• Program profilaktyczno - wychowawczy 2019/2020

   •  

     

     

    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 
    im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu


    PROGRAM WYCHOWAWCZO  - PROFILAKTYCZNY

    2019/2020

     


    I. PODSTAWA PRAWNA - ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE

     

    Podstawą stworzenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są następujące akty prawne:

     

    • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249).

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4.

    • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

    • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

    • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

    • Karta Nauczyciela.

    • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla ośmioletnich szkół podstawowych.

    • Konstytucja RP (art.48,53,70,73).

    • Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską.

    • Konwencja Praw Dziecka.

    • Europejska Karta Praw Człowieka.

    • Statut Szkoły.

     

     

    Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020

     

    • Na podstawie art. 60 ust.3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), w związku z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949) Minister edukacji narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

     

    • 1. 80 rocznica wybuchu II wojny światowej– wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

    • 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

    • 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

    • 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

     

    Cele kształcenia wychowawczego w szkole podstawowej według nowej podstawy programowej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356), załącznik nr 2.

     

     

    • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

    • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

    • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

    • rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

    • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

    • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

    • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

    • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

    • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

    • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej

    • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

    • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy

     

     

    II. WSTĘP

     

    Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał w oparciu o:

     

    • Zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

    • Analizę potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich rodziców.

    • Wnioski wypływające z analizy pracy nauczycieli PSP nr 6 w Wałbrzychu

    • Diagnozy przeprowadzonej w szkole

     

    Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny pozostaje w zgodzie z ideami i wartościami głoszonymi przez Patrona szkoły Aleksandra Kamińskiego. Na podstawie wieloletnich doświadczeń naszej pracy z Patronem dążymy do ukształtowania absolwenta zgodnie z postulowanym przez niego ideałem wychowawczym:

     

    Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym i zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym, żeby z tobą było wszystkim dobrze.”

    Aleksander Kamiński

     

    Nasza Szkoła 

     Społeczność szkolną Naszej Szkoły stanowią:

     

    • uczniowie,

    • ich rodzice,

    • pracownicy szkoły: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

    • Wszyscy członkowie społeczności szkolnej współpracują w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań.

    • Nasza Szkoła uznaje, że pierwsze i niezbywalne prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice, szkoła zaś spełnia funkcję doradczo-wspierającą.

    • Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i postawą.

    • Wychowanie w Naszej Szkole ma charakter integralny, humanistyczny i indywidualny.

    • Integralny – obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową
      i społeczną.

    • Humanistyczny – stawia w centrum osobę ucznia.

    • Indywidualny – nauczanie, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia.

    • Nasza Szkoła wychowuje w chrześcijańskim systemie wartości z poszanowaniem innych wyznań uznających powszechnie przyjęte zasady etyczno – moralne.

    • Współczesna profilaktyka polega na wspomaganiu człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczaniu i likwidowaniu czynników niekorzystnych dla życia i zdrowia.

    • Zgodnie z koncepcją pedagogiczną naszego patrona Aleksandra Kamińskiego szkoła powinna starać się przezwyciężać trudności uczniów i realizować zadania kompensacyjne i zapobiegawcze (A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1972, s.93 – 97).

    • W ramach działań profilaktycznych ma za zadanie chronić uczniów przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, promować zdrowie, otwartość i aktywność. Jest to możliwe, kiedy nauczyciele przy wsparciu rodziców starają się realizować potrzeby rozwojowe uczniów, wyrabiać w nich poczucie własnej wartości i pomagają im stworzyć właściwą hierarchię wartości.

     

    III. SYLWETKA ABSOLWENTA

     

    Dzielność jest jakby energią w służbie wartości moralnych. Dzielność jest fundamentem charakteru, a tylko ludzie z charakterem mogą zbudować lepszy świat. Człowiek dzielny, dzielny w pracy zawodowej, dzielny w życiu codziennym, dzielny w gospodarowaniu, w poczynaniach społecznych – winien się stać ideałem wszystkich Polaków, jeśli mamy ambicję coś osiągnąć w świecie.”

    Należy starać się maksymalnie wytworzyć dzielność własną, ale wobec innych obowiązuje tolerancja.”

    Aleksander Kamiński

     

     

    Absolwent

     

    - zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia

    - wyróżnia go uczciwość, wiarygodność, wytrwałość, szacunek dla innych ludzi - prezentuje postawę patriotyczną

    - rozwija swoje zainteresowania, jest dociekliwy i żądny wiedzy

    - charakteryzuje go kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości

    - potrafi korzystać ze źródeł wiedzy dostępnych w domu i w szkole

    - pozytywnie patrzy na świat

    - rozwija aktywność fizyczną

    - jest gotowy do podejmowania działań na rzecz innych oraz do pracy zespołowej

    - stosuje w życiu codziennym zasady higieny, dba o własne zdrowie

    - posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

    - wykazuje szacunek do norm obowiązujących społeczność szkoły

    - szanuje i pielęgnuje tradycje rodzinne, szkoły, regionu, narodu i kraju

    - szanuje tradycje i kulturę innych narodów – jest tolerancyjny - ma świadomość bycia Polakiem i Europejczykiem - uczestniczy w życiu społecznym najbliższego otoczenia - jest gotowy do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw

     

    • Jest samodzielny i samorządny

     

    Samodzielnie porusza się w obrębie własnego środowiska. Stara się być dobrym kolegą, potrafi nawiązywać z nimi więzi. Liczy się z potrzebami i korzyściami grupy rówieśniczej. Wie jak rozwiązywać konflikty bez agresji, a także potrafi radzić sobie z porażkami i niepowodzeniami. Rozważa ewentualne uwagi i sugestie dotyczące popełnianych przez siebie błędów. Posiada swój własny punkt widzenia i potrafi go bronić.

     

    • Jest tolerancyjny

     

    Szanuje odrębność innych i stara się być życzliwy. Rozumie, że każdy człowiek jest indywidualnością i ma prawo do życia i rozwoju pośród nas.

     

    • Jest troskliwy i życzliwy

     

    Przejawia troskę o innych. Śpieszy im z pomocą w razie potrzeby. Stara się nie sprawiać innym przykrości ,potrafi opanowywać negatywne emocje. Jest przyjaźnie nastawiony do środowiska przyrodniczego, o które stara się dbać i które chroni. Dostrzega problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu.

     

     

     

    • Jest aktywny i ciekawy świata

     

    Chętnie obserwuje najbliższe otoczenie, analizuje, wnioskuje. Rozbudzona potrzeba wiedzy zmusza go do szukania odpowiedzi na stawiane pytania. Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy. Rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania.

     

    • Jest odpowiedzialny

     

    Jest świadomy, że samodzielne podejmowanie decyzji wiąże się z możliwością ponoszenia konsekwencji swoich działań. Przewiduje skutki swych czynów.

     

     

     

    IV CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY

     

    Podstawowym założeniem systemu wychowawczego Naszej Szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny ucznia jak również skupianie się na osłabianiu czynników wywołujących zachowania ryzykowne i wzmacnianie czynników chroniących uczniów przed zagrożeniami.

    W działaniach wychowawczo-profilaktycznych zmierzać będziemy do osiągnięcia następujących celów:

    • do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, zawodowe, środowisko rodzinne i kulturowe,

    • do ukształtowania jego postawy społecznej i obywatelskiej w duchu poszanowania dla wartości uniwersalnych i narodowych oraz tradycji lokalnych.

    • do rozpoznania środowiska uczniów (rodzinnego i szkolnego),

    • dostarczenia (odpowiednio do potrzeb i wieku rozwojowego uczniów) rzetelnej wiedzy o zagrożeniach,

    • kształcenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

    • kształtowania właściwej postawy ucznia (kultura osobista na co dzień),

    • przeciwdziałania zrachowaniom agresywnym wśród uczniów poprzez zdobywanie podstawowych umiejętności porozumiewania się w grupie rówieśniczej,

    • poznawania i przestrzeganie norm społecznych,

    • budowanie prozdrowotnych postaw (promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz wartościowych sposobów spędzania czasu wolnego),

    • budowanie postaw wzajemnej życzliwości i zaufania,

    • wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez stwarzanie uczniom możliwości pozytywnego zaistnienia w życiu klasy, szkoły i środowiska,

    • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

     

     

    Cel rozwoju intelektualnego

     

    Celem rozwoju intelektualnego jest:

     

    Kształtowanie u dziecka:

     

    • ciekawości poznawczej,

    • umiejętności twórczego myślenia,

    • samoakceptacji i umiejętności odkrywania własnych zalet i uzdolnień,

    • samokrytycyzmu i wglądu we własne ograniczenia i słabości,

    • umiejętności przyswajania wiedzy i samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,

    • pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości,

    • umiejętności dzielenia się swoją wiedzą z innymi, nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań,

    • umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów
     i argumentowania.

     

    Cel rozwoju emocjonalnego

     

    Celem rozwoju emocjonalno-moralnego jest:

     

    Uwrażliwianie ucznia na wartości: dobro, prawdę, uczciwość, odpowiedzialność oraz cnoty zapomniane: usłużność, współczucie, wyrozumiałość, łagodność, wierność, życzliwość, wdzięczność i poprzez nie kształtowanie:

    • umiejętności myślenia wartościującego,

    • odpowiedzialności za własne słowa i czyny,

    • umiejętności oceny własnych reakcji, uczuć i stanów psychicznych,

    • empatii,

    • tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności,

    • umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich,

    • umiejętności opanowania ekspresji własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia,

    • kultury języka i zachowania,

    • umiejętności utrzymywania wartościowych i przyjaznych kontaktów z innymi ludźmi,

    • kształtowanie własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej.

