• Dolnośląski Festiwal Nauki
     • Dolnośląski Festiwal Nauki

     • Dnia 17.10.2019 roku uczniowie klasy 7a, 8a i 8b uczestniczyli w zajęciach w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu. Warsztaty poświęcone były Markowi Edelmanowi. Podczas zajęć uczniowie wysłuchali prelekcji o Marku Edelmanie, a następnie rozwiązywali quiz oraz krzyżówkę na temat postaci.

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • 14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Nauczyciela. Uczniowie klasy 4a przygotowali przedstawienie pod opieką p. Doroty Satory oraz p. Magdaleny Suchomskiej. Uczniowie w humorystyczny sposób pokazali przebieg lekcji. Następnie uczniowie klas pierwszych odśpiewali piosenki. Samorząd Uczniowski w imieniu całej społeczności szkolnej życzył: entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy, zrozumienia w oczach uczniów oraz satysfakcji w odkrywaniu nowych obszarów codziennej pracy NauczycielaUroczystość podsumowała dyrektor szkoły mgr inż. Barbara Lisowska, która dziękując opiekunom Samorządu Uczniowskiego oraz młodzieży za przygotowanie uroczystości życzyła wszystkim nauczycielom przede wszystkim cierpliwości i dobrych pomysłów na ciekawy sposób przekazywania uczniom wiedzy.

    • Święto Drzewa
     • Święto Drzewa

     • 10 października br., obchodziliśmy w szkole "Święto Drzewa". Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpiona rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią  najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Uczniowie naszej szkoły wzięli także udział w akcji sadzenia drzew oraz konkursie plastycznym. Zwyciężyła klasa 5a. Po rozdaniu nagród nasi uczniowie udali się z sadzonkami rozmieścić je na terenie szkoły oraz wokół niego.

    • Pasowanie na ucznia
     • Pasowanie na ucznia

     • 9 października br., pierwszoklasiści z naszej szkoły zostali pełnoprawnymi uczniami. W tym dniu odbyło się pasowanie na ucznia. Był to wyjątkowy dzień w życiu pierwszoklasity. Wraz z uczniami pojawili się opiekunowie, nauczyciele oraz Dyrekcja Szkoły. Uroczystość dla klasy 1a prowadziła pani Ewa Neronowicz, która jest wychowawcą. Dzieci przygotowały spektakl dla swoich opiekunów oraz przybyłych gości. Po ślubowaniu pani dyrektor pasowała dzieci klas pierwszych na uczniów Szkoły Podstawowej nr 6. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i w radosnym nastroju udali się do swojej klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

    • Pokolenie facebooka
     • Pokolenie facebooka

     • W dniu 7 października br., w naszej szkole odbyły się warsztaty ”Pokolenie facebooka” zorganizowane przez  Zespół Szkoł nr 5 w Wałbrzychu oraz Publiczną Szkolę Podstawowa nr 6. W warsztatach wzięło udział osiem wałbrzyskich szkół w tym nasza. Zadaniem uczestników było przedstawienie autoprezentacji – „czy Ja to naprawdę Ja”. W tym dniu odwiedzili nas przedstawiciele Komendy Miejskiej w Wałbrzychu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta, Poradni Psychologicznej oraz Sejmu RP.

    • List Kuratora do Rodziców
     • List Kuratora do Rodziców

     • Drodzy Rodzice!

      Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek. Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyłoz kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

      Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy od 7% (28 szkół,w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcącychw zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

      W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

      Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrowąw szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali brakiw zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratorao zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

      Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

      1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

      2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylkow przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

      Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

      1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

      2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

      Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego - czyli swoje dzieci - muszą być respektowane.

      Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucjii organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialnośći przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.

      Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwai higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

      „Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

      1. ustala długość przerw międzylekcyjnych;

      2. organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”

      Szanowni Rodzice!

      Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowaniei wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radościi sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.

      Z poważaniem pozostaję

      Roman Kowalczyk

      Dolnośląski Kurator Oświaty

       

       

    • Samorząd Szkolny
     • Samorząd Szkolny

     • Gratulujemy!

      Przewodniczącym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu została uczennica klasy 7a Karolina Filipek.
      Zastępcą przewodniczącego - Martyna Kwiatkowska uczennica klasy 8b.
      Skarbnikiem - Kajetan Rogalski uczeń klasy 4a.
      Opiekunem Samorządu Uczniowskiego wybrany został Pan Marek Henczka.

