• Program wychowawczo - profilaktyczny

   •  

     

     

    Program

    Wychowawczo - Profilaktyczny

    Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6

    im. Aleksandra Kamińskiego

    w Wałbrzychu

     

     

    rok szkolny 2020/2021

     


     

     

    PodsTAWA PRAWNA - ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE

     

    Podstawą stworzenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są następujące akty prawne:

     

    ·                     Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.

    ·                     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249).

    ·                     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

    ·                     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4.

    ·                     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

    ·                     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643).

    ·                     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 4 niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny ( Dz. U. 2017 poz. 1578)

    ·                     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1616).

    ·                     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

    ·                     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627)

    ·                     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1651)

    ·                     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz. U. 2017 poz. 649

    ·                     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy

     

    programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz. U. 2017 poz. 356.

    ·                     Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

    ·                     Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

    ·                     Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

    ·                     Karta Nauczyciela.

    ·                     Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla ośmioletnich szkół podstawowych.

    ·                     Konstytucja RP (art.48,53,70,73).

    ·                     Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską.

    ·                     Konwencja Praw Dziecka.

    ·                     Europejska Karta Praw Człowieka.

    ·                     Statut Szkoły.

     

     

    WSTĘP

     

    Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły oraz kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

                Wychowanie, to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

    Pierwszeństwo w wychowywaniu dziecka mają jego rodzice lub prawni opiekunowie. To oni przede wszystkim kształtują jego charakter, przekazują doświadczenia, kształtują system wartości; szkoła pełni funkcję wspomagającą. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.

    Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów, ich zdolności umysłowych oraz fizycznych, a także talentów.

    Dbałość szkoły o rozwój emocjonalny, intelektualny, społeczny, duchowy i zdrowotny ucznia powinna przygotować go do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie.

    Wychowanie młodego człowieka stanowi integralną część pracy każdego nauczyciela. Zadaniem naszej szkoły jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie i kontynuowania nauki. Nasza szkoła w swoich działaniach realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą.

     

     

     

    Przy opracowaniu Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły uwzględniono:

     

    1.          Dotychczasowe doświadczenia szkoły.

    2.                  Zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli uwagi dotyczące głównych problemów opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku.

    3.                  Wyniki przeprowadzonych badań nt. sytuacji wychowawczej, opiekuńczej, zagrożeń występujących w szkole i środowisku – ewaluacja wewnętrzną

    4.         Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21

    5.        Koncepcję pracy szkoły.

     

    Celem realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego jest stworzenie takiej szkoły, w której:

    ·         panuje miła, przyjazna i życzliwa atmosfera, oparta na wysokiej kulturze osobistej, wzajemnym szacunku i akceptacji, w której brak jest agresji, przemocy i dyskryminacji;

    ·         inicjujemy i aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej, uwzględniając w swoich działaniach problematykę zdrowotną i profilaktykę uzależnień;

    ·         wychowujemy do wartości i patriotycznych postaw uczniów;

    ·         nauczyciele wpajają właściwe normy społeczne egzekwują ich przestrzeganie;

    ·         uczniowie zdobywają informacje na temat zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi;

    ·         uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, wszechstronnie rozwijają swoje zainteresowania, które przygotowują ich do dalszego procesu kształcenia;

    ·         nauczyciele poprzez swoją aktywność uczą młodego człowieka pracy na rzecz środowiska, kształtują postawę otwartości, kreatywności, bezinteresowności;

    ·         rodzice są odpowiedzialni za budowanie systemu wartości u swoich dzieci, wspierają nauczycieli, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów;

    ·          poprzez doradztwo zawodowe uczniowie pozyskują wiedzę o środowisku pracy w wybranych zawodach, uczą się rozpoznawać i określać własne zainteresowania.

     

    Założenia organizacyjne

    • Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizują nauczyciele;

    • program obejmuje wszystkich uczniów, poprzez spójne oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne w trakcie organizowanej aktywności uczniów;

    • na podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla każdej klasy tworzy się plan działań wychowawczych i profilaktycznych dostosowany do potrzeb, możliwości i sytuacji wychowawczej klasy;

    • zakłada się współpracę z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły;

    • program jest dokumentem otwartym.

     

    Diagnoza procesu wychowawczego

    Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał na podstawie obserwacji, wywiadu oraz diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej w szkole, przeprowadzonej za pomocą ankiet w środowisku szkolnym uczniów, rodziców i nauczycieli. Odpowiada na realne potrzeby, problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole i jej środowisku. Program Wychowawczo-Profilaktyczny zakłada poprawę sytuacji wychowawczej w szkole oraz stworzenie wizerunku szkoły jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób z nią związanych. W dzisiejszych czasach chcielibyśmy, aby uczniowie naszej szkoły wyrastali na ludzi mądrych, odpowiedzialnych, dobrych i życzliwych, umiejących radzić sobie z trudnościami codziennego życia, odróżniających dobro od zła, bezpieczeństwo od niebezpieczeństwa, reagujących na otaczające zagrożenie, umiejących dostrzegać potrzeby i problemy innych oraz służyć im pomocą.

     

    Wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

     1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

    2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

    3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczni – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

    4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

     5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

     

    Społeczność szkolną Naszej Szkoły stanowią:

     

    ·             uczniowie,

    ·               ich rodzice,

    ·               pracownicy szkoły: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

    ·         wszyscy członkowie społeczności szkolnej współpracują w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań. Nasza Szkoła uznaje, że pierwsze i niezbywalne prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice, szkoła zaś spełnia funkcję doradczo-wspierającą.

    ·         wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i postawą.

    ·         wychowanie w Naszej Szkole ma charakter integralny, humanistyczny i indywidualny.

    ·         integralny – obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową
    i społeczną.

    ·         humanistyczny – stawia w centrum osobę ucznia.

    ·         indywidualny – nauczanie, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia.

    ·         nasza placówka rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach.

    ·         szkoła wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej.

    ·         współczesna profilaktyka polega na wspomaganiu człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczaniu i likwidowaniu czynników niekorzystnych dla życia i zdrowia.

    ·         szkoła upowszechnia zdrowy styl życia, kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne.

    ·         zgodnie z koncepcją pedagogiczną naszego patrona Aleksandra Kamińskiego szkoła powinna starać się przezwyciężać trudności uczniów i realizować zadania kompensacyjne i zapobiegawcze (A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1972, s.93 – 97).

    ·         w ramach działań profilaktycznych ma za zadanie chronić uczniów przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, promować zdrowie, otwartość i aktywność. Jest to możliwe, kiedy nauczyciele przy wsparciu rodziców starają się realizować potrzeby rozwojowe uczniów, wyrabiać w nich poczucie własnej wartości i pomagają im stworzyć właściwą hierarchię wartości.

     

    Misja szkoły

    Misją naszej szkoły jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania.

     

    Jednym z głównych celów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu jest systematyczne podnoszenie jakości jej pracy we wszystkich obszarach działalności. W naszej szkole panuje atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji.

    Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie oraz osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości.

    Jesteśmy szkołą, która:

    • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniając ich indywidualne potrzeby;

    • rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez zajęcia dodatkowe i udział w różnorodnych konkursach;

    • upowszechnia zdrowy styl życia, kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne;

    • wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej;

    ·         dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych;

    ·         dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy;

    ·         jest przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

    ·         wspomaga wychowawczą rolę rodziny, współdziałając z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w procesie kształcenia i wychowania;

    ·         gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

    Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym i zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym, żeby z tobą było wszystkim dobrze.”

     

    Wizja rozwoju szkoły

    Jesteśmy szkołą, w której uczeń zdobywa rzetelną wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszy rozwój i osiąganie sukcesów osobistych. Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy a także zaangażowania uczniów, rodziców i pracowników w kształtowaniu jej wizerunku. Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:

    • stworzeniu miłej, bezpiecznej atmosfery nauki i współżycia;

    • rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu indywidualnych oraz twórczych uzgodnień i umiejętności na miarę ich możliwości intelektualnych;

    • wzbudzaniu miłości do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych wyników. Szkoła będzie przygotowywać dziecko do przyszłego życia przez:

     

     -  uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji,

    -  kształtowanie pozytywnego stosunku do zabawy, pracy, wypoczynku;

    - propagowanie dziedzictwa kultury narodowej;

     -  poznawanie zasad życia społecznego;

    - zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

    Grono nauczycielskie będzie:

    • wzajemnie sobie pomagać, okazując szacunek i życzliwość w wypełnianiu powierzonych mu zadań wobec uczniów szkoły;

    • doskonalić warsztat nauczyciela w zakresie nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych;

    • przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.

     

     Model absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu.