     

     

     

     

     

     

    Cel wychowawczy

     

    Celem wychowania obywatelsko-patriotycznego jest:

     

    • przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu
     demokratycznego społeczeństwa,

    • kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne,

    • budzenie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły,

    • kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt państwowych,

    • poznanie historii i tradycji rodzinnego miasta i regionu,

    • kształtowanie postawy proeuropejskiej,

    • wdrażanie do różnorodnych form działalności społecznej.

     

    Cel rozwoju fizycznego

     

    Celem rozwoju fizyczno-zdrowotnego jest:

     

    • promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków higienicznych i zdrowotnych,

    • doskonalenie odporności, hartu i sprawności fizycznej, promowanie wśród uczniów nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu,

    • wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych,

    • profilaktyka uzależnień: nikotynizm, alkoholizm, narkomania, dopalacze, cyberprzemoc, uzależnienie od komputera, sieci, portali społecznościowych, telefonów komórkowych

    Wymogi współczesnego świata stawiają przed nami konieczność rozszerzania tradycyjnych celów wychowawczych o nowe, które określają normy i sposoby postępowania w dziedzinie ekologii, świata mediów, wychowania komunikacyjnego oraz edukacji prorodzinnej.

     

    Cele w zakresie ekologii:

     

    • uświadomienie uczniom sensu i wagi ochrony środowiska naturalnego człowieka,

    •  wytworzenie nawyków szacunku dla wszelkich form otaczającej nas przyrody,

    • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego i estetykę otoczenia,

    • uświadomienie uczniom przyczyn, mechanizmów i skutków powstawania niepożądanych i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym,

    • wytwarzanie w uczniach nawyków aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego środowiska naturalnego.

     

     

     

     

    Cele szkolnego doradztwa zawodowego:

     

    • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,

    • przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj: bezrobocie, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,

    • przygotowanie ucznia do roli pracownika,

    • przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

    • pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych,

    • wspieranie działa szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia

     

     

    Cele w zakresie wychowania medialnego i czytelniczego:

     

    • uczenie dzieci samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji i materiałów,

    • nabywanie umiejętności krytycznego i selektywnego korzystania z szerokiej oferty medialnej,

    • rozwijanie i utrwalanie zainteresowań i nawyków czytelniczych,

    • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej.

     

    CEREMONIAŁ SZKOLNY

     

    Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebry sztandaru, stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości imprez szkolnych. Jest ważnym rozdziałem Programu Wychowawczego.

    • Sztandar Szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi i właściwych postaw jego poszanowania.

    • Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska
     w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie; godni takiego zaszczytu.

    •  Skład osobowy pocztu sztandarowego:

    • chorąży – uczeń

    • asysta – dwie uczennice

    • Kandydatury składu są przedstawione przez samorządy i wychowawców klas na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.

    • Kadencja pocztu trwa rok – począwszy od dnia uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

    • Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.

    • Insygnia pocztu sztandarowego:

    • biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry,

    • białe rękawiczki.

    • Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń – biała koszula, czarne spodnie

    • Uczennice –białe bluzki, czarne spódnice

    • Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:

    • Uroczystości rocznicowych – Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości.

    • Ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego.

    • Ceremonii ślubowania klas pierwszych.

    • Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

    • Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy św. Uroczystościach pogrzebowych i innych.

     

     

    V Diagnoza sytuacji wychowawczej szkoły

    Diagnoza szkoły

    W naszej szkole uczy się 311 uczniów. Szkoła liczy 14 oddziałów (z oddziałem przedszkolnym). Uczniowie pochodzą głownie z Wałbrzycha. Rodziny są średnio zamożne, wielu rodziców posiada trudną sytuację materialną. W środowiskach rodzinnych uczniów przeważają właściwe postawy wychowawcze.

    Problem zagrożenia patologią dotyczy 5% populacji szkolnej.

    Niewydolność wychowawcza dotyczy znikomej grupy i jest to ok 2%.

    W większości dzieci wychowują się w pełnych rodzinach.

    Około 15 % rodziców wymaga wsparcia pomocy materialnej,

    12 % wskazówek z zakresu wychowania, wiedzy dot. rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, 18% informacji na temat miejsc gdzie może być świadczona pomoc dziecku lub rodzicom.

    9 rodzin objętych jest nadzorem kuratora rodzinnego co daje ok 4% populacji szkolnej.

    11 uczniów przebywa w pieczy zastępczej.

    49 uczniów posiada opinię z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

    2 uczniów posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym.

    Stałą opieką pedagoga objętych jest 13 uczniów.

    2 uczniów realizuje naukę w szkole przyszpitalnej.

    Zidentyfikowanie mocnych i słabych stron funkcjonowania szkoły w dziedzinie wychowania i profilaktyki jest punktem wyjścia do tworzenia i poprawiania warunków dla realizacji działań profilaktycznych w szkole.

    Dlatego za podstawę diagnozy posłużyły:

    • Diagnoza poszczególnych oddziałów

    • wyniki ankiet wypełnianych przez rodziców, uczniów i nauczycieli

    • opinie, obserwacje, wywiady pedagoga szkolnego

    • informacje – wychowawców, pedagoga o środowisku rodzinnym uczniów - obserwacje środowiska lokalnego.

    • rozmowy z rodzicami

    • współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym

    Na podstawie zebranych informacji uzyskaliśmy mocne i słabe strony szkoły.


    Mocne strony szkoły

    1. Szkoła jest miejscem bezpiecznym dla dzieci.

    Bezpiecznie w szkole czuje się 91% uczniów.(242 z 264 ankietowanych)

    90% uczniów lubi przychodzić do szkoły.

    1. Szkoła w pełni realizuje zaplanowane działania wychowawcze i profilaktyczne

    2. Wychowawcy, pedagog na bieżąco diagnozują i rozwiązują pojawiające się problemy

    3. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otoczeni są szczególną opieką

    4. Szkoła zapewnia możliwość dodatkowych zajęć sportowych

    5. W szkole realizowana jest szeroka gama programów o charakterze profilaktyczno - wychowawczym

    6. Mocną stroną szkoły jest zaangażowanie rodziców w działania na rzecz szkoły, klasy, integracja środowiska –uczeń – rodzic-nauczyciel

    7. Bardzo dobra współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi: MOPS, Sąd Rodzinny, PPP, Straż Miejska, KMP, PZP, ZSPP

    Działania profilaktyczne kierowane są do uczniów rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego. Działaniami obejmowani są wszyscy uczniowie

     

    Słabe strony szkoły

    W dalszym ciągu należy pracować i zwrócić uwagę na:

    1. Występowanie zachowań negatywnych, zachowań z przejawami agresji werbalnej i niewerbalnej (bójki, przepychanki, zaczepki słowne, fizyczne, wyzwiska, niszczenie cudzego mienia, mienia szkoły) wulgaryzmy pojawiające się szczególnie u uczniów klas starszych

    2. Brak umiejętności rodziców w wspieraniu własnego dziecka w rozwoju (dotyczy rodziców niewydolnych wychowawczo, aspołecznych, niedostosowanych społecznie, chorych )

    3. Niedostateczna wiedza uczniów i rodziców na temat współczesnych zagrożeń, a także zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży

    4. nieumiejętność zagospodarowania wolnego czasu dzieciom w domu (dzieci spędzają zbyt dużo czasu przed telewizorem, telefonem lub komputerem)

    5. Potrzebna jest większa wiedza na temat współczesnych uzależnień (uczniowie, nauczyciele, rodzice – gdyż ten problem może dotyczyć w sposób pośredni lub bezpośredni każdego dziecka.

     

    V.I Ewaluacja

    programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły w roku 2018/2019

    W roku szkolnym 2018/19 zaplanowano ewaluację wewnętrzną w zakresie wymagania

     

     

    PYTANIA KLUCZOWE:

    • Jakie formy wypoczynku preferują rodzice ucznia i on sam?

    • W jaki sposób uczeń oraz jego rodzina spędzają wolny czas od nauki?

    • Czy uczeń uprawia jakiś sport?

    • W jaki sposób spędza wolny czas?

    • Jakie zajęcia nie związane ze szkołą zajmują uczniowi najwięcej czas?

    • Ile czasu pozostaje przy komputerze?

    • Czy korzysta z form ćwiczeń fizycznych lub treningów organizowanych przez kluby sportowe?

    • Jak ocenia zajęcia wychowania fizycznego, ich atrakcyjność?

    • Jak jest wiedza ucznia na temat sprawności funkcjonowania własnego organizmu i jego sprawności fizycznej?

    • Czy w godzinach popołudniowych korzysta ze sportowej bazy szkolnej?

    • Czy deklaruje chęć uczestnictwa w organizowanych przez szkołę formach aktywności fizycznej?

    • Czy w jego ocenie, w proponowanych formach aktywności chętnie będą uczestniczyli członkowie rodziny?

     

    NARZĘDZIA BADAWCZE:

    • ankieta przeprowadzona wśród uczniów,

    • wywiad z nauczycielami wychowania fizycznego,

    • wywiad z uczniami,

     

    PRÓBA BADAWCZA:

    • ankieta dla uczniów klas IV-VIII – 50% losowo wybranych uczniów z klas w szkole

    • wywiad z nauczycielami wychowania fizycznego, uczniami,

     

    HARMONOGRAM PRAC

     

    Etap ewaluacji

    Termin

    Odpowiedzialni

    1. Wybór wymagań ewaluacyjnych i określenie założeń ewaluacji.

    IX 2018r.

