• Program profilaktyczno - wychowawczy 2018/2019

   • I. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

    • Założenia podstawowe Programu Wychowawczo-Profilaktycznego PSP nr 6

    Podstawą stworzenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są następujące akty prawne:

    • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4.
    • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
    • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
    • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
    • Karta Nauczyciela.
    • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla ośmioletnich szkół podstawowych.
    • Konstytucja RP (art.48,53,70,73).
    • Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską.
    • Konwencja Praw Dziecka.
    • Europejska Karta Praw Człowieka.
    • Statut Szkoły.

    Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał w oparciu o:

    • Zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.
    • Analizę potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich rodziców.
    • Wnioski wypływające z analizy pracy nauczycieli PSP nr 6.
    • Wyniki ankiet ewaluacyjnych dla rodziców i uczniów.

    Założenia programowe Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są zgodne z:

    Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny pozostaje w zgodzie z ideami i wartościami głoszonymi przez Patrona szkoły Aleksandra Kamińskiego. Na podstawie wieloletnich doświadczeń naszej pracy z Patronem dążymy do ukształtowania absolwenta zgodnie z postulowanym przez niego ideałem wychowawczym:

     

    „Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym i zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym, żeby z tobą było wszystkim dobrze.”

    Aleksander Kamiński

     

     

     

    • Społeczność szkolną Naszej Szkoły stanowią:
    • uczniowie,
    • ich rodzice,
    • pracownicy szkoły: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.
    • Wszyscy członkowie społeczności szkolnej współpracują w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań.
    • Nasza Szkoła uznaje, że pierwsze i niezbywalne prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice, szkoła zaś spełnia funkcję doradczo-wspierającą.
    • Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i postawą.
    • Wychowanie w Naszej Szkole ma charakter integralny, humanistyczny i indywidualny.
    • Integralny – obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową
      i społeczną.
    • Humanistyczny – stawia w centrum osobę ucznia.
    • Indywidualny – tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia.
    • Nasza Szkoła wychowuje w chrześcijańskim systemie wartości z poszanowaniem innych wyznań uznających powszechnie przyjęte zasady etyczno – moralne.
    • Współczesna profilaktyka polega na wspomaganiu człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczaniu i likwidowaniu czynników niekorzystnych dla życia i zdrowia.
    • Zgodnie z koncepcją pedagogiczną naszego patrona Aleksandra Kamińskiego szkoła powinna starać się przezwyciężać trudności uczniów i realizować zadania kompensacyjne i zapobiegawcze (A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1972, s.93 – 97).
    • W ramach działań profilaktycznych ma za zadanie chronić uczniów przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, promować zdrowie, otwartość i aktywność. Jest to możliwe, kiedy nauczyciele przy wsparciu rodziców starają realizować potrzeby rozwojowe uczniów, wyrabiać w nich poczucie własnej wartości i pomagają im stworzyć właściwą hierarchię wartości.

     

     

    • Sylwetka absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego według szkolnego programu wychowania.

    „Dzielność jest jakby energią w służbie wartości moralnych. Dzielność jest fundamentem charakteru, a tylko ludzie z charakterem mogą zbudować lepszy świat. Człowiek dzielny, dzielny w pracy zawodowej, dzielny w życiu codziennym, dzielny w gospodarowaniu, w poczynaniach społecznych winien się stać ideałem wszystkich Polaków, jeśli mamy ambicję coś osiągnąć w świecie.

    „Należy starać się maksymalnie wytworzyć dzielność własną, ale wobec innych obowiązuje tolerancja.

    Aleksander Kamiński

    • Jest samodzielny i samorządny.

    Samodzielnie porusza się w obrębie własnego środowiska. Stara się być dobrym kolegą, umie nawiązywać z nimi więzi. Liczy się z potrzebami i korzyściami grupy rówieśniczej. Umie rozwiązywać konflikty bez agresji, a także potrafi radzić sobie z porażkami i niepowodzeniami. Rozważa ewentualne uwagi i sugestie dotyczące popełnianych przez siebie błędów. Posiada swój własny punkt widzenia i potrafi go bronić.

    • Jest tolerancyjny.

    Szanuje odrębność innych i stara się być życzliwy. Rozumie, że każdy człowiek jest indywidualnością i ma prawo do życia i rozwoju pośród nas.

    • Jest troskliwy i życzliwy.

    Przejawia troskę o innych. Śpieszy im z pomocą w razie potrzeby. Stara się nie sprawiać innym przykrości, umie opanowywać negatywne emocje. Jest przyjaźnie nastawiony do środowiska przyrodniczego, o które stara się dbać i które chroni. Dostrzega problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu.

    • Jest aktywny i ciekawy świata.

    Chętnie obserwuje najbliższe otoczenie, analizuje, wnioskuje. Rozbudzona potrzeba wiedzy zmusza go do szukania odpowiedzi na stawiane pytania. Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy. Rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania.

    • Jest odpowiedzialny.

    Jest świadomy, że samodzielne podejmowanie decyzji wiąże się z możliwością ponoszenia konsekwencji swoich działań. Przewiduje skutki swych czynów.

    • Cele wychowawcze szkoły

    Podstawowym założeniem systemu wychowawczego Naszej Szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka jak również skupianie się na osłabianiu czynników wywołujących zachowania ryzykowne i wzmacnianie czynników chroniących uczniów przed zagrożeniami.

    W działaniach wychowawczo-profilaktycznych zmierzać będziemy do osiągnięcia następujących celów:

    • do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe,
    • do ukształtowania jego postawy społecznej i obywatelskiej w duchu poszanowania dla wartości uniwersalnych i narodowych oraz tradycji lokalnych.
    • do rozpoznania środowiska uczniów (rodzinnego i szkolnego),
    • dostarczenia (odpowiednio do potrzeb i wieku rozwojowego uczniów) rzetelnej wiedzy o zagrożeniach,
    • kształcenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
    • kształtowania właściwej postawy ucznia (kultura osobista na co dzień),
    • przeciwdziałania zrachowaniom agresywnym wśród uczniów poprzez zdobywanie podstawowych umiejętności porozumiewania się w grupie rówieśniczej,
    • poznawania i przestrzeganie norm społecznych,
    • budowanie prozdrowotnych postaw (promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz wartościowych sposobów spędzania czasu wolnego),
    • budowanie postaw wzajemnej życzliwości i zaufania,
    • wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez stwarzanie uczniom możliwości pozytywnego zaistnienia w życiu klasy, szkoły i środowiska,
    • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

    Celem rozwoju intelektualnego jest:

    Kształtowanie u wychowanka:

    • ciekawości poznawczej,
    • umiejętności twórczego myślenia,
    • samoakceptacji i umiejętności odkrywania własnych zalet i uzdolnień,
    • samokrytycyzmu i wglądu we własne ograniczenia i słabości,
    • umiejętności przyswajania wiedzy i samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,
    • pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości,
    • umiejętności dzielenia się swoją wiedzą z innymi, nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań,
    • umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów
     i argumentowania.

