieci zobowiązane są do noszenia obuwia zmiennego.

     

    II. Cele i zadania

     

    1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce oraz zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

    2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

    ·   Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.

    ·   Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

    ·   Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień.

    ·   Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.

    ·   Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

    ·   Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi, nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

    III. Organizacja pracy w świetlicy

     1. Świetlica czynna jest w godzinach od 7:00 do 7:45 oraz od 11:30 do 16:30.

    2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.

    3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców/ prawnych opiekunów.

    4. Zapisy do świetlicy odbywają się do dnia 30.09.bieżącego roku szkolnego.

    5. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.

    6. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.

    7. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.

     IV. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

    1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:

    ·   Opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej

    ·   Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej

    ·   Zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią, np. wycieczki, spacery

    ·   Udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych

    ·   Pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych

    ·   Pomocy w nauce

    ·   Życzliwego i podmiotowego traktowania

    ·   Korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy

    · poszanowania swojej i własności

    · higienicznych warunków przebywania w świetlicy

     

    2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do:

    · Przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy

    · Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych

    · Przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych

    · Respektowania poleceń nauczyciela

    · Poszanowania mienia szkolnego i innych uczniów

    · Przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy – szatnia. Plecak (torba, worek) musi być zamknięty. Nauczyciele wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali.

     

     

    V. Prawa i obowiązki rodziców/ prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do świetlicy

     

    1. Rodzice/ prawni opiekunowie uczniów mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców/ prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

    2. Rodzice/ prawni opiekunowie mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawcę/ wychowawców świetlicy.

    3. Rodzice/ prawni opiekunowie mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.

    4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami/ prawnymi opiekunami realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji (mobidziennik) lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.

    5. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy bądź innej sali mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony sprzęt.

    6. W sprawach spornych rodzice/ prawni opiekunowie mają prawo zgłosić się do dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

    7. Rodzice/ prawni opiekunowie mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.

    8. Rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy; przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 7:00 i odebrania do godz. 16:30.

    9. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są na bieżąco informować wychowawców świetlicy o zmianach numerów telefonów kontaktowych.

    10. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i respektowania regulaminu świetlicy, który udostępniony jest do wglądu w świetlicy, oraz na stronie internetowej.

     

    VI. Kary

    Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.

     

    1. Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów świetlicowych.

    2. Kary:

    · Upomnienie ustne na forum grupy;

    · Poinformowanie ustne lub pisemne rodziców/ prawnych opiekunów;

    · Uwaga pisemna w mobidzienniku;

    · Upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły;

     

    3. W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka na świetlicy (zachowania zagrażające bezpieczeństwu dziecka i innym dzieciom) wychowawcy świetlicy zobligowani są do powiadomienia telefonicznego rodziców, z prośbą o odebranie dziecka ze świetlicy.

     

     

    VII. Powierzanie opiece i odbieranie

    1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych. Wychowawca nie odpowiada za dziecko które nie zgłosiło się do świetlicy.

    2. Po przyjściu do świetlicy dziecko niezwłocznie zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.

    3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.

    4. Dziecko, które samodzielnie wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów.

    Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica/ prawnego opiekuna samodzielnie wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic/ prawny opiekun, czyli osoba wydająca zgodę.

    5. W przypadku odbioru dziecka przez inne pełnoletnie osoby niż rodzice/ prawni opiekunowie wymagane jest pisemne upoważnienie lub adnotacja w karcie zapisu.

    6. Rodzice/ prawni opiekunowie, których dzieci odbierane są przez starsze (niepełnoletnie) rodzeństwo wyrażają zgodę biorąc tym samym pełną odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu – zapis w karcie.

    7. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic/ prawny opiekun i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna.

    8. Wszyscy nauczyciele uczący w klasach I - III odpowiadają za odbieranie i przyprowadzani dzieci do świetlicy przed i po skończonych lekcjach.

     

    VIII. Sytuacje wyjątkowe

    1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi/ prawnemu opiekunowi ucznia.

    2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.

    3. W przypadku nieodebrania dziecka po godz. 16:30 wychowawca podejmuje następujące działania:

    ·   Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/ prawnymi opiekunami, osobami upoważnionymi do odbioru dziecka. Po konsultacji z rodzicami dziecko nadal przebywa w świetlicy pod opieką wychowawcy lub jeśli rodzic/prawny opiekun wyraża zgodę dziecko może pozostać pod opieką pani woźnej.

    ·   Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły.

    ·   Sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

    4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic/ prawny opiekun lub osoba upoważniona zgłosili się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:

    ·   Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły;

    ·   Nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku odmowy powiadomić  dyrektora szkoły, policję lub straż miejską;

    ·   Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka - osobę upoważnioną;

    ·   Jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, należy powiadomić dyrektora szkoły;

    ·   Wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

     

    IX. Postanowienia końcowe

    1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy z dyrektorem szkoły.

    2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły.

    3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i na stronie internetowej szkoły oraz przesłany przez mobi dziennik rodzicom uczniów uczęszczających na świetlicę.

    4. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor albo wicedyrektor szkoły.

    5. Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem  1 września 2020r.

     

     

     

    Zapoznałem/zapoznałam się z powyższym regulaminem