    Dyrektor, Rada Pedagogiczna

    2. Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznej szkoły.

    X 2018r.

    Zespół ds. ewaluacji

    3. Opracowanie pytań kluczowych, zakresu ewaluacji, narzędzi badawczych.

    X 2018r.

    Zespół ds. ewaluacji

    4. Zatwierdzenie przez dyrektora planu badań.

    XI 2018r.

    Dyrektor

    5. Realizacja działań ewaluacyjnych – przeprowadzenie badań, gromadzenie, porządkowanie danych

    XI 2018r.–II 2019r.

    Zespół ds. ewaluacji

    6. Analiza wyników badań.

    II – III 2019r.

    Zespół ds. ewaluacji

    7. Opracowanie raportu.

    IV 2019r

    Zespół ds. ewaluacji

    8. Przedstawienie raportu dyrektorowi.

    IV 2019r.

    Zespół ds. ewaluacji

    9. Prezentacja raportu na radzie pedagogicznej

    ???

    Dyrektor, Zespół ds. ewaluacji

     

    MONITORING EWALUACJI

    Dane z przebiegu ewaluacji będą zbierane na bieżąco, przeprowadzając i opracowując ankiety skierowane do różnych grup oraz wywiady z określonymi osobami.

     

    SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW EWALUACJI

    1. Dyrektorowi

    2. Nauczycielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

    3. Na stronie internetowej szkoły

    4. Rodzicom podczas zebrania

     

    PROBLEM BADAWCZY: Diagnoza stopnia aktywności fizycznej uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych – Kultura spędzania wolnego czasu.

     

    WYNIKI ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW

    Ankietę przeprowadzono w śródroczu roku szkolnego 2018/19 wśród uczniów klas IV – VIII.

    W ankiecie wzięli udział zarówno chłopcy jak i dziewczynki, łącznie 106 uczniów, tj. 50% wszystkich uczniów klas IV – VIII.

    Celem ankiety było zdiagnozowanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku poprzez aktywność ruchową.

    Większość ankietowanych, tj. 76% na pytanie o preferencje związane z czasem wolnym, udzieliło odpowiedzi, że ten czas spędza w sposób aktywny.

    Pytanie nr 1

    Czy masz kłopoty ze zdrowiem?

    - 15 uczniów odpowiedziało- tak tj. 14,2% pytanych

    - 91 uczniów odpowiedziało- nie tj. 85,8 % pytanych

     

     

     

    Pytanie nr 2

    Jaki preferujesz sposób spędzania czasu wolnego?

    - biernie - wskazało 25 uczniów tj. 23,5 % pytanych

    - czynnie - wskazało 81 uczniów tj. 76,4 % pytanych

     

     

     

    Pytanie nr 3

    Jeżeli bierny to najczęściej:

    - przed telewizorem - 29 uczniów tj. 27,3% pytanych

    - z książką - 25 uczniów tj. 23,6 % pytanych

    - przed komputerem - 40 uczniów tj.37,7 % pytanych

    - rysuję - odpowiedział 1 uczeń to stanowi 0,94 % pytanych

    - korzystam z telefonu – odpowiedziało 9 uczniów, to stanowi 8,5 % pytanych

    - gram na konsoli – odpowiedziało 2 uczniów, to stanowi 1,9 % pytanych

     

     

     

    Pytanie nr 4

    Z kim najchętniej spędzasz czas wolny?

    - z rodziną – odpowiedziało 28 uczniów- tj. 26,4% pytanych

    - z kolegami – odpowiedziało 64 uczniów – tj. 60,4 % pytanych

    - sam - odpowiedziało 14 uczniów- tj.13,2 % pytanych

     

     

     

    Pytanie nr 5

    Co robisz w czasie wolnym po odrobieniu lekcji?

    - oglądam telewizję - odpowiedziało 10 uczniów tj. 9,4% pytanych

    - czytam książkę - odpowiedziało 9 uczniów tj. 8.4 % pytanych

    - spotykam się z przyjaciółmi - odpowiedziało 36 uczniów tj. 33,9 % pytanych

    - gram na komputerze - odpowiedziało 11 uczniów tj. 10,3% pytanych

    - pomagam rodzicom - odpowiedziało 15 uczniów tj. 14,1 % pytanych

    - uprawiam sport - odpowiedziało 25 uczniów tj. 23,5 % pytanych

    - gram na konsoli – 2 uczniów tj. 1,9 % pytanych

    - bawię się z psem – 1 uczeń tj. 0,94 % pytanych

    - rysuję - 1 uczeń tj. 0,94 % pytanych

    - spotykam się z chłopakiem - 1 uczeń tj.0,94 % pytanych

     

     

    Pytanie nr 6

    Jak spędzasz czas z rodziną ?

    - wspólny spacer - odpowiedziało 33 uczniów tj. 31,1% pytanych

    - kino - odpowiedziało 9 uczniów tj. 8,5 % pytanych

    - działka - odpowiedziało 10 uczniów tj. 9,4 % pytanych

    - wycieczki rowerowe - odpowiedziało 10 uczniów tj. 9,4 % pytanych

    - basen – odpowiedziało 16 uczniów tj. 15,1 % pytanych

    - gry planszowe – odpowiedziało 6 uczniów tj.5,7 % pytanych

    - telewizja - odpowiedziało 4 uczniów tj. 3,8 % pytanych

    - rozmowa – odpowiedziało 3 uczniów tj. 2,8 % pytanych

    - wspólne gotowanie - odpowiedziało 2 uczniów tj.1,89 % pytanych

    - nie spędzam czasu z rodziną – 1 uczeń tj.0,94 % pytanych

     

     

    Pytanie nr 7

    Ile czasu dziennie przebywasz na świeżym powietrzu?

    - 0,5-1h - odpowiedziało 26 uczniów tj. 24,5 % ankietowanych

    - 2-3 h- odpowiedziało 64 uczniów tj.60,4% ankietowanych

    - 4-5 h- odpowiedziało 12 uczniów tj.11,3% ankietowanych

    - 6h i więcej- odpowiedziało 4 uczniów tj. 3,8 % ankietowanych

     

     

     

    Pytanie nr 8

    Ile czasu dziennie spędzasz przed telewizorem ?

    - 0,5 – 1h- odpowiedziało 40 uczniów tj.37,7 % ankietowanych

    - 2-3h- odpowiedziało 20 uczniów tj.18,9 % ankietowanych

    - 4-5h- odpowiedziało 4 uczniów tj.3,8 % ankietowanych

    - 6h i więcej – odpowiedziała 1 osoba tj.0,94 % ankietowanych

    Pytanie nr 10 :

    Ile razy w tygodniu uprawiasz zajęcia ruchowe:

    - 1 raz w tygodniu – deklaruje 4 uczniów tj. 3,8 % ankietowanych

    -2-3 razy w tygodniu- deklaruje 20 uczniów tj.18,9 % ankietowanych

    - 3-5 razy w tygodniu- deklaruje 20 uczniów tj. 18,9 % ankietowanych

    - codziennie- deklaruje 22 uczniów tj. 21 % ankietowanych

    Pytanie nr 11:

    Ile czasu w tygodniu zajmują ci zajęcia ruchowe ?

    - mniej niż godzinę- deklaruje 11 uczniów tj. 10,4 % ankietowanych

    - 3-5 h- deklaruje 31 uczniów tj.29,2 % ankietowanych

    - 6-8 h – deklaruje 15 uczniów tj. 14,2 % ankietowanych

    - 9-12 h – deklaruje 1 uczeń tj.0,94 % ankietowanych

    - ponad 12 h – deklaruje 6 uczniów tj. 5,7 % ankietowanych

    Pytanie nr 12:

    Jakie zajęcia ruchowe uprawiasz najczęściej w weekendy ?

    - gram w gry zespołowe- podaje 39 uczniów tj.36,7 % pytanych

    - biegam – podaje 28 uczniów tj.26,4 % pytanych

    - jeżdżę na rowerze- podaje 20 uczniów tj.18,9% pytanych

    - pływam- podaje 12 uczniów tj. 11,3% pytanych

    - chodzę po górach- podaje 9 uczniów tj.8,5 % pytanych

    - inne , jakie ? – jeżdżę konno- podaje 2 uczniów tj.1,89 % pytanych

    - ćwiczę zapasy- podaje 2 uczniów tj. 1,89 % pytanych

    - ćwiczę w domu- podaje 2 uczniów tj. 1,89 % pytanych

    - nic nie robię – podaje 3 uczniów tj.2,8 % pytanych

    Pytanie nr 13:

    Czy podczas ferii zimowych i wakacji wyjeżdżasz na obozy sportowo- rekreacyjne ?

    -tak- odpowiedziało- 31 uczniów tj.32 % pytanych

    - rzadko – odpowiedziało 20 uczniów tj.19 % ankietowanych

    - nie – odpowiedziało 48 uczniów tj.45 % pytanych

    Pytanie nr 14 :

    Jeżeli podczas wakacji i ferii pozostajesz w miejscu swojego zamieszkania to jak spędzasz wolny czas ?