     

    Celem programu wychowawczo-profilaktycznego jest wychować absolwenta szkoły, który:

     

    ·         w swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka;

    ·         świadomie podejmuje decyzje, potrafi przewidzieć ich skutki oraz ponieść konsekwencje swojego postępowania;

    ·         jest tolerancyjny, kulturalny, respektujący ogólnie przyjęte normy społeczne;

    ·         jest asertywny, odpowiednio reagujący w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych;

    ·         potrafi zdecydować o kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu;

    ·         potrafi właściwie wykorzystywać technologie informacyjne;

    ·         pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości;

    ·         zna i szanuje historię, kulturę i tradycję naszego regionu oraz narodu;

    ·         jest wrażliwy na piękno i dziedzictwo kulturowe.

     

    Powinności wychowawców klas i nauczycieli

    • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców/opiekunów prawnych z dokumentacją wewnątrzszkolną i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły;

    • opracowują roczny plan pracy wychowawczej dla swojej klasy i realizują go w trakcie roku szkolnego, a następnie przygotowują sprawozdanie z jego realizacji i wnioski do dalszej pracy;

    • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami;

     

     

    • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami;

    • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych;

     • dbają o dobre relacje uczniów w klasie, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji;

     • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole oraz wyjść i wyjazdów szkolnych;

     • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom swoich uczniów;

     • wspólnie z  pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej dla uczniów;

    • dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;

    • rozwijają zdolności i talenty swoich uczniów;

    • dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia;

     • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów;

    • informują o potrzebach związanych z trudnościami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;

     • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

    • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka - policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

    ·         realizują zadania związane z doradztwem zawodowym;

    ·         kształtują postawy społeczne uczniów w ramach wolontariatu

     

    Zasady współpracy wychowawczo-profilaktycznej z rodzicami

    Rodzice, jako członkowie społeczności szkolnej, biorą udział w wychowawczych zadaniach szkoły poprzez następujące działania:

    • współtworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego;

     • uczestniczenie w zebraniach i konsultacjach;

    • udział w warsztatach organizowanych przez wychowawców i specjalistów, które poświęcone są zagadnieniom wychowawczym i profilaktycznym;

    • uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego nieobecności na zajęciach;

    • udział, w charakterze opiekuna, w wycieczkach szkolnych i imprezach organizowanych przez szkołę;

     • indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami;

    • utrzymywanie systematycznego kontaktu z wychowawcą, w celu uzyskiwania rzetelnej informacji na

     

    temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w szkole;

    • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za szkody, zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez własne dzieci;

    • wspieranie dziecka we wszystkich jego poczynaniach i zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa;

     • dbanie o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwanie nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu).

     

    Samorząd uczniowski

    • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły;

    • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły;

    • reprezentuje uczniów;

    • w ramach kompetencji określonych w Statucie decyduje o realizowanych przez szkołę zadaniach;

    • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

     

     Ceremoniał szkolny

     

                Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebry sztandaru, stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości imprez szkolnych. Jest ważnym rozdziałem Programu Wychowawczego.

    ·                     Sztandar Szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi i właściwych postaw jego poszanowania.

    ·                     Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska
    w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie; godni takiego zaszczytu.

    ·                     skład osobowy pocztu sztandarowego:

    - chorąży – uczeń

    - asysta – dwie uczennice

    ·                     kandydatury składu są przedstawione przez samorządy i wychowawców klas na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone;

    ·                     kadencja pocztu trwa rok – począwszy od dnia uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego;

    ·                     decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego.

    w takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego;

    ·                     insygnia pocztu sztandarowego:

     

    - biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry;

    - białe rękawiczki.

    ·                     chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń –  biała koszula, czarne spodnie,  uczennice –białe bluzki, czarne spódnice

    ·                     udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:

    - uroczystości rocznicowych – Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości.

    - ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego.

    - ceremonii ślubowania klas pierwszych.

    - rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

    Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy św., uroczystościach pogrzebowych i chrześcijańskich.

     

                Tworząc program wychowawczo -  profilaktyczny wzięliśmy pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, etap rozwoju, na którym znajdują się nasi uczniowie oraz problemy w funkcjonowaniu wychowanków ujawnione w wyniku przeprowadzonej diagnozy.

     

    Główne cele profilaktyki i wychowania

     

                Profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami które mają na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych.

     Działania profilaktyczne prowadzone są na trzech poziomach, w zależności od stopnia ryzyka:

     

    a) profilaktyka uniwersalna skierowana jest do wszystkich uczniów, bez względu

    na stopień ryzyka – całej społeczności szkolnej. Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych sytuacji życiowych. Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji. Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej realizowane są przede wszystkim przez nauczycieli, pedagogów.

     

    b) profilaktyka selektywna skierowana jest do grupy zwiększonego ryzyka, czyli do osób, które w stopniu

     

    wyższym niż przeciętny są narażone na rozwój zaburzeń. Profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka. Celem jest tworzenie warunków, które umożliwiają wycofanie się z zachowań ryzykownych. Działania w zakresie profilaktyki selektywnej prowadzone są przez pedagogów szkolnych, specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także wykwalifikowanych realizatorów programów profilaktycznych.

     

    c) profilaktyka wskazująca skierowana jest do grupy, w której rozwinęły się już symptomy zaburzeń, w tym związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Obejmuje ona działania interwencyjne i terapeutyczne, mające na celu zablokowanie pogłębiania się zaburzeń i zachowań destrukcyjnych oraz umożliwienie powrotu do prawidłowego funkcjonowania społecznego (resocjalizacja).

    Według założeń programu, w szkole będzie prowadzona przede wszystkim profilaktyka uniwersalna, a wobec uczniów wymagających bardziej zaawansowanej aktywności – szkoła przewiduje działania z zakresu profilaktyki selektywnej.

     

    Realizację programu wychowawczo - profilaktycznego wspierać będą instytucje:

     

    1.      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu

    2.      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

    3.      Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu

    4.      Sąd Rejonowy w Wałbrzychu,  Kuratorzy Sądu Rodzinnego i Nieletnich

    5.      Urząd Miasta w Wałbrzychu

    6.      Straż Miejska

    7.      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu

    Inne instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji programu (poradnie specjalistyczne, stowarzyszenia i instytucje wspierające działania prozdrowotne i ekologiczne).

     

    Cele główne to:

    Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:

    • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;

    • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

    • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

    • wspieranie rozwoju intelektualnego np. poprzez rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność,

     

    innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

    • zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia;

    • wdrażanie treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy;

    ·         wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

    ·          kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; ukierunkowanie ucznia ku wartościom;

    ·         zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

     Cele szczegółowe to:

     • kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzanie dumy z języka ojczystego, symboli narodowych, tradycji, kultury, historii i tożsamości narodowej;

     • uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej;

     • rozwijanie nawyków samokształcenia i stałego doskonalenia się, inspirowanie uczniów do zdobywania wiedzy, rozwijania pasji i zainteresowań;

     • motywowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów, kształtowanie przedsiębiorczości i odpowiedzialności;

    • rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności słownych i zainteresowań czytelniczych;

     • kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego wykorzystywania technologii informatycznej, urządzeń cyfrowych, świadomego korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji i telefonach komórkowych oraz bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej z poszanowaniem praw i godności innych użytkowników;

     • rozwijanie i wzmacnianie indywidualnej relacji z uczniem, rozpoznawanie i rozwijanie potencjału ucznia stosownie do jego potrzeb, możliwości oraz predyspozycji i zasobów, jakie posiada;

     • uwrażliwienie uczniów na potrzebę bezpieczeństwa w wymiarze państwowym, indywidualnym i zbiorowym, znajomość zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń pochodzenia naturalnego i wywołanych przez człowieka;

     • kształtowanie wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zachowań zagrażających zdrowiu i ich konsekwencji;

    • motywowanie uczniów do nauki i wywiązywania się z obowiązków szkolnych;

    • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych;

     

     • kształtowanie umiejętności poprawnej komunikacji w relacjach rówieśniczych;

     • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła i dokonywania właściwych wyborów;

    • ukazywanie zgubnych konsekwencji agresji i przemocy rówieśniczej;

    • uczenie szacunku i tolerancji dla innych (ich sposobu bycia, poglądów, wartości, przekonań, rasy, koloru skóry, narodowości);

     • ukazywanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni;

     • promowanie i uczenie właściwych norm zachowania, poszukiwania wartości i autorytetów;

     • wzmacnianie poczucia własnej wartości i godności;

    • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje czyny;

    • wdrażanie do rozumienia własnych, pozytywnych i negatywnych emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

    • wdrażanie do przestrzegania norm, zasad społecznych i moralnych;

     • kształtowanie kultury osobistej;

     • wyrównywanie braków kulturowych, edukacyjnych i socjalnych;

     • informowanie o zagrożeniach płynących ze środków multimedialnych i skutków wynikających z niewłaściwego z nich korzystania;

    • wyrównywanie deficytów i dysfunkcji rozwojowych u dzieci z trudnościami w nauce;

    • poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń – rodzic;

    • kształtowanie umiejętności pomocy i współpracy z innymi;

    • rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy (rodzina, grupa rówieśnicza, społeczność lokalna, ogół społeczeństwa);

    • stworzenie klimatu zaufania między nauczycielami, uczniami i rodzicami;

    • dostarczenie wiedzy o substancjach uzależniających, psychotropowych, środkach zastępczych oraz substancjach psychoaktywnych i zagrożeniach wynikających z ich zażywania;

    • uświadomienie i poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków;

    • uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci;

    • wyrabianie wśród rodziców poczucia odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka;

    • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zdrowego stylu życia;

     • promowanie aktywności fizycznej ważnej dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka i alternatywy na spędzanie wolnego czasu.

