• Szlachetna Paczka
     • Szlachetna Paczka

     • Od 2001 roku zmieniamy historie. Łączymy biednych i bogatych. Uczymy mądrze pomagać. Rozwijamy wolontariuszy. A teraz dodatkowo uczymy Polaków, jak zarabiać więcej. Razem zmieniamy Polskę! SZLACHETNA PACZKA jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. A my tworzymy rozwiązania systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. SZLACHETNA PACZKA to również najlepiej zorganizowany projekt społeczny w Polsce. W ciągu jednego weekendu milion osób wymienia się rzeczami i całą siłą życzliwości. Mądrość i nowoczesne technologie. Biedni i bogaci. Media i ukryta bieda. Serce i logistyka. SZLACHETNA PACZKA łączy to wszystko.

      www.szlachetnapaczka.pl

      Do końca listopada w naszej Szkole prowadzimy zbiórkę: żywności (makarony, cukier, kisiel itp. oraz chemii potrzebnej w gospodarstwie domowym (proszki, żele do kąpieli, mydła itp.)

      Klasa która zbierze najwięcej produktów otrzyma dodatkowe punkty do SUPER KLASY (dotyczy klas 4-8). Dla klasy 0-3, która zbierze najwięcej też jest przewidziana niespodzianka

      Szkolny koordynator: wicedyrektor Artur Rak

    • Wyjście do teatru
     • Wyjście do teatru

     • W dniu 24 października klasy 5 i 6 wybrały się do Teatru Zdrojowego w Szczawnie Zdroju na spektakl pt. "Bajki Krasickiego". Spektakl przedstawiał "Bajki" Ignacego Krasickiego w nowoczesnej odsłonie.

    • Wycieczka do Zamku Książ
     • Wycieczka do Zamku Książ

     • W dniu 22 października w ramach projektu "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych Gminy Wałbrzych" odbyła się wycieczka klasy 6b do Zamku Książ. Uczniowie w obecności przewodnika zwiedzali podziemia zamku oraz komnaty zamkowe i odkrywali Zamkowe Tajemnice.

    • Dolnośląski Festiwal Nauki
     • Dolnośląski Festiwal Nauki

     • Dnia 17.10.2019 roku uczniowie klasy 7a, 8a i 8b uczestniczyli w zajęciach w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu. Warsztaty poświęcone były Markowi Edelmanowi. Podczas zajęć uczniowie wysłuchali prelekcji o Marku Edelmanie, a następnie rozwiązywali quiz oraz krzyżówkę na temat postaci.

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • 14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Nauczyciela. Uczniowie klasy 4a przygotowali przedstawienie pod opieką p. Doroty Satory oraz p. Magdaleny Suchomskiej. Uczniowie w humorystyczny sposób pokazali przebieg lekcji. Następnie uczniowie klas pierwszych odśpiewali piosenki. Samorząd Uczniowski w imieniu całej społeczności szkolnej życzył: entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy, zrozumienia w oczach uczniów oraz satysfakcji w odkrywaniu nowych obszarów codziennej pracy NauczycielaUroczystość podsumowała dyrektor szkoły mgr inż. Barbara Lisowska, która dziękując opiekunom Samorządu Uczniowskiego oraz młodzieży za przygotowanie uroczystości życzyła wszystkim nauczycielom przede wszystkim cierpliwości i dobrych pomysłów na ciekawy sposób przekazywania uczniom wiedzy.

    • Święto Drzewa
     • Święto Drzewa

     • 10 października br., obchodziliśmy w szkole "Święto Drzewa". Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpiona rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią  najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Uczniowie naszej szkoły wzięli także udział w akcji sadzenia drzew oraz konkursie plastycznym. Zwyciężyła klasa 5a. Po rozdaniu nagród nasi uczniowie udali się z sadzonkami rozmieścić je na terenie szkoły oraz wokół niego.

    • Pasowanie na ucznia
     • Pasowanie na ucznia

     • 9 października br., pierwszoklasiści z naszej szkoły zostali pełnoprawnymi uczniami. W tym dniu odbyło się pasowanie na ucznia. Był to wyjątkowy dzień w życiu pierwszoklasity. Wraz z uczniami pojawili się opiekunowie, nauczyciele oraz Dyrekcja Szkoły. Uroczystość dla klasy 1a prowadziła pani Ewa Neronowicz, która jest wychowawcą. Dzieci przygotowały spektakl dla swoich opiekunów oraz przybyłych gości. Po ślubowaniu pani dyrektor pasowała dzieci klas pierwszych na uczniów Szkoły Podstawowej nr 6. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i w radosnym nastroju udali się do swojej klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

    • Pokolenie facebooka
     • Pokolenie facebooka

     • W dniu 7 października br., w naszej szkole odbyły się warsztaty ”Pokolenie facebooka” zorganizowane przez  Zespół Szkoł nr 5 w Wałbrzychu oraz Publiczną Szkolę Podstawowa nr 6. W warsztatach wzięło udział osiem wałbrzyskich szkół w tym nasza. Zadaniem uczestników było przedstawienie autoprezentacji – „czy Ja to naprawdę Ja”. W tym dniu odwiedzili nas przedstawiciele Komendy Miejskiej w Wałbrzychu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta, Poradni Psychologicznej oraz Sejmu RP.

    • List Kuratora do Rodziców
     • List Kuratora do Rodziców

     • Drodzy Rodzice!

      Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek. Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyłoz kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

      Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy od 7% (28 szkół,w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcącychw zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

      W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

      Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrowąw szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali brakiw zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratorao zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

      Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

      1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

      2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylkow przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

      Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

      1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

      2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

      Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego - czyli swoje dzieci - muszą być respektowane.

      Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucjii organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialnośći przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.

      Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwai higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

      „Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

      1. ustala długość przerw międzylekcyjnych;

      2. organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”

      Szanowni Rodzice!

      Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowaniei wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radościi sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.

      Z poważaniem pozostaję

      Roman Kowalczyk

      Dolnośląski Kurator Oświaty

       

       

   • Kontakty

    • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu
    • list@szkola6.pl
    • 74 84-777-20
    • ul. Gen. Andersa 50 58-304 Wałbrzych
  • Galeria zdjęć

    brak danych