    - spaceruję , chodzę po sklepach- podało 16 uczniów tj.15,1 % pytanych

    - przesiaduję pod blokiem- podało 2 uczniów tj. 1,89 % pytanych

    - biegam, jeżdżę na łyżwach, wrotkach, deskorolce itp.- podało29 uczniów tj.27,4 % pytanych

    - jeżdżę rowerem – podało 21 uczniów tj. 19,8 % pytanych

    -pływam- podało 11 uczniów tj.10,3 % pytanych

    - gram w gry zespołowe (p. nożna, koszykówka)- podało 22 uczniów tj.21 % pytanych

    - odpoczywam biernie- podało 16 uczniów tj. 15,1 % pytanych

    Pytanie nr 15 :

    Czy posiadasz własny sprzęt sportowy ?

    - tak –odpowiedziało 94 uczniów tj.88,7% pytanych

    - nie – odpowiedziało 12 uczniów tj. 11,3% pytanych

    Z odpowiedzi wynika, że 61% pytanych przebywa na świeżym powietrzu 2-3h dziennie, a ćwiczenia ruchowe uprawia codziennie 39% ankietowanych.

    Uczniowie zapytani jakie zajęcia ruchowe uprawiają, odpowiedzieli, że:

    a) grają w gry zespołowe – 36%

    b) biegają – 26%

    c) jeżdżą na rowerze – 18%

    d) pływają – 11%

    e) chodzą po górach – 8%

    f) inne: spacerują, jeżdżą konno

     

     

    Dziewczęta i chłopcy dość rzadko korzystają z zorganizowanej formy wypoczynku (obozy sportowo-rekreacyjne):

    a) 45% nie wyjeżdża na obozy, kolonie

    b) 32% wyjeżdża

    c) 29 % wyjeżdża rzadko

     

     

     

    Zapytano uczniów jak spędzają czas wolny, gdy pozostają w miejscu swojego zamieszkania ( ferie, wakacje):

    a) 21% - biega, jeździ na rolkach, łyżwach

    b) 19% - jeździ na rowerze

    c) 15% - spaceruje, „chodzi po sklepach”

    d) 15% - odpoczywa biernie

    e) 1,8% - przesiaduje przed blokiem

     

     

     

    Uczniowie posiadają własny sprzęt sportowy:

    a) 44% - rower

    b) 26% - piłki

    c) 20% - sanki

    d) 15% - sprzęt do ćwiczeń siłowych

    e) 12% - narty

     

     

     

     

     

     

    Na pytanie o dotychczasową ilość wolnego czasu, 75% ankietowanych stwierdziło, że jest to ilość zadowalająca.

    Do aktywności ruchowej motywują uczniów najczęściej:

    a) 43% - rodzice

    b) 25%- nauczyciel wychowania fizycznego

    c) 25% - koledzy

    d) 8% - żadna z tych osób

    Ankietowani biorą udział w zajęciach ruchowych organizowanych przez:

    a) 35% - klub sportowy

    b) 37% - SKS

    c) 15% - taniec

    d) 1,2% - inne ( akrobatyka sportowa, siłownia, stadnina koni)

    e) 15 % - nie uczestniczy

     

     

     

    Uczniowie zapytani, czy pieniądze mają wpływ na formę spędzania wolnego czasu odpowiedzieli:

    a) 16% - tak

    b) 83% - nie

     

     

    Wg uczniów ruch jest formą odreagowania i pomaga w walce ze stresem – 91%, 9% uczniów odpowiedziało, że nie.

    Ankieta zawierała także pytania dla nauczycieli wychowania fizycznego.

    1. Jak uczniowie spędzają czas wolny po lekcjach?

    Uczniowie naszej szkoły korzystają z ofert klubów sportowych ( piłkarski, siatkarski, pływacki, lekkoatletyczny) oraz boisk dostępnych w okolicy.

    2. Czy w Twojej miejscowości są obiekty sportowe?

    W Wałbrzychu udostępniono obiekty sportowe takie jak „AQUA ZDRÓJ”, hale sportowe, boiska piłkarskie, pływalnie przy Zespołach Szkół.

    3. Ile czasu uczniowie poświęcają na relaks w czasie wolnym po lekcjach?

    Z wywiadu z uczniami wynika, że uczniowie przeznaczają na aktywny relaks ok. 1,5 – 2h dziennie.

    4. Czy uczniowie wyjeżdżają podczas ferii zimowych i wakacji na wyjazdy zorganizowane?

    Rozmowy z uczniami pokazują, że najczęściej uczniowie wyjeżdżają na wyjazdy zorganizowane przez kluby sportowe, obozy harcerskie.

     

    WNIOSKI

    • większość uczniów preferuje czynny sposób spędzania czasu wolnego,

    • uczniowie najczęściej aktywnie spędzają czas wolny z rodziną oraz kolegami,

    • najczęstszym sposobem spędzania czasu wolnego w dni nauki szkolnej jest wg badanych przebywanie na świeżym powietrzy ( 76%),

    • najczęstszym zajęciem uczniów jest granie w gry zespołowe(36%), bieganie ( 26%), jazda na rowerze ( 18%), pływanie ( 11%), chodzenie po górach (8%),

    • n pytanie o istniejące obiekty sportowe 52 % uczniów wymieniło stadion sportowy, 54% basen, boisko szkolne(29%), a tylko 7 % halę sportową, siłownia i lodowisko 2%.

    • najbardziej wykorzystywanym obiektem sportowym jest, wg ankietowanych stadion sportowy ( 34 % ), boisko szkolne (9%) dalej hala sportowa (5%) basen (3 % - 3 głosów ) i siłownia ( 4 % - 3 głosy). 30 % odpowiedziało, że nie korzysta z żadnego obiektu sportowego ( 35 głosy ), a 17 % nie udzieliło odpowiedzi ( 20 osób )

    • chętnie uczęszczają na zajęcia wychowania fizycznego,

    • najwięcej respondentów odpowiedziało, że nie bierze udziału w zajęciach organizowanych przez podane instytucje ( 55 % ), 20 % zadeklarowało uczęszczanie na zajęcia S.K.S.- u, 11% zadeklarowało uczestnictwo w klubach sportowych,

    • Codzienne uprawianie zajęć ruchowych zadeklarowało 38 % uczniów, 20 % odpowiedzi brzmiało 2-3 razy w tygodniu, 3-5 razy w tygodniu uprawia takie zajęcia 28 % pytanych, a 10 % deklaruje tylko 1 dzień zajęć ruchowych w tygodniu a 4 uczniów(3%) nie uprawia w ogóle zajęć ruchowych.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Problem badawczy : Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowania ryzykownych zachowań przez uczniów.

     

    Problem narkomanii w Polsce nie dotyczy już tylko określonych grup czy środowisk społecznych, ale jest zagrożeniem powszechnym. Niestety trzeba przyjąć, że każde dziecko może mieć kontakt ze środkami odurzającymi.

    Grupami szczególnie narażonymi na używanie substancji psychoaktywnych są dzieci i młodzież pozostające bez opieki rodzicielskiej, „dzieci ulicy”, niepełnoletnie  osoby popełniające czyny karalne, osoby zagrożone demoralizacją, dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem  społecznym, a także młodzież  z zaburzeniami zachowania oraz koncentracji i uwagi.

    Grupy młodzieży zagrożonej wymagają szczególnych oddziaływań profilaktycznych prowadzących do zmiany stylu życia i zaprzestania używania narkotyków, w szczególności działań zwiększających wiedzę na temat skutków używania środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych, kształtujących przekonania normatywne i postawy prozdrowotne, a także zmniejszających deficyty umiejętności psychospołecznych.

    Wnioski z wielu badań naukowych wskazują, że jeśli działania na rzecz zapobiegania narkomanii mają być skuteczne, muszą wykorzystywać współczesną wiedzę na temat czynników chroniących, czynników ryzyka oraz modeli teoretycznych wyjaśniających zjawisko inicjacji narkotykowej i rozwijania się problemowego wzoru używania substancji psychoaktywnych.

     W związku z tymi okolicznościami przeprowadziliśmy w naszej placówce ewaluację,

    której wyniki stały się podstawą do opracowania – rozpoznania czynników ryzyka oraz czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowania ryzykownych zachowań przez uczniów.

     

    Plan badań

     

    1.Przygotowanie narzędzi badawczych – ankiet,

    a) ankietowanie uczniów kl. VII i VIII,

    b) analiza wyników ankiet w kl. VII i VIII na temat „Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących”,

    c) zestawienie procentowe wyników badań z ankiet,

    d) próba oceny czynników ryzyka na podstawie badania ankietowego uczniów kl. VII i VIII,

    e) opracowanie wniosków z badania ankietowego uczniów,

    f) rekomendacje do dalszej pracy.

     

    2.Narzędzia badawcze

     

    W toku analizy wykorzystano następujące techniki badawcze:

     

    1.Badanie ankietowanie uczniów kl. VII i VIII (….)