     

     

     

    Diagnoza potrzeb, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka

                W celu zaplanowania i podejmowania właściwych działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły, ważne jest zidentyfikowanie występujących w środowisku szkolnym czynników ryzyka i czynników chroniących, wpływających na zdrowie fizyczne, psychiczne, bezpieczeństwo i funkcjonowanie społeczne ucznia. W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono czynniki chroniące i czynniki ryzyka.

     

    Czynniki chroniące:

    • pozytywny klimat środowiska szkolnego;

     • silna więź ze szkołą, poczucie przynależności do grupy klasowej i społeczności szkolnej;

     • poczucie bezpieczeństwa w szkole i odpowiedzialności za zachowanie swoje i innych;

     • nastawienie prospołeczne w grupach rówieśniczych, empatii, wrażliwości na potrzeby innych;

     • wymaganie od uczniów zachowań altruistycznych nastawionych na wzajemną pomoc, koleżeństwo;

    • podejmowanie inicjatyw charytatywnych w ramach wolontariatu, aktywnego działania na rzecz klasy i szkoły;

    • zdecydowany brak akceptacji dla zachowań agresywnych, przemocy rówieśniczej, braku kultury osobistej, nieposzanowania mienia własnego i szkoły;

     • okazja do przeżycia i osiągania sukcesu, rozpoznawania i rozwijania własnych talentów i zdolności;

    • zaufanie ze strony uczniów do dyrekcji, nauczycieli, pedagoga, psychologa i innych specjalistów szkolnych;

    • wytwarzanie klimatu współpracy i zrozumienia między dyrekcją, nauczycielami a rodzicami uczniów, angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły;

     • podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych we współpracy z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (warsztaty, pogadanki, programy, projekty).

    Czynniki ryzyka:

     • pojawiająca się przemoc słowna, psychiczna i fizyczna wśród uczniów;

    • odrzucenie przez grupę rówieśniczą, brak szacunku i tolerancji dla innych;

    • trudności z kontrolą i panowaniem nad własnym zachowaniem;

    • nieumiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z innymi, trudności z komunikacją,

     • negatywny wpływ grupy rówieśniczej (presja rówieśnicza) i środków multimedialnych (Internetu, gier komputerowych), cyberprzemoc w sieci;

    • niepowodzenia szkolne;

    • brak motywacji i chęci do nauki;

    • niska aktywność fizyczna, mała dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną, wśród uczniów;

     

    • małe zainteresowanie zajęciami dodatkowymi proponowanymi przez szkołę;

     • brak prawidłowych wzorców, postaw, zasad i wartości wyniesionych przez uczniów ze środowiska rodzinnego;

    • brak czasu i więzi emocjonalnych z dzieckiem, niezaradność wychowawcza rodziców, brak kompetencji wychowawczych; 

    • trudna sytuacja materialna i społeczna rodzin;

    • niska świadomość rodzicielska lub brak wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych i zachowań ryzykownych występujących wśród dzieci i młodzieży;

    • zagrożenie zdrowia związane z pandemią Covid-19.

    Wyniki diagnozy

    Diagnoza środowiska szkolnego dokonywana jest na bieżąco, na podstawie obserwacji oraz ankiet przeprowadzanych w tym środowisku. Ankietowaniu zostało poddanych 297 uczniów oraz ich rodziców. Z przeprowadzonej diagnozy wysunięto następujące wnioski, które posłużą do podjęcia określonych działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole.

    Wnioski wypływające z diagnozy:

    ·         wzmacniać łączność rodziców ze szkołą, angażować w życie klasy i szkoły, współpracować w procesie edukacji i wychowania;

    ·         dbać o pozytywne relacje na linii nauczyciel-rodzic, prezentować wolę zrozumienia  i współdziałania dla dobra ucznia;

    ·         informować rodziców o postępach uczniów w nauce oraz sukcesach i dokonaniach;

    ·          zapobiegać przemocy fizycznej, słownej i psychicznej wśród uczniów w szkole i wszelkim przejawom agresji;

    ·          wdrażać uczniów do przestrzegania i respektowania zasad i norm obowiązujących w szkole;

    ·          kształtować wśród uczniów postawy prospołeczne, szacunku i tolerancji dla innych, a także koleżeństwa i przyjaźni;

    ·         przeprowadzić przez podmioty zewnętrzne warsztaty profilaktyczne na temat uzależnień oraz szkodliwości i zagrożeń związywanych z używkami, paleniem papierosów, piciem alkoholu oraz zażywaniem narkotyków, dopalaczy;

    ·         uatrakcyjnić ofertę zajęć dodatkowych w szkole z naciskiem na zajęcia rozwijające pasje  i zainteresowania uczniów;

    ·         prowadzić  zajęcia profilaktyczne dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych, w tym warsztaty umiejętności wychowawczych;

    ·          wspierać uczniów z problemami w nauce i niepowodzeniami szkolnymi;

     

    ·         prowadzić zajęcia i wspierać uczniów z trudnościami emocjonalno-społecznymi; 

    ·         pracować nad integracją zespołów klasowych, uczyć empatii, szacunku oraz tolerancji dla innych, kształtować właściwe relacje interpersonalne w tym umiejętność współpracy;

    ·         uczyć odpowiedzialności za mienie i dobro wspólne;

    ·          promować i zachęcać uczniów do aktywności fizycznej i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz właściwego i zdrowego sposobu odżywiania się, stylu życia.

     

    Program wychowawczo-profilaktyczny - etap przedszkolny klasa 0

    Cel: wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

    Zadania

    Sposoby realizacji

    Pomoc dzieciom w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych, wynikających z deficytów rozwojowych i nieharmonijnego rozwoju.

    - zajęcia wspierające: dydaktyczno-wyrównawcze, 

    Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci.

    - udział w kołach zainteresowań prowadzonych przez wychowawcę i innych nauczycieli ,

    - udział w uroczystościach szkolnych i apelach oraz imprezach i występach klasowych np. z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca itp.,

    - udział w konkursach klasowych i szkolnych,

    - wycieczki i wyjścia pozaszkolne do obiektów kultury np. Domy Kultury, Biblioteki Publiczne, Teatry, Muzea, wycieczki krajoznawcze

    Cel: wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej

    Świadomość własnej tożsamości i dziedzictwa narodowego, regionalnego lub etnicznego: - dostrzeganie i rozumienie wartości swego języka ojczystego, tradycji i kultury, świadomość swojej tożsamości narodowej, regionalnej lub etnicznej.

    - poznawanie tekstów literackich oraz informacyjnych, recytacje, wyjścia do teatru, muzeum, na wystawy, wycieczki;

    - udział w świętach narodowych, patriotycznych, uroczystościach na szczeblu państwowym, regionalnym, lokalnym

    - udział w konkursach;

     - współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, będącymi istotnym źródłem informacji.

    Cel: Zachęcanie do dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo

    Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

    - pogadanki z grupą,

    - aktywne przyrządzanie zdrowych posiłków w grupie,

     - zajęcia ruchowe, w tym na świeżym powietrzu,

    - udział w akcjach i apelach dotyczących zdrowego stylu życia.

    Motywowanie dzieci do podnoszenia sprawności fizycznej i akcentowanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu oraz właściwego i zdrowego sposobu odżywiania się.

    - pogadanki z grupą;

    - imprezy szkolne: apele o tej tematyce;

    - rozmowy indywidualne z uczniami (wychowawca,  pedagog).

    Uświadomienie rodzicom wartości i potrzeby dbania o zdrowie i kondycję fizyczną dzieci oraz właściwego sposobu odżywiania się

    - pogadanki dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka;

    - spotkania indywidualne z rodzicami (wychowawca, pedagog, pielęgniarka szkolna);

    - realizowanie programów w ramach profilaktyki prozdrowotnej w szkole przez pielęgniarkę szkolną.