    Celem rozwoju emocjonalno-moralnego jest:

    Uwrażliwienie wychowanka na wartości: dobro, prawdę, uczciwość, odpowiedzialność oraz cnoty zapomniane: usłużność, współczucie, wyrozumiałość, łagodność, wierność, życzliwość, wdzięczność i poprzez nie kształtowanie:

    • umiejętności myślenia wartościującego,
    • odpowiedzialności za własne słowa i czyny,
    • umiejętności oceny własnych reakcji, uczuć i stanów psychicznych,
    • empatii,
    • tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności,
    • umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich,
    • umiejętności opanowania ekspresji własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia,
    • kultury języka i zachowania,
    • umiejętności utrzymywania wartościowych i przyjaznych kontaktów z innymi ludźmi,
    • kształtowanie własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej.

     

    Celem wychowania obywatelsko-patriotycznego jest:

    • przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu
     demokratycznego społeczeństwa,
    • kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne,
    • budzenie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły,
    • kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt narodowo-państwowych,
    • poznanie historii i tradycji rodzinnego miasta i regionu,
    • kształtowanie postawy proeuropejskiej,
    • wdrażanie wychowanka do różnorodnych form działalności społecznej.

    Celem rozwoju fizyczno-zdrowotnego jest:

    • promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków higienicznych i zdrowotnych,
    • doskonalenie odporności, hartu i sprawności fizycznej,
    • wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych.

    Wymogi współczesnego świata stawiają przed nami konieczność rozszerzania tradycyjnych celów wychowawczych o nowe, które określają normy i sposoby postępowania w dziedzinie ekologii, świata mediów, cywilizacji druku, wychowania komunikacyjnego oraz edukacji prorodzinnej.

    Cele w zakresie ekologii:

    • uświadomienie wychowankom sensu i wagi ochrony środowiska naturalnego człowieka,
    •  wytworzenie nawyków szacunku dla wszelkich form otaczającej nas przyrody,
    • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego i estetykę otoczenia,
    • uświadomienie wychowankom przyczyn, mechanizmów i skutków powstawania niepożądanych i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym,
    • wytwarzanie w uczniach nawyków aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego środowiska naturalnego.

    Cele w zakresie wychowania medialnego i czytelniczego:

    • uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji i materiałów,
    • nabywanie umiejętności krytycznego i selektywnego korzystania z szerokiej oferty medialnej,
    • rozwijanie i utrwalanie zainteresowań i nawyków czytelniczych,
    • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej.

     

    Cele w zakresie wychowania komunikacyjnego:

    • wyposażenie uczniów w niezbędne wiadomości, których poznanie warunkuje zrozumienie zasad świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera, rowerzysty, motorowerzysty,
    • kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowanie właściwej decyzji,
    • wdrażanie do poszanowania miejsc użyteczności publicznej i urządzeń związanych z transportem,
    • kształtowanie postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo i wygodę wszystkich użytkowników ruchu drogowego,
    • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w związku z rozwojem motoryzacji.

    Cele w zakresie wychowania do życia w rodzinie:

    • kształtowanie wizji rodziny jako „swoistej akademii dobra i miłości, życiowej przystani”,
    • przekazanie uczniom wiedzy z zakresu spraw związanych z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie,
    • ukazanie specyfiki ról kobiecych i męskich oraz roli związków uczuciowych,
    • przygotowanie do rodzicielstwa.

     

     

     

    • Powinności wychowawców klasowych

     Wychowawca:

    • Jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i udzielenie niezbędnych
      informacji uczącym nauczycielom.
    •  Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery w klasie.
    •  Ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców podczas pierwszego spotkania
     o obowiązujących w szkole przepisach i wymogach (Statut, WSO, Program Wychowawczy),
    •  Uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym, np. imprezach, w których uczestniczą wychowankowie.
    •  Kieruje wszystkimi klasowymi wycieczkami.
    •  W miarę potrzeb odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania, po uzyskaniu zgody rodziców ucznia.
    •  Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie
     z rodzicami i stara się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka.
    •  Organizuje różne formy pomocy dla uczniów.
    •  Jest zobowiązany do kierowania uczniów z trudnościami w nauce do poradni psychologiczno-pedagogicznej na badania specjalistyczne.
    •  Czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków i reaguje w przypadku nierealizowania przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów.
    •  Prowadzi rozwiązywanie danego problemu konkretnego ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym i psychologiem z poradni.
    •  Organizuje klasowe zebrania rodziców oraz w razie potrzeby prowadzi z nimi rozmowy indywidualne.
    •  Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową.
    •  Prowadzi lekcje wychowawcze poświęcone realizacji programów mających na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów. Opracowuje tematykę godzin wychowawczych, dostosowując ją do planu działań wychowawczych dla poszczególnych klas według schematu:

     Zagadnienie

    Cele wychowawcze

    Sposoby realizacji

    Termin realizacji

    Uwagi

     

     

    Plan działań wychowawczych

     dla poszczególnych klas

    Plan działań wychowawczych

    dla klas I – III

     

    Treści (Cele wychowawcze)

    Efekty oddziaływań

    Nabywanie umiejętności współpracy
    w grupie rówieśniczej.

    Uczeń;

    • ma poczucie przynależności do klasy,
    • współtworzy i respektuje normy zachowań w klasie,
    • stosuje się do poleceń nauczyciela,
    • uczy się odpowiedzialności za działanie i wizerunek grupy,
    • dba o rzeczy własne i innych oraz mienie szkoły.

    Kształtowanie nawyków kultury i higieny osobistej.

    Uczeń:

    • stosuje podstawowe zasady grzecznościowe,
    • nie skarży, mówi prawdę,
    • stosuje zasadę: „jeden mówi, inni słuchają”,
    • dba o swój wygląd zewnętrzny i o czystość wokół siebie.

    Wyrabianie szacunku do symboli narodowych.

     Uczeń:

    • zna nazwę Ojczyzny, jej barwy narodowe i godło,
    • wie, jak zachować się wobec symboli narodowych,
    • jest dumny ze swojego kraju i przez swoje zachowanie i naukę chce być dobrym Polakiem.

    Ugruntowanie zasad właściwego zachowania.

    Uczeń:

    • zna i stosuje zasady dobrego zachowania,
    • umie w kulturalny sposób komunikować się
     z innymi ( rozmawia - nie krzyczy),
    • odnosi się z szacunkiem do ludzi starszych,
    • porządkuje salę lekcyjną po zakończonych zajęciach.

    Wyrabianie szacunku do tradycji szkoły.

    Uczeń:

    • zna historię swojej szkoły i jej tradycje,
    • uczestniczy w uroczystościach szkolnych i szkolnych
     obchodach świąt narodowych,
    • przychodzi na uroczystości odświętnie ubrany.

    Kształtowanie przyjaznego i życzliwego
     stosunku do przyrody.

    Uczeń:

    • ma pozytywny stosunek do otaczającej go przyrody,
    • czuje się częścią otaczającego go środowiska,
    • dba o rośliny w klasie oraz o czystość swojego otoczenia,
    • pomaga ptakom i zwierzętom w zimie.