    • Przejazd Rowerowy Wałbrzych - Jedlina-Zdrój
     • Przejazd Rowerowy Wałbrzych - Jedlina-Zdrój

     • Ponad 160 osób wzięło udział w Przejeździe Rowerowym z Wałbrzycha do Jedliny-Zdroju, którego organizatorami była Gmina Wałbrzych i Gmina Jedlina-Zdrój. Celem tej turystyczno-rowerowej imprezy była promocja zdrowego stylu życia, propagowanie aktywności ruchowej oraz promocja ścieżek i tras rowerowych, których jest coraz więcej zarówno w Wałbrzychu jak i Jedlinie-Zdroju. W przejeżdzie wzięli udział nasi uczniowie wraz z opiekunami jak i pracownicy naszej szkoły.

    • XXVI edycja akcji "Sprzątanie świata"
     • XXVI edycja akcji "Sprzątanie świata"

     • W dniach 20 – 22 września 2019 r. organizowana jest kolejna, XXVI edycja akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2019” w ramach światowej kampanii „Clean Up the World”, której organizatorem i koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie. Hasło tegorocznej edycji kampanii to: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Tradycyjnie jak co roku do akcji przyłączyliśmy się również my. W piątek 20 września świat sprzatają nasi uczniowie. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu wsparło uczestników akcji niezbędnymi materiałami – workami, rękawicami oraz zagospodarowaniem odpadów zebranych podczas akcji. 

    • Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy
     • Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy

     • W piątek 20 września  o godz. 10:30 na terenie STAREJ KOPALNI, odbyła się między innymi prezentacja specjalistycznych minibusów do przewozu osób niepełnosprawnych. Podkreślając uroczysty charakter tego dnia, zorganizowana została  parada  rowerowa, która przejechała ulicami Wałbrzycha w eskorcie Policji i Straży Miejskiej na trasie: Park Wielokulturowy STARA KOPALNIA - ul. Wysockiego – ul. Andersa – ul. Ratuszowa - ul. Piasta - ul. Wysockiego - Park Wielokulturowy STARA KOPALNIA. W paradzie wzięli uczniowie naszej szkoły.

    • Dzień Sybiraka „Akademia Golgoty Wschodu"
     • Dzień Sybiraka „Akademia Golgoty Wschodu"

     • We wtorek, 17 września w dniu Światowego Dnia Sybiraka odbyła się oficjalna uroczystości obchodów w Starej Kopalni w Wałbrzychu wraz z naszym pocztem sztandarowymi pod opiekąi p. Doroty Kominko - Krej. Na tę uroczystość została przygotowana również wystawa, która została wypożyczona z Muzeum Pamięci Sybiru. Przedstawiała ona m.in. album „Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej” - najnowsza publikacja, która zawiera niezwykłe rysunki, stanowiące wizualizację własnych przeżyć autorki i doświadczeń innych Sybiraków.

    • Bądź bezpieczny na drodze
     • Bądź bezpieczny na drodze

     • Dnia 16 września 2019 roku odbył się apel dla uczniów klas 0 - III na temat „Bądź bezpieczny na drodze” w ramach programu profilaktycznego. Uczniowie klasy II a pod kierunkiem wychowawcy pani Małgorzaty Jurkowskiej zaprezentowali szkolnej społeczności zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, ukazując znaczenie różnych znaków drogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych oraz informacyjnych. Zwrócili uwagę na konieczność stosowania elementów odblaskowych, zwłaszcza podczas poruszania się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Uczniowie zachęcali swoich rówieśników do poznania przepisów i znaków drogowych, gdyż ich znajomość niejednokrotnie może nas uchronić przez wypadkiem. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przybliżyli uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, stosowania się do sygnalizacji świetlnej oraz przepisy poruszania się po drogach poza obszarem zabudowanym. 

    • Szkolne Potyczki Matematyczne
     • Szkolne Potyczki Matematyczne

     • SZKOLNE POTYCZKI MATEMATYCZNE

      ZAPISY DO 20.09.2019

      KTO? – klasy IV – VIII

      Kiedy: - ostatni poniedziałek miesiąca ( klasy IV – V na 5 lekcji, VI- VIII na 6 lekcji)

                    (pierwsze terminy: 30 IX 2019, 29 X 2019, 25 XI 2019)

      Tematy:

                  - wrzesień: tabliczka mnożenia

                  - październik: obliczenia pisemne ( „w słupkach”)

                  - listopad:  sudoku

      Zasady:

      -zwycięzców wyłonimy pod koniec każdego półrocza ( otrzymują dodatkową ocenę 6 z matematyki o wadze sprawdzianu 😊 )

      -liczy się suma uzyskanych punktów z wszystkich etapów,

      - zasady naliczania punktów: za udział w każdym etapie uczestnicy otrzymują po 1 pkt., za uzyskanie 1 miejsca- dodatkowo 3 pkt, 2 miejsca- 2 pkt, 3 miejsca – 1 pkt

      - między konkursami będą pojawiać się w gablocie dodatkowe zadania „bonusowe” – 1 pkt