    Dbanie o higienę osobistą i estetykę wyglądu wśród dzieci.

    - pogadanki z grupą;

     - rozmowy indywidualne z rodzicami oraz podczas zebrań rodzicielskich;

    - konkursy profilaktyczne;

     - realizowanie badań i programów prozdrowotnych przez pielęgniarkę szkolną.

    Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Wpajanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, na placu szkolnym, domu i w drodze do szkoły.

     - opracowanie obowiązujących norm i zasad dotyczących dyscypliny i kultury;

     - pogadanki na temat bezpiecznej drogi do szkoły;

     - spotkania z Policją i Strażą Miejską.

    Kształtowanie właściwych nawyków i postaw uczestnika ruchu drogowego.

    - prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

    Cel: wspieranie rozwoju intelektualnego i poznawczego dziecka poprzez kształtowanie wrażliwości estetycznej, przyrodniczej, technicznej, rozbudzanie kreatywności, indywidualności, oryginalności

    Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka stosownie do jego potrzeb i możliwości.

    - współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie,

    - rozmowy indywidualne wychowawcy z dzieckiem i rodzicami,

    - rozpoznawanie potencjału dziecka - nauczyciele, specjaliści, rodzice,

     - pomoc specjalistów szkolnych.

    Motywowanie i systematyczne wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka umożliwiające podjęcie nauki na dalszym etapie edukacyjnym.

    - stosowanie aktywizujących metod pracy z dzieckiem angażujących wiele zmysłów,

    - opracowanie systemu pochwał i nagród za zaangażowanie i sumienną pracę na zajęciach,

     -zachęcanie do aktywności i wypowiedzi na forum grupy.

    Budowanie wrażliwości estetycznej dziecka poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych związanych z mową człowieka, zachowaniem, ruchem, środowiskiem, ubiorem, muzyką, tańcem, śpiewem, teatrem, plastyką.

    - realizowanie treści programowych z wychowawcą, pogadanki,

    - zwracanie uwagi na kulturę osobistą dziecka, kulturę słowa, prawidłowy sposób komunikacji z innymi,

    - promowanie właściwych postaw koleżeńskich i prospołecznych, opracowanie kodeksów klasowych obejmujących zasady dotyczące dyscypliny, kultury, szacunku, prawidłowego zachowania się wobec innych,

    - udział w akcjach społecznych, ekologicznych,

     - wyjścia do teatru, muzeum, kina.

    Rozwijanie wrażliwości na wartości związane ze środowiskiem przyrodniczym. Kształtowanie postaw proekologicznych, świadomego postępowania i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

    - udział w wyjściach i wycieczkach turystyczno- krajoznawczych i edukacyjnych,

    - zachęcanie dzieci do konkursów o tej tematyce – nauczyciel wychowawca,

    - realizowanie treści z edukacji przyrodniczej, - codzienne wyjścia na świeże powietrze.

    - realizowanie treści związanych z ochroną środowiska naturalnego w ramach edukacji przyrodniczej,

     - pogadanki na ten temat z wychowawcą, - angażowanie dzieci w działania na rzecz poprawy jakości środowiska poprzez udział w lokalnych i szkolnych akcjach i inicjatywach proekologicznych,

    - udział w apelach oraz konkursach związanych z tą tematyką.

    Cel: wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka

    Tworzenie sytuacji sprzyjających budowaniu prawidłowych relacji społecznych.

    - praca w grupach podczas zajęć,

    - swobodna zabawa pod opieką nauczyciela

    - wyjścia i wycieczki klasowe,

    - organizowanie okolicznościowych imprez klasowych,

    Kształtowanie umiejętności rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi.

    - pogadanki z wychowawcą

    - uruchomienie inicjatywy wsparcia i pomocy koleżeńskiej,

    - udział w akcjach charytatywnych,

     -warsztaty z pedagogiem.

    Kształtowanie postawy empatii i wrażliwości na potrzeby innych, odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy.

    - tworzenie koleżeńskich kodeksów klasowych;

    - praca w grupach na lekcjach, podejmowanie klasowych inicjatyw zespołowych;

     - organizowanie pomocy koleżeńskiej dla tych, którzy jej potrzebują w klasie;

     - udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach dla najbardziej potrzebujących poza szkołą oraz przeprowadzanie akcji na terenie szkoły.

    Motywowanie dzieci do właściwego postępowania i reagowania na przejawy negatywnych zachowań.

    - stosowanie na co dzień klasowych reguł i ustaleń oraz obowiązującego w szkole systemu nagród i kar zawartego w Statucie Szkoły,

     - rozmowy indywidualne z rodzicami prowadzone przez wychowawcę oraz innych nauczycieli;

    - rozmowy motywacyjne z uczniami prowadzone przez wychowawcę.

    Dbanie o kulturę osobistą dziecka, w tym kształtowanie postawy szacunku dla innych.

    - pogadanki na temat kultury słowa;

    - wyróżnianie za wysoką kulturę osobistą,

    - konkursy, plakaty propagujące kulturę osobistą;

    -  udział w konkursach recytatorskich;

     - pogadanki z grupą;

    - praca warsztatowa, uczenie pozytywnych wzorców zachowań.

    Integrowanie oddziału przedszkolnego ze społecznością szkolną.

    - uroczystości oraz imprezy szkolne i klasowe również z udziałem rodziców,

     - zajęcia integracyjne w klasach;

    - wycieczki i wyjścia klasowe do obiektów kultury, wycieczki turystyczne, edukacyjne.

     

    5. Program wychowawczo-profilaktyczny – pierwszy etap edukacyjny klasy I – III.

    Cel: wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.

    Budzenie dumy z dorobku tradycji i kultury ojczystej:

    - zapoznanie z symbolami narodowymi;

    - poznawanie najbliższej okolicy, stolicy i innych miast polskich, swojej miejscowości ,sylwetek słynnych Polaków, patrona szkoły.

    - pogadanki, wycieczki, udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych o wymowie patriotycznej, filmy, audycje telewizyjne i inne.

    Aktywizacja uczniów w życiu szkoły:

    - wdrażanie do podejmowania zadań i odpowiedzialności za ich realizację;

    - wspólne organizowanie imprez klasowych, niektórych zajęć, dekoracji klasy;

    - samopomoc koleżeńska, opieka nad klasą, odpowiedzialność za ład i porządek w miejscu pracy.

    - wybory samorządu klasowego, przydział czynności, współuczestniczenie uczniów w przygotowywaniu imprez klasowych, udział w akcjach charytatywnych, wolontariat, pomoc słabszym,  chorym, pogadanki z pielęgniarką, realizacja programów zdrowotnych.

    Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej:

    - omówienie praw i obowiązków dziecka w rodzinie;

    - wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną;

    - przekazywanie systemów wartości związanych z rodziną;

    - szczególna opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią;

    - zapoznanie z podstawowymi prawami ucznia, dziecka, człowieka; przekazanie informacji o tym, gdzie należy szukać pomocy np. w sytuacjach naruszania nietykalności, przemocy itp.;

    - wdrażanie do współpracy, jako formy zapobiegania zachowaniom agresywnym;

     - kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych, umiejętności opanowywania emocji, zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami o życiu emocjonalnym człowieka; zajęcia uczące form przeciwdziałania przemocy i budowania atmosfery szacunku i współpracy;

    - realizowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczej szkoły (zajęcia świetlicowe, dodatkowe zajęcia edukacyjne i wychowawcze – warsztaty, pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana do uczniów i rodziców, opracowanie klasowych kodeksów)

    - pogadanki, warsztaty, organizowanie Dnia Dziecka, Matki, Ojca, Babci, Dziadka, Kiermasz bożonarodzeniowy, Dzień Otwarty Szkoły,

    - pomoc dzieciom z rodzin ubogich, patologicznych;

    - współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

    Cel: wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

    Świadomość własnej tożsamości i dziedzictwa narodowego, regionalnego lub etnicznego:

    - dostrzeganie i rozumienie wartości swego języka ojczystego, tradycji i kultury, świadomość swojej tożsamości narodowej, regionalnej lub etnicznej;

    -poznawanie elementów przyrody, historii, kultury materialnej i duchowej spuścizny narodowej, regionalnej lub etnicznej.

    - czytanie ze zrozumieniem tekstów literackich oraz informacyjnych, recytacje, wyjścia do teatru, kina, muzeum, na wystawy, wycieczki;

    - udział w świętach narodowych, patriotycznych, uroczystościach na szczeblu państwowym, regionalnym, lokalnym

    - udział w konkursach.

    Cel: formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, budowanie pozytywnych relacji i prawidłowej komunikacji z innymi.

    Integrowanie grupy klasowej i całej społeczności szkolnej.