     

    Nabywanie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych
     i konfliktowych.

    Uczeń:

    • zna swoje prawa i obowiązki,
    • rozróżnia dobro i zło w różnych sytuacjach codziennych,
    • wie, do kogo zwrócić się o pomoc,
    • właściwie reaguje na krzywdę innych.

    Wzmacnianie więzi z rodziną.

    Uczeń:

    • jest świadomy, że rodzina stanowi wartość
     w jego życiu i ma wobec niej obowiązki,
    • zna historię i zwyczaje swojej rodziny,
    • pamięta o uroczystościach rodzinnych i świętach,
    • zaprasza członków rodziny na uroczystości klasowe
     i szkolne.

     

    Plan działań wychowawczych

    dla klas IV – VIII

     

    Treści (Cele wychowawcze)

    Efekty oddziaływań

    Klasa IV

    Kształtowanie umiejętności komunikowania się z dorosłymi i rówieśnikami.

    Uczeń:

    • zna i stosuje zasady i reguły obowiązujące
     w relacjach międzyludzkich,
    • umie aktywnie słuchać,
    • zna zasady kulturalnej dyskusji,
    • umie wyrazić swoje zdanie.

    Kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania swojej pracy.

    Uczeń:

    • planuje swój czas wolny,
    • planuje swój czas pracy,
    • zna zasady higieny pracy umysłowej.

    Doskonalenie nawyku bezpiecznego poruszania się w szkole.

    Uczeń:

    • zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się
     w szkole,
    • umie zachować się w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych.

    Kształtowanie samodyscypliny.

    Uczeń:

    • zna swoje mocne i słabe strony,
    • umie zachować się w różnych sytuacjach,
    • dostrzega własne potrzeby i możliwości.

    Rozwijanie zainteresowań historią swojej szkoły i historią swojego miasta.

    Uczeń:

    • zna swoje najbliższe środowisko,
    • zna historię swojej szkoły, swojego miasta,
    • zna sylwetkę patrona swojej szkoły.

    Klasa V

    Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia, radzenia sobie z własnymi emocjami.

    Uczeń:

    • umie słuchać innych i stara się rozumieć ich uczucia,
    • jest tolerancyjny, szanuje poglądy i przekonania drugiego człowieka.

    Uczenie poszanowania godności osobistej, nietykalności cielesnej, szacunku dla innych.

    Uczeń:

    • nie przejawia zachowań agresywnych w mowie
     i czynach,
    • zachowuje się asertywnie,
    • umie rozwiązywać konflikty na drodze negocjacji.

    Kształtowanie aktywnego i krytycznego odbioru dóbr kultury.

    Uczeń:

    • ma potrzebę korzystania z dóbr kultury,
    • umie dokonać krytycznego wyboru programu telewizyjnego, czasopisma.

    Wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia.

    Uczeń:

    • przestrzega zasad higienicznego stylu życia,
    • rozpoznaje produkty szkodliwe dla zdrowia,
    • wie, jak unikać nałogów.

    Rozwijanie zainteresowań historią własnego regionu.

    Uczeń:

    • zna historię swojego miasta i regionu, miejscowe legendy,
    • zna najważniejsze zabytki swojego miasta, regionu,
    • zna sylwetki wybitnych mieszkańców swojego miasta i regionu.

     

    Klasa VI

    Kształtowanie aktywności intelektualnej, odwagi i wiary w siebie oraz odporności psychicznej.

    Uczeń:

    • ma świadomość swoich wad i zalet,
    • zna sposoby radzenia sobie ze stresem,
    • ma świadomość życiowej użyteczności przedmiotów szkolnych  oraz spójności wszystkich dziedzin wiedzy.

    Rozbudzanie dążenia do osiągania celów i odnalezienia własnej drogi życiowej.

    Uczeń:

    • zna swoje potrzeby i potrafi ocenić własne możliwości,
    • umie pokonywać trudności,
    • umie dokonywać właściwych wyborów i przewidywać skutki swoich zachowań,
    • umie ponosić odpowiedzialność za swoje czyny.

    Rozwijanie postawy szacunku, zrozumienia i chęci niesienia pomocy.

    Uczeń:

    • umie współdziałać z innymi ludźmi, jest przyjazny
     i życzliwy,
    • okazuje szacunek i chętnie pomaga potrzebującym,
    • dostrzega potrzeby własne i innych,
    • przyjmuje pomoc jako objaw koleżeństwa i stara się ją odwzajemnić.

    Wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia.

    Uczeń:

    • zna zagrożenia współczesnego świata,
    • nie ulega nałogom, umie odmawiać,
    • zna konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków,

    Budzenie postawy patriotycznej.

    Uczeń:

    • rozumie potrzebę uczestniczenia w obchodach świąt państwowych,
    • zna najważniejsze instytucje państwowe,
    • zna sylwetki wielkich Polaków.

    Klasa VII

    Budowanie poczucia własnej wartości  ucznia.

    Uczeń:

    • potrafi określić swoje  mocne strony.
    • zna sposoby radzenia sobie z własnymi niedociągnięciami i brakami.

     

     

     

     

    Wspieranie rozwoju podmiotowości ucznia.

    Uczeń:

    • zapoznaje się z przysługującymi mu w społeczności szkolnej i klasowej prawami oraz obowiązkami wynikającymi z regulaminu szkoły i ogólnie przyjętych norm.

     

     

     

     

    Kształtowanie i wspieranie motywacji do pracy szkolnej i dążenia do sukcesów.

    1. Uczniowie są motywowani przez takie sytuacje i czynności, które:

    - Skłaniają do tego, by osobiście i aktywnie angażować się w naukę;

    - Pozwalają na własny wybór;

    2. Motywacja uczniów zwiększa się, gdy postrzegają zadanie szkolne jako:

    - Bezpośrednio lub pośrednio związane z osobistymi potrzebami, zainteresowaniami;

    - Mające właściwy poziom trudności, tak, że można liczyć na wykonanie;

    3. Naturalna uczniowska motywacja do uczenia się może być wzbudzana w bezpiecznym

    otoczeniu charakteryzującym się następującymi cechami:

    - Dobre stosunki z troskliwymi dorosłymi;

    - Takie wspieranie i wspomaganie nauki, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb

    uczniów;

    - Istnienie szans na podejmowanie przez uczniów ryzyka bez strachu przed niepowodzeniem.

     

     

     

     

    Zachęcanie i stwarzanie możliwości wykazania się inicjatywą, pomysłowością, chęcią udziału w zadaniach nadobowiązkowych w klasie i na forum szkoły.

     

     

     

     

     

     

    Analiza własnych metod i sposobów uczenia się.

    Uczeń:

    • podejmuje próby określenia najbardziej efektywnych sposobów pracy szkolnej.

     

     

     

     

    Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

     

    Rozwój samorządności klasowej:

     •  wspólne (demokratyczne) podejmowanie ważnych dla klasy decyzji,

     •  organizowanie pomocy koleżeńskiej.