     

     

    Analiza ankiety skierowanej do uczniów

     

    Badaniu zostało poddanych 64 uczniów klas VII i VIII. Wyniki badania przedstawiają się następująco:

     

     

    1. Czy w mojej szkole występują przejawy agresji?

    Tak – 65%

    Nie – 25%

    Nie wiem 10%

     

     

     

    2. Czy w twojej szkole mają miejsca zjawiska przemocy werbalnej?

    Obrażanie – 56%

    Dokuczanie – 35%

    Cyberprzemoc – 12%

     

     

    3. Czy w twojej szkole pojawiają się zjawiska przemocy fizycznej?

    Bicie 12%

    Popychanie – 36%

    Szarpanie 23%

     

     

    4. Czy w mojej szkole jest osoba, której mogę zaufać i powiedzieć o swoich problemach?

    a) tak – 55%

    b) nie – 40%

    c) nie wiem – 5%

     

    5. Do kogo zwracasz się w szkole gdy potrzebujesz pomocy?

    Wychowawcy 78%

    Pedagoga 34%

    Nauczyciela dyżurującego – 36%

     

     

     

    6. Informuję rodziców o tym, co dzieje się w mojej szkole

    Tak- 63%

    Nie - 37%

     

     

    7. Czy koledzy i koleżanki z klasy szanują mnie, nie doświadczam z ich strony wrogości?

    Tak - 58%

    Nie - 27%

    Czasami - 15%

     

     

     

    8. Czy nauczyciele w mojej szkole szanują moją godność?

    Tak – 80%

    Nie - 12%

    Nie wiem - 8%

     

     

     

    9. Czy moja szkoła jest wolna od papierosów?

    Tak – 46%

    Nie – 48%

    Nie wiem – 6%

     

     

     

    10. Czy moja szkoła jest wolna od narkotyków?

    Tak – 99%

    Nie – 0%

    Nie wiem – 1%

     

     

     

    11.Czy moja szkoła jest wolna od alkoholu?

    Tak – 89%

    Nie - 10 %

    Nie wiem - 1%

     

    12. Czy spotkałeś się z narkotykami w jakiejkolwiek formie?

    Tak – 2%

    Nie – 95%

    Nie wiem – 3%

     

     

    13. Czy ktoś namawiał Cię do spróbowania, zażywania narkotyków lub środków odurzających?

    Tak – 16%

    Nie - 80%

     

     

    14. Czy wiesz o szkodliwości zażywania narkotyków?

    Tak – 96%

    Nie – 4%

     

    15. Jeśli tak, to w jakich miejscach i gdzie uzyskujesz informację?

    w szkole – 25%

    w domu – 55%

    z telewizji – 6%

    radia –0%

    z prasy – 2%

    inne źródła (jakie ?)

     

    16. Czy chciałbyś (chciałabyś) uzyskać informację o szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i palenia papierosów?

    TAK 87%

    NIE 0%

    Nie wiem – 13%

     

    17. Jeśli tak, to w jakiej formie?

    na lekcjach wychowawczych – 45%

    warsztatach 10%

    rozmowach z pedagogiem 35%

    na innych przedmiotach - w innej formie (jakiej ?)10%

     

    18. Czy w twojej szkole pojawia się zjawisko nagannych zachowań

    Wagary – 67%

    Zaniedbywanie obowiązków szkolnych – 54%

     

     

    1. Czy palisz papierosy, pijesz alkohol, bierzesz narkotyki?

     

     

    nigdy

    raz w życiu

    często

    kilka razy

    w tygodniu

    codziennie

    okazjonalnie

    palisz

    papierosy

    29 tj. 45%

    6

    4

     

    4

    3

    pijesz

    alkohol

    28 tj. 44%

    6

    1

     

     

    7

    bierzesz

    narkotyki

    42 tj. 65%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3. Skąd Ty lub Twoi rówieśnicy biorą narkotyki?

     

     

    Kupują sami

    Kupują rodzice

    Częstują koledzy

    Biorą od rodzica bez ich wiedzy

    Zdobywają w inny sposób

    papierosy

    21

     

    3

    4

    9

    alkohol

    19

     

    3

    4

    6

    narkotyki

    10

     

    2

    1

    8

     

     

    4. Gdzie najczęściej Ty lub Twoi koledzy

     

     

    w domu

    w szkole

    w okolicy

    szkoły

    w klubach i

    dyskotekach

    na

    imprezach

    nigdzie

    palisz/icie

    papierosy

    10

     

    14

     

    3

    17

    pijesz/ecie

    alkohol

    4

     

    3

     

    6

    25

    bierzesz/ecie

    narkotyki

     

     

    1

     

    1

    33

     

     

     

     

    5. Dlaczego Ty i Twoi rówieśnicy

     

     

    namawiają koledzy

    lepiej się bawię

    Chcę złamać zakaz

    Chcę rozładować stres

    Przyzwyczaiłem się

    Nudze sie

    inne

    palisz/icie

    papierosy

    6

    1

    2

    4

    7

    2

    10

    pijesz/ecie

    alkohol

    6

    4

    2

    2

    3

    1

    10

    bierzesz/ecie

    narkotyki

     

    2

    1

     

     

     

    11

     

     

     

     

    6. Czy rodzice wiedzą, że

     

     

    tak

    nie

    nie wiem

    palisz papierosy

    5

    2

    6

    pijesz alkohol

    2

    4

    6

    bierzesz narkotyki

    2

    4

    4

     

     

     

     

    7. Czy w ciągu dwóch ostatnich miesięcy byłem w szkole świadkiem

     

     

    codziennie

    raz w tygodniu

    rzadko

    nigdy

    palenia

    papierosów

    11

    5

    10

    19

    picia alkoholu

    1

    3

    9

    30

    brania

    narkotyków

    1

     

     

    42

     

     

     

     

     

     

    8. Jeżeli pijesz alkohol to jaki najczęściej?

     

    Piwo

    Wino

    wódkę

     

    10

    5

    7

     

     

     

     

     

     

    9. Jeżeli próbowałeś lub bierzesz narkotyki to jakie?

     

    środki

    uspokajające i nasenne

    marihuanę

    amfetaminę

    ectasy

    kompot

    klej

    inne

    4

    8

    4

    3

    4

    3

    2

     

     

     

     

    10.

    10. Czy w szkole lub Twojej okolicy możesz dostać

     

    Łatwo mogę dostać

    Trudno mi zdobyć

    To możliwe

    Nie wiem

    papierosy

    17

    1

    2

    21

    alkohol

    11

    2

    2

    24

    narkotyki

    4

    1

    2

    32

     

     

     

     

     

     

    11. Kto mógłby pomóc Tobie lub twoim kolegom w pozbyciu się nałogów

     

    szkoła

    koledzy

    rodzice

    wychowawca

    pedagog

    szkolny

    nikt

    nie wiem

    12

    5

    10

    10

    11

    9

    13

     

     

     

     

     

     

     

     

    12. Czy wziąłbyś udział w programie wyprowadzającym Cię z uzależnienia

     

     

    Tak

    Nie

    Nie wiem

     

    7

     

    13

     

    9

    13. Jakie osiągasz wyniki w nauce

     

    Bardzo dobre

    dobre

    słabe

    Bardzo słabe

    10

    28

    7

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wnioski z przeprowadzonych badań

     

    1. Napoje alkoholowe oraz papierosy są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Chociaż raz w ciągu całego swojego życia papierosy paliło 9,0% uczniów. Do picia napojów alkoholowych przyznaje się także 9,0% badanych. Żaden z ankietowanych uczniów nie przyznał się do zażywania narkotyków.

     

     2. Alkoholem najbardziej popularnym wśród młodzieży jest piwo, podaje tak 16% badanych, na drugim miejscu znalazła się wódka 11%, a na trzecim wino – 8%.

     

    3. Uczniowie stwierdzili, że mają wiedzę o tym, ze ich koledzy ze szkoły piją alkohol, palą papierosy, są świadkami tych zachowań, ale nikt nie był świadkiem zażywania narkotyków.

     

    4. Najczęściej papierosy i alkohol uczniowie kupują sobie sami, częstują ich koledzy lub biorą od rodziców bez ich wiedzy.

     

    5. Palenie papierów najczęściej ma miejsce w okolicach szkoły oraz w domu. Alkohol spożywany jest najczęściej na imprezach, w okolicach szkoły oraz w domu.

    6. Jako powód sięgania po używki uczniowie podają namowę kolegów, przyzwyczajenie, stres, chęć złamania zakazu. Po narkotyki sięgają by lepiej się bawić oraz złamać obowiązujące zakazy.

     

    7. Uczniowie przyznają, że rodzice wiedzą o tym iż palą papierosy, zdarza im się spożywać alkohol oraz mieli kontakt z narkotykami.

     

    8. Uczniowie, którzy przyznali się do zażywania narkotyków podają, że najczęściej jest to marihuana, amfetamina, środki uspokajające i nasenne, kilku uczniów próbowało ectasy.

     

    9. Uczniowie uważają, że używki nie są trudne do zdobycia. Najłatwiej im zdobyć papierosy i alkohol, najtrudniej narkotyki.

     

    10. Pomocną uczniom w uporaniu się z nałogiem może być szkoła. Jako osoby wspierające uczniowie podają pedagoga szkolnego, wychowawcę oraz rodziców.

     

    11. Zdecydowana grupa badanych stwierdziła, że nie poddałaby się żadnej formie terapii wyjścia z uzależnienia.

     

    Rekomendacje:

     

    • należy informować uczniów poprzez programy profilaktyczne oraz pogadanki o konsekwencjach sięgania po alkohol, papierosy i środki odurzające.

    • należy pracować z młodzieżą (organizować dodatkowe zajęcia) Niezbędnym elementem oddziaływań powinno być wdrażanie programów profilaktycznych.

    • podczas zajęć z pedagogiem oraz lekcji wychowawczych wykształcać u uczniów umiejętności asertywnego mówienia NIE w sytuacji presji środowiska rówieśniczego.

    • przestrzegać młodzież przed negatywnymi skutkami nałogów.

    • kontynuacja zadań z priorytetów związanych z bezpieczeństwem i profilaktyką uzależnień.