    - uroczystości oraz imprezy szkolne i klasowe również z udziałem rodziców, np. Kiermasz bożonarodzeniowy, Dzień Otwarty Szkoły;

     - zajęcia integracyjne w klasach (wychowawcy, pedagog);

    - wycieczki i wyjścia klasowe do obiektów kultury,

    - wycieczki turystyczne, edukacyjne, (wychowawcy);

    - zajęcia w ramach świetlicy szkolnej (wychowawcy świetlicy);

    - udział uczniów w kołach zainteresowań (nauczyciele).

    Dbanie o kulturę osobistą ucznia, używania słów i zwrotów grzecznościowych, kulturalnego zachowania wobec innych, (eliminowania wulgaryzmów i niestosownego słownictwa), w tym kształtowanie postawy szacunku wobec osób dorosłych, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

    - pogadanki na temat kultury słowa;

    - wyróżnianie za wysoką kulturę osobistą a dyscyplinowanie za niewłaściwe zachowanie poprzez udzielanie upomnień, wpisy do zeszytu uwag;

    - konkursy, plakaty propagujące kulturę osobistą;

    - zajęcia w kołach zainteresowań, udział w konkursach recytatorskich, ortograficznych, polonistycznych, teatralnych;

     - pogadanki na godzinach wychowawczych; - praca warsztatowa, uczenie pozytywnych wzorców zachowań.

    Motywowanie uczniów do właściwego zachowania poprzez przestrzeganie systemu nagród i kar.

    - stosowanie na co dzień klasowych reguł i ustaleń oraz obowiązującego w szkole systemu nagród i kar zawartego w Statucie Szkoły (wszyscy pracownicy szkoły);

    - rozmowy indywidualne z rodzicami prowadzone przez wychowawcę oraz innych nauczycieli;

    - spotkania indywidualne z rodzicami prowadzone przez  pedagoga szkolnego;

    -rozmowy motywacyjne z uczniami prowadzone przez wychowawcę.

    Kształtowanie postawy empatii i wrażliwości na potrzeby innych, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy.

    - tworzenie koleżeńskich kodeksów klasowych;

    - praca w grupach na lekcjach, podejmowanie klasowych inicjatyw zespołowych;

    - organizowanie pomocy koleżeńskiej dla tych, którzy jej potrzebują w klasach;

    - udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach dla najbardziej potrzebujących poza szkołą oraz przeprowadzanie akcji na terenie szkoły;

    - działanie w organizacjach szkolnych, Małym Samorządzie Szkolnym.

    Dbanie o poszanowania mienia wspólnego, estetykę klasy, szkoły i otoczenia.

    - rozmowy na ten temat na godzinie wychowawczej, egzekwowanie przez nauczycieli, personel szkolny porządku w klasie, na korytarzach szkolnych;

    - podejmowanie inicjatyw i akcji przez uczniów w ramach lekcji przyrody, związanych z dbaniem o czystość otoczenia i środowiska.

    Motywowanie uczniów do nauki i wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

    - udział w konkursach, olimpiadach, systematyczne uczęszczanie do szkoły, zawodach i turniejach sportowych;

    - pochwały przy klasie;

    - organizowanie pomocy uczniom mającym problemy z nauką tj. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz pomocy specjalistycznej tj. psychologiczno-pedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjnej.

    Propagowanie wśród uczniów postawy dezaprobaty dla zachowań agresywnych.

    - pogadanki, konkursy dotyczące zjawiska przemocy;

    - zajęcia integracyjne i wychowawcze w klasach;

    - ukazywanie społecznie akceptowanych postaw przez wykorzystanie wzorców literackich i filmowych;

    - stosowanie określonych sankcji wobec sprawców przemocy;

    - spotkanie z policjantem;

    - ustalenie zasad współżycia w klasie, szkole i poza nią, opracowanie kontraktów klasowych;

    - ograniczenie możliwości korzystania z telefonu komórkowego w sytuacjach naruszających godność osobistą innych.

    Eliminowanie zachowań ryzykownych. Zajęcia profilaktyczne dla grup ryzyka, uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stwarzających problemy wychowawcze.

    - prowadzenie  zajęć o charakterze profilaktycznym.

    Reagowanie na wszelkie przejawy nagannych zachowań wśród uczniów w szkole.

    - rozmowy dyscyplinujące, profilaktyczne z uczniem (wychowawca,  pedagog);

    - uwagi w e-dzienniku;

    - informowanie rodziców, rozmowy indywidualne z rodzicami (wychowawca, pedagog);

     - spotkania i pogadanki z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policją.

    Uświadomienie rodzicom wagi zjawiska przemocy i agresji.

    - warsztaty dla rodziców, pogadanki podczas zebrań rodzicielskich.

    Pomoc uczniom mającym problemy w relacjach rówieśniczych, przynależności do grupy.

    - rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami (wychowawca, pedagog).

    Kształtowanie poczucia szacunku i tolerancji dla innych.

    - poruszanie tematyki szacunku, tolerancji, koleżeństwa podczas godzin wychowawczych;

     - nagradzanie za postawy koleżeńskie wobec innych (wychowawca, nauczyciele).

    Cel : wspieranie rozwoju intelektualnego np. poprzez rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

    Rozwijanie nawyków samokształcenia i stałego doskonalenia się. Umożliwienie dostępu do informacji o otaczającej rzeczywistości.

    - zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, udział w konkursach;

    Stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i zainteresowań.

    - lekcje przedmiotowe, godziny wychowawcze, koła zainteresowań, konkursy, apele (wychowawca, nauczyciele);

    Dostrzeganie u wychowanków wszelkich przejawów samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności.

    -nagradzanie przez wychowawcę, nauczycieli tego typu postaw;

    Inspirowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, wykonywania projektów, prezentacji.

    - lekcje przedmiotowe (nauczyciele), koła zainteresowań, realizowanie programów i projektów zachęcanie uczniów do wzięcia w nich udziału (nauczyciele).

    Kształtowanie kompetencji językowych. Odbiór utworów literackich i innych tekstów kultury.

    - opracowywanie tekstów, utworów literackich, na lekcjach przedmiotowych, analiza, pobudzanie do dyskusji.

    Zachęcanie do indywidualnych prób twórczych.

    - prowokowanie do indywidualnych wypowiedzi ustnych, recytacji tekstów, zachęcanie do wypowiedzi pisemnych;

     - praca w zespole nad zagadnieniem, problemem;

    - udział w konkursach.

    Kształtowanie umiejętności rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów. Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych

    - zajęcia w bibliotece szkolnej i publicznej, lekcje czytelnicze, konkursy;

    Kształtowanie umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych (posługiwanie się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi).

    - wykorzystywanie umiejętności informatycznych na zajęciach z różnych przedmiotów do pracy nad tekstem, wykonywaniu obliczeń, przetwarzaniu informacji i jej prezentacji w różnych postaciach.

    Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji i telefonów komórkowych, uwrażliwienie na problem naruszenia godności osobistej innych.

    - konkursy;

     - pogadanki na godzinach wychowawczych

    - ukazanie zagrożeń płynących ze środków multimedialnych, zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy w Internecie, uzależnieniom od komputera, świadomego korzystania z komputera (wychowawca, psycholog, pedagog);

     - rozmowy indywidualne z uczniami;

     - pogadanki dla rodziców, warsztaty ze specjalistą;

    Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

    - długofalowe indywidualne spotkania wychowawcy (zastępcy wychowawcy) z uczniem, - współpraca z rodzicami w rozwijaniu potencjału uczniów,

    - współpraca z lokalnymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka,

     - rozpoznanie potencjału ucznia (nauczyciele, pedagog);

    - badania diagnostyczne (pedagog);

    - współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie;

    - realizowanie Rządowych Programów pomocowych MEN- dożywianie, dofinansowanie do podręczników;

    - zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;

    - zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne;

    Motywowanie uczniów do wywiązywania się z obowiązków szkolnych w sytuacji nauczania zdalnego, czy hybrydowego. Określenie wymagań i oczekiwań wobec uczniów, motywowanie do systematycznej i sumiennej pracy. Wspieranie zwłaszcza uczniów z problemami w nauce.

    - przygotowanie uczniów do możliwości takiej pracy poprzez przeprowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych, lekcjach przedmiotowych, omówienie problemów i trudności zgłaszanych przez uczniów wynikających z tego typu nauczania (wychowawcy, nauczyciele, pedagog).

    Współpraca z rodzicami w zakresie egzekwowania od ucznia pracy w formie zdalnej. Wspieranie rodziców uczniów z niepowodzeniami szkolnymi w tego typu nauczaniu.

    - kontakt osobisty z rodzicem przez e-dziennik  lub inne komunikatory (wychowawca, nauczyciele,  pedagog).