     

     

     

     

     

    Działania na rzecz tworzenia dobrego, zgranego zespołu klasowego

    Uczeń:

    •  uczestniczy w organizacji wspólnych imprez klasowych,

     •   bierze udział w imprezach ogólnoszkolnych,

     •  uczestniczy w  tworzeniu elementów tradycji klasowej (np. kronika, zdjęcia).

     

     

     

     

    Wspieranie wartości i umiejętności związanych z funkcjonowaniem w podstawowych grupach odniesienia — w rodzinie, kręgu koleżeńskim, społeczności szkolnej:

    Uczeń:

      • dokonuje refleksji nad takimi wartościami, jak: przyjaźń, lojalność, uczciwość, odpowiedzialność za drugiego człowieka, wyrozumiałość,

      •   dokonuje analizy treści i znaczenia tradycji rodzinnych,

     •  uczestniczy w kształtowaniu tradycji i obyczajów klasowych.

     

     

    Praca nad wewnętrznym systemem wartości — kodeksem moralnym

    Uczeń

       • ma poczucie odpowiedzialności za własne czyny,

     •   zna konsekwencje łamania obowiązujących norm,

     •   jest wdrażany do kierowania się w życiu takimi normami, jak: szacunek dla drugiego człowieka, empatia w stosunkach z innymi ludźmi, poszanowanie wspólnego dobra.

     

     

     

    Uświadamianie i analiza zagrożeń płynących z tzw. zachowań ryzykownych

    Uczeń:

      • bierze udział w grupach nieformalnych (stosowanie przemocy, wandalizm, sięganie po używki itp.),

      • rozważa możliwe sposoby reagowania wobec nagannych zachowań innych osób, zna pojęcie odwagi cywilnej

     

     

    Kształcenie   umiejętności   nieagresywnego,   negocjacyjnego   rozwiązywania konfliktów, różnicy zdań

    Uczeń:

      • bierze udział w dyskusji, prezentuje i broni własnego zdania, bierze pod uwagę poglądy innych osób,

     •   rozwija umiejętności asertywne jako jeden ze sposobów unikania sytuacji i zachowań ryzykownych.

    Analiza   najbardziej   istotnych   cech   rozwoju   psychofizycznego  w  okresie dojrzewania, ich wpływ na ogólne funkcjonowanie i relacje z otoczeniem

    Uczeń:

       • radzi sobie z napięciami i negatywnymi emocjami, jak: bunt, złość, agresja,

     •   nabywa właściwe nawyków higieniczne i prozdrowotne.

     

     

     

    Poznawanie siebie - asertywność, uległość, agresja w zachowaniu

    Uczeń:

    • rozpoznaje zachowania asertywne, uległe, agresywne,
    • Rozwija poczucie własnej wartości

    Wzajemny szacunek i dobry zespół klasowy

    Uczeń:

    • ma świadomość przynależności do zespołu klasowego,
    • potrafi wskazać na mocne strony tego zespołu,
    • ma świadomość jego słabości.

    Grupa daje siłę

    Uczeń:

    • nazywa swoje potrzeby,
    • potrafi współdziałać z innymi,
    • potrafi zaufać innym

            Klasa VIII

    Kształtowanie postaw.

    Wychowanie do wartości.

    Wdrażanie postaw zgodnych z

    przyjętymi normami

    wynikających z naturalnych

    potrzeb człowiek

     

    Uczeń:

     

    * Dokonuje  hierarchizacji wartości.

    * Zapobiega  przejawom zła i promuje dobro

    * Jest wrażliwy na drugiego człowieka.

    * Jest odpowiedzialny za własne czyny.

     

    Promowanie zdrowego

    stylu życia

     

     

     

    Poznawanie zasad zdrowego trybu życia.

    Kształtowanie właściwych

    postaw wobec uzależnień poprzez

    informowanie o społecznych i

    zdrowotnych skutkach uzależnień.

    Przeciwdziałanie nałogom.

    Troska o własną higienę i zdrowie.

     

    Kształtowanie postaw

    patriotycznych jako wartości

    chroniącej tożsamość państwa

    i narodu

     

    Uczeń:

     

    * Zna i  szanuje symbole

    narodowe

    * Przestrzega  świąt  państwowych.

    * zna tradycje

     

    Bezpieczeństwo w

    Internecie.

     

    Uczeń:

     

    • Zna zagrożenia w sieci
    • Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

    Dbałość o pełny rozwój

    osobisty ucznia prowadzący

    do bycia człowiekiem

    uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych

     

    Uczeń:

     

    * wykazuje postawy asertywne

    * posiada umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą

     

     

     

     

     

    • Ceremoniał szkolny

    Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebry sztandaru, stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości imprez szkolnych. Jest ważnym rozdziałem Programu Wychowawczego.

    • Sztandar Szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi i właściwych postaw jego poszanowania.
    • Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska
     w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie; godni takiego zaszczytu.
    •  Skład osobowy pocztu sztandarowego:
    • chorąży – uczeń wyróżniający się wynikami w nauce i wzorową postawą uczniowską,
    • asysta – dwie uczennice wyróżniające się wynikami w nauce i wzorową postawą
      uczniowską.
    • Kandydatury składu są przedstawione przez samorządy i wychowawców klas na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
    • Kadencja pocztu trwa rok – począwszy od dnia uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.
    • Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.
    • Insygnia pocztu sztandarowego:
    • biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry,
    • białe rękawiczki.
    • Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń – mundurek szkolny i biała koszula. Uczennice – mundurek szkolny i białe bluzki
    • Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:
    • Uroczystości rocznicowych – Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości.
    • Ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego.
    • Ceremonii ślubowania klas pierwszych.
    • Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
    • Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy św. Uroczystościach pogrzebowych i innych.
    • Harmonogram stałych uroczystości i imprez szkolnych

     

    Tradycja szkolna to powtarzający się układ uroczystości, imprez i zwyczajów zaakceptowany do realizacji przez uczniów, nauczycieli, rodziców. Ma na celu organizację życia szkoły, realizację celów wychowawczych oraz integrację społeczności szkoły.”

    Lp.

    Cele i wartości

    Zadania wychowawcze

    Sytuacje

    • 1

    Szacunek do przeszłości, wartości, symboli narodowych.

    Solidarność.

    • Dbałość o tradycję
     i ceremoniał szkoły.

    * Wykształcenie szacunku dla symboli narodowych i przeszłości.

    • Uroczysta inauguracja roku szkolnego
    • 2

    Ochrona
    i szacunek dla przyrody.

    Sumienność.

    Pracowitość.

    Praca dla innych.

    Zdrowy styl życia.

    Integracja.

    • Kształtowanie postawy ekologicznej.
    • Dbałość o estetykę otoczenia.
    • Wdrażanie do pracy na rzecz środowiska i społeczeństwa.
    • Wyrobienie właściwego stosunku do przyrody.
    • Akcja „sprzątanie świata”.
    • Jesienny rajd pieszy klas I-VIII
    • 3

    Przedsiębiorczość

    w kreowaniu życia szkolnego

    • Dbałość o wzajemne relacje między uczniami.
    • Kształcenie umiejętności dobrej zabawy.
    • Wybory do SU
    • 4

    Nauka.

