• Bezpieczna droga do szkoły
     • Bezpieczna droga do szkoły

     • Poniższy odnośnik zawiera dużo porad oraz przydatnych informacji na temat postrzegania ruchu drogowego przez dzieci. Między innymi jak być widocznym po zmroku dzięki odblaskom oraz jak przygotować dziecko do samotnej drogi do szkoły na rowerze lub w autobusie. Głównym celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poruszającym się po drogach. Prosimy opiekunów naszych uczniów o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się pod poniższym linkiem.

      https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/bezpieczenstwo-dzieci-w-ruchu-drogowym

    • Jesienny Rajd Pieszy
     • Jesienny Rajd Pieszy

     • Dnia 23 września 2020 roku uczniowie klas II i III  udali się na Jesienny Rajd Pieszy. Podczas całodniowej wycieczki spacerowli po najbliższej okolicy w poszukiwaniu oznak jesieni. Na koniec wędrówki dzieci spędziły miło czas na zabawach na "Słonecznej Polanie". Zachwyceni i zmęczeni wyprawą wszyscy wrócili do domów. Ten dzień na pewno pozostanie wszystkim na długo w pamięci. 

      Aby obejrzeć więcej zdjęć zapraszamy do zakładki "Uczniowie i Rodzice" - album fotograficzny. 

    • Przedszkolaki z "Tęczy" z wizytą w naszej szkole!
     • Przedszkolaki z "Tęczy" z wizytą w naszej szkole!

     • Dla sporej części przedszkolaków ten rok szkolny jest ich ostatnim rokiem w przedszkolu. Przed nimi nowe wyzwanie – nauka w szkole. Aby lepiej przygotować dzieci do startu w tę szkolną rzeczywistość,  17 września 2020r.  dzieci z Niepublicznego Przedszkola "Tęcza"  odwiedziły naszą placówkę. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć, jak wygląda nasza szkoła oraz wziąć udział w prawdziwej lekcji wychowania fizycznego oraz treningu piłki siatkowej.  Przedszkolaki chętnie ćwiczyły i bawiły się na świeżym powietrzu.  Za bezbłędnie wykonane ćwiczenia nasi goście otrzymali drobny upominek oraz zaproszenie na kolejną wizytę.  Mamy nadzieję, że to cenne doświadczenie pomoże dzieciom i ułatwi im przekroczenie progu naszej  szkoły we wrześniu!

      Wizyta przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola " Tęcza" - zajęcia piłki siatkowej, gry i zabawy ruchowe. 

    • Europejski Tydzień Sportu
     • Europejski Tydzień Sportu

     • W dniu 23 września br., na stadionie Aqua Zdrój odbyła się impreza sportowa zorganizowana dla uczniów, której głównym celem było propagowanie ruchu. Sportowcy rozegrali kilka konkurencji sportowych i zabaw ruchowych. Rywalizacja odbywała się między trzema drużynami. Walczącym z wielkim zaangażowaniem uczniom gorąco kibicowali nauczyciele i opiekunowie. Współzawodnictwo zakończyła dekoracja dyplomami wszystkich uczestników. Sportowa rywalizacja dostarczyła wszystkim dużo pozytywnych wrażeń i emocji. Imprezę przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego. 

    • Sprzątanie świata
     • Sprzątanie świata

     • Ww W piątek 18 września br., rozpoczęło się wielkie sprzątanie świata. Jest to finał międzynarodowej akcji, w którą włączyły się także wałbrzyskie szkoły. Uczniowie naszej szkoły ruszyli w kierunku ulic Ruchu Oporu, Ludowej, Wysockiego, Andersa oraz w teren wokół szkoły. Worki zapełniły się błyskawicznie. Bo nie tylko nielegalne składowiska ale też po prostu wszechobecne papierki, puszki i inne odpady wciąż są zmorą przestrzeni w której żyjemy. Wszystkim uczestnikom akcji dziękujemy!

      Tregoroczna akcja Sprzątania świata przebiegała pod hasłem: "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję."