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu szkolnego. Prowadząca akademię Natalia Drzał  powitała  Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz, szczególnie ciepło, uczniów klas pierwszych. Dyrektor naszej szkoły pani Barbara Lisowska powitała serdecznie rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Szczególnie ciepłe słowa  skierowała do pierwszoklasistów, którzy wybrali naszą szkołę. Życzyła zgromadzonym roku obfitującego w efektywne działania. Podkreśliła, jak ważna jest rola szkoły w odkrywaniu talentów i pasji uczniów, a także w budzeniu motywacji do nauki i wyzwalaniu pożądanych form aktywności. Wyraziła również życzenie efektywnej współpracy z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców. Dyrektor powitała również nowych nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w szkole. Na zakończenie akademii obwieściła uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego.

    • Rekrutacja
     • Rekrutacja

     • Drodzy Rodzice

      w związku ze skróceniem roku szkolnego 2018/2019 oraz wychodząc Państwu naprzeciw informujemy, że od dnia 19 czerwca 2019r. od godziny 12.00 istnieje możliwość wprowadzania w systemie NABO wyników Państwa dzieci w systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych (oceny ze świadectwa oraz wyniki z testów gimnazjalnych lub ósmoklasisty). Oryginały dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły wraz z zaświadczeniem o wynikach testu gimnazjalnego lub ósmoklasisty) należy składać do szkół pierwszego wyboru. Termin zakończenia wprowadzania wyników upływa 27 czerwca godz. 12.00.

    • 25 zasad bezpiecznych wakacji
     • 25 zasad bezpiecznych wakacji

     • Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na zabawę, relaks i drobne szaleństwa. Nie mamy obowiązków związanych ze szkołą i nauką, więc możemy bez ograniczeń planować najróżniejsze przygody, w których będziemy brać udział. Niektórzy spotykają się z przyjaciółmi i wspólnie świetnie się bawią, inni wybierają się na rodzinne wyjazdy. Nikt nie siedzi w domu, kiedy za oknem mamy słoneczną, piękną, zachęcającą do wyjścia pogodę. Jednak wszyscy musimy pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje i innych bezpieczeństwo. Jak powinniśmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa.
       

      Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:

       

      1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.
      2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
      3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.
      4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
      5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
      6. Nie rozmawiaj z obcymi.
      7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
      8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.
      9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
      10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
      11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
      12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
      13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
      14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
      15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.
      16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.
      17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
      18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
      19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.
      20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.
      21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.
      22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.
      23. Nie rozpalaj ogniska w lesie.
      24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.
      25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.

      Aby lepiej zapamiętać zasady bezpieczeństwa, na koniec przedstawiamy kilka z nich w bardziej humorystyczny sposób:

      1. Numer 112 znamy i w razie potrzeby go wybieramy.
      2. Jeśli kogoś nie znamy, na pewno z nim nie rozmawiamy.
      3. Gdy na plaży przebywamy, od mamy się nie oddalamy.
      4. W górach po szlaku chodzimy, wtedy nie zbłądzimy.
      5. Gdy na słońcu przebywamy, czapkę lub kapelusz zakładamy.

       

      Życzymy udanych wakacji!

       

    • Bezpieczne wakacje
     • Bezpieczne wakacje

     • Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą.W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my – Państwowa Inspekcja Sanitarna. Żeby każda kąpiel była bezpieczna i orzeźwiająca, kontrolujemy stan sanitarny oraz jakość wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli i pływalniach. Żeby móc delektować się ulubionymi potrawami i regionalnymi specjałami, prowadzimy nadzór nad bezpieczeństwem żywności oraz kontrolujemy w jakich warunkach jest produkowana. Zajmujemy się również działalnością edukacyjną, żeby każdy mógł ochronić się przed groźnymi chorobami i zagrożeniami, jakie mogą wystąpić ze strony środowiska, żywności, wody, a czasem innych osób.
      A oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne wakacje:
       

      Planuj

      A. Jeżeli planujesz wakacje nad wodą, zajrzyj na nasz serwis kąpieliskowy: www.sk.gis.gov.pl aktualizowany na bieżąco w sezonie kąpielowym. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące sezonu kąpielowego, bieżącej oceny i klasyfikacji wody, ale również infrastruktury obiektu – dowiesz się czy na terenie są prysznice, toalety, przebieralnie, czy jest miejsce do kąpieli dla dzieci oraz czy na kąpielisku jest ratownik. Ogólnokrajową listę miejsc wykorzystywanych do kąpieli znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce Kąpieliska a miejsca wykorzystywane do kąpieli (www.gis.gov.pl/woda/kapieliska/378-kapieliska-a-miejsca-wykorzystywane-do-kapieli).