    Wykształcenie.

    Szacunek.

    Pamięć.

    Dobre obyczaje.

    • Kształtowanie właściwego stosunku do pracowników oświaty.
    • Integracja środowiska szkolnego, uczenie wdzięczności dla pracy nauczyciela.
    • Dzień Edukacji Narodowej.
    • Dzień Samorządności.
    • 5

    Tradycja.

    Szacunek.

    Dobre obyczaje.

    Wspólnota.

    • Wyrabianie szacunku do tradycji.
    • Integracja dzieci, rodziców, nauczyciel poprzez ceremoniał przyjęcia uczniów do poszczególnych grup wiekowych.
    • Rozwijanie samorządności uczniów.
    • Ślubowanie klas pierwszych
    • Program adaptacyjny dla klas I
    • 6

    Ojczyzna.

    Patriotyzm.

    Niepodległość.

    Pokój – Wolność.

    Tradycja narodowa.

    Symbole.

    • Kształtowanie postaw patriotycznych, wyrabianie szacunku dla tradycji, przeszłości, symboli narodowych.
    • Wzbogacanie wiedzy historycznej
     o chlubnej przeszłości narodu.
    • Narodowe Święto Niepodleglości
    • 7

    Zabawa.

    Tradycja.

    Dobre obyczaje.

    • Dbałość o tradycje
     i zwyczaje szkoły.
    • Rozwijanie samorządności uczniów.
    • Integracja środowiska uczniowskiego
     w grupach wiekowych.
    • Zabawy Andrzejkowe.
    • 8

    Tradycja szkolna.

    Obyczaje i zwyczaje.

    • Podtrzymywanie tradycji.
    • Kształtowanie umiejętności dawania i brania.
    • Mikołajki.
    • Dzień Uśmiechu
    • 9

    Wiara.

    Miłość bliźniego.

    Tradycja, obyczaj.

    Więzi rodzinne.

    • Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.
    • Rozbudzanie miłości do bliźniego.
    • Praca nad sobą.
    • Wychowanie
     w duchu wartości chrześcijańskich.
    • Jasełka
    • Wigilie klasowe
    • 10

    Dobre obyczaje.

    Tradycja.

    Wspólnota.

    Zabawa.

    Kultura bycia.

    • Integracja środowisk uczniowskich.
    • Umiejętność bycia w grupie
     i z grupą.
    • Tworzenie klimatu sprzyjającego lepszej pracy
     w szkole.
    • Tworzenie sytuacji kulturalnego spędzania wspólnych chwil
    • Zabawy karnawałowe.
    • 11

    Miłosierdzie.

    Altruizm.

    Bezinteresowność.

    Empatia.

    Miłość bliźniego.

    • Rozwijanie w uczniach bezinteresownej potrzeby niesienia pomocy bliźnim
    • Kształtowanie wrażliwości na cierpienie, samotność.
    • Propagowanie idei wolontariatu.
    • Rozbudzanie miłości bliźniego.
    • Dzień na tak - Klub „8”
    • 12

    Tradycja.

    Wspólnota.

    • Integracja środowisk uczniowskich skupionych w „Ruchu Kamykowym”.
    • Dbałość o tradycje
     i zwyczaje szkoły.
    • Integracja ze środowiskiem skupionym wokół Aleksandra Kamińskiego
    • Zlot „Kamykowców”- Warszawa
    • 13

    Wiedza.

    Nauka.

    Szacunek do przyrody.

    Praca na rzecz zachowania naturalnego środowiska.

    • Kształcenie postawy ekologicznej.
    • Uwrażliwienie na potrzebę poszanowania zasobów naturalnych.
    • Wdrażanie do pracy na rzecz ochrony środowiska.
    • Dzień Ziemi.
    • 14

    Wiara.

    Kościół.

    Religia.

    Tradycja chrześcijańska.

    Miłość bliźniego.

    • Podtrzymywanie tradycji chrześcijańskich.
    • Rozbudzanie miłości do bliźniego.
    • Wychowanie
     w duchu religijnym
    • Misterium Wielkanocne
    • Rekolekcje wielkopostne
    • 15

    Ojczyzna.

    Patriotyzm.

    Historia.

    Naród.

    Tożsamość.

    • Kształtowanie postaw patriotycznych.
    • Wzbogacanie wiedzy patriotycznej o przeszłości narodu.
    • Święto Konstytucji 3 Maja.
    • 16

    Pamięć.

    Szacunek.

    Rodzina.

    Dobre obyczaje.

    • Tworzenie więzi międzypokoleniowych.
    • Szacunek i pamięć dla rodziców.
    • Dzień patrona
    • 17

    Zdrowy styl życia.

    Prawa człowieka.

    Praca nad sobą.

    • Propagowanie zdrowego stylu życia.
    • Kształtowanie poszanowania zdrowia swojego i innych.
    • Światowy Dzień Bez Papierosa.
    • 18

    Wspólnota.

    Rywalizacja.

    Wytrwałość.

    Praca nad sobą.

    Uczciwość.

    • Poszanowanie godności i praw dziecka.
    • Integracja zespołów klasowych.
    • Kształtowanie postawy fair play.
    • Dzień Dziecka
    • Święto sportu
    • 19

    Nauka.

    Wykształcenie.

    Nagroda.

    • Dbałość o tradycję
     i ceremoniał szkolny.
    • Docenienie znaczenia nauki w życiu.
    • Zakończenie Roku Szkolnego.
    • 20

    Zdrowy styl życia.

    Integracja.

    Rozwijanie zainteresowań.

    • Budzenie zainteresowań
     i pasji poznawczych.
    • Wdrażanie do aktywnego wypoczynku.
    • Przestrzeganie zasad ochrony środowiska.
    • Propagowanie ruchu turystycznego.
    • Wycieczki.
    • Biwaki.
    • Ogniska.

     

    • 21

    Nauka.

    Kultura.

    Sztuka.

    Wartości estetyczne.

    • Zapoznawanie uczniów
     z dziedzictwem kultury, poznawanie różnych form sztuki.
    • Rozwijanie zamiłowań artystycznych.
    • Kulturalne zachowanie
     w miejscach publicznych.
    • Wyjścia do teatru, kina, galerii, muzeum, filharmonii
    • 22

    Odpowiedzialność.

    Integracja.

    Rozwijanie zainteresowań.

    Praca nad sobą.