    • zorganizować spotkania uczniów klas VII – VIII z osobą do spraw uzależnień

     

     

     

    Ankieta skierowana do rodziców

     

    Ankiecie poddano 39 osób. Wyniki badania przedstawiają się następująco

     

    1. Czy Pani/a dziecko

     

     

    nigdy

    raz w

    życiu

    często

    kilka razy w tygodniu

    codziennie

    okazjonalnie

    nie wiem

    pali papierosy

    11

     

     

     

     

     

    1

    pije

    alkohol

    12

     

     

     

     

     

    1

    bierze

    narkotyki

    13

     

     

     

     

     

    1

     

     

     

    2. Skąd Pani/a zdaniem dziecko bierze

     

     

    kupuje

    samo

    kupują

    mu

    koledzy

    częstują

    go

    koledzy

    kupują

    lub

    częstują

    inni

    dorośli

    bierze bez

    naszej

    wiedzy

    zdobywa

    w inny

    sposób

    nie wiem

    papierosy

     

     

     

     

     

     

    4

    alkohol

     

     

     

     

     

     

    3

    narkotyki

     

     

     

     

     

     

    3

     

     

     

     

     

    3. Gdzie Pani/a zdaniem dziecko

     

     

    w domu

    w szkole

    w okolicy

    szkoły

    w klubach,

    dyskotekach

    na

    imprezach

    nie wiem

    pali

    papierosy

     

     

     

     

     

    1

    pije alkohol

     

     

     

     

     

     

    bierze

    narkotyki

     

     

     

     

     

     

     

    4. Czy Pan/i lub współmałżonek

     

     

     

     

    rzadko

    sporadycznie

    okazjonalnie

    czasami

    często

    bardzo często

    nigdy

    palicie papierosy

     

    1

     

    1

    2

    2

    8

    pijecie

    alkohol

    2

    1

    6

     

     

     

    5

    zażywacie

    narkotyki

     

     

     

     

     

     

    12

     

     

     

    5.Czy w szkole Pan/i dziecka lub jej okolicy łatwo dosta

     

     

     

    Bardzo łatwo

    trudno

    To niemożliwe

    Nie ma

    papierosy

    10

    1

    2

    0

    alkohol

    9

    1

    2

    0

    narkotyki

    5

    1

    2

    2

     

     

     

     

    6. Ilu kolegów Pani/a dziecka

     

     

    nikt

    kilka

    kilkanaście

    większość

    wszyscy

    nie wiem

    pali

    papierosy

    2

    9

    1

     

     

    3

    pije alkohol

    3

    8

     

     

     

    3

    bierze

    narkotyki

    5

    1

     

     

     

    3

     

     

     

     

     

    7. Czy szkoła Pani/a dziecka prowadzi profilaktykę uzależnień

     

    Tak

    Nie

    Nie wiem

    3

    1

    11

     

     

    8. Kto mógłby pomóc Pani/u w problemach związanych z uzależnieniem

     

    dyrektor

    szkoły

    wychowawca

    policja

    pedagog

    szkolny

    koledzy

    dziecka

    specjaliści

    nie wiem

    1

    5

    1

    6

    1

    6

    1

    9. Czy zachęcił/aby Pan/i dziecko do wzięcia udziału w programie wyprowadzającym go z uzależnienia

     

    Tak

    Nie

    Nie wiem

    9

     

     

     

     

    11ڤ Jakie wyniki w nauce osiąga Pani/a dziecko

     

    Bardzo dobre

    dobre

    słabe

    Bardzo słabe

    7

    8

     

     

     

     

     

     

     

    Wnioski:

    1. Ankietowani rodzice nie mają dostatecznej wiedzy na temat stanu uzależnienia swoich dzieci. Nieliczni przyznają się do tego, że mają świadomość tego, iż dziecko pali papierosy. Twierdzą, że dziecko robi to za namową kolegów.

     

    2. W domu dzieci najczęstszymi używkami są papierosy, okazjonalnie pojawia się alkohol. Żaden z badanych rodziców nie przyznał się do zażywania narkotyków.

     

    3. Rodzice uważają, że najłatwiej im dzieciom zdobyć papierosy oraz alkohol.

     

    4. Rodzice mają świadomość tego, że koledzy dziecka palą papierosy oraz piją alkohol.

     

    5. Badani rodzice nie maja wiedzy na temat prowadzonej w szkole profilaktyki uzależnień. Za osoby, które mogłaby pomóc w szkole ich dziecku w walce z uzależnieniem podają specjalistę, pedagoga szkolnego, wychowawcę.

     

    6. Zdecydowana większość rodziców zachęciłaby swoje dziecko do udziału w programie na temat uzależnień i związanych z nimi zagrożeniami.

     

    Rekomendacje:

    • należy zachęcać rodziców do większego zainteresowania się problemami własnych dzieci. Pedagogizacja rodziców.

    • należy edukować rodziców (wzmacniać umiejętności wychowawcze)

    • Należy prac z młodzieżą (organizowanie dodatkowych zajęć, tworzenie konstruktywnych grup młodzieżowych). Niezbędnym elementem oddziaływań powinno być wdrażanie programów profilaktycznych

    • zorganizować spotkanie/szkolenie dla rodziców dotyczące zagrożeń wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych zwłaszcza dopalaczy.

    • organizowanie dla dzieci i rodziców spotkań z pedagogiem, psychologiem.

    • organizowanie pogadanek na wywiadówkach, podczas spotkań rodziców z dyrektorem.

    • należy poinformować rodziców o celach i zadaniach wynikających z realizacji programów profilaktycznych.

     

    Wywiad z pedagogiem szkolnym

     

    1. Czy posiada Pani/Pan wiedzę na temat używania przez któregokolwiek z uczniów naszej szkoły substancji psychotropowych, środków zastępczych, czy innych substancji psychoaktywnych.

    a) tak b) nie

     

    2. Czy podczas rozmów z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły, innymi osobami spotkała się Pani/Pan z sygnałami mogącymi świadczyć, że któregokolwiek z uczniów naszej szkoły używa/używał substancji psychotropowych, środków zastępczych, czy innych substancji psychoaktywnych.

    a) tak b) nie

     

    3. Czy preferowaną w naszej szkole i opisaną w szkolnym programie wychowawczo - profilaktycznym profilaktykę uniwersalną (pierwszorzędową) wspierającą wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz zmierzającą do ograniczania ich zachowań ryzykownych uznaje Pani/Pan za wystarczającą w kontekście zapobiegania zagrożeniu sięgania przez uczniów po substancje psychotropowe, środki zastępcze, czy innych substancje psychoaktywne. a) tak, są to działania wystarczające b) nie, należy podjąć dodatkowe działania Jeśli wybrała Pani/Pan odpowiedź "b", proszę określić, o jakich działaniach Pani/ Pan myśli.............................................................................................................................................

     

    4.

    1.Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie,

    2.W szkole reaguje się na wszelkie przejawy przemocy i agresji,

    3.Uczniowie znają zasady w szkole,

    4.Zdarzają się przypadki złego zachowania uczniów-agresja słowna,

    5.Uzależnienie niektórych uczniów od nikotyny,

    6.Pojawiający się w nieznacznym stopniu problem narkotyków sugerujący, że uczniowie mogą

    mieć z nimi kontakt,

    7.Posiadają wiedzę na temat narkotyków.

     

     

     

     

    Rekomendacje do dalszej pracy

    Analiza czynników ryzyka oraz czynników chroniących pozwoliła  na stworzenie ogólnych wytycznych dotyczących działalności szkoły w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii. Podzielone one zostały według poszczególnych grup:  uczniowierodzicenauczyciele, środowisko lokalne.

     

     

     

    VI ZADANIA SZKOŁY:

    1. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole.

    2. Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi.

    3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wyrabianie nawyków higienicznych, uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób.

    4. Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych – w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

    5. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu.

    6. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

     

     VII NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

     

    Obszar rozwoju wartości:

     

    1. Wychowanie do wartości. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, postaw patriotycznych, szacunku dla tradycji i przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.

    Cel na ten rok szkolny: Udział w uroczystościach państwowych, udział w imprezach organizowanych przez społeczność lokalną.

     

    Obszar rozwoju społecznego

     

    1. Integracja klasy, stworzenie życzliwej atmosfery w klasie. Wykształcenie kompetencji społecznych. Wyrobienie u uczniów nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy ,komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrożenie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Wykształcenie pozytywnych postaw, respektowanie norm społecznych. Eliminacja zachowań agresywnych.

    Cel na ten rok szkolny: Zmniejszy się liczba uczniów dokuczających innym w szkole. Zmniejszy się liczba uczniów będących świadkami przemocy w szkole.

     

     

     

    Obszar rozwoju intelektualnego

     

    1. Wsparcie rozwoju intelektualnego. Motywowanie uczniów do nauki. Pomoc uczniom z trudnościami w nauce. Rozwinięcie zainteresowań uczniów zdolnych. Przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego, rozwijanie tolerancji wobec innych kultur .Upowszechnienie czytelnictwa, przygotowanie do samokształcenia; poszukiwania informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce, czytania ze zrozumieniem.

    2. Cel na ten rok szkolny: W dalszym ciągu nauczyciele będą motywowali uczniów do nauki.

     

     

    Obszar rozwoju fizycznego

     

    1. Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Wykształcenie postaw prozdrowotnych. Wypracowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu. Zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

    Cel na ten rok szkolny: Wzrośnie liczba uczniów świadomych korzyści płynących ze zdrowego stylu życia dzięki podejmowanych przez szkołę działań promujących zdrowy styl życia.