      B. Planując podróż zagranicę sprawdź jakie szczepienia są obowiązkowe i zalecane. Niezbędne informacje na temat szczepień w podróżach zagranicznych uzyskasz wchodząc na stronę internetową www.szczepienia.gis.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz też wykaz punktów szczepień.

      C. Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, sprawdź pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany. Informacje na ten temat uzyskasz na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.

      Obserwuj

      A. Aby uniknąć zatruć pokarmowych, zwracaj uwagę na to co jesz. Przechowuj żywność w higienicznych warunkach i niskiej temperaturze, utrzymuj czystość, myj owoce i warzywa, zwracaj uwagę na datę przydatności żywności do spożycia. Państwowa Inspekcja Sanitarna stoi na straży bezpieczeństwa żywności i żywienia, ale wiele zależy od Twoich bezpośrednich decyzji.

      B. Obserwuj prognozy pogody. Pamiętaj żeby dostosować swój ubiór, ale też planowane aktywności do aktualnej pogody. Ograniczaj czas spędzony w pełnym słońcu, stosuj filtry ochronne i okulary przeciwsłoneczne.

      C. Podczas spędzania wypoczynku nad wodą upewnij się, że jest to strzeżone kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli. Czujnie obserwuj osoby kąpiące się, które są pod Twoją opieką. Powiadom ratownika o każdej sytuacji, która cię zaniepokoi.

      D. Po każdej wycieczce dokładnie się obejrzyj i sprawdź czy nie masz kleszcza. Kleszcze mogą przenosić groźną chorobę – boreliozę. Podczas spacerów po łąkach, w parku, w lesie chroń się, zakładając np. spodnie z długimi nogawkami i koszulki z długim rękawem oraz używaj repelentów.

      E. Idąc do klubu zawsze miej na oku swoją szklankę lub kieliszek. Uważaj na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli czyjeś zachowanie, szczególnie młodych osób, budzi Twoje podejrzenia – nie wahaj się, reaguj!

      Reaguj

      A. Jeśli masz podejrzenia, że ktoś z Twojego otoczenia może zażywać dopalacze lub martwi cię zmiana jego zachowania i podejrzewasz, że jest to wynikiem ich zażywania – zadzwoń na bezpłatną infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 800 060 800. Pamiętaj, że dostępny jest także Telefon Zaufania poświęcony problemom narkomanii - 801 199 990

      B. Jeśli Twoje wątpliwości budzi stan sanitarny obiektu, w którym wypoczywasz Ty lub Twoje dziecko, zwróć się do najbliższej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej: www.gis.gov.pl lub bezpośrednio na stronach stacji sanitarno-epidemiologicznych.

      C. W nieprzewidzianych i stresujących sytuacjach, nie licz na swoją pamięć. Zapisz w telefonie podstawowe numery telefonów alarmowych:

      999 – Pogotowie Ratunkowe

      998 – Straż Pożarna

      997 – Policja

      986 – Straż Miejska

      112 – numer alarmowy dla telefonów komórkowych

      D. Nie wahaj się zadzwonić po pomoc, szczególnie kiedy ktoś zachowuje się w sposób nietypowy, agresywny, jest pobudzony i swoim zachowaniem może zagrażać sobie lub innym. Twoja reakcja może uratować czyjeś życie!

      Zachęcamy do pobrania ulotki, z której zaczerpnięto powyższe informcje oraz do odwiedzenia strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i zapoznania się z akcją pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą". Na potrzeby projektu opracowane zostały materiały edukacyjno-informacyjne, m.in.: informatory oraz naklejki. W ramach akcji został również ogłoszony konkurs filmowy - Filmowy przeWODNIK promujący bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą.

    • Uroczyste zakończenie roku szkolnego
     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, odbędzie się 19 czerwca br., w sali gimnastycznej. Klasy I - III o godzinie 9:00 a o godzinie 10:00 dla klas IV- VII. Zapraszamy.

    • 30 rocznica nadania szkole imienia Aleksandra Kamińskiego
     • 30 rocznica nadania szkole imienia Aleksandra Kamińskiego

     • W dniu 31 maja 2019 r. w naszej szkole odbyła się podniosła uroczystość – Jubileusz 30 rocznicy nadania szkole imienia Aleksandra Kamińskiego. Podczas uroczystej akademii uczniowie pod kierunkiem p. Doroty Satory zaprezentowali sylwetkę patrona oraz jego zasługi podczas II wojny światowej. Informacje te przeplatały sie z projekcjami krótkich filmów oraz pieśni związanych z tym okresem. Na koniec nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu literackiego. 

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu
   • list@szkola6.pl
   • 74 84-777-20
   • ul. Gen. Andersa 50 58-304 Wałbrzych
 • Galeria zdjęć

   brak danych