    • Integracja środowisk uczniowskich.
    • Umiejętność bycia w grupie
     i z grupą.
    • Tworzenie klimatu sprzyjającego lepszej pracy
     w szkole.
    • Tworzenie sytuacji kulturalnego spędzania wspólnych chwil
    • Praca MSU i SU, PCK, Klub „Ósemeczka”
    • Koła zainteresowań

     

    Szczegółowy harmonogram uroczystosci szkolnych

    L. p.

    Data

    Wydarzenie

    Odpowiedzialni

    1

    3.09.2018

    poniedziałek

    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019

    p. Dyrektor

    2

    3.09.2018

    poniedziałek

    Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2018-2019

    p. Dyrektor

    3

    21.09.2018

    piątek

    Sprzątanie Świata 2018

    p. I. Sadlak

    p.. I. Kukułka

    4

    wrzesień

    Bezpieczna droga do szkoły – program realizowany z PSB

    p.J. Szczęsna

    p.K. Buczkowska

    5

       26.09.2018

    środa

    Jesienny Rajd Pieszy

    wychowawcy

    6

    20.09.2018

    czwartek

    Wybory do Samorządu Uczniowskiego

    p. A. Rak,

    p. M. Suchomska

    p. J. Karpińska

    7

    18.10.2018

    czwartek

    Pasowanie na ucznia

    p. M. Jurkowska

    8

    12.10.2018

    piątek

    Dzień Edukacji Narodowej

    Dzień Samorządności

            p. N. Homenda

    Opiekun SU

    9

    9.11.2018

    piątek

    Święto Odzyskania Niepodległości

    p.. D. Kominko – Krej

               p. J. Sikora

    10

    26.11.2018

    poniedziałek

    Dzień Języka Angielskiego

    p. J. Sikora

    p.. A. Florek

    11

    20.11.2018

    wtorek

    Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

    p. K. Buczkowska

    p. A. Marlinga

    p. D. Satora

    12

    29.11.2018

    czwartek

    Andrzejki klas 0-3

    p.. M. Mołczan

    p.. I. Kukułka

    wychowawcy

    13

    28.11.2018

    środa

    Andrzejki klas 4-6

    Andrzejki klas 7-8

    Opiekun SU

    wychowawcy

    14

    5.12.2018

    środa 17.00

    Gala Talentów klas 0-3

    p. J. Karpińska

    p.. I. Sadlak

    15

    13.12.2018

    czwartek

    Kiermasz świąteczny ?

    p. Dyrektor

    p.. I. Pawłowska

    16

    21.12.2018

    piątek

    Jasełka

    Ks. M. Sroczyński

    Ks. M. Hajder

    17

    21.12.2018

    piątek

    Show Świąteczno - Noworoczne

    p. M. Henczka

    18

    25.01.2019

    piątek

    Bal Karnawałowy 0-3

    Mam talent klasy 4-8

    p. M. Mołczan

    p. R. Różek

    p. N. Homenda

    p. W. Wawrzkowicz

    19

    20.02.2019

    środa

    Pasowanie na czytelnika

    p. Karpińska

    p. M. Suchomska

    20

    15-17.03.2019

     

    Rocznica śmierci patrona – wyjazd do Warszawy

    p. D. Kominko - Krej

    p. J. Sikora

    21

    21.03.2019

    czwartek

    Powitanie wiosny

     

    p. M. Jurkowska

     

    22

    12.04.2019

    piątek

    Misterium Wielkanocne

    Ks. M. Sroczyński

    Ks. M. Hajder

    23

    30.04.2019

    wtorek

    Święto 3 Maja

    p. E. Rybczyńska

    p.. W. Wawrzkowicz

    24

    24.05.2019

    piątek

    30 – lecie nadania imienia naszej szkole

    p. Dyrektor

    wszyscy nauczyciele

    25

    17.06.2019

    poniedziałek

    Festiwal Sportu i Zdrowia

    p. M. Henczka

    p.. E. Rybczyńska

    26

    19.06.2019

    środa

    Zakończenie roku szkolnego oddziału przedszkolnego

    p. I. Pawłowska

    27

    19.06.2019

    środa

    Zakończenie roku szkolnego klas 8

    p.. D. Satora

    30

    21.06.2019

    piątek

    Zakończenie roku szkolnego

    klas 1-7

    p. M. Mołczan

    p.M Suchomska

     

     

     

    • Zasady współpracy wychowawczej ze środowiskiem lokalnym

    Środowisko odgrywa ważną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest
    w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne, szkoła współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami:

    Lokalne władze:

    • zapraszanie przedstawicieli władz na uroczystości szkolne,
    • udział przedstawicieli władz w zajęciach tematycznych,
    • zapoznawanie uczniów z pracą urzędów.

    Sąd, policja:

    • współpraca z sądem rodzinnym i kuratorami sądowymi,
    • współpraca z dzielnicowym i specjalistą do spraw nieletnich,
    • współpraca z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu,
    • udział w zajęciach tematycznych prowadzonych przez policję.

    Placówki kulturalne i oświatowe:

    • współpraca z lokalnymi mediami,
    • uczestnictwo w spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, lekcjach bibliotecznych, koncertach,
    • wyjścia do kina,
    • udział w konkursach organizowanych przez te placówki,
    • współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie Wałbrzycha

    Placówki oświatowo – opiekuńcze:

    • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu pomocy uczniom
     z trudnościami dydaktyczno-emocjonalnymi,
    • współpraca ze świetlicą terapeutyczną,
    • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, PCPR i innymi organizacjami charytatywnymi w celu udzielenia pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

     

     

    • Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego

     

    Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zadania SU to:

    • uczestniczenie w realizacji zadań szkoły, w szczególności w zakresie procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniów,
    • reprezentowanie społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
    • inspirowanie i koordynacja działalności uczniowskiej.
    • W swojej pracy SU dąży do:
    • rozwijania umiejętności praktycznego zastosowania zasad i procedur demokratycznych,
    • pogłębiania poczucia więzi ze wspólnotą środowiskową, lokalną i obywatelską,
    • kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
    • budowania poczucia własnej wartości i przydatności indywidualnego i grupowego działania na rzecz dobra wspólnego,
    • tworzenia warunków do aktywnego udziału młodzieży w rozwiązywaniu problemów szkoły i własnego środowiska rówieśniczego,
    • zachęcania do inicjatywy i przedsiębiorczości w kreowaniu życia szkolnego,
    • rozwijania aktywności i umiejętności współdziałania w zespole,
    • przygotowania do odpowiedzialnego i skutecznego uczestnictwa w życiu publicznym,
    • kształtowania postawy krytycyzmu, otwartości, wyrozumiałości i tolerancji wobec odmiennych poglądów i postaw,
    • rozbudzania zainteresowań ważnymi wydarzeniami społecznymi, politycznymi
     i gospodarczymi.

     

    II. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

    • Cele profilaktyczne szkoły

    Szkolny program profilaktyki powinien skupiać się na osłabianiu czynników wywołujących zachowania ryzykowne i wzmacnianiu czynników chroniących uczniów przed zagrożeniami. Dlatego cele naszego programu są następujące:

    • rozpoznanie środowiska uczniów (rodzinnego i szkolnego), dostarczenie (odpowiednio do potrzeb i wieku rozwojowego uczniów) rzetelnej wiedzy o zagrożeniach,
    • kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
    • kształtowanie właściwej postawy ucznia (kultura osobista na co dzień),
    • przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród uczniów poprzez zdobywanie podstawowych umiejętności porozumiewania się w grupie rówieśniczej,
    • poznawanie i przestrzeganie norm społecznych,
    • budowanie prozdrowotnych postaw (promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz wartościowych sposobów spędzania czasu wolnego),
    • budowanie postaw wzajemnej życzliwości i zaufania,
    • wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez stwarzanie uczniom możliwości pozytywnego zaistnienia w życiu klasy, szkoły i środowiska,
    • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

     

     

    II  Realizacja programu

    • Diagnoza środowiska szkolnego.