    Cel: zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia.

    Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

    - zajęcia sportowe.

    Motywowanie uczniów do podnoszenia sprawności fizycznej i akcentowanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu oraz właściwego i zdrowego sposobu odżywiania się.

    - pogadanki w ramach godzin wychowawczych z klasą oraz zajęć przedmiotowych;

    - imprezy szkolne: apele o tej tematyce;

    - rozmowy indywidualne z uczniami (wychowawca, nauczyciele, pedagog)

    Uświadomienie rodzicom wartości i potrzeby dbania o zdrowie i kondycję fizyczną dzieci oraz właściwego sposobu odżywiania się.

    - spotkania indywidualne z rodzicami (wychowawca, nauczyciele, psycholog, pedagodzy, pielęgniarka szkolna); - realizowanie programów w ramach profilaktyki prozdrowotnej w szkole przez pielęgniarkę szkolną

    Dbanie o higienę osobistą i estetykę wyglądu wśród uczniów.

    - pogadanki z uczniami na godzinie wychowawczej;

    - zwracanie uwagi na problem przez wszystkich nauczycieli;

    - rozmowy indywidualne z rodzicami oraz podczas zebrań rodzicielskich;

     - konkursy profilaktyczne;

    - realizowanie badań i programów prozdrowotnych przez pielęgniarkę szkolną;

    Kształtowanie postaw proekologicznych, świadomego i odpowiedzialnego postępowania za stan środowiska naturalnego.

    - realizowanie treści związanych z ochroną środowiska naturalnego w ramach edukacji przyrodniczej,

    - pogadanki na ten temat z wychowawcą,

     - angażowanie uczniów w działania na rzecz poprawy jakości środowiska poprzez udział w lokalnych i szkolnych akcjach i inicjatywach proekologicznych,

    - udział w apelach związanych z tą tematyką oraz konkursach.

    Cel: wdrażanie treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy.

    Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych). Kształtowanie świadomości występowania zagrożeń dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa człowieka.

    - udział uczniów w próbnej ewakuacji szkoły, uczniów należy wdrażać do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, wskazując, w jaki sposób uzyskać pomoc od osób godnych zaufania i służb ratunkowych;

    Znajomość zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń pochodzenia naturalnego i wywołanych przez człowieka:

    - pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego.

    - pogadanki na godzinach wychowawczych na temat dbania o bezpieczeństwo własne i innych.

    Znajomość roli różnych służb ratunkowych i innych podmiotów oraz znaczenie bezwzględnego stosowania się do ich zaleceń.

    - pogadanki z Policją i Strażą Miejską,

    - przypomnienie ważnych numerów alarmowych.

    Ochrona zdrowia swojego i innych w sytuacji pandemii Covid-19. Motywowanie i egzekwowanie wśród uczniów samodyscypliny w zakresie przestrzegania obostrzeń występujących w szkole.

    - zapoznanie uczniów z procedurą szkolną i zobowiązanie uczniów do przestrzegania reżimu sanitarnego (częste mycie rąk – po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.),

    - pogadanki z wychowawcą, wzbudzanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

    Podstawy pierwszej pomocy. Zdolność rozpoznawania potencjalnych źródeł zagrożeń. Rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Rozumienie znaczenia podejmowania tego typu działań.

    Na zajęciach należy zwrócić szczególną uwagę na wykształcenie umiejętności praktycznych, szczególnie rozpoznawania niebezpieczeństw i właściwego reagowania na nie. Istotne jest też kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pierwszej pomocy. Uczeń, który zaczyna realizację zajęć z zakresu pierwszej pomocy, powinien być należycie przygotowany już w klasach młodszych do reagowania na nagły wypadek.

    Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym. Kształtowanie wśród uczniów świadomości zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, a społecznym, wpływu stresu na zdrowie, zachowań prozdrowotnych oraz zagrażających zdrowiu, i ich konsekwencji.

    Należy przede wszystkim uwzględnić realne potrzeby zdrowotne, edukacyjne i informacyjne danej grupy uczniów (np. otyłość). Konieczne jest przy tym takie ujęcie problematyki, aby uczniowie, których ten problem dotyczy, nie czuli się stygmatyzowani, szykanowani czy wykluczeni ze społeczności uczniowskiej i szkolnej.

    Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Wpajanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, na placu szkolnym, domu i w drodze do szkoły.

    - dyżury nauczycieli;

    - opracowanie obowiązujących norm i zasad dotyczących dyscypliny i kultury;

    - opracowanie broszurki na temat bezpieczeństwa, regulaminu bezpiecznego zachowania;

    - pogadanki na temat bezpiecznej drogi do szkoły; - spotkania z Policją;

    Kształtowanie właściwych nawyków i postaw uczestnika ruchu drogowego. Uświadomienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas ferii i wakacji.

    - prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

    - wykonanie notesu z numerami telefonów Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego;

     - zajęcia na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii i wakacji (wychowawca, nauczyciele);

    -realizowanie programów profilaktycznych przez Straż Miejską.

     

     Program wychowawczo-profilaktyczny – drugi etap edukacyjny klasy IV – VIII

     

    Cel: wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.

    Zadania

    Sposoby realizacji

    Budzenie dumy z dorobku, tradycji i kultury ojczystej:

    - kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla historii i tradycji, symbolów narodowych;

     - zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami obywateli zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

     - zapoznanie z historią i tradycjami symboli narodowych;

    - zapoznanie z sylwetkami sławnych Polaków

    - uroczystości szkolne, środowiskowe (Święto Niepodległości, 3 Maja), konkursy, wystawy, gazetki, wycieczki do miejsc Pamięci Narodowej, „Żywe” lekcje historii;

    1. Stwarzanie uczniom możliwości współdecydowania o klasie i szkole.

    2. Pogłębienie znajomości i rozumienia zasad zawartych w Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka.

    3. Zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania demokratycznego państwa.

     4. Uczenie zasad demokracji poprzez stosowanie metod aktywnego nauczania.

    - praca w samorządzie klasowym i szkolnym, opieka nad pracownią, terenem szkolnym, organizowanie imprez klasowych i szkolnych;

     - wybory do Samorządu Szkolnego,

    - pogadanki na godzinach z wychowawcą na temat Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka.

    Cel: wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

    Świadomość własnego dziedzictwa narodowego, regionalnego lub etnicznego. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej lub etnicznej, szacunku do języka, kultury i tradycji. Kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur i szacunku dla ich dorobku. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi zainteresowań uczniów i ich świadomego uczestnictwa w kulturze.

    - czytanie ze zrozumieniem tekstów literackich oraz informacyjnych, recytacje, prezentacje, lekcje przedmiotowe, godzina wychowawcza;

    - wyjścia do teatru, kina, muzeum, na wystawy, wycieczki, udział w świętach narodowych, patriotycznych, uroczystościach na szczeblu państwowym, regionalnym, lokalnym;

    - udział w konkursach, olimpiadach, (nauczyciele, wychowawcy).

     

     

    Cel: formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, budowanie pozytywnych relacji i prawidłowej komunikacji z innymi.

    Budowanie więzi klasowych, integrowanie całej społeczności szkolnej.

    - uroczystości oraz imprezy szkolne i klasowe również z udziałem rodziców, np.  Kiermasz Świąteczny  (wychowawcy, nauczyciele);

    - zajęcia integracyjne w klasach (pedagog);

    - wycieczki i wyjścia klasowe do obiektów kultury, wycieczki turystyczne, edukacyjne, (wychowawcy);

    - zajęcia w ramach świetlicy szkolnej (wychowawcy świetlicy);

    - udział uczniów w zajęciach dodatkowych (nauczyciele);

    Dbanie o kulturę osobistą ucznia, używania słów i zwrotów grzecznościowych, kulturalnego zachowania wobec innych, (eliminowania wulgaryzmów i niestosownego słownictwa), w tym postawy szacunku wobec osób dorosłych, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

    - pogadanki na temat kultury słowa (wszyscy nauczyciele);

    - wyróżnianie za wysoką kulturę osobistą a dyscyplinowanie za niewłaściwe zachowanie poprzez udzielanie upomnień;

     - konkursy, plakaty propagujące kulturę osobistą; - zajęcia w kołach zainteresowań, udział w konkursach recytatorskich, ortograficznych, polonistycznych, teatralnych;

    - pogadanki na godzinach wychowawczych; - praca warsztatowa, uczenie pozytywnych wzorców zachowań;

    Motywowanie uczniów do właściwego zachowania poprzez przestrzeganie systemu nagród i kar.

    - stosowanie na co dzień klasowych reguł i ustaleń oraz obowiązującego w szkole systemu nagród i kar zawartego w Statucie Szkoły (wszyscy pracownicy szkoły);

    - rozmowy indywidualne z rodzicami prowadzone przez wychowawcę oraz innych nauczycieli;

     - spotkania indywidualne z rodzicami;

    - rozmowy motywacyjne z uczniami prowadzone przez pedagoga.