      Uczniowie naszej szkoły przygotowali wystawę pt. "Dzieci tworzą cuda ze śmieci". 

    • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa sanitarnego w okresie pandemii w oddziale przedszkolnym
     • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa sanitarnego w okresie pandemii w oddziale przedszkolnym

     • Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa sanitarnego w okresie pandemii w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 im. A. Kamińskiego w Wałbrzychu

      Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt.2 z ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. Z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. Poz. 322, 374 i 567) ustala się następującą organizację opieki nad dziećmi w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 im. A. Kamińskiego w Wałbrzychu:

      Organizacja opieki

       

      1. Do szkoły może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

      2. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

      3. Dzieci do szkoły przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe.

      4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

      5. Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

      6. Do grupy przyporządkowany jest jeden nauczyciel – wychowawca.

      7. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

      8. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2. W przypadku liczby dzieci większej niż pięcioro powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi w takiej sytuacji co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza pięć godzin dziennie. Jeżeli czas pobytu dziecka przekracza pięć godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie, powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2.

      9. W sali, w której odbywają się zajęcia zalecane jest usunięcie przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. dywanów, pluszowych zabawek.

      10. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do placówek i z placówek niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie prawni powinni dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekowanie zabawek dziecka.

      11. Sale muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      12. Wykorzystywane podczas zajęć przybory sportowe, np. piłki, skakanki czy obręcze, należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

      13. Rodzice/opiekunowie dzieci przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.

      14. Dzieci przyprowadzane są na godzinę 7.45, zajęcia rozpoczynają o 7.50.

      15. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi na teren szkoły z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi w odległości 2m. Zaleca się rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków bezpieczeństwa ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
       Zaleca się by rodzice/opiekunowie dzieci pozostawali w „strefie rodzica”, która znajduje się przed wejściem głównym do budynku szkoły.

      16. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienna liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2m.

      17. Przed wejściem do budynku dzieci/opiekunowie mają obowiązek zdezynfekować ręce korzystając z płynu dezynfekcyjnego umieszczonego przy drzwiach wejściowych.

      18. Rodzice wchodzący na teren budynku szkolnego mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

      19. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy dzieci często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją, która jest umieszczona przy dozownikach z płynem dezynfekującym.

      20. Wychowawca grupy zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

      21. W sali umieszczone zastaną plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk – instrukcje.

      22. Wychowawca grupy organizuje wyjścia dzieci na teren placu zabaw tak, aby grupy dzieci z klas 1-3 nie mieszały się ze sobą. Unikają organizowania większych skupisk dzieci przy jednej zabawce na placu zabaw.

      23. Wychowawca oddziału przedszkolnego sprawuje opiekę, prowadzi zabawy z dziećmi, organizuje codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.

      24. Wychowawca grupy musi zadbać o sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Nauczyciel - wychowawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych numerów telefonów do rodziców / opiekunów uczniów w celu szybkiego kontaktu w przypadku pojawienia się u dziecka objawów chorobowych. Wychowawca zobowiązany jest przekazać wykaz aktualnych numerów telefonów rodziców/opiekunów do sekretariatu szkoły.

      25. Wychowawca musi uzyskać zgodę rodziców/opiekunów dzieci na pomiar temperatury ciała dziecka jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

      26. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu – izolatce z zapewnieniem min. 2 m. odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów dziecka w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

      27. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie szkoły (plac zabaw). Gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na spacer lub na pobliskie tereny rekreacyjne.

      28. W przypadku korzystania przez dzieci z z placu zabaw poza terenem szkoły, zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

      29. Sprzęt na placu zabaw należącym do szkoły, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed użyciem.

      30. Dzieci korzystają z posiłków w miejscu do tego wyznaczonym ( stołówka szkolna)

      Obowiązki rodziców

      1. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

      2. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

      3. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

      4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

      5. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły. Z chwilą wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę do domu.

