•  

    Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa sanitarnego w okresie pandemii w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 im. A. Kamińskiego w Wałbrzychu

    Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt.2 z ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. Z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. Poz. 322, 374 i 567) ustala się następującą organizację opieki nad dziećmi w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 im. A. Kamińskiego w Wałbrzychu:

    Organizacja opieki

     

    1. Do szkoły może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

    2. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

    3. Dzieci do szkoły przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe.

    4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

    5. Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

    6. Do grupy przyporządkowany jest jeden nauczyciel – wychowawca.

    7. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

    8. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2. W przypadku liczby dzieci większej niż pięcioro powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi w takiej sytuacji co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza pięć godzin dziennie. Jeżeli czas pobytu dziecka przekracza pięć godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie, powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2.

    9. W sali, w której odbywają się zajęcia zalecane jest usunięcie przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. dywanów, pluszowych zabawek.

    10. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do placówek i z placówek niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie prawni powinni dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekowanie zabawek dziecka.

    11. Sale muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

    12. Wykorzystywane podczas zajęć przybory sportowe, np. piłki, skakanki czy obręcze, należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

    13. Rodzice/opiekunowie dzieci przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.

    14. Dzieci przyprowadzane są na godzinę 7.45, zajęcia rozpoczynają o 7.50.

    15. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi na teren szkoły z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi w odległości 2m. Zaleca się rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków bezpieczeństwa ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
     Zaleca się by rodzice/opiekunowie dzieci pozostawali w „strefie rodzica”, która znajduje się przed wejściem głównym do budynku szkoły.

    16. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienna liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2m.

    17. Przed wejściem do budynku dzieci/opiekunowie mają obowiązek zdezynfekować ręce korzystając z płynu dezynfekcyjnego umieszczonego przy drzwiach wejściowych.

    18. Rodzice wchodzący na teren budynku szkolnego mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

    19. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy dzieci często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją, która jest umieszczona przy dozownikach z płynem dezynfekującym.

    20. Wychowawca grupy zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

    21. W sali umieszczone zastaną plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk – instrukcje.

    22. Wychowawca grupy organizuje wyjścia dzieci na teren placu zabaw tak, aby grupy dzieci z klas 1-3 nie mieszały się ze sobą. Unikają organizowania większych skupisk dzieci przy jednej zabawce na placu zabaw.

    23. Wychowawca oddziału przedszkolnego sprawuje opiekę, prowadzi zabawy z dziećmi, organizuje codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.

    24. Wychowawca grupy musi zadbać o sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Nauczyciel - wychowawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych numerów telefonów do rodziców / opiekunów uczniów w celu szybkiego kontaktu w przypadku pojawienia się u dziecka objawów chorobowych. Wychowawca zobowiązany jest przekazać wykaz aktualnych numerów telefonów rodziców/opiekunów do sekretariatu szkoły.

    25. Wychowawca musi uzyskać zgodę rodziców/opiekunów dzieci na pomiar temperatury ciała dziecka jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

    26. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu – izolatce z zapewnieniem min. 2 m. odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów dziecka w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

    27. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie szkoły (plac zabaw). Gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na spacer lub na pobliskie tereny rekreacyjne.

    28. W przypadku korzystania przez dzieci z z placu zabaw poza terenem szkoły, zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

    29. Sprzęt na placu zabaw należącym do szkoły, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed użyciem.

    30. Dzieci korzystają z posiłków w miejscu do tego wyznaczonym ( stołówka szkolna)

    Obowiązki rodziców

    1. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

    2. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

    3. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

    4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

    5. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. Z chwilą wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę do domu.

    6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

    7. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

    8. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów ze szkoły.

    Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID -19

     

    1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) poddane zostaje następującej procedurze:

     

    a) nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

    b) dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki,

    c) osoba pozostająca z dzieckiem utrzymuje min. 2 m odległości.

    d) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji,

    e) dziecko zostaje bezzwłocznie odizolowane do tzw. IZOLATORIUM - wyznaczonego pomieszczeń (pomieszczenie przy klasie nr 7),

    f) dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999.

     

    2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

     

    a) Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: pomieszczenie przy klasie nr 7.

    b) dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

    c) dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

     

    Postanowienia końcowe

     

    1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

    2. Procedury obowiązują do odwołania.

           Dyrektor szkoły: Dorota Kominko- Krej