     

     

     

    Obszar rozwoju emocjonalnego

     

    5. Zapewnienie uczniom wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

    Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Dostarczanie wiedzy dzieciom odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetu, w tym z mediów społecznościowych. Wspieranie ucznia (z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji)w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

    Cele na ten rok szkolny: Utrzymać na obecnym, wysokim, poziomie liczbę uczniów czujących się w szkole bezpiecznie.

     

    VII.I Zadania wychowawcy klasy

     

    Wychowawca:

     

    1. jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i udzielenie niezbędnych informacji uczącym nauczycielom.

    2. podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery w klasie.

    3. ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców podczas pierwszego spotkania
     o obowiązujących w szkole przepisach i wymogach (Statut, WSO, Program Wychowawczo-Profilaktyczny)

    4. uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym, np. imprezach, w których uczestniczą wychowankowie.

    5. kieruje wszystkimi klasowymi wycieczkami.

    6. czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie
     z rodzicami i stara się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka.

    7. jest zobowiązany do kierowania uczniów z trudnościami w nauce do poradni psychologiczno-pedagogicznej na badania specjalistyczne.

    8. czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków i reaguje w przypadku nierealizowania przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów.

    9. prowadzi rozwiązywanie danego problemu konkretnego ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym.

    10. organizuje klasowe zebrania rodziców oraz w razie potrzeby prowadzi z nimi rozmowy indywidualne.

    11. prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową.

    12. prowadzi lekcje wychowawcze poświęcone realizacji programów mających na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów, opracowuje tematykę godzin wychowawczych.

     

     

     

     

     

     

     

    VII.II Plan działań wychowawczych

    dla klas I – III


     

    Cele wychowawcze

    Efekty oddziaływań

    Nabywanie umiejętności współpracy
    w grupie rówieśniczej.

    Uczeń:

    • ma poczucie przynależności do klasy,

    • współtworzy i respektuje normy zachowań w klasie.

    • stosuje się do poleceń nauczyciela.

    • uczy się odpowiedzialności za działanie i wizerunek grupy

    • dba o rzeczy własne i innych oraz mienie szkoły.

    Kształtowanie nawyków kultury i higieny osobistej.

    Uczeń:

    • stosuje podstawowe zasady grzecznościowe,

    • mówi prawdę,

    • stosuje zasadę: „jeden mówi, inni słuchają”,

    • dba o swój wygląd zewnętrzny i o czystość wokół siebie.

    Wyrabianie szacunku do symboli narodowych.

    Uczeń:

    • zna symbole i barwy narodowe, szanuje je.

    Ugruntowanie zasad właściwego zachowania.

    Uczeń:

    • zna i stosuje zasady dobrego zachowania,

    • Potrafi w kulturalny sposób komunikować się
     z innymi, odnosi się z szacunkiem do wszystkich ludzi,

    • sprząta po lekcjach swoje miejsce pracy.

    Wyrabianie szacunku do tradycji szkoły.

    Uczeń:

    • zna historię swojej szkoły i jej tradycje,

    • uczestniczy w uroczystościach szkolnych i szkolnych obchodach świąt narodowych, przychodzi na uroczystości odpowiednio ubrany.

    Kształtowanie przyjaznego i życzliwego stosunku do przyrody.

    Uczeń:

    * ma pozytywny stosunek do otaczającej go przyrody,

    * czuje się częścią otaczającego go środowiska,

    * dba o rośliny w klasie oraz o czystość swojego otoczenia, pomaga ptakom i zwierzętom w zimie.

    Nabywanie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych
     i konfliktowych.

    Uczeń:

    • zna swoje prawa i obowiązki,

    • rozróżnia dobro i zło w różnych sytuacjach codziennych,

    • wie, do kogo zwrócić się o pomoc, właściwie reaguje na krzywdę innych.

    Wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

    Uczeń:

    • opisuje swoje zainteresowania i określa w jaki sposób może je rozwijać,

    • prezentuje swoje zainteresowania na forum,

    • podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi,

    • podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach,

    • podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych,

    • odgrywa różne role zawodowe w zabawie,

    • podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach,

    • opisuje czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach.

     

    Promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.

    Kształtowanie nawyku aktywności ruchowej na co dzień.

     

     

     

     

    Uczeń

    • * zna zasady zdrowego stylu życia i stosuje się do nich.

    • * Ma wykształcone nawyki higienicznych i zdrowotnych,

    • * jest sprawny fizycznie.

    • * W sposób aktywny spędza czas wolny.

    • * Wie jaki wpływ na zdrowie mają: alkohol, papierosy, * Zna zagrożenia płynące z nadużywania telefonu komórkowego, komputera, internetu

     

     

     

     

     

     

     

    Plan działań wychowawczych

    dla klas IV – VIII

    Treści (Cele wychowawcze)

    Efekty oddziaływań

    Klasa IV

    Kształtowanie umiejętności komunikowania się z dorosłymi i rówieśnikami.

    Uczeń;

    • zna i stosuje zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich,

    • potrafi aktywnie słuchać,

    • zna zasady kulturalnej dyskusji,

    • potrafi wyrazić swoje zdanie.

    Kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania swojej pracy.

    Uczeń:

    • potrafi zaplanować swój czas wolny,

    • zaplanować czas pracy,

    • zna zasady higieny pracy umysłowej.

    Doskonalenie nawyku bezpiecznego poruszania się w szkole.

    Uczeń;

    * zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się w szkole.

    * potrafi zachować się w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych..

     

    Kształtowanie samodyscypliny.

    Uczeń:

    • zna swoje mocne i słabe strony,

    • potrafi zachować się w różnych sytuacjach,

    • dostrzega własne potrzeby i możliwości.

    Promowanie zdrowego stylu życia.

    Uczeń:

    • zna zasady zdrowego odżywiania i znaczenia sportu dla zdrowia.

    •  

    Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

    Uczeń:

    • zna różne zawody i potrafi określić czym się zajmują.

     

    Rozwijanie zainteresowań historią swojej szkoły i historią swojego miasta.

    Uczeń:

    • zna swoje najbliższe środowisko,

    • zna historię swojej szkoły, swojego miasta,

    • zna sylwetkę patrona swojej szkoły.

    Klasa V

    Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia, radzenia sobie z własnymi emocjami.

    Uczeń:

    • potrafi słuchać innych i stara się zrozumieć ich uczucia,

    • jest tolerancyjny,

    • szanuje poglądy i przekonania drugiego człowieka.

    Uczenie poszanowania godności osobistej, nietykalności cielesnej, szacunku dla innych.

    Uczeń:

    • nie przejawia zachowań agresywnych w mowie

    i zachowaniu,

    • potrafi być asertywny,

    • potrafi rozwiązywać konflikty na drodze dialogu.

    Wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia.

    Uczeń:

    • przestrzega zasad higienicznego stylu życia,

    • rozpoznaje produkty szkodliwe dla zdrowia,

    • wie, jak unikać nałogów.

    Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

    Uczeń:

    • zna różne zawody i potrafi określić czym się zajmują,

    • zastanawia się nad zawodem jaki chciałby wykonywać.

    Rozwijanie zainteresowań historią własnego regionu.

    Uczeń:

    • zna historię swojego miasta i regionu, miejscowe legendy,

    • zna najważniejsze zabytki swojego miasta,

    • zna sylwetki wybitnych mieszkańców swojego miasta.

    Klasa VI

    Kształtowanie aktywności intelektualnej, wiary w swoje możliwości.

    Rozbudzanie dążenia do osiągania celów i odnalezienia własnej drogi życiowej.

    Uczeń:

    • ma świadomość swoich wad i zalet,

    • zna sposoby radzenia sobie ze stresem,

    • wie jak dużą rolę odgrywa nauka własna,

    • zna swoje potrzeby i potrafi ocenić własne możliwości,

    • potrafi pokonywać trudności,

    • umie dokonywać właściwych wyborów, przewidywać skutki swoich zachowań,

    • potrafi ponosić odpowiedzialność za swoje czyny.

    Rozwijanie postawy szacunku, zrozumienia i chęci niesienia pomocy.

    Uczeń:

    • potrafi współdziałać z innymi ludźmi, jest przyjazny i życzliwy,

    • okazuje szacunek i chętnie pomaga potrzebującym,

    • dostrzega potrzeby własne i innych,

    • przyjmuje pomoc jako objaw koleżeństwa i stara się ją odwzajemnić.

    Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

    Uczeń:

    • ma dostęp do informacji zawodowej,

    • potrafi klasyfikować zawody.

    Budzenie postawy patriotycznej.

    Uczeń:

    • rozumie potrzebę uczestniczenia w obchodach świąt państwowych,

    • zna najważniejsze instytucje państwowe,

    • zna sylwetki wielkich Polaków.

    Klasa VII

    Budowanie poczucia własnej wartości  ucznia.

    Uczeń:

    • potrafi określić swoje mocne strony,

    • zna sposoby radzenia sobie z własnymi słabościami.

    Wspieranie rozwoju podmiotowości ucznia.

    Uczeń:

    • zna swoje prawa,

    • zna obowiązki wynikające z regulaminu szkoły i ogólnie przyjętych norm społecznych. 

    Kształtowanie i wspieranie motywacji do pracy szkolnej i dążenia do sukcesów.