      6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

      7. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

      8. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów ze szkoły.

      Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID -19

       

      1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) poddane zostaje następującej procedurze:

       

      a) nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

      b) dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki,

      c) osoba pozostająca z dzieckiem utrzymuje min. 2 m odległości.

      d) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji,

      e) dziecko zostaje bezzwłocznie odizolowane do tzw. IZOLATORIUM - wyznaczonego pomieszczeń (pomieszczenie przy klasie nr 7),

      f) dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999.

       

      2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

       

      a) Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: pomieszczenie przy klasie nr 7.

      b) dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

      c) dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

       

      Postanowienia końcowe

       

      1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

      2. Procedury obowiązują do odwołania.

             Dyrektor szkoły: Dorota Kominko- Krej

    • Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego na terenie szkoły
     • Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego na terenie szkoły

     • Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu w czasie pandemii COVID – 19.

       

      I. Informacje ogólne

      1.Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu.

      2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Wałbrzychu wznawia funkcjonowanie w trybie pracy stacjonarnej, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

      3. Procedura zawiera także zasady  bezpieczeństwa, jakie powinien spełnić rodzic/opiekun prawny ucznia przed posłaniem go do szkoły, w czasie pozostawania pod opieką szkoły, uczestnicząc w konsultacjach, zajęciach oraz po ich zakończeniu.

      4. Procedura wskazuje także dla rodziców/prawnych opiekunów, niezbędne informacje jakie zapewnia szkoła dziecku w czasie pozostawienia go pod opieką szkoły oraz zasady postępowania w przypadku stwierdzenia u dziecka, ucznia podejrzenia lub objawów COVID -19.

      5. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

      6. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie. Zaleca się regularne wietrznie sal.

      7. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.

      8. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia uczniów ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony.

      9. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

      10. W przypadku zawieszenia/ograniczenia działalności szkoły, rodzice i uczniowie niezwłocznie zostaną zapoznani z zasadami funkcjonowania placówki.

      II. Obowiązki rodzica

      1. Do szkoły przyprowadzane  jest dziecko  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      2. Należy obserwować czy dziecko w dniach poprzedzających nie ma kaszlu, duszności, trudności w oddychaniu, podwyższonej temperatury.

      3. Jeżeli  u dziecka pojawiły się w/w objawy, nie należy posyłać go do szkoły.

      4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

      5. Należy uczyć  dziecko dobrych nawyków higienicznych: prawidłowego mycia rąk zgodnie z zasadami higieny, unikania dotykania twarzy, ust i oczu, częstego mycia rąk wodą z mydłem, unikania podawania rąk na powitanie, unikania brania do ust przedmiotów, zabawek, pomocy dydaktycznych.

      6. Należy dopilnować by dziecko przed wyjściem do szkoły zjadło pożywne śniadanie.

      7. Przed wyjściem dziecka do szkoły należy sprawdzić czy nie ma ono temperatury (równej lub powyżej 38 stopni), kaszlu, duszności, braku smaku i powonienia.

      8. Opuszczając miejsce zamieszkania należy pamiętać o maseczce dla siebie oraz dziecka zakrywającej nos i usta.

      9. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole aktualny nr telefonu do siebie, a w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

      Uwaga!

      Dziecko może być przyprowadzane i odbierane ze szkoły tylko przez jednego opiekuna/rodzica prawnego, który jest zdrowy, nie ma typowych objawów zakażenia koronawirusem.

       

      III. Pobyt dziecka w szkole

      1. Wejście do szkoły odbywać się będzie w taki sposób aby ograniczyć gromadzenie się przybywających do szkoły dzieci.

      2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      3.  Opiekunowie odprowadzający dzieci  nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły:

      a) opiekunowie uczniów klas 0-3 przyprowadzają dzieci do szkoły na określoną godzinę  i pozostawiają je pod opieką nauczyciela wychowawcy czekającego na uczniów swojej klasy przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły.