    Szkolny Program Profilaktyki dostosowany jest do problemów i zagrożeń występujących w środowisku uczniów naszej szkoły.

    •  W diagnozie  sytuacji uczniów uwzględniono:
    • - efekty codziennych obserwacji nauczycieli, wychowawców, pedagoga, innych pracowników szkoły i rodziców
    • - informacje nt. zachowań ryzykownych uczniów pochodzące od rówieśników, rodziców i osób dorosłych
    • - wywiady środowiskowe
    • - analizę wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej
    • Wnioski z diagnozy (zachowań ryzykowne występujące w szkole):
    • agresja słowna, używanie wulgaryzmów
    • agresja fizyczna (popychanie, szturchanie)
    • lekceważenie zasad bezpieczeństwa
    • dyskryminacja rówieśników
    • lekceważenie obowiązków szkolnych
    • przypadki kradzieży
    • przypadki palenia papierosów
    • przypadki wyłudzania pieniędzy

    U podnóża w/w zachowań ryzykownych leży wspólny zestaw podstawowych czynników ryzyka i czynników chroniących:

     

     

    CZYNNIKI RYZYKA

    CZYNNIKI CHRONIĄCE

     

     

    a/ związane

    z sytuacją rodzinną dziecka

    - niewłaściwe postawy rodzicielskie (brak jasnych reguł postępowania, brak rygorów lub surowa dyscyplina i niekonsekwencje, stosowanie kar cielesnych, brak wiary w możliwości dziecka, brak wsparcia ze strony rodziców),

     

    - brak zrozumienia dla problemów dziecka,

     

    - konflikty w rodzinie,

     

    - niski status materialny,

     

    - negatywny wzór postępowania rodziców.

    - postawa akceptacji i miłości,

     

    - atmosfera życzliwości, poszanowania i zrozumienia,

     

    - uznawane przez członków rodziny normy i zasady,

     

    - stawianie wymagań adekwatnych do możliwości dziecka,

     

    - konsekwencje w działaniach wychowawczych,

     

    - negatywna postawa rodziców wobec zachowań ryzykownych (palenia papierosów),

     

    - wspomaganie rozwoju dziecka

     

    b/ związane z sytuacją szkolną dziecka

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    b/ związane z sytuacją szkolną dziecka

     

     

     

     

     

    - trudności w nauce (nawarstwiające się),

     

    - niska motywacja i brak zainteresowania nauką,

     

    - specyficzne trudności w nauce spowodowane deficytami rozwojowymi,

     

    - niewystarczająca pomoc w nauce,

     

    - poczucie bezradności wobec problemów związanych z nauką.

    - osiąganie wyników w nauce zgodnych z możliwościami dziecka,

     

    - sukcesy szkolne (docenianie przez szkołę wszelkich osiągnięć ucznia),

     

    - stwarzanie okazji do działań w różnych obszarach aktywności uczniów

     

    - zainteresowania nauką szkolną, aktywność poznawcza uczniów,

     

    - wspierające i motywujące ocenianie osiągnięć dziecka,

     

    - bazowanie w działaniach na mocnych stronach ucznia,

     

    - indywidualizacja działań edukacyjnych,

    - poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

    - dobre relacje między uczniami w klasie,

    - obowiązujące w szkole normy zachowania,

    - osobisty przykład nauczycieli,

    - określony system reagowania na przypadki zachowań ryzykownych wśród uczniów (m.in. agresja, palenie papierosów, lekceważenie zasad bezpieczeństwa).

     

     

    c/ związane z grupą rówieśniczą

     

     

     

     

     

    - brak umiejętności współżycia społecznego,

     

     

    - brak integracji z zespołem klasowym,

     

     

    - nieakceptowane społecznie sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych,

     

    - negatywna presja grupy rówieśniczej (zachęcanie do podejmowania zachowań ryzykownych.

    - umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rówieśnikami,

     

    - świadomość zagrożeń wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych,

     

    - umiejętność odpierania presji grupy (podejmowanie zachowań asertywnych),

     

    - dobra pozycja w grupie.

    d/ czynniki osobowościowe dziecka

     

    - problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania,

     

    - niskie poczucie własnej wartości,

     

     

    - brak umiejętności radzenia sobie z problemami,

     

    - nieznajomość zasad współżycia społecznego.

     

    - właściwa samoocena, poczucie własnej wartości, akceptacji siebie,

     

    - przyjazne nastawienie do ludzi i świata,

     

    - przyswojone normy zachowań akceptowanych społecznie,

     

    - umiejętność reagowania na sytuacje problemowe,

    - preferowanie zdrowego stylu życia,

    - realizowanie własnych zainteresowań,

    - umiejętność komunikowania się z rówieśnikami.

     

     

     

     

     

     

     

    III. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

     

    12.  ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE ORAZ KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE

    W SYTUACJACH TRUDNYCH

    RODZAJ ZACHOWANIA RYZYKOWNEGO

    DZIAŁANIA

    ODPOWIEDZIALNI

    TERMIN REALIZACJI

    agresja słowna

    1. Zajęcia wychowawcze dla uczniów klasy IV-VIII

    zajęcia wychowawcze w kl. IV-VIII – „Tolerancja”.

    Tematyka wychowawcza w trakcie zajęć edukacyjnych dla klas I – III.

     

    Wychowawcy klas (scenariusze lekcji – pedagog, hospitacje – wicedyrektor)

    Pedagog

     

    wychowawcy

    cały rok

     

     

     

    cały rok

     

    cały rok

    agresja fizyczna (popychanie, szturchanie), przypadki kradzieży i niszczenia mienia szkoły

     

     

     

     

     

     

     

    lekceważenie zasad bezpieczeństwa

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    uzależnienia behawioralne

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    dopalacze

    2. Komisje wychowawcze, rozmowy dyscyplinujące,

     

     

     

     

    2. Pogadanki z zakresu prewencji prowadzone przez funkcjonariuszy  KPM w Wałbrzychu oraz Wydziału ds. Nieletnich i Patologii.

     

    3. Pogadanka na temat odpowiedzialności karnej nieletnich – klasa VI, VI, VII i VII.

     

     

    4. Apel na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, pogadanki, spotkanie ze policjantem

     

     

    5. Motywowanie uczniów klas starszych do pomagania młodszym dzieciom

     

     

    5. Podejmowanie działań alternatywnych wobec zachowań agresywnych:

    - zainteresowanie uczniów udziałem w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

    - imprezy szkolne,

    - udział w konkursach i zawodach, rozgrywkach sportowych.

    Zajęcia integracyjne w klasie V-VII .