    Uczeń:

    • jest motywowany do nauki,

    • jest motywowany do aktywnego angażowania się w życie szkoły,

    • ma możliwość dokonywania własnych wyborów,

    • motywacja jest indywidualna, ma na celu predyspozycje osobiste, potrzeby i zainteresowania.

    Analiza własnych metod i sposobów uczenia się.

    Uczeń:

    • potrafi określić najbardziej efektywne sposoby nauki. 

    Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

    Działania na rzecz tworzenia dobrego, zgranego zespołu klasowego.

    Uczeń:

    • potrafi pracować w zespole,

    • wie co to jest kompromis,

    • potrafi działać indywidualnie i w zespole,

    • potrafi zorganizować pomoc koleżeńską,

    • uczestniczy w organizacji uroczystości klasowych,

    • bierze udział w uroczystościach, szkolnych, międzyszkolnych.

    Wspieranie wartości i umiejętności w kontaktach interpersonalnych – w rodzinie, w środowisku i społeczności szkolnej.

    Uczeń:

    • zna takie wartości jak: przyjaźń, lojalność, uczciwość, odpowiedzialność za drugiego człowieka, wyrozumiałość,

    • zna tradycje rodzinne i kultywuje je. 

    Praca nad wewnętrznym systemem wartości — kodeksem moralnym.

    Uczeń:

    • zna normy współżycia społecznego takie jak: szacunek dla drugiego człowieka, empatia, poszanowanie wspólnego dobra, przestrzeganie norm społecznych,

    • zna konsekwencje łamania obowiązujących norm,

    • jest odpowiedzialny za swoje postępowanie. 

    Uświadamianie i analiza zagrożeń płynących z tzw. zachowań ryzykownych

    Uczeń:

    • nie bierze udział w grupach nieformalnych (stosowanie przemocy, wandalizm, sięganie po używki itp.),

    • zna sposoby reagowania wobec nagannych zachowań, postaw innych osób,

    • zna pojęcie odwagi cywilnej.  

    Kształcenie umiejętności nieagresywnego, negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów, różnicy zdań

    Uczeń:

    • bierze udział w dyskusji, prezentuje i broni własnego zdania, bierze pod uwagę poglądy innych osób,

    • rozwija umiejętności asertywne jako jeden ze sposobów unikania sytuacji i zachowań ryzykownych.

     

    Analiza najbardziej istotnych cech rozwoju psychofizycznego w okresie dojrzewania, ich wpływ na ogólne funkcjonowanie i relacje z otoczeniem

    Poznawanie siebie - asertywność, uległość, agresja w zachowaniu.

    Uczeń:

    • radzi sobie z napięciami i negatywnymi emocjami, jak: bunt, złość, agresja,

    • nabywa właściwe nawyki higieniczne i prozdrowotne,

    • rozpoznaje zachowania asertywne, uległe, agresywne,

    • rozwija poczucie własnej wartości.

    Wzajemny szacunek w zespole klasowym.

    Uczeń:

    • ma świadomość przynależności do zespołu klasowego,

    • potrafi wskazać na mocne strony klasy i zna jej słabości.

    Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

    Uczeń:

    • uczestniczy w warsztatach, wykładach dotyczących doradztwa zawodowego,

    • potrafi określić swoje zainteresowania dotyczące przyszłego zatrudnienia.

    Promowanie zdrowego trybu życia i wypoczynku.

    Uczeń:

    • zna zasady zdrowego odżywiania,

    • ma świadomość wpływu aktywnego wypoczynku na stan zdrowia.

    Klasa VIII

    Kształtowanie postaw.

    Wychowanie do wartości.

    Wdrażanie postaw zgodnych z

    przyjętymi normami

    wynikających z potrzeb człowieka.

    Uczeń:

    • dokonuje  hierarchizacji wartości, potrafi odróżnić dobro od zła,

    • zapobiega  przejawom zła i promuje dobro,

    • jest wrażliwy na drugiego człowieka,

    • jest odpowiedzialny za własne czyny. 

    Promowanie zdrowego

    stylu życia i wypoczynku.

     

    Uczeń:

    • zna zasady zdrowego trybu życia,

    • kształtuje właściwe postawy wobec uzależnień,

    • troszczy się o własną higienę i zdrowie. 

    Kształtowanie postaw

    patriotycznych.

    Uczeń:

    • zna i  szanuje symbole narodowe,

    • potrafi wymienić święta państwowe,

    • zna tradycje swojego kraju,

    • bierze udział w uroczystościach organizowanych na terenie szkoły i miasta. 

    Bezpieczeństwo w

    Internecie.

     

    Uczeń:

    • zna zagrożenia w sieci,

    • potrafi korzystać z mediów społecznych,

    • zna pojęcie „hate”,

    • zna konsekwencje agresywnego, niewerbalnego zachowania w sieci.

    Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia (w zapleczu merytorycznym jakim jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Zawodowego).

    Wskazywanie uczniom źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:

    • rynku pracy,

    • trendów zawodowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystanie posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach,

    • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami,

    • programów edukacyjnych Unii Europejskiej

    Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.

    Uczeń:

    • ma dostęp do informacji zawodowej,

    • podejmuje trafne i świadome decyzje edukacyjne i zawodowe,

    • ma ułatwione wejście na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy,

    • ma świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej,

    • ma mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły, a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów,

    • bierze udział w warsztatach dotyczących dalszego kształcenia.

    • Bierze udział w realizacji projektów, aby rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać większą wiedzę.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    • Udział w Targach Zawodowych i różnego rodzaju warsztatach dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zainteresowań zawodowych

     

     

    VII.III Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

     

    Środowisko odgrywa ważną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest
    w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne, szkoła współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami:

     

    Lokalne władze:

     

    • zapraszanie przedstawicieli władz na uroczystości szkolne,

    • udział przedstawicieli władz w zajęciach tematycznych,

    • zapoznawanie uczniów z pracą urzędów.

     

    Sąd, policja:

     

    • współpraca z sądem rodzinnym i kuratorami sądowymi,

    • współpraca z dzielnicowym i specjalistą do spraw nieletnich KMP

    • współpraca z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu,

    • udział w zajęciach tematycznych prowadzonych przez policję.

     

     

     

    Placówki kulturalne i oświatowe:

     

    • współpraca z lokalnymi mediami,

    • uczestnictwo w spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, lekcjach bibliotecznych, koncertach, wyjścia do kina,

    • udział w konkursach organizowanych przez instytucje kulturalne

    • współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie Wałbrzycha

     

    Placówki oświatowo – opiekuńcze:

     

    • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu pomocy uczniom
     z trudnościami dydaktyczno-emocjonalnymi,

    • współpraca z Ośrodkami Kuratorskimi

    • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, PCPR i innymi instytucjami w celu udzielenia pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, socjalnej, rodzinnej.

     

     

     

     

    Działania profilaktyczne

     

    w zakresie profilaktyki uniwersalnej:

     

    Wspieranie uczniów w ich rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmowanie działań ograniczających zachowania ryzykowne (m.in. poprzez integrację klas, udział uczniów w

    pogadankach zgodnie z harmonogramem, budowanie życzliwej atmosfery).

     

     

    w zakresie profilaktyki selektywnej:

    Wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych (m.in. poprzez udział w zajęciach Programu Bądźmy poszukiwaczami autorytetu udział w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego i specjalistów współpracujących ze szkołą np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu Dział Profilaktyki).

     

    w zakresie profilaktyki wskazującej:

    Wspieranie uczniów, u których zaszło podejrzenie lub rozpoznano wczesne objawy zażywania środków odurzających i psychoaktywnych (kierowanie do instytucji pomocniczych).

     

    Programy profilaktyczne w roku szkolnym 2019/2020

     

    l.p

    Nazwa programu

    Imię nazwisko nauczyciela

    koordynatora

    1.

    Akademia Bezpiecznego Puchatka – program adaptacyjny kl I

    p. Ewa Neronowicz

    p. Ilona Pawłowska

     

    2.

    Nie pal przy mnie proszę

    p. Małgorzata Jurkowska

     

    3.

    Śniadanie daje moc

    p. Iwona Sadlak

     

    4.

    Trzymaj formę

    p. Izabela Kukułka

     

    5.

    Klub Ósemka

    p. Izabela Kukułka

     

    6.

    Świat na tak

    p. Izabela Kukuła

     

    7.

    Bądźmy poszukiwaczami autorytetu

    p. Karolina Buczkowska

    p. Artur Marlinga

     

    8.

    Mam i znam swoje prawa

    p. Karolina Buczkowska

    p. Artur Marlinga

     

    9.

    Oni są wśród nas

    p. Karolina Buczkowska

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu
   • list@szkola6.pl
   • 74 84-777-20
   • ul. Gen. Andersa 50 58-304 Wałbrzych
 • Galeria zdjęć

  • Z życia "Zerówki"
  • DZIEŃ BABCI I DZIADKA - gala talentów 0-III 2019/2020
  • BAL KARNAWAŁOWY 0-III
  • III WAŁBRZYSKA GALA PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
  • Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada
  • ŚNIADANIE DAJE MOC
  • DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI w PSP nr 2 w Wałbrzychu
  • SALA EDUKACYJNA "OGNIK" klasa 0, 1a
  • UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA 2019/2020 KLASA 1A i 1B
  • RAJD JESIENNY klasa 0, 1b, 3b
  • PARADA ROWEROWA
  • BĄDŹ BEZPIECZNY