      Klasa 0 – 7.50

      Klasa 1 – 8.15

      Klasy 2a, 2b, 3a – 8.00

      Późniejsze dotarcie dziecka do szkoły może utrudnić jego wejście na teren szkoły.

      Rodzice uczniów klas 0-3 pozostają w „strefie rodzica”, która znajduje się przy głównym wejściu szkoły. Klasy 0-3 wchodzą głównym wejściem. Klasy 4-8 wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska. „Strefa rodzica” dla uczniów klas 4-8 znajduje się na terenie placu zabaw i boiska szkoły.

       

      WCHODZĄC DO SZKOŁY KAŻDE DZIECKO MA OBOWIĄZEK ZDEZYNFEKOWANIA RĄK – PŁYN DEZYNFEKCYJNY ZNAJDUJE SIĘ PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY!

       

      b) odbiór dzieci po zakończonych zajęciach odbywać się będzie w analogiczny sposób – rodzice/opiekunowie czekają na dzieci przed szkołą o wyznaczonej godzinie w „strefie rodzica”. Nauczyciel-wychowawca sprowadza dzieci na dół i przekazuje je rodzicom/opiekunom.

      c) nauczyciel - wychowawca odprowadza na świetlicę dzieci, które po zakończonych lekcjach nie zostały odebrane przez rodziców/ opiekunów.

      d) opiekunowie odbierający dzieci powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).

      4.  W szkole zostanie wprowadzona taka organizacja  pracy i jej koordynacja, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły:

      a) zajęcia odbywać się będą w przydzielonej  każdej klasie sali; obowiązuje zasada – stałe pomieszczenie dla jednej klasy; nie dotyczy to zajęć wychowania fizycznego, które będą odbywać się na sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym oraz lekcji informatyki, które odbywać się będą w sali informatycznej,

      b) uczniowie muszą mieć założoną maseczkę wchodząc do gabinetu pielęgniarki szkolnej; przed wejściem pukają i wchodzą pojedynczo.

      5. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas lekcji, uważnie słuchać poleceń nauczyciela.

      6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu przez zasłonięcie ust i nosa przedramieniem oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób  i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

      8.  Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

      9. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, gadżetów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

      10.  Posiłki uczniowie klas 1-3 będą spożywać w swoich salach zachowując dystans społeczny. Przerwa śniadaniowa odbywać się będzie w wyznaczonej przez nauczyciela godzinie.

      11. Uczniowie klas 4-8 śniadania będą mogli spożywać w specjalnie do tego wyznaczonej strefie bezpieczeństwa –miejscem tym będzie stołówka szkolna. Ilość uczniów w strefie kontroluje nauczyciel dyżurujący.

      12. Uczniowie klas IV – VIII, w miarę możliwości do czasu sprzyjających warunków pogodowych mogą spędzać przerwy na boisku i terenach zielonych szkoły.

      13. Uczniowie klas IV-VIII przerwy międzylekcyjne spędzają w sali lub na korytarzu przy sali pod opieką nauczyciela. Jeżeli uczniowie podczas przerwy będą pozostawali w budynku szkoły w częściach wspólnych, będą zobowiązani do zasłaniania ust i nosa (maski, przyłbice itp.).

      14. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice przebywający w częściach wspólnych szkoły i przemieszczający się po szkole mają obowiązek zasłaniania ust i nosa (maski, przyłbice itp.). Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnościami.

      15.  Na terenie szkoły są zamieszczone instrukcje i informacje dotyczące zasad zachowania i przestrzegania higieny podczas epidemii.

      16. Jeżeli uczeń źle się czuje, koniecznie musi poinformować o tym nauczyciela.

      17.  W bibliotece szkolnej może przebywać tylko jedna osoba. Pozostałe czekają w odstępach przed wejściem. Każda oddana książka podlega dwudniowej „kwarantannie”.

      18. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

      19. W miarę możliwości zajęcia świetlicowe odbywać się będą na świeżym powietrzu ( gry i zabawy na boisku szkolnym z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa).