     

    6. Współpraca z instytucjami oświatowymi w dzielnicy Biały Kamień oraz MOPS

     

    7. Udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

     

     

    9. Pogadanki połączone z projekcją filmu: „Asertywność sztuka bycia sobą”

    Empatia

     

     

    11. Podejmowanie sprawnej interwencji wobec sprawców przemocy i ofiar

     

    12. Warsztaty na temat zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania ze współczesnych mediów elektronicznych oraz niewłaściwego odżywiania – klasy IV – VIII

     

     

     

    13. Akcja informacyjna skierowana do dzieci i ich rodziców na temat szkodliwości dopalaczy

    “Stop Drougs”

    Dyrekcja, wychowawcy, pedagog

     

     

     

     

    Pracownik Wydz. ds. Prewencji KM, Pedagog

     

     

     

     

    Kuratorzy zawodowi

    pedagog

     

     

     

    J. Szczęsna, pedagog, wychowawcy klas I

    – III.

     

     

     

    Wychowawcy klas II - VIII

     

     

    Wychowawcy,

    nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne

     

     

     

     

     

     

    pedagog,

     

    wychowawcy

     

     

     

     

     

     

     

    Pedagog

     

     

     

    Pedagog

     

     

     

     

    Wychowawcy, pedagog

     

     

     

    Pedagog, Policja kurator

     

     

     

     

     

     

     

     pedagog,  funkcjonariusze Wydziału Prewencji,

     

     

     

    cały rok

     

     

     

     

     

     

    cały rok

     

     

     

     

    Listopad/grudzień 2018

     

     

     

     

    wrzesień

     

     

     

     

     

    cały rok

     

     

     

     

    cały rok

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    cały rok

     

     

     

    II semestr

     

     

    cały rok

    wg potrzeb

     

     

     

     

     

     

     

     

    maj 2019

     

     

     

     

     

     

     

     

    Listopad/grudzień

    Kwiecień/maj

     

     

    13.  BUDOWANIE POSTAW WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI I ZAUFANIA,

    WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

    RODZAJ ZACHOWANIA RYZYKOWNEGO

    DZIAŁANIA

    ODPOWIEDZIALNI

    TERMIN REALIZACJI

    dyskryminacja rówieśników

     

     

     

    1. Stwarzanie uczniom możliwości pozytywnego zaistnienia w życiu szkolnym:

    - promowanie osiągnięć uczniów w mediach szkolnych,

    - angażowanie wszystkich uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły

     

    2. Rozmowy wychowawcze z uczniami nt. szacunku i tolerancji wobec innych.

    3. Zajęcia pozalekcyjne stwarzające uczniom możliwość rozwijania zainteresowań (koła zainteresowań).

     

    4. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, korekcyjno kompensacyjne, praca zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

     

    5. Zajęcia z zakresu artterapii – koncerty zespołu filharmonii, udział w konkursach plastycznych, literackich itp.

     

    Wychowawcy, pedagog,

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wychowawcy, nauczyciel WDŻ

     

     

     

     

     

     

     

    Opiekunowie kół

     

     

     

    Dyrektor, nauczyciele, pedagog

     

     

     

     

     

    Dyrektor, nauczyciele

    cały rok

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    cały rok, w ramach zajęć WDŻ

     

     

    cały rok

     

     

     

     

     

    cały rok

     

     

     

     

     

     

    cały rok

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    14.  PRAWIDŁOWE REALIZOWANIE OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

    RODZAJ ZACHOWANIA RYZYKOWNEGO

    DZIAŁANIA

    ODPOWIEDZIALNI

    TERMIN REALIZACJI

    lekceważenie obowiązków szkolnych

    1. Systematyczne monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.

    Zwiększenie ilości wywiadów środowiskowych i sporządzanie notatek z poczynionych obserwacji.

     

    2. Systematyczne informowanie rodziców o lekceważeniu obowiązków szkolnych przez uczniów.

     

    Wychowawcy

    Pedagog

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wychowawcy

     

    raz w miesiącu przez cały rok

     

     

     

     

     

     

     

     

    cały rok

     

     

    15. PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

    RODZAJ ZACHOWANIA RYZYKOWNEGO

    DZIAŁANIA

    ODPOWIEDZIALNI

    TERMIN REALIZACJI

    przypadki palenia papierosów i picia alkoholu

     

     

     

     

     

     

     

    nieprawidłowe odżywianie

     

     

     

     

     

     

     

     

    przypadki braku nawyków związanych z zachowaniem higieny osobistej oraz czystości w toalecie szkolnej

     

     

    1. Zajęcia wychowawcze nt. wpływu nikotyny i alkoholu na zdrowie człowieka:

    - „Dzień bez papierosa”,

    - akcja „Nie pal przy mnie proszę”.

     

    2. Akcja plakatowa „Pij mleko!”

    Akcja „Szklanka mleka w szkole”, refundacja obiadów – współpraca z MOPS, udział w akcji „Syta zima”

     

    3. Udział w akcji „Owoce w szkole”

     

    4. Akcja „Śniadanie daje moc”.

     

     

    5.Program dla klas I-III ,,Dobrze jemy ze Szkołą na Widelcu”

     

    6. Pogadanki, konkurs czystości – klasy I – III, zajęcia dla klas V – VIII w ramach przedmiotu WDŻ, fluoryzacja.

     

    7.”Trzymaj formę” ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej dla klas V – VIII.

     

     

    8. Oznaczanie odpowiedniego stanowiska pracy dla każdego ucznia

    Pielęgniarka szkolna, pedagog, opiekun koła PCK

     

    PCK

     

     

    wych. klas, pielęgniarka

    opiekun koła PCK

     

    Dyrekcja, pedagog

     

     

     

    Dyrekcja, pedagog, wychowawcy

     

    wych. klas I – III, pielęgniarka

     

    Nauczyciel , pielęgniarka, pedagog

     

     

     

    Pielęgniarka szkolna, wychowawcy,

     

     

    p. I. Kukułka

    wychowawcy

     

     

     

     

    wychowacy, opiekunowie sal

    wg potrzeb

     

     

    maj 2019

     

     

     

    kwiecień 2019

     

     

    maj 2019

     

     

     

        cały rok

     

     

    listopad 18

     

     

    cały rok,

     

     

    ,

     

    cały rok

     

     

     

    XI - VI

     

     

     

     

    wrzesień 2018

     

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu
   • list@szkola6.pl
   • 74 84-777-20
   • ul. Gen. Andersa 50 58-304 Wałbrzych
 • Galeria zdjęć

  • PASOWANIE NA CZYTELNIKA "W KRAINIE KSIĄŻEK"
  • BAL KARNAWAŁOWY KLAS 0-III
  • Mam talent 2019
  • JASEŁKA 2018R.
  • GÓRA GROSZA
  • MIKOŁAJKI
  • 11 LISTOPAD 2018R. 100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
  • ŚNIADANIE DAJE MOC W KLASACH 0-III
  • 100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
  • 7a W ODWIEDZINACH NA RUINACH STAREGO KSIĄZA
  • UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA: KLASA Ia
  • WYKOPKI W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM KLAS IVb I Vb - OSTOJA NAD MŁYNÓWKĄ KOŁO ŚWIDNICY