    Kształtowanie postawy empatii i wrażliwości na potrzeby innych, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy

    - praca w grupach na lekcjach, podejmowanie klasowych inicjatyw zespołowych;

    - organizowanie pomocy koleżeńskiej dla tych, którzy jej potrzebują w klasach;

    - udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach dla najbardziej potrzebujących poza szkołą oraz przeprowadzanie akcji na terenie szkoły;

    - działanie w organizacjach szkolnych: Samorządzie Szkolnym;

    Dbanie o poszanowania mienia wspólnego, estetykę klasy, szkoły i otoczenia.

    - rozmowy na ten temat na godzinie wychowawczej, egzekwowanie przez nauczycieli, personel szkolny porządku w klasie, na korytarzach szkolnych;

     - podejmowanie inicjatyw i akcji przez uczniów w ramach lekcji przyrody, związanych z dbaniem o czystość otoczenia i środowiska;

    Motywowanie uczniów do nauki i wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

    - nagradzanie na apelach i uroczystościach szkolnych za postępy w nauce, udział w konkursach, olimpiadach, systematyczne uczęszczanie do szkoły, zawodach i turniejach sportowych;

    - pochwały przy klasie, pochwała do dzienniczka ucznia;

    - organizowanie pomocy uczniom mającym problemy z nauką tj. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz pomocy specjalistycznej tj. psychologiczno-pedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjnej, logopedycznej;

    Propagowanie wśród uczniów postawy dezaprobaty dla zachowań agresywnych.

    - pogadanki, konkursy dotyczące zjawiska przemocy;

    - zajęcia integracyjne i wychowawcze w klasach;

     - ukazywanie społecznie akceptowanych postaw przez wykorzystanie wzorców literackich i filmowych;

     - stosowanie określonych sankcji wobec sprawców przemocy;

    - spotkanie z policjantem i kuratorem sądowym; - opracowanie wykazu sankcji grożących sprawcom przemocy;

     - ustalenie zasad współżycia w klasie, szkole i poza nią, opracowanie kontraktów klasowych;

    - ograniczenie możliwości korzystania z telefonu komórkowego w sytuacjach naruszających godność osobistą innych;

    Eliminowanie zachowań ryzykownych. Zajęcia profilaktyczne dla grup ryzyka, uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stwarzających problemy wychowawcze.

    - warsztaty profilaktyczne prowadzone przez pracowników MOPS w Wałbrzychu:

    1. Przeciwdziałanie uzależnieniom – edukacja na temat substancji psychoaktywnych.

    2.Cyberprzemoc. Edukacja na temat zjawiska cyberprzemocy.

    3. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej – poszerzenie świadomości młodzieży odnośnie zachowań agresywnych i konfliktowych. Usprawnianie poprawnej komunikacji.

    Reagowanie na wszelkie przejawy nagannych zachowań wśród uczniów w szkole.

    - rozmowy dyscyplinujące, profilaktyczne z uczniem (wychowawca, nauczyciele, psycholog, pedagog);

     - uwagi w e- dzienniku ;

    - informowanie rodziców, rozmowy indywidualne z rodzicami (wychowawca, pedagog);

    - rozmowy profilaktyczne z patrolem szkolnym, spotkania i pogadanki z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policją;

    Uświadomienie rodzicom wagi zjawiska przemocy i agresji.

    - warsztaty dla rodziców, pogadanki podczas zebrań rodzicielskich;

    Pomoc uczniom mającym problemy w relacjach rówieśniczych, przynależności do grupy.

    - warsztaty integracyjne, trening komunikacji interpersonalnej, asertywności (pedagog);

     - rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami ( pedagog);

    Kształtowanie poczucia szacunku i tolerancji dla innych.

    - poruszanie tematyki szacunku, tolerancji, koleżeństwa podczas godzin wychowawczych,

    - nagradzanie za postawy koleżeńskie wobec innych (wychowawca, nauczyciele).

    Cel: wspieranie rozwoju intelektualnego np. poprzez rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

    Rozwijanie nawyków samokształcenia i stałego doskonalenia się. Umożliwienie dostępu do informacji o otaczającej rzeczywistości.

    - zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, udział w konkursach;

    - lekcje przedmiotowe, godziny wychowawcze, zajęcia dodatkowe, konkursy, apele (wychowawca, nauczyciele).

    Stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i zainteresowań.

    - nagradzanie przez wychowawcę, nauczycieli tego typu postaw.

    Dostrzeganie u wychowanków wszelkich przejawów samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności.

    Inspirowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, wykonywania projektów, prezentacji.

    - lekcje przedmiotowe (nauczyciele), zajęcia dodatkowe – „Szczęśliwa 13-tka”, realizowanie programów i projektów, zachęcanie uczniów do wzięcia w nich udziału (nauczyciele).

    Kształtowanie umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych (posługiwanie się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi). Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie (w tym telewizji i telefonów komórkowych), krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci. Uwrażliwienie na problem naruszenia godności osobistej innych.

    - wykorzystywanie umiejętności informatycznych na zajęciach z różnych przedmiotów do pracy nad tekstem, wykonywaniu obliczeń, przetwarzaniu informacji i jej prezentacji w różnych postaciach, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi;

    - konkursy;

    -pogadanki na godzinach wychowawczych – ukazanie zagrożeń płynących ze środków multimedialnych, zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy w Internecie, uzależnienia od komputera, świadomego korzystania z komputera (wychowawca,  pedagog);

    Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego.

    - współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecka i rodzinie;

    - zespół ds. pomocy psychologicznopedagogicznej, IPET.

    Zapoznanie z zasadami, metodami i technikami efektywnego uczenia się.

    -oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania.

    Motywowanie uczniów do wywiązywania się z obowiązków szkolnych w sytuacji nauczania zdalnego, czy hybrydowego. Określenie wymagań i oczekiwań wobec uczniów, motywowanie do systematycznej i sumiennej pracy. Wspieranie zwłaszcza uczniów z problemami w nauce.

    - przygotowanie uczniów do możliwości takiej pracy poprzez przeprowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych, lekcjach przedmiotowych, omówienie problemów i trudności zgłaszanych przez uczniów wynikających z tego typu nauczania (wychowawcy, nauczyciele).

    Współpraca z rodzicami w zakresie egzekwowania od ucznia pracy w formie zdalnej. Wspieranie rodziców uczniów z niepowodzeniami szkolnymi w tego typu nauczaniu.

    - kontakt osobisty z rodzicem przez mobidziennik  lub inne komunikatory (wychowawca, nauczyciele, pedagog).

    Cel: zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia

    Uświadomienie wartości zdrowego stylu życia bez nałogów.

    - zajęcia warsztatowe, - pogadanki (pielęgniarka szkolna, pedagog).

    Dostarczenie wiedzy o uzależnieniach i ich skutkach.

    - realizowanie programów profilaktycznych (pedagog);

    - pogadanki dla uczniów o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu (zażywania środków odurzających) i substancji psychoaktywnych(wychowawcy, pedagog, pracownicy MOPS);

    - prezentacja filmów, publikacji, literatury na temat tych zagrożeń i zachowań przestępczych;

    - zajęcia psychoedukacyjne na ten temat również dla rodziców.

    Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zagrożeniom związanym z zażywaniem środków i substancji odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

    - szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz specjalistów na temat rozpoznawania i konsekwencji zażywania substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych;

    - szkolenia dla rodziców na temat środków odurzających i innych substancji psychoaktywnych;

    - pogadanki dla uczniów o szkodliwości zażywania środków i substancji odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz innych substancji psychoaktywnych;

    - nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi, Państwową Inspekcją Sanitarną, Policją, Strażą Miejską i innymi organizacjami oraz fundacjami zajmującymi się zapobieganiem narkomanii i uzależnieniom, realizowanie programów profilaktycznych i promocji zdrowia;

    - udostępnianie w szkole materiałów informacyjnych: plakatów, ulotek, numerów telefonów instytucji pomocowych, adresów stron internetowych poświęconych profilaktyce narkomanii;

     - realizowanie przez nauczycieli na lekcjach przedmiotowych i godzinach wychowawczych treści związanych ze zgubnym wpływem uzależnień i nałogów na życie człowieka oraz szkodliwością zażywania substancji psychoaktywnych, promowanie zdrowego stylu życia,

    - proponowanie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności, pasje i zainteresowania uczniów,

    - realizowanie projektów edukacyjnych i społecznych, angażowanie uczniów w działania na rzecz szkoły oraz innych podmiotów, podejmowanie inicjatyw związanych z wolontariatem i pomocą charytatywną sprzyjających rozwijaniu postaw prospołecznych i aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

    Rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

    - zajęcia warsztatowe z zakresu komunikacji, umiejętności interpersonalnych ( pedagog);

    - rozmowy indywidualne z uczniem o charakterze terapeutycznym ( pedagog);

    Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

    - zajęcia sportowe w ramach SKS;

    - zajęcia Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego;

    - udział w zawodach sportowych.