      20. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą  w czterech wyznaczonych do tego pomieszczeniach.

      21. Ze świetlicy mogą korzystać jedynie dzieci, które spełniają warunki sanitarne (bez objawów chorobowych).

      22. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole mogą być realizowane przy zastosowaniu niniejszych procedur dotyczących zajęć szkolnych.

      23. Sprawy uczniowskie będzie można załatwić w sekretariacie szkoły. Do sekretariatu może wchodzić tylko jedna osoba.

      24. Zebrania  z rodzicami będą organizowane w formie ustalonej pomiędzy wychowawcą klasy a rodzicami po uzyskaniu akceptacji dyrektora.

      25. Do odwołania zawieszone są wszystkie imprezy i uroczystości o charakterze masowym na terenie szkoły.

      26. Imprezy i uroczystości wewnętrzne można organizować pod warunkiem osiągnięcia porozumienia pomiędzy wychowawcą, a rodzicami i uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

      27. Odwołane są wszystkie wycieczki krajowe; wyjątek stanowią wyjścia klas poza teren szkoły związane z realizacją programu nauczania, np. wyjścia na basen, do parku, lasu itp.

      28. Wszystkie decyzje dotyczące dodatkowych działań (konkursy, zebrania, imprezy, wycieczki) na terenie szkoły i poza nią będą podejmowane na bieżąco po otrzymaniu informacji o aktualnym stanie zagrożenia zakażeniem koronawirusem.

      29. Wszelkie pomieszczenia należy wietrzyć podczas przerw między zajęciami. W ciepłe, słoneczne dni zaleca się aby okna w klasach i na w miejscach wspólnych były uchylone podczas trwania lekcji.

      30. Dzieci przedszkolne z oddziałów 1-3,  czas przerw, korzystanie z pomieszczeń sanitarno-higienicznych, wietrznie pomieszczeń, mycie rąk, spożywanie posiłków oraz inne czynności realizują indywidualnie, tak aby nie zakłócać funkcjonowania w szkole uczniom starszych klas.

      31. Zajęcia wychowania fizycznego na sali gimnastycznej w miarę możliwości odbywać się będą w systemie oddziałowym,  jak najczęściej na świeżym powietrzu, na boisku szkolnym. Zaleca się unikanie ćwiczeń, gier i zabaw kontaktowych.

      32. Uczniowie mogą korzystać z placu zabaw/boiska szkolnego wg ustalonego harmonogramu, który uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

      33. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

      IV. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

      1. Wydawanie posiłków ma się odbywać z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

      2. Personel kuchenny musi przestrzegać szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego.

      3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń wydawczych, myć i dezynfekować stanowisko pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

      4. Przed wejściem na stołówkę należy obowiązkowo zdezynfekować ręce  płynem dezynfekującym.

      5. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeżeli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.

      V. Informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjnoobsługowych

      1. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki,  środki myjące i dezynfekujące) .

      2. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

      3. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

      4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

      5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

      10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Zaleca się prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu.

      11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

      12. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.

      13. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy.

      14. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

      15. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

      16. Do obowiązków personelu obsługi należy także sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły.

       

      Uwaga!

      W okresie pobytu dziecka w szkole rodzic/opiekun prawny powinien posiadać zawsze przy sobie naładowany i włączony telefon.

      Nie powinien dzwonić do szkoły np. dopytując się o stan zdrowia dziecka, jego samopoczucie.

      Opiekun – nauczyciel wykonuje w tym czasie opiekuńczo – wychowawcze i nie może prowadzić rozmowy.

      NAUCZYCIEL – OPIEKUN BĘDZIE DZWONIŁ, JEŻELI ZAJDZIE TAKA POTRZEBA!!!!

       

       

       

              Dyrektor szkoły: Dorota Kominko-Krej

       

   • Kontakty

    • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu
    • list@szkola6.pl
    • 74 84-777-20
    • ul. Gen. Andersa 50 58-304 Wałbrzych
  • Galeria zdjęć

    brak danych