• Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/23

    HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ROK 2022/2023

    Termin główny
    język polski – 22 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
    matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
    język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

    Termin dodatkowy
    język polski – 12 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
    matematyka – 13 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
    język obcy nowożytny – 14 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

    CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:
    JĘZYK POLSKI – 120 MINUT
    MATEMATYKA - 100 MINUT
    JĘZYK OBCY - 90 MINUT

    Uwaga: egzamin ósmoklasisty w określonych przypadkach może zostać wydłużony:

    JĘZYK POLSKI – do 180 MINUT

    MATEMATYKA – do 150 MINUT

    JĘZYK OBCY – do 135 MINUT

    Dotyczy to uczniów, którzy posiadają jedno z wymienionych niżej wskazań:

     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

     zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza: w przypadku czasowej niesprawności rąk, chorób przewlekłych, chorób czasowych lub niesprawności czasowych,

     opinię poradni psychologiczno-psychologicznej wydawanej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią z zaburzeniami komunikacji językowej. (Uwaga: nie wszyscy uczniowie z wymienionymi trudnościami mogą liczyć na wydłużenie trwania egzaminu – w opinii musi być napisane konkretnie, że uczeń ma stwierdzone wolne tempo pracy),

     orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (dotyczy uczniów z chorobami przewlekłymi),

     orzeczenie Rady Pedagogicznej (dotyczy uczniów: cudzoziemców, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dzieci, które znalazły się w sytuacji traumatycznej lub kryzysowej). Wyniki i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

    Najważniejsze wytyczne dotyczące przebiegu egzaminu:

    1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

    2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

    3. Podczas egzaminu nie można korzystać z kalkulatora, słowników ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

    4. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

    5. W przypadku utrzymania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z COVID19, wszyscy zdający – w zależności od przyjętych rozwiązań prawnych – mogą lub muszą korzystać ze środków bezpieczeństwa osobistego, np. maseczek, płynów dezynfekcyjnych. WAŻNE: wszystkie szczegółowe informacje w sprawie egzaminu i tegorocznych wymagań egzaminacyjnych znajdują się na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/