    Praca nad budowaniem odpowiedzialności za własne zdrowie. Motywowanie uczniów do podnoszenia sprawności fizycznej i akcentowanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu oraz właściwego i zdrowego sposobu odżywiania się.

    - pogadanki w ramach godzin wychowawczych z klasą oraz zajęć przedmiotowych;

    - imprezy szkolne: apele o tej tematyce;

    - rozmowy indywidualne z uczniami (wychowawca, nauczyciele, pedagog).

    Uświadomienie rodzicom wartości i potrzeby dbania o zdrowie i kondycję fizyczną dzieci oraz właściwego sposobu odżywiania się.

    - pogadanki dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka, nauczyciele wychowania fizycznego;

     - spotkania indywidualne z rodzicami (wychowawca, nauczyciele, pedagodzy, pielęgniarka szkolna).

    Dbanie o higienę osobistą i estetykę wyglądu wśród uczniów.

    - realizowanie programów w ramach profilaktyki prozdrowotnej w szkole przez pielęgniarkę szkolną;

    - pogadanki z uczniami na godzinie wychowawczej;

    - zwracanie uwagi na problem przez wszystkich nauczycieli;

    - rozmowy indywidualne z rodzicami oraz podczas zebrań rodzicielskich;

    - konkursy profilaktyczne;

    - realizowanie badań i programów prozdrowotnych przez pielęgniarkę szkolną.

    Cel: Kształtowanie postaw związanych z ochroną środowiska i działań proekologicznych.

    Rozbudzanie zainteresowania uczniów kwestiami związanymi z ochroną środowiska, w tym ochroną powietrza, gospodarką niskoemisyjną, zmianami klimatu, zanieczyszczeniem środowiska tworzywami sztucznymi.

    - realizowanie treści programowych na lekcjach przedmiotowych, takich jak: przyroda, biologia, chemia, fizyka,

    - pogadanki na ten temat na godzinach wychowawczych.

    Budowanie postaw proekologicznych, świadomego postępowania i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

    - udział uczniów w akcjach i inicjatywach proekologicznych, realizowanie programów i projektów z tym związanych,

    - apele i konkursy o tej tematyce.

    Angażowanie uczniów w działania na rzecz poprawy jakości środowiska, rozwijanie proekologicznych nawyków i zachowań.

    - wyjścia do instytucji zajmujących się promowaniem i prowadzeniem różnorodnych działań proekologicznych.

    Cel: wdrażanie treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy.

    Bezpieczeństwo państwa. Znajomość podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem państwa: istota problemu bezpieczeństwa, składniki bezpieczeństwa państwa, geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa, wynikające z położenia Polski, rola organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju.

    W ramach realizacji celu „Rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa” ważne jest, aby korzystać z pomocy multimedialnych, które przybliżą uczniom istotę bezpieczeństwa i charakterystykę jego zagrożeń. Zajęcia w tym przypadku powinny też być wspomagane wizytami w instytucjach państwowych, stojących na straży bezpieczeństwa. Istotne znaczenie w rozwoju młodzieży ma wychowanie mające na celu kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia odpowiedzialności za dorobek minionych pokoleń.

    Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych). Kształtowanie świadomości występowania zagrożeń dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa człowieka.

    Zajęcia powinny obejmować udział uczniów w symulacji ewakuacji szkoły. Uczniów należy wdrażać do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, wskazując, w jaki sposób uzyskać pomoc od osób godnych zaufania i służb ratunkowych.

    Znajomość zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń pochodzenia naturalnego i wywołanych przez człowieka: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego.

    - pogadanki na godzinie z wychowawcą;

    - filmy edukacyjne, instruktażowe.

    Ochrona zdrowia swojego i innych w sytuacji pandemii Covid-19. Motywowanie i egzekwowanie wśród uczniów samodyscypliny w zakresie przestrzegania obostrzeń występujących w szkole.

    - zapoznanie uczniów z procedurą szkolną i zobowiązanie ich do przestrzegania reżimu sanitarnego, (noszenie maseczek w ciągach komunikacyjnych, częste mycie lub dezynfekowanie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.),

    - pogadanki z uczniami na godzinach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych, wzbudzanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

    Podstawy pierwszej pomocy. Zdolność rozpoznawania potencjalnych źródeł zagrożeń. Rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Rozumienie znaczenia podejmowania tego typu działań.

    Na zajęciach należy zwrócić szczególną uwagę na wykształcenie umiejętności praktycznych, szczególnie rozpoznawania niebezpieczeństw i właściwego reagowania na nie. Istotne jest też kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pierwszej pomocy. Uczeń, który zaczyna realizację zajęć z zakresu pierwszej pomocy, powinien być należycie przygotowany już w klasach młodszych do reagowania na nagły wypadek.

    Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego w różnych porach roku w tym w czasie wakacji i ferii.

    - zajęcia na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii i wakacji (wychowawca, nauczyciele).

    Wpajanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, na placu szkolnym, domu i w drodze do szkoły.

    - dyżury nauczycieli;

    - opracowanie na godzinach wychowawczych norm zachowań dotyczących dyscypliny i kultury;  - pogadanki na temat bezpiecznej drogi do szkoły; - spotkania z Policją.

    Kształtowanie właściwych nawyków i postaw uczestnika ruchu drogowego.

    - prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

    - zajęcia na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii i wakacji (wychowawca, nauczyciele);

    - realizowanie programów profilaktycznych.

    Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach dotyczących bezpieczeństwa.

    - realizowanie różnego typu akcji, programów we współpracy z instytucjami i służbami pracującymi na rzecz bezpieczeństwa.

    Cel: wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

    Pomoc uczniom w rozpoznawaniu ich cech osobowości, zdolności, mocnych stron, umiejętności i predyspozycji.

    - ankiety, testy badające zdolności i preferencje zawodowe;

    - współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w tym zakresie.

    Przekazanie informacji o zawodach, niezbędnych kwalifikacjach na poszczególnych stanowiskach pracy, wymaganiach rynku pracy.

    - spotkania z zaproszonymi gośćmi, specjalistami i doradcami zawodowymi pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

    Wspieranie uczniów w zaplanowaniu ich dalszej ścieżki edukacyjnej, wyboru szkoły ponadpodstawowej, dalszego kierunku kształcenia, czy zawodu.

    - pomoc szkolnego doradcy zawodowego;

    - spotkania z zaproszonymi gośćmi;

    - kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

    - udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych przez szkolnego doradcę zawodowego;

    - wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół).

    Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami.

    - szkolny doradca zawodowy, specjalista zajmujący się doradztwem zawodowym.

    Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.

    - prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej.

     

    Oczekiwane efekty

    Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w środowisku szkolnym przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych. Wzrośnie poziom poczucia bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, a zmniejszy się ilość zachowań ryzykownych, niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Uczniowie nabędą umiejętności prospołecznych, które przyczynią się do ukształtowania prawidłowych postaw patriotycznych i obywatelskich oraz właściwych postaw i postępowania wobec innych ludzi, zrozumienia, szacunku, empatii i tolerancji oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej. Podniesienie efektywności oddziaływań w zakresie nauczania, rozbudzanie zainteresowań i pasji, przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy, osiągnięć i sukcesów szkolnych uczniów. Aktywne włączenie się uczniów w życie szkoły i klasy spowoduje wzrost poczucia odpowiedzialności oraz przynależności do grupy klasowej i zbiorowości szkolnej. Nastąpi wzmocnienie współpracy, zaufania i pozytywnej komunikacji na linii szkoła-rodzice-uczeń. Szkoła stanie się miejscem współdziałania, bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

     

     Ewaluacja

    Program Wychowawczo-Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu  jest otwarty i będzie podlegać systematycznej ewaluacji, a ewentualne zmiany zostaną uwzględnione w następnym roku szkolnym.

    W ewaluacji będą wykorzystane opinie uczniów, rodziców, nauczycieli.

    Stosujemy następujące sposoby ewaluacji:

    • ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców;

     • badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu uczniowskiego;

     • obserwacje i analizy osiągnięć szkolnych oraz zmian w zachowaniu, postawach i działaniu uczniów;

    • analiza dokumentacji szkolnej i zmian w niej zawartych.

     

    Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły, po przeprowadzonej wcześnie diagnozie i dokładnej analizie sprawozdań wychowawców, będą corocznie modyfikowane w ramach potrzeb.